32006R1891(01)Jurnalul Oficial L 386 , 29/12/2006 p. 0014 - 0016
Jurnalul Oficial L 200 , 01/08/2007 p. 0562 - 0564


20061218

Regulamentul (CE) nr. 1891/2006 al Consiliului

din 18 decembrie 2006

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 6/2002 și (CE) nr. 40/94 pentru ca aderarea Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale să producă efecte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare [1] a instituit sistemul desenelor sau modelelor comunitare, care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, în conformitate cu o procedură unică, desene și modele comunitare care beneficiază de o protecție uniformă și produc efecte pe întregul teritoriu al Comunității.

(2) În urma pregătirilor inițiate și desfășurate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) cu participarea statelor membre care sunt parte la Uniunea de la Haga, a statelor membre care nu sunt parte la Uniunea de la Haga și a Comunității Europene, conferința diplomatică ce a fost convocată în acest scop la Geneva a adoptat, la 2 iulie 1999, Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale (denumit în continuare "Actul de la Geneva").

(3) Prin Decizia 2006/954/CE a Consiliului [2], Consiliul a aprobat aderarea Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale și l-a autorizat pe președintele Consiliului să depună instrumentul de aderare la Directorul General al OMPI începând cu data la care Consiliul adoptă măsurile necesare pentru ca aderarea Comunității la Actul de la Geneva să producă efecte. Aceste măsuri sunt prevăzute de prezentul regulament.

(4) Este necesară includerea unor măsuri corespunzătoare în Regulamentul (CE) nr. 6/2002, prin adăugarea unui nou titlu privind "Înregistrarea internațională a desenelor și modelelor".

(5) Normele materiale și procedurale referitoare la înregistrările internaționale care desemnează Comunitatea ar trebui, în principiu, să fie identice cu cele care se aplică cererilor de desene și modele comunitare. În conformitate cu acest principiu, înregistrările internaționale care desemnează Comunitatea Europeană ar trebui supuse unei examinări privind motivele de respingere înainte ca acestea să producă aceleași efecte ca și desenele comunitare înregistrate. De asemenea, o înregistrare internațională care produce același efect ca un desen sau model comunitar înregistrat ar trebui supus acelorași norme în materie de invalidare ca și un desen sau model comunitar înregistrat.

(6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 6/2002 ar trebui modificat în consecință.

(7) Aderarea Comunității la Actul de la Geneva va crea o nouă sursă de venituri pentru Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, Desene și Modele industriale). Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară [3] ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 se înlocuiește cu următorul text:

"(3) Veniturile conțin, fără a aduce atingere altor tipuri de venituri, produsul taxelor datorate în temeiul regulamentului privind taxele, produsul taxelor datorate în temeiul Protocolului de la Madrid prevăzut la articolul 140 din prezentul regulament pentru o înregistrare internațională care desemnează Comunitățile Europene și alte plăți efectuate către părțile contractante ale Protocolului de la Madrid, produsul taxelor datorate în temeiul Actului de la Geneva prevăzut la articolul 106c din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 pentru o înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană și alte plăți efectuate către părțile contractante ale Actului de la Geneva și, în caz de nevoie, o subvenție înscrisă în bugetul general al Comunităților Europene, secția Comisie, sub o linie bugetară specifică."

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 alineatul (1) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

"(d) în cazul în care desenul sau modelul comunitar se află în conflict cu un desen sau model anterior care a fost făcut public după data depunerii cererii de înregistrare sau, în cazul în care se revendică o prioritate, după data de prioritate a desenului sau modelului comunitar și care este protejat începând cu o dată anterioară

(i) prin înregistrarea unui desen sau model comunitar sau printr-o cerere de înregistrare a unui astfel de desen sau model

sau

(ii) prin înregistrarea unui desen sau model într-un stat membru sau printr-o cerere de obținere a dreptului aferent,

sau

(iii) prin înregistrarea unui desen sau model în temeiul Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale din 2 iulie 1999, denumit în continuare "Actul de la Geneva", care a fost aprobat prin Decizia 2006/954/CE a Consiliului și care produce efecte în Comunitate, sau printr-o cerere de obținere a dreptului aferent;".

2. După titlul XI se introduce următorul titlu:

"TITLUL XIa:

ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ A DESENELOR ȘI MODELELOR

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 106a

Aplicarea dispozițiilor

(1) Cu excepția dispozițiilor contrare din prezentul titlu, prezentul regulament și orice regulamente de punere în aplicare a acestuia adoptate în temeiul articolului 109 se aplică, mutatis mutandis, oricăror înregistrări de desene și modele industriale din registrul internațional ținut de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (denumite în continuare "înregistrare internațională" și "Biroul Internațional") care desemnează Comunitatea, în temeiul Actului de la Geneva.

(2) Înscrierea în registrul internațional a unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea produce aceleași efecte ca și când ar fi fost efectuată în registrul desenelor și modelelor comunitare al oficiului, iar publicarea în Buletinul Biroului Internațional a unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea produce aceleași efecte ca și când ar fi fost publicată în Buletinul Desenelor și Modelelor Comunitare.

Secțiunea 2

Înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea

Articolul 106b

Procedura de depunere a cererilor internaționale

Cererile internaționale în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Actul de la Geneva se depun direct la Biroul Internațional.

Articolul 106c

Taxe de desemnare

Taxele de desemnare prescrise, prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Actul de la Geneva, sunt înlocuite cu o taxă de desemnare individuală.

Articolul 106d

Efectele unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană

(1) O înregistrare internațională care desemnează Comunitatea produce, de la data înregistrării sale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Actul de la Geneva, aceleași efecte ca și o cerere de desen sau model comunitar înregistrat.

(2) În cazul în care nu a fost notificat niciun refuz sau în cazul în care refuzul respectiv a fost retras, înregistrarea internațională a unui desen sau model care desemnează Comunitatea produce, de la data prevăzută la alineatul (1), aceleași efecte ca și înregistrarea unui desen sau model ca desen sau model comunitar înregistrat.

(3) Oficiul furnizează informații cu privire la înregistrările internaționale prevăzute la alineatul (2), în conformitate cu condițiile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 106e

Refuzul

(1) Oficiul comunică Biroului Internațional notificarea de refuz în termen de cel mult șase luni de la data publicării înregistrării internaționale dacă, în cursul examinării unei înregistrări internaționale, oficiul constată că desenul sau modelul pentru care se solicită protecția nu corespunde definiției prevăzute la articolul 3 litera (a) sau este contrar ordinei publice sau bunelor moravuri.

Notificarea precizează motivele pe care se bazează refuzul.

(2) Efectele unei înregistrări internaționale în Comunitate nu sunt refuzate înainte de a i se acorda ocazia titularului de a renunța la înregistrarea internațională în ceea ce privește Comunitatea sau de a formula observații.

(3) Condițiile analizei privind motivele refuzului sunt prevăzute în regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 106f

Anularea efectelor unei înregistrări internaționale

(1) O înregistrare internațională în Comunitate poate fi declarată nulă în totalitate sau în parte, în conformitate cu procedura prevăzută la titlurile VI și VII sau de către o instanță în materia desenelor și modelelor comunitare, pe baza unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere.

(2) În cazul în care oficiul are cunoștință de nulitatea respectivă, acesta informează în acest sens Biroul Internațional.".

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data intrării în vigoare a Actului de la Geneva în ceea ce privește Comunitatea Europeană.

Data intrării în vigoare a prezentului regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-E. Enestam

[1] JO L 3, 5.1.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.

[2] JO L 386, 29.12.2006, p. 28.

[3] JO L 11, 14.1.1994, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.

--------------------------------------------------