04/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

130


32006R2003


L 379/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2003/2006 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2006

de stabilire a normelor de finanțare de către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a cheltuielilor legate de organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 35 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2) prevede gestionarea în mod centralizat de către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a cheltuielilor legate de organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești.

(2)

Articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 specifică tipurile de cheltuieli suportate de către statele membre.

(3)

Finanțarea acestor cheltuieli se efectuează în conformitate cu normele de gestionare directă centralizată între Comisie și statele membre.

(4)

În vederea asigurării unei bune gestionări a fondurilor comunitare și a protejării intereselor financiare ale Comunității, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 prevede anumite obligații pentru statele membre referitoare la gestionarea și controlul acestor fonduri și furnizează, de asemenea, informații referitoare la cadrul juridic și administrativ pentru îndeplinirea obligațiilor respective și recuperarea sumelor necuvenite, în cazul în care se descoperă nereguli în gestionarea fondurilor respective. De asemenea, interesele financiare ale Comunității legate de cheltuielile finanțate în temeiul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 sunt protejate prin norme relevante, care se referă la protecția acestor interese, prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (4), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controlul și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (5) și de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (6).

(5)

Pentru a garanta o bună gestionare a fluxurilor financiare, în special datorită mobilizării de către statele membre, într-o primă etapă, a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor menționate la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 înaintea rambursării semestriale de către Comisie a cheltuielilor, statele membre trebuie să colecteze informații relevante referitoare la cheltuieli și să le transmită Comisiei împreună cu declarația de cheltuieli.

(6)

Comisia trebuie să ramburseze statelor membre semestrial, pe baza acestor declarații de cheltuieli și a documentelor justificative care însoțesc această declarație.

(7)

Pentru a permite Comisiei să utilizeze în mod eficient informațiile primite de la statele membre, aceste informații trebuie trimise prin mijloace electronice.

(8)

Pentru a evita aplicarea unor cursuri de schimb diferite pentru ajutoarele plătite organizațiilor de producători, exprimate în alte monede decât euro, pe de o parte, și în declarațiile de cheltuieli, pe de altă parte, statele membre interesate trebuie să aplice în declarațiile lor de cheltuieli același curs de schimb ca cel utilizat la efectuarea plăților respective către beneficiari. Cursurile de schimb aplicabile trebuie să fie stabilite în conformitate cu datele de referință definite prin Regulamentul (CE) nr. 1925/2000 al Comisiei privind stabilirea datelor de referință pentru cursurile de schimb aplicabile la calculul anumitor sume prevăzute de mecanismele Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (7).

(9)

Pentru a furniza un temei juridic pentru plățile efectuate în prima perioadă de referință, este necesar să se aplice prezentul regulament cu efect retroactiv de la 16 octombrie 2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la finanțarea de către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a cheltuielilor suportate de statele membre în cadrul organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarea definiție:

„Cheltuieli” înseamnă cheltuielile suportate de statele membre, menționate la articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Articolul 3

Autoritate competentă

Fiecare stat membru își desemnează autoritatea competentă pentru punerea în aplicarea a prezentului regulament și o comunică Comisiei.

Articolul 4

Declarații de cheltuieli

(1)   Fiecare stat membru elaborează o declarație de cheltuieli în conformitate cu modelul din anexă. Declarația de cheltuieli este o declarație defalcată în conformitate cu nomenclatura bugetului Comunităților Europene și pe tipuri de cheltuieli pe baza nomenclaturii detaliate puse la dispoziția statelor membre. Declarația de cheltuieli are ca obiect următoarele:

(a)

cheltuielile suportate de statele membre în decursul perioadei precedente de referință de șase luni;

(b)

cheltuielile totale suportate de la începutul anului financiar până la încheierea perioadei precedente de referință de șase luni.

(2)   Fiecare stat membru colectează toate informațiile relevante pentru declarația de cheltuieli.

(3)   Perioadele de referință sunt perioade de șase luni începând cu 16 octombrie până la 15 aprilie și de la 16 aprilie până la 15 octombrie.

(4)   Declarația de cheltuieli poate să conțină corecții aduse sumelor declarate pentru perioadele de referință precedente.

(5)   Autoritățile competente ale statelor membre transmit Comisiei declarația lor de cheltuieli însoțită de informațiile menționate la alineatul (2) prin mijloace electronice, până la 10 mai și, respectiv, până la 10 noiembrie.

Articolul 5

Plăți semestriale

(1)   Comisia alocă statelor membre creditele necesare pentru finanțarea cheltuielilor sub formă de rambursări semestriale (denumite în continuare „plăți semestriale”).

Cuantumurile plăților semestriale sunt stabilite pe baza declarației de cheltuieli prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 4.

(2)   Plățile semestriale se efectuează către fiecare stat membru în termen de 60 de zile de la primirea de către Comisie a declarației complete de cheltuieli. Declarația se consideră a fi completă în cazul în care Comisia nu solicită alte informații în termen de 30 de zile de la primirea declarației.

(3)   Până la primirea transferului plăților semestriale de la Comisie, statele membre mobilizează resursele necesare pentru a suporta cheltuielile.

Articolul 6

Cursuri de schimb aplicabile

Cursul de schimb care urmează să fie utilizat de către statele membre în declarațiile lor de cheltuieli este cursul de schimb cel mai recent stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE), anterior datelor de referință corespunzătoare definite în Regulamentul (CE) nr. 1925/2000.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 octombrie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1759/2006 (JO L 335, 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 230, 12.9.2000, p. 7.


ANEXĂ

DECLARAȚIE DE CHELTUIELI

Date defalcate în conformitate cu nomenclatura de buget a Comunităților Europene și pe tipuri de cheltuieli

Conținutul declarației de cheltuieli care trebuie transmisă Comisiei prin poșta electronică

Antetul declarației

Antetul declarației conține următoarele:

un element de identificare a tipului de mesaj și a statului membru care transmite datele (N.B.: acesta se va utiliza pentru a verifica dacă utilizatorul care transmite declarația este abilitat efectiv să facă acest lucru în numele statului membru în cauză). Elementul de identificare va fi comunicat de către Comisie;

perioada de cheltuieli pentru care se face declarația;

limba în care se redactează declarația.

Textul declarației

Textul declarației conține următoarele elemente pentru fiecare subpoziție din nomenclatura FEGA:

elementul de identificare a subpoziției (de exemplu, 110201002610033);

enunțul subpoziției în limba aleasă în antetul declarației;

suma declarată pentru perioada în cauză (N) și suma cumulată declarată de la începutul anului financiar. Toate sumele trebuie să fie declarate în euro.

Secțiune finală

După lista tuturor subpozițiilor figurează următoarele:

suma totală declarată pentru perioada în cauză (N) și suma totală cumulată declarată de la începerea anului financiar;

spațiu liber pentru observații.

Sintaxa mesajului

Image

Descrierea câmpurilor

Numele

Formatul

Descrierea

Antetul declarației: apariția datelor = 1

[IDENTIFICATION]*

 

Cod de identificare dat de DG FISH

[PERIOD]*

Data (AAAALL)

Perioada de cheltuieli

[LANGUAGE]*

(2 caractere)

Codul ISO pentru limbă

Textul declarației: apariția datelor = 1la n

[SUBITEM]*

Numărul (15)

Subpoziția

[DESCRIPTION]*

Text liber (600)

Enunțul subpoziției

[AMOUNT]*

Număr (15,2)

Suma declarată

[AMOUNT CUMUL]*

Număr (15,2)

Suma cumulată

Secțiune finală: apariția datelor = 1

[AMOUNT TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală declarată

[AMOUNT CUMUL TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală cumulată

[COMMENT]

Text liber (80)

Observații

Câmpurile semnalate cu un asterisc sunt obligatorii.

Exemplu

Image