16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/43


DECIZIA COMISIEI

din 21 martie 2007

privind sistemul de ajutor C 18/2006 (ex N 524/2005) pe care Italia intenționa să îl pună în aplicare pentru întreprinderile mici și mijlocii

[notificată cu numărul C(2007) 1175]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/335/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu prevederile menționate anterior (1),

întrucât:

I.   PROCEDURĂ

(1)

Prin scrisoarea din 18 octombrie 2005, autoritățile italiene au comunicat Comisiei sistemul de ajutor menționat anterior. Acestea au pus la dispoziția Comisiei informații suplimentare prin scrisorile din 20 decembrie 2005, 13 martie 2006 și 27 martie 2006. Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisorile din 10 noiembrie 2005 și 8 februarie 2006.

(2)

Prin scrisoarea din 16 mai 2006, Comisia a informat Italia că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE cu privire la respectiva măsură de ajutor.

(3)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile.

(4)

Italia și-a prezentat observațiile prin scrisoarea din 23 iunie 2006, prin care și-a anunțat intenția de a transmite observații suplimentare privind un anumit aspect.

(5)

Nicio parte interesată nu și-a prezentat observațiile pe parcursul procedurii.

(6)

Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisorile din 21 septembrie 2006 și 10 ianuarie 2007.

(7)

Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2007, înregistrată de Comisie la 2 februarie 2007, Italia a informat Comisia cu privire la faptul că măsura notificată a fost retrasă.

II.   DESCRIEREA DETALIATĂ A MĂSURII

(8)

Obiectivul măsurii consta în promovarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii rezultate în urma unui proces de agregare (fuziune sau preluare a altor întreprinderi mici și mijlocii) prin acordarea unui credit fiscal. Bugetul prevăzut pentru măsura notificată se ridica la 120 milioane euro pentru 2006, 242 milioane euro pentru 2007 și 122 milioane euro pentru 2008.

(9)

Temeiul legal al măsurii este reprezentat de articolul 2 din Decretul-lege nr. 106 din 17 iunie 2005, transformat în Legea nr. 156 din 31 iulie 2005. Acesta conține o clauză suspensivă. Sistemul de ajutor nu a fost pus în aplicare.

(10)

Italia a adoptat deja o măsură similară în 2005 (3) în baza regulamentului de exceptare pe categorii pentru ajutoarele acordate IMM-urilor (4). Versiunea respectivă a măsurii limitează creditele fiscale la 50 % din costul serviciilor de consultanță pentru procesul de fuziune sau preluare. Autoritățile italiene au indicat faptul că, datorită acestui plafon, măsura s-a bucurat de un succes limitat, cu 132 de cereri pentru un credit fiscal total în valoare de 3 442 261 euro. Au fost acceptate numai 46 de cereri pentru un cuantum total al creditului fiscal de 415 306 euro.

III.   OBSERVAțIILE ITALIEI

(11)

Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2007, autoritățile italiene au informat Comisia cu privire la faptul că bugetul prevăzut pentru această măsură a fost utilizat în alte scopuri și că măsura notificată nu a fost pusă în aplicare, fiind retrasă.

IV.   EVALUARE

(12)

În urma retragerii notificării, procedura își pierde relevanța.

V.   CONCLUZII

(13)

Prin urmare, Comisia a decis să închidă procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE deoarece acesta și-a pierdut relevanța în urma retragerii măsurii de către Italia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În urma retragerii măsurii notificate de către Italia, prezenta procedură își pierde relevanța. Prin urmare, Comisia a decis să închidă procedura inițiată în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2007.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO C 146, 22.6.2006, p. 18.

(2)  A se vedea nota de subsol 1.

(3)  Pe baza articolului 9 din Decretul-lege nr. 35/2005, transformat în Legea nr. 80/2005, înregistrată la Comisie la 21 aprilie 2005 cu referința XS 89/05.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (JO L 10, 13.1.2001, p. 33).