2.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/80


DECIZIA COMISIEI

din 1 iunie 2007

de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007 și pentru un anumit număr de hectare, a unei alocări financiare orientative pentru Bulgaria și România pentru restructurarea și reconversia podgoriilor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 2272]

(Numai textele în limbile bulgară și română sunt autentice)

(2007/381/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Normele de restructurare și reconversie a podgoriilor sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 al Comisiei din 31 mai 2000 pentru adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vinului, în ceea ce privește potențialul de producție (2).

(2)

Normele detaliate de planificare financiară și participare la finanțarea sistemului de restructurare și reconversie stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 prevăd ca referințele la un an financiar dat să se refere la plățile efectiv făcute de statele membre între data de 16 octombrie și data de 15 octombrie, anul următor.

(3)

Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 și pot beneficia de pe urma sistemului de restructurare și reconversie de la această dată, dat fiind faptul că au îndeplinit condiția de întocmire a inventarului potențialului de producție, astfel cum a fost confirmat de Deciziile 2007/223/CE (3) și 2007/234/CE ale Comisiei (4).

(4)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, alocările financiare între statele membre se efectuează ținându-se seama în mod corespunzător de proporția podgoriei comunitare existente în respectivul stat membru.

(5)

În sensul punerii în aplicare a articolului 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, alocările financiare trebuie efectuate pentru un anumit număr de hectare.

(6)

Trebuie să se țină seama de compensarea pentru pierderea de venituri suferită de către viticultori pe durata perioadei în care podgoria nu produce.

(7)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, dotarea inițială este adaptată în funcție de cheltuielile reale și de previziunile cheltuielilor revăzute comunicate de statele membre, ținându-se seama de obiectivul planului de măsuri și în limita creditelor disponibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Alocările financiare pentru Bulgaria și România pentru un anumit număr de hectare, pentru restructurarea și reconversia podgoriilor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, pentru anul de comercializare 2006/2007, sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria și României.

Adoptată la Bruxelles, 1 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 143, 16.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1216/2005 (JO L 199, 29.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 95, 5.4.2007, p. 53.

(4)  JO L 100, 17.4.2007, p. 27.


ANEXĂ

Alocări financiare orientative pentru 2006/2007

Statul membru

Suprafața (ha)

Alocare financiară

(EUR)

Bulgaria

2 131

6 700 516

România

1 060

8 299 484

Total

3 191

15 000 000