04/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

223


32006R2033


L 414/66

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2033/2006 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2006

de stabilire, pentru anul de pescuit 2007, a prețurilor comunitare de vânzare pentru produsele pescărești enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 25 alineatele (1) și (6),

întrucât:

(1)

Trebuie să se stabilească un preț comunitar de vânzare pentru fiecare dintre produsele enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 înainte de începerea anului de pescuit, la un nivel cel puțin egal cu 70 %, dar care să nu depășească 90 % din prețul orientativ.

(2)

Regulamentul (CE) nr. …/… al Consiliului (2) stabilește prețurile orientative pentru anul de pescuit 2007 pentru toate produsele în cauză.

(3)

Prețurile pieței variază considerabil în funcție de specie și de modul de prezentare a produselor, în special în cazul calmarului și al merluciului.

(4)

Pentru a determina nivelul prețului care să declanșeze măsura de intervenție menționată la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, ar trebui, prin urmare, să se stabilească factori de conversie pentru diferitele specii și forme de prezentare ale produselor congelate debarcate în Comunitate.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile comunitare de vânzare, astfel cum sunt menționate la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, valabile pe parcursul anului de pescuit 2007, pentru produsele enumerate în anexa II la regulament, precum și prezentările și factorii de conversie la care se referă sunt specificați în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 2003.

(2)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


ANEXĂ

PREȚURI DE VÂNZARE ȘI FACTORI DE CONVERSIE

Specie

Prezentare

Factor de conversie

Nivel de intervenție

Preț de vânzare

(EUR/tonă)

Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 654

Merluciu (Merluccius spp.)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 022

Fileuri individuale

 

 

 

— cu piele

1,0

0,85

1 243

— fără piele

1,1

0,85

1 367

Dințos și specii de pageli

(Dentex dentex și Pagellus spp.)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 335

Pește spadă (Xiphias gladius)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

3 467

Creveți din familia Penaeidae

Congelați

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 533

(b)

Alți creveți din familia Penaeidae

 

1,0

0,85

6 782

Sepie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma și Sepiola rondeletti)

Congelată

1,0

0,85

1 605

Specii de calmari (Loglio spp.)

 

 

 

 

(a)

Loglio patagonica

— întreg, necurățat

1,00

0,85

993

— curățat

1,20

0,85

1 191

(b)

Loglio vulgaris

— întreg, necurățat

2,50

0,85

2 482

— curățat

2,90

0,85

2 879

Caracatiță (Octopus spp.)

Congelată

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— întreg, necurățat

1,00

0,80

717

— tubular

1,70

0,80

1 219

Forme de prezentare comercială:

:

întreg, necurățat

:

produs care nu a suferit nici un tratament;

:

curățat

:

produs care a fost cel puțin eviscerat;

:

tubular

:

corp de calmar care a fost cel puțin eviscerat și decapitat.