01/Volumul 7

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

163


32006R1922


L 403/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1922/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2006

privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 13 alineatul (2) și 141 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Egalitatea între femei și bărbați constituie un principiu de bază al Uniunii Europene. Articolele 21 și 23 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene interzic orice discriminare pe criteriul sexului și dispun că trebuie să fie asigurată egalitatea între femei și bărbați în toate domeniile.

(2)

Articolul 2 din tratat prevede că egalitatea între femei și bărbați este una dintre misiunile esențiale ale Comunității. În mod similar, articolul 3 alineatul (2) din tratat impune Comunității să urmărească eliminarea inegalităților și promovarea egalității între femei și bărbați în toate activitățile acesteia, asigurând astfel integrarea dimensiunii egalității dintre femei și bărbați în toate politicile comunitare.

(3)

Articolul 13 din tratat mandatează Consiliul să ia măsurile corespunzătoare pentru combaterea discriminării, inter alia, pe criteriul sexului în toate domeniile de competență ale Comunității.

(4)

Principiul șanselor egale și al egalității de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de muncă este consacrat la articolul 141 din tratat și există deja o legislație completă privind egalitatea de tratament pentru femei și bărbați, în ceea ce privește accesul la ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, inclusiv remunerația egală.

(5)

Primul raport anual al Comisiei privind egalitatea dintre femei și bărbați prezentat Consiliului European de primăvară din 2004, a concluzionat că în majoritatea domeniilor de acțiune există disparități semnificative între sexe, că inegalitatea între femei și bărbați este un fenomen pluridimensional care trebuie abordat printr-o gamă largă de măsuri și că sunt necesare eforturi sporite pentru a îndeplini obiectivele Strategiei de la Lisabona.

(6)

Consiliul European de la Nisa din 7-9 decembrie 2000 a făcut apel la „o conștientizare sporită, la punerea în comun a resurselor și la schimbul de experiență, în special prin înființarea unui Institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați”.

(7)

Studiul de fezabilitate (3) realizat pentru Comisie a concluzionat că un Institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați are, evident, rolul de a îndeplini anumite sarcini de care instituțiile existente nu se ocupă în prezent, în special în domeniile coordonării, centralizării și difuzării datelor de cercetare și a informațiilor, al creării de rețele, al conștientizării sporite a egalității între femei și bărbați și a dimensiunii acesteia, precum și al elaborării instrumentelor pentru o mai bună integrare a principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate politicile comunitare.

(8)

Parlamentul European, în Rezoluția sa din 10 martie 2004 privind politicile Uniunii Europene în domeniul egalității de gen (4), a invitat Comisia să accelereze eforturile pentru înființarea unui Institut.

(9)

Consiliul „Ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori” din 1-2 iunie 2004 și Consiliul European din 17-18 iunie 2004 au sprijinit înființarea unui Institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte o propunere în acest sens.

(10)

Colectarea, analiza și difuzarea de informații și date obiective, fiabile și comparabile privind egalitatea între femei și bărbați, elaborarea instrumentelor adecvate pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe criteriul sexului și integrarea dimensiunii egalității de șanse în toate domeniile de acțiune, promovarea unui dialog între părțile interesate și creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor UE sunt necesare pentru a-i permite Comunității să promoveze și să pună în aplicare eficient politica egalității de gen, în special într-o Uniune extinsă. Prin urmare, este necesară înființarea unui Institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, care să asiste instituțiile comunitare și statele membre la îndeplinirea acestor sarcini.

(11)

Egalitatea de șanse între femei și bărbați nu poate fi realizată doar printr-o politică de antidiscriminare, ci necesită măsuri de promovare a coexistenței armonioase și a participării echilibrate a femeilor și bărbaților în cadrul societății; Institutul ar trebui să contribuie la realizarea acestui obiectiv.

(12)

Dată fiind importanța eliminării stereotipurilor de gen din societatea europeană în toate sectoarele acesteia și a furnizării de exemple pozitive care pot fi urmate de femei și bărbați, Institutul ar trebui să întreprindă și acțiuni pentru realizarea acestor obiective.

(13)

Cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre și cu organismele competente de statistică, în special cu Eurostat, este esențială pentru promovarea colectării unor date comparabile și fiabile la nivel european. Dat fiind faptul că informațiile privind egalitatea de șanse între femei și bărbați prezintă interes la toate nivelurile în cadrul Comunității — local, regional, național și comunitar — ar fi util ca astfel de informații să fie disponibile autorităților statelor membre, pentru a le ajuta să elaboreze politici și măsuri la nivel local, regional și național, în domeniile lor de competență.

(14)

Institutul ar trebui să colaboreze cât mai strâns posibil cu toate programele și organismele comunitare pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a asigura cea mai bună utilizare a resurselor, în special cu Fundația Europeană pentru îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (5), Agenția europeană pentru securitate și sănătate în muncă (6), Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale (7) și Agenția europeană pentru drepturi fundamentale (8).

(15)

Institutul ar trebui să dezvolte cooperarea și dialogul cu organizații neguvernamentale și organizații care militează pentru egalitatea de șanse, cu centre de cercetare, parteneri sociali și alte organisme similare care urmăresc în mod activ instaurarea egalității la nivel național și european, precum și în țări terțe. Pentru mai multă eficiență, Institutul ar trebui să creeze și să coordoneze o rețea electronică europeană pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, la care să participe entități și experți ai statelor membre.

(16)

Pentru a asigura echilibrul necesar între statele membre și continuitatea membrilor consiliului de administrație, reprezentanții Consiliului vor fi numiți pentru fiecare mandat în conformitate cu ordinea de rotație a președințiilor Consiliului, începând din 2007.

(17)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din tratat, este necesară promovarea unei participări echilibrate a femeilor și bărbaților în structura consiliului de administrație.

(18)

Institutul ar trebui să beneficieze de o independență maximă în îndeplinirea misiunilor sale.

(19)

Institutul ar trebui să aplice legislația comunitară pertinentă în ceea ce privește accesul public la documente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 (9) și protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor personale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (10).

(20)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (11) se aplică Institutului.

(21)

În ceea ce privește răspunderea contractuală a Institutului, care este reglementată de legea aplicabilă contractelor încheiate de Institut, Curtea de Justiție ar trebui să aibă competența de a pronunța hotărâri, în temeiul unei clauze compromisorii cuprinse în contract. De asemenea, Curtea de Justiție ar trebui să fie competentă să judece litigii privind repararea prejudiciilor rezultate din răspunderea extracontractuală a Institutului.

(22)

Ar trebui să fie efectuată o evaluare externă și independentă, în vederea evaluării impactului Institutului, a eventualei necesități de modificare sau de extindere a misiunilor acestuia și a stabilirii calendarului unor astfel de reevaluări ulterioare.

(23)

Având în vedere că obiectivele prezentului regulament, și anume, de a consolida și de a contribui la promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv la abordarea integratoare a egalității de gen în toate politicile comunitare și în politicile naționale rezultate și la combaterea discriminării pe criteriul sexului și de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor UE cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați prin furnizarea de asistență tehnică instituțiilor comunitare și autorităților statelor membre, nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre și, prin urmare, dată fiind amploarea acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, consacrat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(24)

Articolul 13 alineatul (2) din tratat permite adoptarea unor măsuri comunitare pentru sprijinirea și promovarea obiectivului combaterii discriminării pe criteriul sexului, dincolo de domeniul ocupării forței de muncă. Articolul 141 alineatul (3) din tratat constituie baza juridică specifică pentru măsurile menite să asigure aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament pentru femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de muncă. Prin urmare, articolul 13 alineatul (2) coroborat cu articolul 141 alineatul (3) constituie baza juridică adecvată pentru adoptarea prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Înființarea Institutului

Se înființează un Institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (denumit în continuare „Institutul”).

Articolul 2

Obiective

Obiectivele generale ale Institutului contribuie la și consolidează promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv la abordarea integratoare a egalității de gen în toate politicile comunitare și în politicile naționale rezultate și la combaterea discriminării pe criteriul sexului și de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor UE cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați, prin furnizarea de asistență tehnică instituțiilor comunitare, în special Comisiei, și autorităților statelor membre, astfel cum se prevede la articolul 3.

Articolul 3

Misiuni

(1)   Pentru realizarea obiectivelor menționate la articolul 2, Institutul:

(a)

colectează, analizează și difuzează informații relevante obiective, comparabile și fiabile privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, inclusiv rezultatele cercetărilor și celor mai bune practici comunicate acestuia de către statele membre, instituțiile comunitare, centrele de cercetare, organismele naționale pentru promovarea egalității, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali, țările terțe și organizațiile internaționale în cauză și propune noi domenii de cercetare;

(b)

elaborează metode pentru ameliorarea obiectivității, comparabilității și fiabilității datelor la nivel european, prin stabilirea unor criterii care vor îmbunătăți coerența informațiilor și ține seama de aspectele referitoare la egalitatea între femei și bărbați atunci când colectează date;

(c)

elaborează, analizează, evaluează și difuzează instrumente metodologice pentru a susține integrarea egalității de șanse între femei și bărbați în toate politicile comunitare și în politicile naționale rezultate și pentru a sprijini abordarea integratoare a egalității de gen în toate instituțiile și organismele Comunității;

(d)

realizează anchete privind situația egalității de șanse între femei și bărbați în Europa;

(e)

creează și coordonează o rețea europeană pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, implicând centrele, organismele, organizațiile și experții care se ocupă de problema egalității de șanse între femei și bărbați și a abordării integratoare a egalității de gen, pentru a sprijini și încuraja cercetarea, pentru a optimiza utilizarea resurselor disponibile și pentru a favoriza schimbul de informații și difuzarea acestora;

(f)

organizează ședințe ad-hoc ale experților pentru a susține activitatea de cercetare a Institutului, încurajează schimbul de informații în rândul cercetătorilor și promovează includerea egalității de șanse între femei și bărbați în activitatea de cercetare a acestora;

(g)

pentru a spori gradul de conștientizare a cetățenilor UE în legătură cu egalitatea de gen, organizează, împreună cu părțile interesate relevante, conferințe, campanii și reuniuni la nivel european și prezintă Comisiei constatările și concluziile acestora;

(h)

difuzează informații despre exemplele pozitive de roluri atipice pentru femei și bărbați în toate sectoarele societății și își prezintă concluziile și inițiativele menite să facă publice și să valorifice astfel de exemple de succes;

(i)

dezvoltă dialogul și cooperarea cu organizații neguvernamentale și cu organizații care militează pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu universități și experți, centre de cercetare, parteneri sociali și organisme similare care urmăresc în mod activ să realizeze egalitatea de șanse la nivel european și național;

(j)

creează sursele documentare accesibile publicului;

(k)

pun la dispoziția organizațiilor publice și private informații privind abordarea integratoare a egalității de gen;

(l)

furnizează instituțiilor comunitare informații privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și abordarea integratoare a egalității de gen în statele în curs de aderare și în țările candidate.

(2)   Institutul publică un raport anual privind activitatea sa.

Articolul 4

Domenii de activitate și metode de lucru

(1)   Institutul își îndeplinește sarcinile în cadrul competențelor Comunității și ținând seama de obiectivele adoptate și de domeniile prioritare identificate în programul său anual, precum și de resursele bugetare disponibile.

(2)   Programul de lucru al Institutului se conformează priorităților Comunității în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și programului de lucru al Comisiei, inclusiv activității acesteia în domeniul statistic și de cercetare.

(3)   În exercitarea activității sale, pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a garanta cea mai bună utilizare a resurselor, Institutul ține seama de informațiile existente disponibile din orice sursă și, în special, de activitățile deja desfășurate de instituțiile comunitare și de alte instituții, organisme și organizații naționale și internaționale competente și lucrează în strânsă colaborare cu serviciile competente ale Comisiei, inclusiv cu Eurostat. Institutul asigură coordonarea corespunzătoare cu toate agențiile relevante ale Comunității și cu organismele Uniunii care, după caz, vor face obiectul unui memorandum de înțelegere.

(4)   Institutul se asigură ca informațiile difuzate să fie pe înțelesul utilizatorilor finali ai acestora.

(5)   Institutul poate stabili relații contractuale, în special de subcontractare, cu alte organizații, în vederea îndeplinirii oricăror sarcini pe care le încredințează acestora.

Articolul 5

Personalitate și capacitate juridică

Institutul are personalitate juridică. Acesta dispune, în fiecare stat membru, de cea mai extinsă capacitate juridică pe care legislațiile naționale o recunosc persoanelor juridice. În special, acesta poate dobândi sau înstrăina bunuri mobile sau imobile și poate avea calitate procesuală activă.

Articolul 6

Independența Institutului

Institutul își desfășoară activitățile în mod independent, în interesul general.

Articolul 7

Accesul la documente

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de către Institut.

(2)   Consiliul de administrație adoptă măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, în termen de șase luni de la data înființării Institutului.

(3)   Deciziile luate de Institut în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri în fața Ombudsmanului sau pot face obiectul unei acțiuni în fața Curții de Justiție, în condițiile prevăzute la articolele 195 și, respectiv, 230 din tratat.

(4)   Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării de date de către Institut.

Articolul 8

Cooperarea cu organizații la nivel național și european, cu organizații internaționale și cu țări terțe

(1)   În sprijinul îndeplinirii sarcinilor sale, Institutul cooperează cu organizații și experți din statele membre, cum ar fi organisme pentru promovarea egalității, centre de cercetare, universități, organizații neguvernamentale, parteneri sociali, precum și cu organizații competente la nivel european sau internațional și cu țări terțe.

(2)   În cazul în care, în scopul îndeplinirii în mod eficient a sarcinilor Institutului, se impune încheierea unor acorduri cu organizații internaționale sau cu țări terțe, Comunitatea, în conformitate cu procedura menționată la articolul 300 din tratat, încheie astfel de acorduri în interesul Institutului. Prezenta dispoziție nu exclude cooperarea ad-hoc cu astfel de organizații sau țări terțe.

Articolul 9

Structura Institutului

Institutul este alcătuit din:

(a)

un consiliul de administrație;

(b)

un forum de experți;

(c)

un director/directoare și personalul acestuia/acesteia.

Articolul 10

Consiliul de administrație

(1)   Consiliul de administrație este alcătuit din:

(a)

18 reprezentanți numiți de către Consiliu, pe baza unei propuneri din partea fiecărui stat membru în cauză;

(b)

un membru care reprezintă Comisia, numit de către Comisie.

(2)   Membrii consiliului de administrație sunt numiți astfel încât să fie asigurate cele mai înalte standarde de competență și o gamă largă de competențe utile și transdisciplinare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Consiliul și Comisia urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul consiliului de administrație.

Supleanții care reprezintă membrii în absența acestora sunt numiți prin aceeași procedură.

Lista membrilor consiliului de administrație și a supleanților acestora se publică de către Consiliu în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe pagina de internet a Institutului și pe alte pagini de internet relevante.

(3)   Durata mandatului este de trei ani. Pentru fiecare mandat, membrii numiți de către Consiliu reprezintă 18 state membre, în ordinea președințiilor rotative, un membru fiind desemnat de fiecare stat membru în cauză.

(4)   Consiliul de administrație își alege președintele și vicepreședintele pentru o durată de trei ani.

(5)   Fiecare membru al consiliului de administrație menționat la alineatul (1) litera (a) sau (b) sau, în absența acestuia, supleantul său, dispune de un vot.

(6)   Consiliul de administrație ia deciziile necesare pentru funcționarea Institutului. În special, acesta:

(a)

adoptă, pe baza unui proiect întocmit de director/directoare, în conformitate cu articolul 12, după consultarea Comisiei, programul anual de lucru și programul de lucru pe termen mediu, care acoperă o perioadă de trei ani, în conformitate cu bugetul și cu resursele disponibile; programele pot fi revizuite ori de câte ori este necesar; primul program anual de lucru este adoptat cel târziu după nouă luni de la numirea directorului/directoarei;

(b)

adoptă raportul anual menționat la articolul 3 alineatul (2), comparând, în special, rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru; acest raport este înaintat până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și se publică pe site-ul Web al Institutului;

(c)

exercită autoritate disciplinară asupra directorului/directoarei și îl/o numește sau îl/o revocă, în conformitate cu articolul 12 și

(d)

adoptă proiectul de buget și bugetul final anual al Institutului.

(7)   Consiliul de administrație adoptă regulamentul de procedură al Institutului pe baza unei propuneri elaborate de director/directoare după consultarea Comisiei.

(8)   Deciziile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea membrilor acestuia. Votul președintelui este decisiv. În cazurile menționate la alineatul (6) și la articolul 12 alineatul (1), deciziile se iau cu o majoritate de două treimi a membrilor.

(9)   Consiliul de administrație își adoptă regulamentul de procedură pe baza unei propuneri elaborate de către director/directoare, după consultarea Comisiei.

(10)   Președintele convoacă consiliul de administrație cel puțin o dată pe an. Președintele convoacă ședințe suplimentare din proprie inițiativă sau la cererea unei treimi a membrilor consiliului de administrație.

(11)   Institutul transmite anual Parlamentului European și Consiliului (denumit în continuare „autoritatea bugetară”) orice informații pertinente despre rezultatul procedurilor de evaluare.

(12)   Directorii Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, ai Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ai Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și ai Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pot fi invitați, după caz, să participe la ședințele consiliului de administrație în calitate de observatori, pentru coordonarea programelor de lucru respective ale acestor organizații în ceea ce privește abordarea integratoare a egalității de gen.

Articolul 11

Forumul de experți

(1)   Forumul de experți este alcătuit din membri ai organismelor competente specializate pe chestiuni privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, pe baza unui reprezentant desemnat de fiecare stat membru, din doi membri reprezentând alte organizații relevante specializate pe chestiuni privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, desemnați de Parlamentul European, precum și din trei membri desemnați de Comisie și reprezentând părți interesate la nivel european, cu câte un reprezentant:

(a)

al unei organizații neguvernamentale corespunzătoare la nivel comunitar, care să aibă un interes legitim pentru a contribui la combaterea discriminării pe criteriul sexului și la promovarea egalității de șanse între femei și bărbați;

(b)

al organizațiilor angajatorilor la nivel comunitar și

(c)

al organizațiilor lucrătorilor la nivel comunitar.

Statele membre și Comisia urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul forumului de experți.

Membrii pot fi înlocuiți de către supleanți numiți în același timp.

(2)   Membrii forumului de experți nu pot fi membri ai consiliului de administrație.

(3)   Forumul de experți ajută directorul/directoarea pentru asigurarea excelenței și independenței activităților Institutului.

(4)   Forumul de experți constituie un mecanism pentru schimbul de informații privind problemele de egalitate de șanse între femei și bărbați și punerea în comun a cunoștințelor. Acesta se asigură că există o strânsă cooperare între Institut și organismele competente din statele membre.

(5)   Forumul de experți este prezidat de director/directoare sau, în absența acestuia/acesteia, de un adjunct din cadrul Institutului. Forumul se întrunește periodic, cel puțin o dată pe an, la convocarea directorului/directoarei sau la solicitarea a cel puțin o treime a membrilor săi. Modalitățile sale de funcționare sunt indicate în regulamentul de procedură al Institutului și sunt făcute publice.

(6)   Reprezentanții serviciilor Comisiei participă la lucrările forumului de experți.

(7)   Institutul furnizează sprijinul tehnic și logistic necesar forumului de experți și asigură secretariatul pentru ședințele acestuia.

(8)   Directorul/directoarea poate invita experți sau reprezentanți ai sectoarelor economice în cauză, angajatori, sindicate, organisme profesionale sau de cercetare sau organizații neguvernamentale cu experiență recunoscută în discipline conexe lucrărilor Institutului, în vederea cooperării pentru sarcini specifice și a participării la activitățile corespunzătoare ale forumului de experți.

Articolul 12

Directorul/directoarea

(1)   Institutul este condus de un director/directoare numit(ă) de consiliul de administrație pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie în urma unui concurs lansat după publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații, a unei invitații de manifestare a interesului. Înainte de a fi numit, candidatului selectat de consiliul de administrație i se solicită să facă o declarație în fața comisiei (comisiilor) competent(e) a (ale) Parlamentului European și să răspundă la întrebările membrilor acesteia (acestora).

(2)   Durata mandatului directorului/directoarei este de 5 ani. La propunerea Comisiei și după evaluare, acest mandat poate fi prelungit o singură dată, cu o perioadă de cel mult 5 ani. În cadrul evaluării, Comisia verifică în special:

(a)

rezultatele obținute pe durata primului mandat și modul în care au fost obținute acestea;

(b)

misiunile și cerințele Institutului în anii următori;

(3)   Directorul/directoarea este responsabil(ă), sub supravegherea consiliului de administrație, pentru:

(a)

executarea sarcinilor menționate la articolul 3;

(b)

întocmirea și punerea în aplicare a programelor de activitate anuale și pe termen mediu ale Institutului;

(c)

pregătirea ședințelor consiliului de administrație și ale forumului de experți;

(d)

întocmirea și publicarea raportului anual menționat la articolul 3 alineatul (2);

(e)

toate aspectele privind personalul, în special exercitarea atribuțiilor menționate la articolul 13 alineatul (3);

(f)

probleme de administrare curentă și

(g)

punerea în aplicare a unor proceduri eficiente de monitorizare și de evaluare a performanțelor Institutului cu privire la obiectivele sale, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel profesional. Directorul/directoarea raportează anual consiliului de administrație rezultatele sistemului de monitorizare.

(4)   Directorul/directoarea răspunde pentru gestionarea activităților sale în fața consiliului de administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot. Directorul/directoarea poate fi, de asemenea, invitat(ă) de către Parlamentul European să prezinte un raport în cadrul unei audieri, cu privire la aspectele semnificative legate de activitățile Institutului.

(5)   Directorul/directoarea este reprezentantul(a) legal(ă) al(a) Institutului.

Articolul 13

Personalul

(1)   Statutul funcționarilor Comunităților Europene și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene prevăzut de Regulamentul (CEE, CECO, Euratom) nr. 259/68 (12) și normele adoptate în comun de instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestui statut și acestui regim se aplică personalului Institutului.

(2)   Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare, necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor. Consiliul de administrație poate adopta dispoziții pentru a permite experților naționali din statele membre să fie detașați la Institut.

(3)   Institutul exercită, în privința personalul său, puterile care îi revin autorității învestite cu prerogative de numire.

Articolul 14

Elaborarea bugetului

(1)   Toate veniturile și cheltuielile Institutului fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exercițiu financiar, corespunzător anului calendaristic și sunt înscrise în bugetul Institutului.

(2)   Veniturile și cheltuielile înscrise în bugetul Institutului sunt echilibrate.

(3)   Veniturile Institutului cuprind, fără a aduce atingere altor resurse:

(a)

o subvenție din partea Comunității, înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b)

plățile primite pentru serviciile prestate;

(c)

orice contribuție financiară a organizațiilor sau țărilor terțe menționate la articolul 8 și

(d)

orice contribuție voluntară din partea statelor membre.

(4)   Cheltuielile Institutului includ remunerația personalului, costurile administrative și de infrastructură și cheltuielile de funcționare.

(5)   În fiecare an, consiliul de administrație, pe baza unui proiect întocmit de director/directoare, elaborează o estimare a veniturilor și cheltuielilor Institutului pentru exercițiul financiar următor. Această previziune, care cuprinde un proiect al schemei de personal, este transmisă de către consiliul de administrație Comisiei, până la 31 martie.

(6)   Estimarea este transmisă de către consiliul de administrație autorității bugetare, împreună cu ante-proiectul de buget general al Uniunii Europene.

(7)   Pe baza estimării, Comisia înscrie în ante-proiectul de buget general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare pentru schema de personal și valoarea subvenției ce trebuie suportată din bugetul general, pe care îl prezintă autorității bugetare, în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(8)   Autoritatea bugetară autorizează alocările pentru subvenția destinată Institutului și adoptă schema de personal a Institutului.

(9)   Bugetul Institutului este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, acesta este ajustat în consecință.

(10)   Consiliul de administrație notifică autoritatea bugetară, în cel mai scurt termen, cu privire la intenția sa de punere în aplicare a oricărui proiect care poate avea implicații financiare semnificative pentru finanțarea bugetului său, în special proiectele de natură imobiliară, precum locațiunea sau achiziționarea de clădiri. Consiliul informează Comisia despre aceasta.

În cazul în care o sucursală a autorității bugetare și-a anunțat intenția de a emite un aviz, aceasta transmite avizul consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului.

Articolul 15

Execuția bugetului

(1)   Directorul/directoarea execută bugetul Institutului.

(2)   Până la data de 1 martie următoare fiecărui exercițiu financiar, contabilul Institutului îi transmite conturile provizorii contabilului Comisiei, împreună cu un raport privind gestionarea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv. Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii ale instituțiilor și ale organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(3)   Până la data de 31 martie următoare fiecărui exercițiu financiar, contabilul Comisiei îi transmite Curții de Conturi conturile provizorii ale Institutului, împreună cu raportul menționat la alineatul (2). Raportul este, de asemenea, transmis Parlamentului European și Consiliului.

(4)   La primirea observațiilor Curții de Conturi referitoare la conturile provizorii ale Institutului, în temeiul articolului 129 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, directorul/directoarea întocmește situațiile financiare anuale ale Institutului, pe propria răspundere, și le transmite consiliului de administrație în vederea emiterii unui aviz.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz privind situațiile financiare anuale ale Institutului.

(6)   Până la data de 1 iulie următoare fiecărui exercițiu financiar, directorul/directoarea transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi situațiile financiare anuale, împreună cu avizul Consiliului de administrație.

(7)   Situațiile financiare anuale se publică.

(8)   Directorul/directoarea trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia, până la 30 septembrie. De asemenea, acesta/aceasta transmite răspunsul respectiv consiliului de administrație.

(9)   Directorul/directoarea prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare bunei desfășurări a procedurii de descărcare de gestiune pentru anul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(10)   Până la data de 30 aprilie a anului N + 2, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, îi acordă directorului/directoarei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului pentru anul N.

(11)   Normele financiare aplicabile Institutului sunt adoptate de consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu se pot îndepărta de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru cerințele specifice funcționării Institutului și cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 16

Regimul lingvistic

(1)   Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (13) se aplică Institutului.

(2)   Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Institutului sunt furnizate, în principiu, de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, înființat prin Regulamentul (CE) nr. 2965/94 (14) al Consiliului.

Articolul 17

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică Institutului.

Articolul 18

Răspunderea

(1)   Răspunderea contractuală a Institutului este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.

Curtea de Justiție este competentă să pronunțe hotărâri, în temeiul unei clauze compromisorii cuprinse în orice contract încheiat de Institut.

(2)   În cazul răspunderii extracontractuale, Institutul, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, repară orice prejudiciu cauzat de acesta sau către funcționarii săi în exercitarea funcțiilor lor.

Curtea de Justiție este competentă să pronunțe hotărâri în litigiile care au ca obiect repararea unor astfel de prejudicii.

Articolul 19

Participarea țărilor terțe

(1)   Institutul este deschis participării țărilor care au încheiat acorduri cu Comunitatea Europeană, în temeiul cărora acestea au adoptat și pun în aplicare legislația comunitară în domeniul reglementat de prezentul Regulament.

(2)   În conformitate cu dispozițiile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc acorduri care precizează, în special, natura, întinderea și modul de participare al acestor țări la lucrările Institutului, inclusiv dispoziții privind participarea la inițiativele întreprinse de Institut, la contribuții financiare și la personal. În ceea ce privește problemele de personal, acordurile menționate anterior respectă, în toate cazurile, Statutul funcționarilor Comunităților Europene și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

Articolul 20

Evaluarea

(1)   Până la 18 ianuarie 2010, Institutul dispune efectuarea unei evaluări externe independente a realizărilor sale, pe baza unui mandat emis de consiliul de administrație, în acord cu Comisia. Evaluarea urmărește impactul Institutului asupra promovării egalității de șanse între femei și bărbați și include o analiză a efectelor de sinergie. Aceasta examinează, în special, eventuala necesitate de modificare sau de extindere a sarcinilor Institutului, inclusiv consecințele financiare ale unor astfel de modificări sau extinderi. O astfel de evaluare examinează, de asemenea, dacă structura de gestionare corespunde îndeplinirii sarcinilor Institutului. Evaluarea ține seama de punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și la nivel național.

(2)   Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, stabilește calendarul evaluărilor viitoare, ținând seama de rezultatele raportului de evaluare menționat la alineatul (1).

Articolul 21

Clauza de revizuire

Consiliul de administrație examinează concluziile evaluării menționate la articolul 20 și-i adresează Comisiei recomandările considerate necesare privind schimbările din cadrul Institutului, practicile de lucru ale acestuia și aria competențelor sale. Comisia transmite raportul de evaluare și recomandările Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și le face publice. După examinarea raportului de evaluare și a recomandărilor, Comisia poate prezenta orice propuneri pe care le consideră necesare în legătură cu prezentul regulament.

Articolul 22

Controlul administrativ

Operațiunile Institutului sunt supuse supravegherii de către Ombudsman, în conformitate cu dispozițiile articolului 195 din tratat.

Articolul 23

Începerea activităților Institutului

Institutul devine operațional cât mai curând posibil, până cel târziu la 19 ianuarie 2008.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 24, 31.1.2006, p. 29.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 martie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 18 septembrie 2006 (JO C 295 E, 5.12.2006, p. 57) și Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006.

(3)  Studiul de fezabilitate al Comisiei Europene pentru un Institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (realizat de PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  JO C 102 E, 28.4.2004, p. 638.

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1112/2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 5).

(7)  Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale (JO L 39, 13.2.1975, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2051/2004 (JO L 355, 1.12.2004, p. 1).

(8)  Statele membre întrunite în cadrul Consiliului European din decembrie 2003 au solicitat Comisiei să întocmească o propunere privind o agenție a drepturilor omului, prin extinderea mandatului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe.

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(11)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 (JO L 124, 27. 4.2004, p. 1).

(13)  JO 17, 6.10.1958, p. 385. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 920/2005 (JO L 156, 18.6.2005, p. 3).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (JO L 314, 7.12.1994, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 920/2005.