15.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/71


DECIZIA COMISIEI

din 12 iunie 2007

privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului

[notificată cu numărul C(2007) 2451]

(2007/410/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2000/29/CE, în cazul în care un stat membru estimează că există pericolul ca un organism dăunător care figurează în anexa I sau anexa II la directiva menționată să fie introdus sau răspândit pe teritoriul său, acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a se proteja împotriva acestui pericol.

(2)

Ca urmare a prezenței viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, la data de 14 februarie 2007, Țările de Jos au informat statele membre și Comisia că, la data respectivă, au adoptat măsuri oficiale în vederea prevenirii introducerii ulterioare și a răspândirii acestui organism dăunător pe teritoriul său.

(3)

Viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului figurează în anexa I secțiunea I partea A la Directiva 2000/29/CE, ca fiind un organism a cărui introducere și răspândire în statele membre trebuie interzisă.

(4)

Viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului a fost descoperit la plantele de Solanum jasminoides Paxton și Brugmansia Pers. spp. În prezent, nu există cerințe speciale pentru plantele respective originare din Comunitate în ceea ce privește acest organism dăunător.

(5)

Este necesară luarea unor măsuri împotriva introducerii și a răspândirii în Comunitate a organismului dăunător, deoarece datele științifice disponibile arată că prezența organismului respectiv la plantele menționate poate duce la răspândirea ulterioară a acestuia.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie trebuie să se aplice introducerii sau răspândirii organismului dăunător, importului, producției și transportului plantelor din genul Brugmansia Pers. spp. și a speciilor Solanum jasminoides Paxton, destinate plantării, inclusiv semințele, în Comunitate. Pe lângă aceasta, trebuie pregătită o anchetă privind prezența sau absența de durată a organismului dăunător în statele membre.

(7)

Este necesar ca rezultatele acestor măsuri să fie evaluate, în special în funcție de informațiile care trebuie furnizate de către statele membre, ca o bază pentru eventualele măsuri viitoare.

(8)

În cazul în care este necesar, statele membre trebuie să își adapteze legislația pentru a se conforma prezentei decizii.

(9)

Rezultatele măsurilor adoptate trebuie reexaminate până la 29 februarie 2008.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Importul plantelor specificate

Plantele din genul Brugmansia Pers. spp. și speciile Solanum jasminoides Paxton, destinate plantării, inclusiv semințele (denumite în continuare „plante specificate”), pot fi introduse în Comunitate doar dacă:

(a)

îndeplinesc cerințele stabilite la punctul 1 din anexă; și

(b)

în momentul intrării în Comunitate sunt inspectate și testate de către organismul oficial competent în legătură cu prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/29/CE, și sunt declarate indemne de prezența acestuia.

Articolul 2

Transportul plantelor specificate în Comunitate

Plantele specificate originare din Comunitate sau importate în Comunitate în conformitate cu articolul 1 pot circula pe teritoriul Comunității numai în cazul în care respectă condițiile prevăzute la punctul 2 din anexă.

Articolul 3

Anchete și notificări

(1)   Statele membre efectuează anchete oficiale și, după caz, testări, în scopul detectării prezenței viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului la plante gazdă sau pentru a găsi dovezi ale infecției cu acest organism dăunător pe teritoriul lor.

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2000/29/CE, rezultatele acestor anchete sunt notificate Comisiei și celorlalte state membre până la data de 10 ianuarie 2008.

(2)   Orice prezență suspectată sau confirmată a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului trebuie notificată de îndată organismelor oficiale competente.

Articolul 4

Respectarea dispozițiilor

Dacă este necesar, statele membre modifică măsurile adoptate în scopul de a se proteja împotriva introducerii și a răspândirii viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, astfel încât măsurile respective să respecte dispozițiile prezentei decizii. Acestea informează de îndată Comisia în legătură cu aceste măsuri.

Articolul 5

Reexaminare

Prezenta decizie se reexaminează până cel târziu la data de 29 februarie 2008.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/35/CE a Comisiei (JO L 88, 25.3.2006, p. 9).


ANEXĂ

Măsuri suplimentare prevăzute la articolele 1 și 2 din prezenta decizie

1.   Cerințe specifice privind importul

Fără a aduce atingere dispozițiilor din partea A punctul 13 din anexa III la Directiva 2000/29/CE, plantele specificate provenind din țări terțe sunt însoțite de un certificat, astfel cum este prevăzut la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din directiva respectivă, care menționează la rubrica „Declarații suplimentare” că plantele specificate provin dintr-un loc de producție unde au fost cultivate în permanență, astfel cum este definit în Norma internațională nr. 5 (1) a FAO pentru măsurile fitosanitare (denumit în continuare „loc de producție”), care este înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

(a)

din țări în care prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului nu este cunoscută; sau

(b)

dintr-o zonă indemnă, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei indemne trebuie indicat la rubrica „loc de origine”; sau

(c)

unde toate loturile de plante specificate au fost testate și considerate indemne de prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, înaintea transportului; sau

(d)

în care toate plantele mamă asociate ale plantelor specificate au fost testate și considerate indemne de prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, înaintea transportului plantelor specificate. După testare, condițiile de cultură sunt de asemenea natură încât plantele mamă asociate și plantele specificate rămân indemne de prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofilor, înaintea transportului.

2.   Condiții privind transportul

Toate plantele specificate, fie provenind din Comunitate, fie importate în Comunitate în conformitate cu articolul 1 din prezenta decizie, cu excepția cantităților mici de plante destinate a fi folosite de către proprietar sau de către destinatar în scopuri necomerciale, cu condiția ca acestea să nu prezinte riscul răspândirii organismului dăunător, pot fi transportate în interiorul Comunității numai în cazul în care sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/105/CEE a Comisiei (2) și numai în cazul în care au fost cultivate în permanență sau de la introducerea lor în Comunitate într-un loc de producție:

(a)

situat într-un stat membru în care prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului nu este cunoscută; sau

(b)

situat într-o zonă indemnă, stabilită de către organismul oficial competent dintr-un stat membru în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau

(c)

unde toate loturile de plante specificate au fost testate și considerate indemne de prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, înaintea transportului; sau

(d)

în care toate plantele mamă asociate ale plantelor specificate au fost testate și considerate indemne de prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, înaintea transportului plantelor specificate. După testare, condițiile de cultură sunt de asemenea natură încât plantele mamă asociate și plantele specificate rămân indemne de prezența viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofilor, înaintea transportului.


(1)  Glosar de termeni fitosanitari – Standard de referință ISPM nr. 5 al Secretariatului Convenției internaționale de protecție a plantelor, Roma.

(2)  JO L 4, 8.1.1993, p. 22. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/17/CE (JO L 57, 3.3.2005, p. 23).