02/Volumul 22

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

106


32006R1798


L 341/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1798/2006 AL COMISIEI

din 6 decembrie 2006

privind deschiderea, pentru anul 2007, a unui contingent tarifar la importul în Comunitatea Europeană de anumite mărfuri provenind din Norvegia, care rezultă din transformarea produselor agricole menționate de Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2004/859/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Protocolul 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (2), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Protocolul 2 la Acordul bilateral de liber schimb dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei prevede la punctul III contingente tarifare anuale la importurile anumitor mărfuri provenind din Norvegia. Este necesară deschiderea acestor contingente pentru anul 2007.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3) stabilește norme de gestionare a contingentelor tarifare. Este necesar să se prevadă ca aceste contingente tarifare deschise prin prezentul regulament să fie gestionate în conformitate cu aceste norme.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru managementul problemelor orizontale privind comerțul cu produse agricole transformate care nu sunt enumerate în anexa I la tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Contingentele tarifare comunitare pentru mărfurile provenind din Norvegia, care figurează în anexă, sunt deschise de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2007.

Articolul 2

Contingentele tarifare comunitare, menționate la articolul 1, sunt gestionate de către Comisie, în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (JO L 298, 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 370, 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 402/2006 (JO L 70, 9.3.2006, p. 35).


ANEXĂ

Contingente tarifare anuale aplicabile la importurile în Comunitate de mărfuri provenind din Norvegia

Număr de ordine

Cod NC

Descriere

Volumul contingentar anual de la 1.1.2007

Nivelul drepturilor aplicabile în limitele contingentului

09.0765

1517 10 90

Margarină, cu excepția margarinei lichide, cu un conținut de grăsimi din lapte de maximum 10 %

2 470 de tone

Scutire

09.0771

ex 2207 10 00

(cod TARIC 90)

Alcool etilic nedenaturat, cu titru alcoolic volumic de minim 80 %, altul decât cel obținut din produse agricole care figurează în anexa I la Tratatul CE

164 000 de hectolitri

Scutire

09.0772

ex 2207 20 00

(cod TARIC 90)

Alcool etilic denaturat și alte distilate denaturate, de orice concentrație, altul decât cel obținut din produse agricole care figurează în anexa I la Tratatul CE

14 340 de hectolitri

Scutire

09.0774

2403 10

Tutun pentru fumat, cu sau fără înlocuitori, în orice proporție

370 de tone

Scutire