03/Volumul 80

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32006R1792


L 362/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1792/2006 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2006

de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în domeniul liberei circulații a mărfurilor, al liberei circulații a persoanelor, al politicii în domeniul concurenței, al agriculturii (legislația veterinară și fitosanitară), al pescuitului, al politicii în domeniul transporturilor, al impozitării, al statisticii, al politicii sociale și al ocupării forței de muncă, al mediului, al uniunii vamale și al relațiilor externe, ca urmare a aderării Bulgariei și României

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 56,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din actul de aderare, atunci când actele care rămân valabile după 1 ianuarie 2007 trebuie să fie adaptate ca urmare a aderării și atunci când adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, Comisia adoptă adaptările necesare în toate cazurile în care ea însăși a adoptat actul original.

(2)

Actul final al conferinței care a elaborat tratatul de aderare indică faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic privind o serie de adaptări care, ca urmare a aderării, trebuie să fie aduse actelor adoptate de către instituții și invită Consiliul și Comisia să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări completate și actualizate, dacă este cazul, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, următoarele regulamente ale Comisiei ar trebui să fie modificate în mod corespunzător:

în domeniul liberei circulații a mărfurilor: Regulamentele (CE) nr. 1474/2000 (1), (CE) nr. 1488/2001 (2), (CE) nr. 1043/2005 (3) și (CE) nr. 1564/2005 (4),

în domeniul concurenței: Regulamentele (CE) nr. 773/2004 (5) și (CE) nr. 802/2004 (6),

în domeniul agriculturii (legislația veterinară): Regulamentele (CE) nr. 136/2004 (7) și (CE) nr. 911/2004 (8),

în domeniul pescuitului: Regulamentele (CE) nr. 80/2001 (9), (CE) nr. 2065/2001 (10) și (CE) nr. 2306/2002 (11),

în domeniul politicii transporturilor: Regulamentul (CE) nr. 2121/98 (12),

în domeniul impozitării: Regulamentele (CEE) nr. 2719/92 (13) și (CE) nr. 1925/2004 (14),

în domeniul statisticii: Regulamentele (CEE) nr. 1868/77 (15), (CE) nr. 2702/98 (16), (CE) nr. 1227/1999 (17), (CE) nr. 1228/1999 (18), (CE) nr. 1358/2003 (19), (CE) nr. 1668/2003 (20), (CE) nr. 2139/2004 (21) și (CE) nr. 772/2005 (22),

în domeniul mediului: Regulamentele (CE) nr. 349/2003 (23) și (CE) nr. 1661/1999 (24),

în domeniul uniunii vamale: Regulamentele (CEE) nr. 2454/93 (25), (CEE) nr. 2289/83 (26) și (CEE) nr. 2290/83 (27),

în domeniul relațiilor externe: Regulamentele (CE) nr. 3168/94 (28) și (CE) nr. 1547/1999 (29).

(4)

Prin urmare, următoarele decizii ale Comisiei ar trebui să fie modificate în mod corespunzător:

în domeniul liberei circulații a persoanelor: Decizia 2001/548/CE (30),

în domeniul agriculturii (legislație veterinară): Deciziile 83/218/CEE (31), 92/260/CEE (32), 92/452/CEE (33), 93/195/CEE (34), 93/196/CEE (35), 93/197/CEE (36), 94/85/CE (37), 94/984/CE (38), 95/233/CE (39), 96/482/CE (40), 96/730/CE (41), 97/4/CE (42), 97/252/CE (43), 97/296/CE (44), 97/365/CE (45), 97/467/CE (46), 97/468/CE (47), 97/569/CE (48), 98/179/CE (49), 98/536/CE (50), 1999/120/CE (51), 1999/710/CE (52), 2000/50/CE (53), 2000/284/CE (54), 2000/585/CE (55), 2000/609/CE (56), 2001/556/CE (57), 2001/600/CE (58), 2001/881/CE (59), 2002/472/CE (60), 2003/630/CE (61), 2003/858/CE (62), 2004/211/CE (63), 2004/233/CE (64), 2004/253/CE (65), 2004/361/CE (66), 2004/432/CE (67), 2004/438/CE (68), 2004/616/CE (69), 2004/639/CE (70), 2004/825/CE (71), 2005/432/CE (72), 2005/648/CE (73), 2005/710/CE (74), 2006/168/CE (75) și 2006/264/CE (76),

în domeniul agriculturii (legislația fitosanitară): Deciziile 2005/870/CE (77) și 2005/942/CE (78),

în domeniul politicii transporturilor: Decizia 77/527/CEE (79),

în domeniul statisticii: Deciziile 91/450/CEE (80), 98/385/CE (81), 2000/115/CE (82), 2004/747/CE (83), 2004/760/CE (84) și 2004/761/CE (85),

în domeniul politicii sociale și al ocupării forței de muncă: Deciziile 82/43/CEE (86) și 98/500/CE (87),

în domeniul mediului: Deciziile 76/431/CEE (88) și 2000/657/CE (89),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Următoarele regulamente se modifică în conformitate cu anexa:

în domeniul liberei circulații a mărfurilor: Regulamentele (CE) nr. 1474/2000, (CE) nr. 1488/2001, (CE) nr. 1043/2005 și (CE) nr. 1564/2005,

în domeniul concurenței: Regulamentele (CE) nr. 773/2004 și (CE) nr. 802/2004,

în domeniul agriculturii (legislația veterinară): Regulamentele (CE) nr. 136/2004 și (CE) nr. 911/2004,

în domeniul pescuitului: Regulamentele (CE) nr. 80/2001, (CE) nr. 2065/2001 și (CE) nr. 2306/2002,

în domeniul politicii transporturilor: Regulamentul (CE) nr. 2121/98,

în domeniul impozitării: Regulamentele (CEE) nr. 2719/92 și (CE) nr. 1925/2004,

în domeniul statisticii: Regulamentele (CEE) nr. 1868/77, (CE) nr. 2702/98, (CE) nr. 1227/1999, (CE) nr. 1228/1999, (CE) nr. 1358/2003, (CE) nr. 1668/2003, (CE) nr. 2139/2004 și (CE) nr. 772/2005,

în domeniul mediului: Regulamentele (CE) nr. 349/2003 și (CE) nr. 1661/1999,

în domeniul uniunii vamale: Regulamentele (CEE) nr. 2454/93, (CEE) nr. 2289/83 și (CEE) nr. 2290/83,

în domeniul relațiilor externe: Regulamentele (CE) nr. 3168/94 și (CE) nr. 1547/1999.

(2)   Următoarele decizii se modifică în conformitate cu anexa:

în domeniul liberei circulații a persoanelor: Decizia 2001/548/CE,

în domeniul agriculturii (legislația veterinară): Deciziile 83/218/CEE, 92/260/CEE, 92/452/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 94/85/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/730/CE, 97/4/CE, 97/252/CE, 97/296/CE, 97/365/CE, 97/467/CE, 97/468/CE, 97/569/CE, 98/179/CE, 98/536/CE, 1999/120/CE, 1999/710/CE, 2000/50/CE, 2000/284/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2001/556/CE, 2001/600/CE, 2001/881/CE, 2002/472/CE, 2003/630/CE, 2003/858/CE, 2004/211/CE, 2004/233/CE, 2004/253/CE, 2004/361/CE, 2004/432/CE, 2004/438/CE, 2004/616/CE, 2004/639/CE, 2004/825/CE, 2005/432/CE, 2005/648/CE, 2005/710/CE, 2006/168/CE și 2006/264/CE,

în domeniul agriculturii (legislația fitosanitară): Deciziile 2005/870/CE și 2005/942/CE,

în domeniul politicii transporturilor: Decizia 77/527/CEE,

în domeniul statisticii: Deciziile 91/450/CEE, 98/385/CE, 2000/115/CE, 2004/747/CE, 2004/760/CE și 2004/761/CE,

în domeniul politicii sociale și al ocupării forței de muncă: Deciziile 82/43/CEE și 98/500/CE,

în domeniul mediului: Deciziile 76/431/CEE și 2000/657/CE.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2006.

Pentru Comisie

Olli REHN

Membru al Comisei


(1)  JO L 171, 11.7.2000, p. 11.

(2)  JO L 196, 20.7.2001, p. 9.

(3)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 257, 1.10.2005, p. 1.

(5)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18.

(6)  JO L 133, 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 21, 28.1.2004, p. 11.

(8)  JO L 163, 30.4.2004, p. 65.

(9)  JO L 13, 17.1.2001, p. 3.

(10)  JO L 278, 23.10.2001, p. 6.

(11)  JO L 348, 21.12.2002, p. 94.

(12)  JO L 268, 3.10.1998, p. 10.

(13)  JO L 276, 19.9.1992, p. 1.

(14)  JO L 331, 5.11.2004, p. 13.

(15)  JO L 209, 17.8.1977, p. 1.

(16)  JO L 344, 18.12.1998, p. 102.

(17)  JO L 154, 19.6.1999, p. 75.

(18)  JO L 154, 19.6.1999, p. 91.

(19)  JO L 194, 1.8.2003, p. 9.

(20)  JO L 244, 29.9.2003, p. 32.

(21)  JO L 369, 16.12.2004, p. 26.

(22)  JO L 128, 21.5.2005, p. 51.

(23)  JO L 51, 26.2.2003, p. 3.

(24)  JO L 197, 29.7.1999, p. 17.

(25)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(26)  JO L 220, 11.8.1983, p. 15.

(27)  JO L 220, 11.8.1983, p. 20.

(28)  JO L 335, 23.12.1994, p. 23.

(29)  JO L 185, 17.7.1999, p. 1.

(30)  JO L 196, 20.7.2001, p. 26.

(31)  JO L 121, 7.5.1983, p. 23.

(32)  JO L 130, 15.5.1992, p. 67.

(33)  JO L 250, 29.8.1992, p. 40.

(34)  JO L 86, 6.4.1993, p. 1.

(35)  JO L 86, 6.4.1993, p. 7.

(36)  JO L 86, 6.4.1993, p. 16.

(37)  JO L 44, 17.2.1994, p. 31.

(38)  JO L 378, 31.12.1994, p. 11.

(39)  JO L 156, 7.7.1995, p. 76.

(40)  JO L 196, 7.8.1996, p. 13.

(41)  JO L 331, 20.12.1996, p. 49.

(42)  JO L 2, 4.1.1997, p. 6.

(43)  JO L 101, 18.4.1997, p. 46.

(44)  JO L 122, 14.5.1997, p. 21.

(45)  JO L 154, 12.6.1997, p. 41.

(46)  JO L 199, 26.7.1997, p. 57.

(47)  JO L 199, 26.7.1997, p. 62.

(48)  JO L 234, 26.8.1997, p. 16.

(49)  JO L 65, 5.3.1998, p. 31.

(50)  JO L 251, 11.9.1998, p. 39.

(51)  JO L 36, 10.2.1999, p. 21.

(52)  JO L 281, 4.11.1999, p. 82.

(53)  JO L 19, 25.1.2000, p. 51.

(54)  JO L 94, 14.4.2000, p. 35.

(55)  JO L 251, 6.10.2000, p. 1.

(56)  JO L 258, 12.10.2000, p. 49.

(57)  JO L 200, 25.7.2001, p. 23.

(58)  JO L 210, 3.8.2001, p. 51.

(59)  JO L 326, 11.12.2001, p. 44.

(60)  JO L 163, 21.6.2002, p. 24.

(61)  JO L 218, 30.8.2003, p. 55.

(62)  JO L 324, 11.12.2003, p. 37.

(63)  JO L 73, 11.3.2004, p. 1.

(64)  JO L 71, 10.3.2004, p. 30.

(65)  JO L 79, 17.3.2004, p. 47.

(66)  JO L 113, 20.4.2004, p. 54.

(67)  JO L 154, 30.4.2004, p. 43.

(68)  JO L 154, 30.4.2004, p. 73.

(69)  JO L 278, 27.8.2004, p. 64.

(70)  JO L 292, 21.9.2004, p. 15.

(71)  JO L 358, 3.12.2004, p. 18.

(72)  JO L 151, 4.6.2005, p. 31.

(73)  JO L 238, 15.9.2005, p. 16.

(74)  JO L 269, 14.10.2005, p. 42.

(75)  JO L 56, 28.2.2006, p. 19.

(76)  JO L 95, 4.4.2006, p. 6.

(77)  JO L 319, 7.12.2005, p. 9.

(78)  JO L 342, 24.12.2005, p. 92.

(79)  JO L 209, 17.8.1977, p. 29.

(80)  JO L 240, 29.8.1991, p. 36.

(81)  JO L 174, 18.6.1998, p. 1.

(82)  JO L 38, 12.2.2000, p. 1.

(83)  JO L 329, 4.11.2004, p. 14.

(84)  JO L 337, 13.11.2004, p. 59.

(85)  JO L 337, 13.11.2004, p. 64.

(86)  JO L 20, 28.1.1982, p. 35.

(87)  JO L 225, 12.8.1998, p. 27.

(88)  JO L 115, 1.5.1976, p. 73.

(89)  JO L 275, 27.10.2000, p. 44.


ANEXĂ

TABLA DE MATERII

1.

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

A.

ACHIZIȚII PUBLICE

B.

PRODUSELE ALIMENTARE

2.

LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR

SECURITATE SOCIALĂ

3.

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

4.

AGRICULTURA

A.

LEGISLAȚIA VETERINARĂ ȘI FITOSANITARĂ

I.

LEGISLAȚIA VETERINARĂ

II.

LEGISLAȚIA FITOSANITARĂ

5.

PESCUITUL

6.

POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

A.

TRANSPORTUL RUTIER

B.

TRANSPORTUL PE CALE NAVIGABILĂ

7.

IMPOZITARE

8.

STATISTICA

9.

POLITICA SOCIALĂ ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

10.

MEDIUL

A.

GESTIONAREA DEȘEURILOR

B.

PROTECȚIA NATURII

C.

PROTECȚIA RADIOACTIVĂ

D.

PRODUSE CHIMICE

11.

UNIUNEA VAMALĂ

A.

ADAPTĂRI TEHNICE LA DISPOZIȚIILE DE PUNERE ÎN APLICARE A CODULUI VAMAL

B.

ALTE ADAPTĂRI TEHNICE

12.

RELAȚIILE EXTERNE

1.   LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

A.   ACHIZIȚII PUBLICE

32005 R 1564: Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și Consiliului (JO L 257, 1.10.2005, p. 1).

(a)

În anexa II „ANUNȚ DE PARTICIPARE” secțiunea IV punctul IV.3.6, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

(b)

În anexa IV „ANUNȚ PERIODIC DE INFORMARE – UTILITĂȚI” în apendice, punctul IV.3.4, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

(c)

În anexa V „ANUNȚ DE PARTICIPARE – utilități” în apendice, punctul IV.3.5, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

(d)

În anexa IX „Anunț de participare simplificat în cadrul unui sistem de achiziție dinamic” secțiunea IV punctul IV.2.4, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

(e)

În anexa X „CONCESIONARE DE LUCRĂRI PUBLICE” secțiunea IV punctul IV.2.3, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

(f)

În anexa XI „ANUNȚ DE PARTICIPARE – Contracte care vor fi atribuite de un concesionar care nu este o autoritate contractantă” secțiunea IV punctul IV.2.4, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

(g)

În anexa XII „ANUNȚ DE CONCURS” secțiunea IV punctul IV.4.5, se introduce următorul text înainte de mențiunea „ES”:

„BG

□”

iar după mențiunea „PT”:

„RO

□”.

B.   PRODUSELE ALIMENTARE

1.

32000 R 1474: Regulamentul (CE) nr. 1474/2000 al Comisiei din 10 iulie 2000 de stabilire a valorilor componentelor agricole reduse, precum și a taxelor suplimentare aplicabile de la 1 iulie 2000 la importul în Comunitate de anumite mărfuri care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în cadrul unui acord interimar între Uniunea Europeana și Israel (JO L 171, 11.7.2000), modificat prin:

32004 R 0886: Regulamentul (CE) nr. 886/2004 al Comisiei din 4 martie 2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 14).

(a)

În anexa I, titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

În anexa I, subtitlul se înlocuiește cu următorul text:

(c)

În anexele I și II, titlul care precedă primul tabel (PARTEA 1) se înlocuiește cu următorul text:

(d)

În anexele I și II, titlurile coloanelor din tabelul din PARTEA 1 se înlocuiesc cu următorul text:

„Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”.

(e)

În anexele I și II, notele introduse cu asterisc (*) în tabelul din PARTEA 1 se înlocuiesc cu următoarele mențiuni:

„Виж Част 2 — Véase parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Vezi Partea 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”.

(f)

În anexele I și II, notele introduse cu asterisc dublu (**) în tabelul din PARTEA 1 se înlocuiesc cu următoarele mențiuni:

„Виж Част 3 — Véase parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Vezi Partea 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3”.

(g)

În anexa I, nota de subsol (1) la tabelul din PARTEA 1 se înlocuiește cu următorul text:

„За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. — Por 100 kg de boniatos, etc. o de maìz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. — 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”.

(h)

În anexa I, nota de subsol (2) la tabelul din PARTEA 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. — Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”.

(i)

În anexele I și II, titlul care precedă al doilea tabel din PARTEA 2 se înlocuiește cu următorul text:

(j)

În anexa I, titlurile coloanelor din tabelele din PARTEA 2 și PARTEA 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”.

(k)

În anexele I și II, titlul care precedă al treilea tabel (PARTEA 3) se înlocuiește cu următorul text:

(l)

În anexa II, titlul se înlocuiește cu următorul text:

(m)

În anexa II, subtitlul se înlocuiește cu următorul text:

(n)

În anexa II, titlurile coloanelor din primul tabel din PARTEA 2 și PARTEA 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”.

(o)

În anexa II, titlurile coloanelor din al doilea tabel din PARTEA 2 și PARTEA 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.”

2.

32001 R 1488: Regulamentul (CE) nr. 1488/2001 al Comisiei din 19 iulie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește încadrarea anumitor cantități de anumite produse de bază cuprinse în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene în regimul de perfecționare activă fără examinarea prealabilă a condițiilor economice (JO L 196, 20.7.2001, p. 9), astfel cum a fost modificat prin:

32003 R 1914: Regulamentul (CE) nr. 1914/2003 al Comisiei din 30 octombrie 2003 (JO L 283, 31.10.2003, p. 27),

32004 R 0886: Regulamentul (CE) nr. 886/2004 al Comisiei din 4 martie 2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 14).

(a)

La articolul 9 alineatul (4) primul paragraf, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Numărul este precedat de următoarele litere, în funcție de statul membru care emite documentul: «BE» pentru Belgia, «BG» pentru Bulgaria, «CZ» pentru Republica Cehă, «DK» pentru Danemarca, «DE» pentru Germania, «EE» pentru Estonia, «GR» pentru Grecia, «ES» pentru Spania, «FR» pentru Franța, «IE» pentru Irlanda, «IT» pentru Italia, «CY» pentru Cipru, «LV» pentru Letonia, «LT» pentru Lituania, «LU» pentru Luxemburg, «HU» pentru Ungaria, «MT» pentru Malta, «NL» pentru Țările de Jos, «AT» pentru Austria, «PL» pentru Polonia, «PT» pentru Portugalia, «RO» pentru România, «SI» pentru Slovenia, «SK» pentru Slovacia, «FI» pentru Finlanda, «SE» pentru Suedia, «UK» pentru Regatul Unit.”.

(b)

La articolul 14 alineatul (1), lista care începe cu „Solicitud de” și se încheie cu „förordning (EG) nr. 1488/2001” se înlocuiește cu următoarea listă:

„—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

…taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001”.

(c)

La articolul 14 alineatul (2), lista care începe cu „Por una cantidad” și se încheie cu „kvantitet på … kg” se înlocuiește cu următoarea listă:

„—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele …kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru… kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”.

(d)

La articolul 14 alineatul (5), lista care începe cu „Nueva fecha” și se încheie cu „sista giltighetsdag …” se înlocuiește cu următoarea listă:

„—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”.

(e)

La articolul 15 alineatul (2), înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduc următoarele mențiuni:

„—

Права, прехвърлени обратно на титуляря на … (дата)”,

iar între mențiunea în limba portugheză și mențiunea în limba slovacă:

„—

drepturi transferate înapoi la titular la … (data).”.

3.

32005 R 1043: Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (JO L 172, 5.7.2005, p. 24), modificat prin:

32006 R 0322: Regulamentul (CE) nr. 322/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 (JO L 54, 24.2.2006, p. 3),

32006 R 0544: Regulamentul (CE) nr. 544/2006 al Comisiei din 31 martie 2006 (JO L 94, 1.4.2006, p. 24).

În anexa VIII, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduc următoarele mențiuni:

„—

:

în bulgară

:

Права, прехвърлени обратно на титулярa на … (дата)”;

iar între mențiunea în limba portugheză și mențiunea în limba slovacă:

„—

:

în română

:

drepturi transferate înapoi la titular la … (data).”.

2.   LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR

SECURITATE SOCIALĂ

32001 D 0548: Decizia 2001/548/CE a Comisiei din 9 iulie 2001 privind constituirea unui comitet în domeniul pensiilor suplimentare (JO L 196, 20.7.2001, p. 26), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 3 alineatul (1), numărul „55” se înlocuiește cu „57”.

3.   POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

1.

32004 R 0773: Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (JO L 123, 27.4.2004, p. 18).

La articolul 10 alineatul (3), numărul „28” se înlocuiește cu „30”.

2.

32004 R 0802: Regulamentul (CE) nr. 802/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 133, 30.4.2004, p. 1).

(a)

La articolul 3 alineatul (2), numărul „35” se înlocuiește cu „37”.

(b)

În anexa I punctul 1.4 paragraful al șaptelea, numărul „35” se înlocuiește cu „37”.

(c)

În anexa II punctul 1.6 paragraful al șaptelea, numărul „35” se înlocuiește cu „37”.

(d)

În anexa III litera D paragraful al șaselea, numărul „35” se înlocuiește cu „37”.

4.   AGRICULTURA

A.   LEGISLAȚIA VETERINARĂ ȘI FITOSANITARĂ

I.   LEGISLAȚIA VETERINARĂ

1.

31983 D 0218: Decizia 83/218/CEE a Comisiei din 22 aprilie 1983 privind lista unităților din Republica Socialistă România autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate (JO L 121, 7.5.1983, p. 23).

Decizia 83/218/CEE se abrogă.

2.

31992 D 0260: Decizia 92/260/CEE a Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și certificarea veterinară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați (JO L 130, 15.5.1992, p. 67), astfel cum a fost modificată prin:

31993 D 0344: Decizia 93/344/CEE a Comisiei din 17 mai 1993 (JO L 138, 9.6.1993, p. 11),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 D 0453: Decizia 94/453/CE a Comisiei din 29 iunie 1994 (JO L 187, 22.7.1994, p. 11),

31994 D 0561: Decizia 94/561/CE a Comisiei din 27 iulie 1994 (JO L 214, 19.8.1994, p. 17),

31995 D 0322: Decizia 95/322/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 9),

31995 D 0323: Decizia 95/323/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 11),

31996 D 0081: Decizia 96/81/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 19, 25.1.1996, p. 53),

31996 D 0279: Decizia 96/279/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 (JO L 107, 30.4.1996, p. 1),

31997 D 0010: Decizia 97/10/CE a Comisiei din 12 decembrie 1996 (JO L 3, 7.1.1997, p. 9),

31997 D 0160: Decizia 97/160/CE a Comisiei din 14 februarie 1997 (JO L 62, 4.3.1997, p. 39),

31998 D 0360: Decizia 98/360/CE a Comisiei din 15 mai 1998 (JO L 163, 6.6.1998, p. 44),

31998 D 0594: Decizia 98/594/CE a Comisiei din 6 octombrie 1998 (JO L 286, 23.10.1998, p. 53),

31999 D 0228: Decizia 1999/228/CE a Comisiei din 5 martie 1999 (JO L 83, 27.3.1999, p. 77),

32000 D 0209: Decizia 2000/209/CE a Comisiei din 24 februarie 2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 22),

32001 D 0117: Decizia 2001/117/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2001 (JO L 43, 14.2.2001, p. 38),

32001 D 0611: Decizia 2001/611/CE a Comisiei din 20 iulie 2001 (JO L 214, 8.8.2001, p. 49),

32001 D 0619: Decizia 2001/619/CE a Comisiei din 25 iulie 2001 (JO L 215, 9.8.2001, p. 55),

32001 D 0828: Decizia 2001/828/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2001 (JO L 308, 27.11.2001, p. 41),

32002 D 0635: Decizia 2002/635/CE a Comisiei din 31 iulie 2002 (JO L 206, 3.8.2002, p. 20),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0541: Decizia 2003/541/CE a Comisiei din 17 iulie 2003 (JO L 185, 24.7.2003, p. 41),

32004 D 0117: Decizia 2004/117/CE a Comisiei din 19 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 20),

32004 D 0241: Decizia 2004/241/CE a Comisiei din 5 martie 2004 (JO L 74, 12.3.2004, p. 19).

(a)

În anexa I, lista de sub rubrica „Grupa B” se înlocuiește cu următoarea listă:

„Australia (AU), Belarus (BY), Croația (HR), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1) (MK), Noua Zeelandă (NZ), Rusia (2) (RU), Ucraina (UA), Republica Federală Iugoslavia (YU)”.

(b)

În anexa II partea A secțiunea III litera (d), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Emiratele Arabe Unite, Australia, Belarus, Canada, Elveția, Groenlanda, Hong Kong, Croația, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Macao, Malaysia (peninsulă), Norvegia, Noua Zeelandă, Rusia (1), Singapore, Thailanda, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Republica Federală Iugoslavia.”

(c)

În anexa II partea B, titlul se înlocuiește cu următorul text:

(d)

În anexa II partea B secțiunea III litera (d), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Emiratele Arabe Unite, Australia, Belarus, Canada, Elveția, Groenlanda, Hong Kong, Croația, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Macao, Malaysia (peninsulă), Norvegia, Noua Zeelandă, Rusia (1), Singapore, Thailanda, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Republica Federală Iugoslavia.”.

(e)

În anexa II partea C secțiunea III litera (d), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Emiratele Arabe Unite, Australia, Belarus, Canada, Elveția, Groenlanda, Hong Kong, Croația, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Macao, Malaysia (peninsulă), Norvegia, Noua Zeelandă, Rusia (1), Singapore, Thailanda, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Republica Federală Iugoslavia.”.

(f)

În anexa II partea D secțiunea III litera (d), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Emiratele Arabe Unite, Australia, Belarus, Canada, Elveția, Groenlanda, Hong Kong, Croația, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Macao, Malaysia (peninsulă), Norvegia, Noua Zeelandă, Rusia (1), Singapore, Thailanda, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Republica Federală Iugoslavia.”.

(g)

În anexa II partea E secțiunea III litera (d), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Emiratele Arabe Unite, Australia, Belarus, Canada, Elveția, Groenlanda, Hong Kong, Croația, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Macao, Malaysia (peninsulă), Norvegia, Noua Zeelandă, Rusia (1), Singapore, Thailanda, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Republica Federală Iugoslavia.”.

3.

31992 D 0452: Decizia 92/452/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 privind stabilirea listei echipelor de recoltare de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate (JO L 250, 29.8.1992, p. 40), astfel cum a fost modificată prin:

31992 D 0523: Decizia 92/523/CEE a Comisiei din 4 noiembrie 1992 (JO L 328, 14.11.1992, p. 42),

31993 D 0212: Decizia 93/212/CEE a Comisiei din 18 martie 1993 (JO L 91, 15.4.1993, p. 20),

31993 D 0433: Decizia 93/433/CEE a Comisiei din 29 iunie 1993 (JO L 201, 11.8.1993, p. 17),

31993 D 0574: Decizia 93/574/CEE a Comisiei din 22 octombrie 1993 (JO L 276, 9.11.1993, p. 23),

31993 D 0677: Decizia 93/677/CE a Comisiei din 13 decembrie 1993 (JO L 316, 17.12.1993, p. 44),

31994 D 0221: Decizia 94/221/CE a Comisiei din 15 aprilie 1994 (JO L 107, 28.4.1994, p. 63),

31994 D 0387: Decizia 94/387/CE a Comisiei din 10 iunie 1994 (JO L 176, 9.7.1994, p. 27),

31994 D 0608: Decizia 94/608/CE a Comisiei din 8 septembrie 1994 (JO L 241, 16.9.1994, p. 22),

31994 D 0678: Decizia 94/678/CE a Comisiei din 14 octombrie 1994 (JO L 269, 20.10.1994, p. 40),

31994 D 0737: Decizia 94/737/CE a Comisiei din 9 noiembrie 1994 (JO L 294, 15.11.1994, p. 37),

31995 D 0093: Decizia 95/93/CE a Comisiei din 24 martie 1995 (JO L 73, 1.4.1995, p. 86),

31995 D 0335: Decizia 95/335/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 (JO L 194, 17.8.1995, p. 12),

31996 D 0097: Decizia 96/97/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 23, 30.1.1996, p. 20),

31996 D 0312: Decizia 96/312/CE a Comisiei din 22 aprilie 1996 (JO L 118, 15.5.1996, p. 26),

31996 D 0596: Decizia 96/596/CE a Comisiei din 2 octombrie 1996 (JO L 262, 16.10.1996, p. 15),

31996 D 0726: Decizia 96/726/CE a Comisiei din 29 noiembrie 1996 (JO L 329, 19.12.1996, p. 49),

31997 D 0104: Decizia 97/104/CE a Comisiei din 22 ianuarie 1997 (JO L 36, 6.2.1997, p. 31),

31997 D 0249: Decizia 97/249/CE a Comisiei din 25 martie 1997 (JO L 98, 15.4.1997, p. 17),

31999 D 0204: Decizia 1999/204/CE a Comisiei din 25 februarie 1999 (JO L 70, 17.3.1999, p. 26),

31999 D 0685: Decizia 1999/685/CE a Comisiei din 7 octombrie 1999 (JO L 270, 20.10.1999, p. 33),

32000 D 0051: Decizia 2000/51/CE a Comisiei din 17 decembrie 1999 (JO L 19, 25.1.2000, p. 54),

32000 D 0344: Decizia 2000/344/CE a Comisiei din 2 mai 2000 (JO L 119, 20.5.2000, p. 38),

32000 D 0557: Decizia 2000/557/CE a Comisiei din 7 septembrie 2000 (JO L 235, 19.9.2000, p. 30),

32001 D 0184: Decizia 2001/184/CE a Comisiei din 27 februarie 2001 (JO L 67, 9.3.2001, p. 77),

32001 D 0638: Decizia 2001/638/CE a Comisiei din 2 august 2001 (JO L 223, 18.8.2001, p. 24),

32001 D 0728: Decizia 2001/728/CE a Comisiei din 9 octombrie 2001 (JO L 273, 16.10.2001, p. 24),

32002 D 0046: Decizia 2002/46/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2002 (JO L 21, 24.1.2002, p. 21),

32002 D 0252: Decizia 2002/252/CE a Comisiei din 26 martie 2002 (JO L 86, 3.4.2002, p. 42),

32002 D 0456: Decizia 2002/456/CE a Comisiei din 13 iunie 2002 (JO L 155, 14.6.2002, p. 60),

32002 D 0637: Decizia 2002/637/CE a Comisiei din 31 iulie 2002 (JO L 206, 3.8.2002, p. 29),

32003 D 0012: Decizia 2003/12/CE a Comisiei din 10 ianuarie 2003 (JO L 7, 11.1.2003, p. 84),

32003 D 0151: Decizia 2003/151/CE a Comisiei din 3 martie 2003 (JO L 59, 4.3.2003, p. 26),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0391: Decizia 2003/391/CE a Comisiei din 23 mai 2003 (JO L 135, 3.6.2003, p. 25),

32003 D 0688: Decizia 2003/688/CE a Comisiei din 2 octombrie 2003 (JO L 251, 3.10.2003, p. 19),

32003 D 0843: Decizia 2003/843/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 (JO L 321, 6.12.2003, p. 58),

32004 D 0052: Decizia 2004/52/CE a Comisiei din 9 ianuarie 2004 (JO L 10, 16.1.2004, p. 67),

32004 D 0568: Decizia 2004/568/CE a Comisiei din 23 iulie 2004 (JO L 252, 28.7.2004, p. 5),

32005 D 0029: Decizia 2005/29/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2005 (JO L 15, 19.1.2005, p. 34),

32005 D 0433: Decizia 2005/433/CE a Comisiei din 9 iunie 2005 (JO L 151, 14.6.2005, p. 19),

32005 D 0450: Decizia 2005/450/CE a Comisiei din 20 iunie 2005 (JO L 158, 21.6.2005, p. 24),

32005 D 0774: Decizia 2005/774/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2005 (JO L 291, 5.11.2005, p. 46),

32006 D 0008: Decizia 2006/8/CE a Comisiei din 4 ianuarie 2006 (JO L 6, 11.1.2006, p. 32),

32006 D 0085: Decizia 2006/85/CE a Comisiei din 10 februarie 2006 (JO L 40, 11.2.2006, p. 24),

32006 D 0270: Decizia 2006/270/CE a Comisiei din 4 aprilie 2006 (JO L 99, 7.4.2006, p. 27),

32006 D 0395: Decizia 2006/395/CE a Comisiei din 1 iunie 2006 (JO L 152, 7.6.2006, p. 34).

(a)

În anexă, titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

În anexă, la punctul 1, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Версия —”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Versiune —”.

(c)

În anexă, la punctul 2, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Код по ISO —”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Cod ISO —”.

(d)

În anexă, la punctul 3, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Трета страна —”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara terță —”.

(e)

În anexă, la punctul 4, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Номер на одобрението на екипа —”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Număr de autorizare al echipei —”.

(f)

În anexă, la punctul 5, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Събиране на ембриони/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Colectare de embrioni/”.

(g)

În anexă, la punctul 6, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Производство на ембриони/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Producere de embrioni/”.

(h)

În anexă, la punctul 7, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Адрес/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Adresa/”.

(i)

În anexă, la punctul 8, înainte de mențiunea în limba spaniolă se introduce următoarea mențiune:

„Ветеринарен лекар на екипа/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Medici veterinari din echipă/”.

(j)

Următoarele mențiuni se introduc în coloana 3:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„ARGENTINA/”.

(ii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„AUSTRALIA/”.

(iii)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„CANADA/”.

(iv)

Pentru Elveția, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„ШВЕЙЦАРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„ELVEȚIA/”.

(v)

Pentru Israel, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„ИЗРАЕЛ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„ISRAEL/”.

(vi)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„NOUA ZEELANDĂ/”.

4.

31993 D 0195: Decizia 93/195/CEE a Comisiei din 2 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar (JO L 86, 6.4.1993, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

31993 D 0344: Decizia 93/344/CEE a Comisiei din 17 mai 1993 (JO L 138, 9.6.1993, p. 11),

31993 D 0509: Decizia 93/509/CEE a Comisiei din 21 septembrie 1993 (JO L 238, 23.9.1993, p. 44),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 D 0453: Decizia 94/453/CE a Comisiei din 29 iunie 1994 (JO L 187, 22.7.1994, p. 11),

31994 D 0561: Decizia 94/561/CE a Comisiei din 27 iulie 1994 (JO L 214, 19.8.1994, p. 17),

31995 D 0099: Decizia 95/99/CE a Comisiei din 27 martie 1995 (JO L 76, 5.4.1995, p. 16),

31995 D 0322: Decizia 95/322/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 9),

31995 D 0323: Decizia 95/323/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 11),

31996 D 0279: Decizia 96/279/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 (JO L 107, 30.4.1996, p. 1),

31997 D 0160: Decizia 97/160/CE a Comisiei din 14 februarie 1997 (JO L 62, 4.3.1997, p. 39),

31997 D 0684: Decizia 97/684/CE a Comisiei din 10 octombrie 1997 (JO L 287, 21.10.1997, p. 49),

31998 D 0360: Decizia 98/360/CE a Comisiei din 15 mai 1998 (JO L 163, 6.6.1998, p. 44),

31998 D 0567: Decizia 98/567/CE a Comisiei din 6 octombrie 1998 (JO L 276, 13.10.1998, p. 11),

31998 D 0594: Decizia 98/594/CE a Comisiei din 6 octombrie 1998 (JO L 286, 23.10.1998, p. 53),

31999 D 0228: Decizia 1999/228/CE a Comisiei din 5 martie 1999 (JO L 83, 27.3.1999, p. 77),

31999 D 0558: Decizia 1999/558/CE a Comisiei din 26 iulie 1999 (JO L 211, 11.8.1999, p. 53),

32000 D 0209: Decizia 2000/209/CE a Comisiei din 24 februarie 2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 22),

32000 D 0754: Decizia 2000/754/CE a Comisiei din 24 noiembrie 2000 (JO L 303, 2.12.2000, p. 34),

32001 D 0117: Decizia 2001/117/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2001 (JO L 43, 14.2.2001, p. 38),

32001 D 0144: Decizia 2001/144/CE a Comisiei din 12 februarie 2001 (JO L 53, 23.2.2001, p. 23),

32001 D 0610: Decizia 2001/610/CE a Comisiei din 18 iulie 2001 (JO L 214, 8.8.2001, p. 45),

32001 D 0611: Decizia 2001/611/CE a Comisiei din 20 iulie 2001 (JO L 214, 8.8.2001, p. 49),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0211: Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 (JO L 73, 11.3.2004, p. 1),

32005 D 0605: Decizia 2005/605/CE a Comisiei din 4 august 2005 (JO L 206, 9.8.2005, p. 16),

32005 D 0771: Decizia 2005/771/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2005 (JO L 291, 5.11.2005, p. 38),

32005 D 0943: Decizia 2005/943/CE a Comisiei din 21 decembrie 2005 (JO L 342, 24.12.2005, p. 94).

(a)

În anexa I, lista de sub rubrica „Grupa B” se înlocuiește cu următoarea listă:

„Australia (AU), Belarus (BY), Croația (HR), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (807), Noua Zeelandă (NZ), Rusia (1) (RU), Ucraina (UA), Republica Federală Iugoslavia (YU)”.

(b)

În anexa II, lista de sub rubrica „Grupa B” se înlocuiește cu următoarea listă:

„Australia, Belarus, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Noua Zeelandă, Rusia (1), Ucraina, Republica Federală Iugoslavia”.

5.

31993 D 0196: Decizia 93/196/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificare veterinară pentru importurile de ecvidee destinate sacrificării (JO L 86, 6.4.1993, p. 7), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 D 0453: Decizia 94/453/CE a Comisiei din 29 iunie 1994 (JO L 187, 22.7.1994, p. 11),

31995 D 0322: Decizia 95/322/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 9),

31996 D 0081: Decizia 96/81/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 19, 25.1.1996, p. 53),

31996 D 0082: Decizia 96/82/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 19, 25.1.1996, p. 56),

31996 D 0279: Decizia 96/279/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 (JO L 107, 30.4.1996, p. 1),

31997 D 0036: Decizia 97/36/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 (JO L 14, 17.1.1997, p. 57),

32001 D 0117: Decizia 2001/117/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2001 (JO L 43, 14.2.2001, p. 38),

32001 D 0611: Decizia 2001/611/CE a Comisiei din 20 iulie 2001 (JO L 214, 8.8.2001, p. 49),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

În anexa II (III), în lista de sub rubrica „Grupa B”, nota de subsol de la pagina 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Australia, Belarus, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Noua Zeelandă, Rusia (1), Ucraina, Republica Federală Iugoslavia”.

6.

31993 D 0197: Decizia 93/197/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară la importul de ecvidee înregistrate și de ecvidee pentru reproducție și producție (JO L 86, 6.4.1993, p. 16), astfel cum a fost modificată prin:

31993 D 0344: Decizia 93/344/CEE a Comisiei din 17 mai 1993 (JO L 138, 9.6.1993, p. 11),

31993 D 0510: Decizia 93/510/CEE a Comisiei din 21 septembrie 1993 (JO L 238, 23.9.1993, p. 45),

31993 D 0682: Decizia 93/682/CE a Comisiei din 17 decembrie 1993 (JO L 317, 18.12.1993, p. 82),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 D 0453: Decizia 94/453/CE a Comisiei din 29 iunie 1994 (JO L 187, 22.7.1994, p. 11),

31994 D 0561: Decizia 94/561/CE a Comisiei din 27 iulie 1994 (JO L 214, 19.8.1994, p. 17),

31995 D 0322: Decizia 95/322/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 9),

31995 D 0323: Decizia 95/323/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 (JO L 190, 11.8.1995, p. 11),

31995 D 0536: Decizia 95/536/CE a Comisiei din 6 decembrie 1995 (JO L 304, 16.12.1995, p. 49),

31996 D 0081: Decizia 96/81/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 19, 25.1.1996, p. 53),

31996 D 0082: Decizia 96/82/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 19, 25.1.1996, p. 56),

31996 D 0279: Decizia 96/279/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 (JO L 107, 30.4.1996, p. 1),

31997 D 0010: Decizia 97/10/CE a Comisiei din 12 decembrie 1996 (JO L 3, 7.1.1997, p. 9),

31997 D 0036: Decizia 97/36/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 (JO L 14, 17.1.1997, p. 57),

31997 D 0160: Decizia 97/160/CE a Comisiei din 14 februarie 1997 (JO L 62, 4.3.1997, p. 39),

31998 D 0360: Decizia 98/360/CE a Comisiei din 15 mai 1998 (JO L 163, 6.6.1998, p. 44),

31998 D 0594: Decizia 98/594/CE a Comisiei din 6 octombrie 1998 (JO L 286, 23.10.1998, p. 53),

31999 D 0228: Decizia 1999/228/CE a Comisiei din 5 martie 1999 (JO L 83, 27.3.1999, p. 77),

31999 D 0236: Decizia 1999/236/CE a Comisiei din 17 martie 1999 (JO L 87, 31.3.1999, p. 13),

31999 D 0252: Decizia 1999/252/CE a Comisiei din 26 martie 1999 (JO L 96, 10.4.1999, p. 31),

31999 D 0613: Decizia 1999/613/CE a Comisiei din 10 septembrie 1999 (JO L 243, 15.9.1999, p. 12),

32000 D 0209: Decizia 2000/209/CE a Comisiei din 24 februarie 2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 22),

32001 D 0117: Decizia 2001/117/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2001 (JO L 43, 14.2.2001, p. 38),

32001 D 0611: Decizia 2001/611/CE a Comisiei din 20 iulie 2001 (JO L 214, 8.8.2001, p. 49),

32001 D 0619: Decizia 2001/619/CE a Comisiei din 25 iulie 2001 (JO L 215, 9.8.2001, p. 55),

32001 D 0754: Decizia 2001/754/CE a Comisiei din 23 octombrie 2001 (JO L 282, 26.10.2001, p. 81),

32001 D 0766: Decizia 2001/766/CE a Comisiei din 25 octombrie 2001 (JO L 288, 1.11.2001, p. 50),

32001 D 0828: Decizia 2001/828/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2001 (JO L 308, 27.11.2001, p. 41),

32002 D 0635: Decizia 2002/635/CE a Comisiei din 31 iulie 2002 (JO L 206, 3.8.2002, p. 20),

32002 D 0841: Decizia 2002/841/CE a Comisiei din 24 octombrie 2002 (JO L 287, 25.10.2002, p. 42),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0541: Decizia 2003/541/CE a Comisiei din 17 iulie 2003 (JO L 185, 24.7.2003, p. 41),

32004 D 0117: Decizia 2004/117/CE a Comisiei din 19 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 20),

32004 D 0241: Decizia 2004/241/CE a Comisiei din 5 martie 2004 (JO L 74, 12.3.2004, p. 19).

(a)

În anexa I, lista de sub rubrica „Grupa B” se înlocuiește cu următoarea listă:

„Australia (AU), Belarus (BY), Croația (HR), Kârgâzstan (1) (2) (KG), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 3 (MK), Noua Zeelandă (NZ), Rusia (1) (RU), Ucraina (UA), Republica Federală Iugoslavia (YU)”.

(b)

În anexa II partea B, titlul se înlocuiește cu următorul text:

7.

31994 D 0085: Decizia 94/85/CE a Comisiei din 16 februarie 1994 de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre (JO L 44, 17.2.1994, p. 31), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 D 0298: Decizia 94/298/CE a Comisiei din 5 mai 1994 (JO L 131, 26.5.1994, p. 24),

31994 D 0453: Decizia 94/453/CE a Comisiei din 29 iunie 1994 (JO L 187, 22.7.1994, p. 11),

31995 D 0058: Decizia 95/58/CE a Comisiei din 2 martie 1995 (JO L 55, 11.3.1995, p. 41),

31995 D 0181: Decizia 95/181/CE a Comisiei din 17 mai 1995 (JO L 119, 30.5.1995, p. 34),

31996 D 0002: Decizia 96/2/CE a Comisiei din 12 decembrie 1995 (JO L 1, 3.1.1996, p. 6),

32000 D 0609: Decizia 2000/609/CE a Comisiei din 29 septembrie 2000 (JO L 258, 12.10.2000, p. 49),

32001 D 0299: Decizia 2001/299/CE a Comisiei din 30 martie 2001 (JO L 102, 12.4.2001, p. 69),

32001 D 0733: Decizia 2001/733/CE a Comisiei din 10 octombrie 2001 (JO L 275, 18.10.2001, p. 17),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0573: Decizia 2003/573/CE a Comisiei din 31 iulie 2003 (JO L 194, 1.8.2003, p. 89),

32004 D 0118: Decizia 2004/118/CE a Comisiei din 28 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 34).

În anexă, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

8.

31994 D 0984: Decizia 94/984/CE a Comisiei din 20 decembrie 1994 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară obligatorii la importul de carne proaspătă de pasăre provenind din anumite țări terțe (JO L 378, 31.12.1994, p. 11), astfel cum a fost modificată prin:

31995 D 0302: Decizia 95/302/CE a Comisiei din 13 iulie 1995 (JO L 185, 4.8.1995, p. 50),

31996 D 0298: Decizia 96/298/CE a Comisiei din 23 februarie 1996 (JO L 114, 8.5.1996, p. 33),

31996 D 0456: Decizia 96/456/CE a Comisiei din 22 iulie 1996 (JO L 188, 27.7.1996, p. 52),

31999 D 0549: Decizia 1999/549/CE a Comisiei din 19 iulie 1999 (JO L 209, 7.8.1999, p. 36),

32000 D 0254: Decizia 2000/254/CE a Comisiei din 20 martie 2000 (JO L 78, 29.3.2000, p. 33),

32000 D 0352: Decizia 2000/352/CE a Comisiei din 4 mai 2000 (JO L 124, 25.5.2000, p. 64),

32001 D 0598: Decizia 2001/598/CE a Comisiei din 11 iulie 2001 (JO L 210, 3.8.2001, p. 37),

32001 D 0659: Decizia 2001/659/CE a Comisiei din 6 august 2001 (JO L 232, 30.8.2001, p. 19),

32002 D 0477: Decizia 2002/477/CE a Comisiei din 20 iunie 2002 (JO L 164, 22.6.2002, p. 39),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0810: Decizia 2003/810/CE a Comisiei din 17 noiembrie 2003 (JO L 305, 22.11.2003, p. 11),

32004 D 0118: Decizia 2004/118/CE a Comisiei din 28 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 34),

32004 D 0436: Decizia 2004/436/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 (JO L 154, 30.4.2004, p. 59).

În anexa I, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

9.

31995 D 0233: Decizia 95/233/CE a Comisiei din 22 iunie 1995 de stabilire a listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de păsări vii și de ouă pentru incubat (JO L 156, 7.7.1995, p. 76), astfel cum a fost modificată prin:

31996 D 0619: Decizia 96/619/CE a Comisiei din 16 octombrie 1996 (JO L 276, 29.10.1996, p. 18),

32001 D 0732: Decizia 2001/732/CE a Comisiei din 10 octombrie 2001 (JO L 275, 18.10.2001, p. 14),

32001 D 0751: Decizia 2001/751/CE a Comisiei din 16 octombrie 2001 (JO L 281, 25.10.2001, p. 24),

32002 D 0183: Decizia 2002/183/CE a Comisiei din 28 februarie 2002 (JO L 61, 2.3.2002, p. 56),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0118: Decizia 2004/118/CE a Comisiei din 28 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 34).

(a)

În anexa I, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

(b)

În anexa II, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

10.

31996 D 0482: Decizia 96/482/CE a Comisiei din 12 iulie 1996 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării veterinare cerute la importul de păsări și ouă destinate incubației, cu excepția ratitelor si a ouălor lor, provenind din țările terțe, precum și măsurile de protecție a sănătății animale care trebuie aplicate după un astfel de import (JO L 196, 7.8.1996, p. 13), astfel cum a fost modificată prin:

31999 D 0549: Decizia 1999/549/CE a Comisiei din 19 iulie 1999 (JO L 209, 7.8.1999, p. 36),

32000 D 0505: Decizia 2000/505/CE a Comisiei din 25 iulie 2000 (JO L 201, 9.8.2000, p. 8),

32002 D 0183: Decizia 2002/183/CE a Comisiei din 28 februarie 2002 (JO L 61, 2.3.2002, p. 56),

32002 D 0542: Decizia 2002/542/CE a Comisiei din 4 iulie 2002 (JO L 176, 5.7.2002, p. 43),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0118: Decizia 2004/118/CE a Comisiei din 28 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 34).

În anexa I partea I, se elimină mențiunile referitoare la următoarele țări:

 

Bulgaria,

 

România.

11.

31996 D 0730: Decizia 96/730/CE a Comisiei din 17 decembrie 1996 privind măsurile de protecție referitoare la importurile de anumite animale și de produse ale acestora din Bulgaria, ca urmare a unui focar de febră aftoasă, și de abrogare a Deciziei 96/643/CE (JO L 331, 20.12.1996, p. 49), astfel cum a fost modificată prin:

31998 D 0373: Decizia 98/373/CE a Comisiei din 2 iunie 1998 (JO L 170, 16.6.1998, p. 62).

Decizia 96/730/CE se abrogă.

12.

31997 D 0004: Decizia 97/4/CE din 12 decembrie 1996 de stabilire a listelor provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre (JO L 2, 4.1.1997, p. 6), astfel cum a fost modificată prin:

31997 D 0574: Decizia 97/574/CE a Comisiei din 22 iulie 1997 (JO L 236, 27.8.1997, p. 20),

32001 D 0400: Decizia 2001/400/CE a Comisiei din 17 mai 2001 (JO L 140, 24.5.2001, p. 70),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

Продукт: прясно птиче месоProducto: carne fresca de aveProdukt: čerstvé drůbeží masoProdukt: fersk fjerkrækødErzeugnis: frisches GeflügelfleischToode: värske linnulihaΠροϊόν: νωπό κρέας πουλερικώνProduct: fresh poultry meatProduit: viandes fraîches de volailleProdotto: carne fresca di pollameProdukts: svaiga putnu gaļaProduktas: šviežia paukštienaTermék: friss baromfihúsProdott: Laħam frisk tat-tiġieġProduct: vers vlees van gevogelteProdukt: świeże mięso drobioweProduto: carne fresca de avesProdus: carne proaspătă de pasăreProdukt: Čerstvé hydinové mäsoProizvod: sveže meso perutnineTuote: tuore siipikarjanlihaVaruslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

SH

=

КланицаMataderoJatkySlagteriSchlachthofTapamajaΣφαγειοτεχνική εγκατάστασηSlaughterhouseAbattoirMacelloKautuveSkerdyklaVágóhídBiċċerijaSlachthuisRzeźniaMatadouroAbatorBitúnokKlavnicaTeurastamoSlakteri

CP

=

ТранжорнаSala de despieceBourárnaOpskæringsvirksomhederZerlegungsbetriebLihalõikusettevõteΕργαστήριο ΤεμαχισμούCutting plantDécoupeSala di sezionamentoGaļas sadalīšanas uzņēmumsIšpjaustymo įmonėDaraboló üzemStabiliment tal-qtiegħUitsnijderijZakład rozbioruSala de corteUnitate de tranșareRozrábkareňRazsekovalnicaLeikkaamoStyckningsanläggning

CS

=

Хладилен складAlmacén frigoríficoChladírna (mrazírna)FrysehusKühlhausKülmladuΨυκτική εγκατάστασηCold storeEntreposageDeposito frigoriferoSaldētavaŠaltieji sandėliaiHűtőházKamra tal-friżaKoelhuisChłodnia składowaArmazémFrigoríficoDepozit frigorificChladiareň (mraziareň)HladilnicaKylmävarastoKyl- och fryshus”

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”.

(ii)

Pentru Brazilia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БРАЗИЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BRAZILIA/”.

(iii)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(iv)

Pentru Chile, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЧИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHILE/”.

(v)

Pentru China, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КИТАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHINA/”.

(vi)

Pentru Croația, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХЪРВАТИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CROAȚIA/”.

(vii)

Pentru Israel, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИЗРАЕЛ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISRAEL/”.

(viii)

Pentru Thailanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТАЙЛАНД/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: THAILANDA/”.

(ix)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”.

(c)

În anexă, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

13.

31997 D 0252: Decizia 97/252/CE a Comisiei din 25 martie 1997 de stabilire a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de lapte și produse lactate destinate consumului uman (JO L 101, 18.4.1997, p. 46), astfel cum a fost modificată prin:

31997 D 0480: Decizia 97/480/CE a Comisiei din 1 iulie 1997 (JO L 207, 1.8.1997, p. 1),

31997 D 0598: Decizia 97/598/CE a Comisiei din 25 iulie 1997 (JO L 240, 2.9.1997, p. 8),

31997 D 0617: Decizia 97/617/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 (JO L 250, 13.9.1997, p. 15),

31997 D 0666: Decizia 97/666/CE a Comisiei din 17 septembrie 1997 (JO L 283, 15.10.1997, p. 1),

31998 D 0071: Decizia 98/71/CE a Comisiei din 7 ianuarie 1998 (JO L 11, 17.1.1998, p. 39),

31998 D 0087: Decizia 98/87/CE a Comisiei din 15 ianuarie 1998 (JO L 17, 22.1.1998, p. 28),

31998 D 0088: Decizia 98/88/CE a Comisiei din 15 ianuarie 1998 (JO L 17, 22.1.1998, p. 31),

31998 D 0089: Decizia 98/89/CE a Comisiei din 16 ianuarie 1998 (JO L 17, 22.1.1998, p. 33),

31998 D 0394: Decizia 98/394/CE a Comisiei din 29 mai 1998 (JO L 176, 20.6.1998, p. 28),

31999 D 0052: Decizia 1999/52/CE a Comisiei din 8 ianuarie 1999 (JO L 17, 22.1.1999, p. 51),

32001 D 0177: Decizia 2001/177/CE a Comisiei din 15 februarie 2001 (JO L 68, 9.3.2001, p. 1),

32002 D 0527: Decizia 2002/527/CE a Comisiei din 27 iunie 2002 (JO L 170, 29.6.2002, p. 86),

32003 D 0059: Decizia 2003/59/CE a Comisiei din 24 ianuarie 2003 (JO L 23, 28.1.2003, p. 28),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0807: Decizia 2004/807/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2004 (JO L 354, 30.11.2004, p. 32).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

A.   СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯLISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOSSEZNAM ZAŘÍZENÍLISTE OVER VIRKSOMHEDERVERZEICHNIS DER BETRIEBEETTEVÕTETE LOETELUΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝLIST OF ESTABLISHMENTSLISTE DES ÉTABLISSEMENTSELENCO DEGLI STABILIMENTIUZŅĒMUMU SARAKSTSĮMONIŲ SĄRAŠASLÉTESÍTMÉNYLISTALISTA TA' L-ISTABBILIMENTILIJST VAN BEDRIJVENWYKAZ ZAKŁADÓWLISTA DOS ESTABELECIMENTOSLISTA UNITĂȚILORZOZNAM PREVÁDZKARNÍSEZNAM OBRATOVLUETTELO LAITOKSISTAFÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляко и млечни продуктиProducto: leche y productos lácteosVýrobek: mléko a mléčné výrobkyProdukt: mælk og mejeriprodukterErzeugnis: Milch und MilcherzeugnisseToode: piim ja piimatooted, piimapõhised tootedΠροϊόν: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόνταProduct: milk and milk productsProduit: lait et produits laitiersProdotto: latte e prodotti lattiero-caseariProdukts: piens un piena produktiProduktas: pienas ir pieno produktaiTermék: tej és tejtermékekProdott: Ħalib u prodotti tal-ħalibProduct: melk en zuivelproductenProdukt: mleko i przetwory mleczneProduto: leite e produtos lácteosProdus: lapte și produse din lapteProdukt: mlieko a mliečne výrobkyProizvod: mleko in mlečni izdelkiTuote: maito- ja maitotuotteetVaruslag: mjölk och mjölkprodukter

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG”

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Antilele Olandeze, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ANTILELE OLANDEZE/”.

(ii)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”.

(iii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”.

(iv)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(v)

Pentru Elveția, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ELVEȚIA/”.

(vi)

Pentru Croația, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХЪРВАТИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CROAȚIA/”.

(vii)

Pentru Israel, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИЗРАЕЛ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISRAEL/”.

(viii)

Pentru Islanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИСЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISLANDA/”.

(ix)

Pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI/”.

(x)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”.

(xi)

Pentru Singapore, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СИНГАПУР/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: SINGAPORE/”.

(xii)

Pentru Turcia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТУРЦИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: TURCIA/”.

(xiii)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”.

(xiv)

Pentru Uruguay, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: УРУГВАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: URUGUAY/”.

(xv)

Pentru Africa de Sud, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AFRICA DE SUD/”.

(c)

În anexă, în nota privind mențiunea referitoare la Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, se introduce următoarea mențiune înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще й се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН. –”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Notă: Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei țări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor ce se desfășoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Națiunilor Unite. –”.

(d)

În anexă, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

14.

31997 D 0296: Decizia 97/296/CE a Comisiei din 22 aprilie 1997 de stabilire a listei țărilor terțe din care provin produse pescărești al căror import este autorizat pentru consumul uman (JO L 122, 14.5.1997, p. 21), astfel cum a fost modificată prin:

31997 D 0429: Decizia 97/429/CE a Comisiei din 30 iunie 1997 (JO L 184, 12.7.1997, p. 53),

31997 D 0564: Decizia 97/564/CE a Comisiei din 28 iulie 1997 (JO L 232, 23.8.1997, p. 13),

31997 D 0758: Decizia 97/758/CE a Comisiei din 6 noiembrie 1997 (JO L 307, 12.11.1997, p. 38),

31997 D 0877: Decizia 97/877/CE a Comisiei din 23 decembrie 1997 (JO L 356, 31.12.1997, p. 62),

31998 D 0148: Decizia 98/148/CE a Comisiei din 13 februarie 1998 (JO L 46, 17.2.1998, p. 18),

31998 D 0419: Decizia 98/419/CE a Comisiei din 30 iunie 1998 (JO L 190, 4.7.1998, p. 55),

31998 D 0573: Decizia 98/573/CE a Comisiei din 12 octombrie 1998 (JO L 277, 14.10.1998, p. 49),

31998 D 0711: Decizia 98/711/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1998 (JO L 337, 12.12.1998, p. 58),

31999 D 0136: Decizia 1999/136/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1999 (JO L 44, 18.2.1999, p. 61),

31999 D 0244: Decizia 1999/244/CE a Comisiei din 26 martie 1999 (JO L 91, 7.4.1999, p. 37),

31999 D 0277: Decizia 1999/277/CE a Comisiei din 23 aprilie 1999 (JO L 108, 27.4.1999, p. 57),

31999 D 0488: Decizia 1999/488/CE a Comisiei din 5 iulie 1999 (JO L 190, 23.7.1999, p. 39),

31999 D 0532: Decizia 1999/532/CE a Comisiei din 14 iulie 1999 (JO L 203, 3.8.1999, p. 78),

31999 D 0814: Decizia 1999/814/CE a Comisiei din 16 noiembrie 1999 (JO L 315, 9.12.1999, p. 44),

32000 D 0088: Decizia 2000/88/CE a Comisiei din 21 decembrie 1999 (JO L 26, 2.2.2000, p. 47),

32000 D 0170: Decizia 2000/170/CE a Comisiei din 14 februarie 2000 (JO L 55, 29.2.2000, p. 68),

32000 D 0674: Decizia 2000/674/CE a Comisiei din 20 octombrie 2000 (JO L 280, 4.11.2000, p. 59),

32001 D 0040: Decizia 2001/40/CE a Comisiei din 22 decembrie 2000 (JO L 10, 13.1.2001, p. 75),

32001 D 0066: Decizia 2001/66/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2001 (JO L 22, 24.1.2001, p. 39),

32001 D 0111: Decizia 2001/111/CE a Comisiei din 12 februarie 2001 (JO L 42, 13.2.2001, p. 6),

32001 D 0635: Decizia 2001/635/CE a Comisiei din 16 august 2001 (JO L 221, 17.8.2001, p. 56),

32002 D 0028: Decizia 2002/28/CE a Comisiei din 11 ianuarie 2002 (JO L 11, 15.1.2002, p. 44),

32002 D 0473: Decizia 2002/473/CE a Comisiei din 20 iunie 2002 (JO L 163, 21.6.2002, p. 29),

32002 D 0863: Decizia 2002/863/CE a Comisiei din 29 octombrie 2002 (JO L 301, 5.11.2002, p. 53),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0303: Decizia 2003/303/CE a Comisiei din 25 aprilie 2003 (JO L 110, 3.5.2003, p. 12),

32003 D 0606: Decizia 2003/606/CE a Comisiei din 18 august 2003 (JO L 210, 20.8.2003, p. 16),

32003 D 0764: Decizia 2003/764/CE a Comisiei din 15 octombrie 2003 (JO L 273, 24.10.2003, p. 43),

32004 D 0036: Decizia 2004/36/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 (JO L 8, 14.1.2004, p. 8),

32004 D 0359: Decizia 2004/359/CE a Comisiei din 13 aprilie 2004 (JO L 113, 20.4.2004, p. 45),

32005 D 0071: Decizia 2005/71/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2005 (JO L 28, 1.2.2005, p. 45),

32005 D 0219: Decizia 2005/219/CE a Comisiei din 11 martie 2005 (JO L 69, 16.3.2005, p. 55),

32005 D 0501: Decizia 2005/501/CE a Comisiei din 12 iulie 2005 (JO L 183, 14.7.2005, p. 109),

32006 D 0200: Decizia 2006/200/CE a Comisiei din 22 februarie 2006 (JO L 71, 10.3.2006, p. 50).

În anexă sub rubrica „I. Țări și teritorii care fac obiectul unei decizii speciale, în temeiul Directivei 91/493/CEE a Consiliului”, se elimină din listă intrările corespunzătoare țărilor menționate în continuare:

 

Bulgaria,

 

România.

15.

31997 D 0365: Decizia 97/365/CE a Comisiei din 26 martie 1997de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine (JO L 154, 12.6.1997, p. 41), astfel cum a fost modificată prin:

31997 D 0569: Decizia 97/569/CE a Comisiei din 16 iulie 1997 (JO L 234, 26.8.1997, p. 16),

31998 D 0662: Decizia 98/662/CE a Comisiei din 16 noiembrie 1998 (JO L 314, 24.11.1998, p. 19),

31999 D 0344: Decizia 1999/344/CE a Comisiei din 25 mai 1999 (JO L 131, 27.5.1999, p. 72),

32000 D 0078: Decizia 2000/78/CE a Comisiei din 17 decembrie 1999 (JO L 30, 4.2.2000, p. 37),

32000 D 0429: Decizia 2000/429/CE a Comisiei din 6 iulie 2000 (JO L 170, 11.7.2000, p. 12),

32001 D 0826: Decizia 2001/826/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2001 (JO L 308, 27.11.2001, p. 37),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0380: Decizia 2004/380/CE a Comisiei din 26 aprilie 2004 (JO L 144, 30.4.2004, p. 5).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

Продукт: месни продуктиProducto: productos cárnicosVýrobky: masné výrobkyProdukt: kødprodukterErzeugnis: FleischerzeugnisseToode: lihatootedΠροϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέαςProduct: meat productsProduit: à base de viandesProdotto: prodotti a base di carneProdukts: gaļas produktiProduktas: mėsos produktaiTermék: húskészítményekProdott: Prodotti tal-laħamProduct: vleesproductenProdukt: przetwory mięsneProduto: produtos à base de carneProdus: produse pe bază de carneProdukt: mäsové výrobkyProizvod: mesni izdelkiTuote: lihatuotteetVaruslag: köttvaror

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.1 i rådets beslut 95/408/EG.

7

=

Produsele acestei unități trebuie să fie preparate din carne proaspătă, obținută în conformitate cu Directiva 64/433/CEE* în abatoare autorizate din Uniunea Europeană sau care îndeplinesc cerințele articolului 21a din Directiva 72/462/CEE”.

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”.

(ii)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(iii)

Pentru Elveția, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ELVEȚIA/”.

(iv)

Pentru Islanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИСЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISLANDA/”.

(v)

Pentru Insula Maurițius, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: МАВРИЦИЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: MAURIȚIUS/”.

(vi)

Pentru Mexic, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: МЕКСИКО/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: MEXIC/”.

(vii)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”.

(viii)

Pentru Singapore, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СИНГАПУР/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: SINGAPORE/”.

(ix)

Pentru Tunisia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТУНИС/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: TUNISIA/”.

(x)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”.

(xi)

Pentru Africa de Sud, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AFRICA DE SUD/”.

(c)

În anexă, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

16.

31997 D 0467: Decizia 97/467/CE a Comisiei din 7 iulie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de vânat de crescătorie (JO L 199, 26.7.1997, p. 57), astfel cum a fost modificată prin:

31997 D 0869: Decizia 97/869/CE a Comisiei din 11 decembrie 1997 (JO L 353, 24.12.1997, p. 43),

31997 D 0871: Decizia 97/871/CE a Comisiei din 16 decembrie 1997 (JO L 353, 24.12.1997, p. 47),

31998 D 0103: Decizia 98/103/CE a Comisiei din 26 ianuarie 1998 (JO L 25, 31.1.1998, p. 96),

31998 D 0219: Decizia 98/219/CE a Comisiei din 4 martie 1998 (JO L 82, 19.3.1998, p. 44),

31998 D 0556: Decizia 98/556/CE a Comisiei din 30 septembrie 1998 (JO L 266, 1.10.1998, p. 86),

31999 D 0697: Decizia 1999/697/CE a Comisiei din 13 octombrie 1999 (JO L 275, 26.10.1999, p. 33),

31999 D 0757: Decizia 1999/757/CE a Comisiei din 5 noiembrie 1999 (JO L 300, 23.11.1999, p. 25),

32000 D 0212: Decizia 2000/212/CE a Comisiei din 3 martie 2000 (JO L 65, 14.3.2000, p. 33),

32000 D 0329: Decizia 2000/329/CE a Comisiei din 18 aprilie 2000 (JO L 114, 13.5.2000, p. 35),

32000 D 0496: Decizia 2000/496/CE a Comisiei din 18 iulie 2000 (JO L 200, 8.8.2000, p. 39),

32000 D 0691: Decizia 2000/691/CE a Comisiei din 25 octombrie 2000 (JO L 286, 11.11.2000, p. 37),

32001 D 0396: Decizia 2001/396/CE a Comisiei din 4 mai 2001 (JO L 139, 23.5.2001, p. 16),

32002 D 0614: Decizia 2002/614/CE a Comisiei din 22 iulie 2002 (JO L 196, 25.7.2002, p. 58),

32002 D 0797: Decizia 2002/797/CE a Comisiei din 14 octombrie 2002 (JO L 277, 15.10.2002, p. 23),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0144: Decizia 2004/144/CE a Comisiei din 12 februarie 2004 (JO L 47, 18.2.2004, p. 33),

32004 D 0591: Decizia 2004/591/CE a Comisiei din 2 august 2004 (JO L 263, 10.8.2004, p. 21),

32005 D 0302: Decizia 2005/302/CE a Comisiei din 31 martie 2005 (JO L 95, 14.4.2005, p. 62),

32006 D 0065: Decizia 2006/65/CE a Comisiei din 3 februarie 2006 (JO L 32, 4.2.2006, p. 93).

(a)

În anexa I, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във фермиProducto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*)Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (*)Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*)Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*)Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (*)Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*)Product: Rabbit meat and farmed game meat (*)Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (*)Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (*)Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (*)Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (*)Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (*)Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (*)Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*)Produkt: Mięso królicze i dziczyzna hodowlana (*)Produto: Carne de coelho e carne de caça de criação (*)Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermăProdukt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (*)Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (*)Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*)Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)

(*)

Прясно месоCarne frescaČerstvé masoFersk kødFrisches FleischVärske lihaΝωπό κρέαςFresh MeatViande fraîcheCarni frescheSvaiga gaļaŠviežia mėsaFriss húsLaħam friskVers vleesŚwieże mięsoCarne frescaCarne proaspătăČerstvé mäsoSveže mesoTuore lihaFärskt kött

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

SH

=

КланицаMataderoJatkySlagteriSchlachthofTapamajaΣφαγειοτεχνική εγκατάστασηSlaughterhouseAbattoirMacelloKautuveSkerdyklaVágóhídBiċċerijaSlachthuisRzeźniaMatadouroAbatorBitúnokKlavnicaTeurastamoSlakteri

CP

=

ТранжорнаSala de despieceBourárnaOpskæringsvirksomhederZerlegungsbetriebLihalõikusettevõteΕργαστήριο ΤεμαχισμούCutting plantDécoupeSala di sezionamentoGaļas sadalīšanas uzņēmumsIšpjaustymo įmonėDaraboló üzemStabbiliment tal-qtiegħUitsnijderijZakład rozbioruSala de corteUnitate de tranșareRozrábkareňRazsekovalnicaLeikkaamoStyckningsanläggning

CS

=

Хладилен складAlmacén frigoríficoChladírna (mrazírna)FrysehusKühlhausKülmladuΨυκτική εγκατάστασηCold storeEntreposageDeposito frigoriferoSaldētavaŠaltieji sandėliaiHűtőházKamra tal-friżaKoelhuisChłodnia składowaArmazém frigoríficoDepozit frigorificChladiareň (mraziareň)HladilnicaKylmävarastoKyl- och fryshus

6

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95 /408 /ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95 /408 /CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95 /408 /ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95 /408 /EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95 /408 /EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95 /408 /EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95 /408 /ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

ЗаекConejoKrálíkKaninKaninchenKüülikΚουνέλι, κουνέλιαRabbitLapinConiglioTrusisTriušisNyúlFenekKonijnKrólikCoelhoIepureKrálikKunciKanitKanin

b

=

ДвукопитниBiunguladosSudokopytníciKlovbærende dyrPaarhuferSõralisedΔίχηλαBi-ungulatesBiongulésBiungulatiPārnadžiPorakanopiaiPárosujjú patásokAnnimali tal-frattTweehoevigenParzystokopytneBiunguladosBiongulatePárnokopytníkyParkljarjiSorkkaeläimetKlövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във фермиAves de caza silvestresPernatá zvěř z farmového chovuOpdrættet fjervildtZuchtfederwildFarmis peetavad metslinnudΕκτρεφόμενα πτερωτά θηράματαFarmed game birdsGibier d'élevage à plumesSelvaggina da penna di allevamentoSaimniecībās audzēti medījamie putniŪkiuose auginami laukiniai paukščiaiTenyésztett szárnyasvadTajr tal-kaċċa imrobbiGekweekt vederwildDzikie ptactwo hodowlaneAves de caça de criaçãoPăsări vânat de fermăPernatá zver z farmových chovovGojena pernata divjadTarhatut riistalinnutVildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайнициOtros mamíferosJiní suchozemští savciAndre landlevende dyrAndere LandsäugetiereTeised maismaa imetajadΆλλα χερσαία θηλαστικάOther land mammalsAutres mammifères terrestresAltri mammiferi terrestriCiti sauszemes zīdītājiKiti sausumos žinduoliaiEgyéb szárazföldi emlősökMammiferi oħra ta' l-artAndere landzoogdierenInne ssaki lądoweOutros mamíferos terrestresAlte mamifere terestreOstatné suchozemské cicavceDrugi kopenski sesalciMuut maalla elävät nisäkkäätAndra landdäggdjur

e

=

ЩраусиEstrucioniformesPtáci nadřádu běžciStrudseZuchtflachbrustvögelSilerinnalisedΣτρουθιονίδεςRatitesRatitesRatitiStrausu dzimtaStrutiniaiFutómadarakTajr li ma jtirxLoopvogelsBezgrzebienioweRatitesRatiteBežceRatitiSileälastaiset linnutRatiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите.Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados.Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení.Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger.Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe.Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist.Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών.Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted.Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats.Gli stabbilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati.Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti.Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai.A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra.L-ISTABBILIMENTI ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati.Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd.Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw.Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados.Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele.Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty.Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval.Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen.Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.”

(b)

În anexa I, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”.

(ii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”.

(iii)

Pentru Brazilia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БРАЗИЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BRAZILIA/”.

(iv)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(v)

entru Chile, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЧИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHILE/”.

(vi)

Pentru China, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КИТАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHINA/”.

(vii)

Pentru Groenlanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ГРЕНЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: GROENLANDA/.”

(viii)

Pentru Croația, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХЪРВАТИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CROAȚIA/”.

(ix)

Pentru Islanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИСЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISLANDA/”

(x)

Pentru Noua Caledonie, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA CALEDONIE/”.

(xi)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”.

(xii)

Pentru Rusia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: РУСИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: RUSIA/”.

(xiii)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”.

(c)

În anexa I, se elimină mențiunea referitoare la Bulgaria.

(d)

În anexa II, titlul se înlocuiește cu următorul text:

(e)

În anexa II, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”.

(ii)

Pentru Botswana, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БОТСУАНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BOTSWANA/”.

(iii)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(iv)

Pentru Israel, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИЗРАЕЛ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISRAEL/”.

(v)

Pentru Namibia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НАМИБИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NAMIBIA/”.

(vi)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”.

(vii)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”.

(viii)

Pentru Africa de Sud, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AFRICA DE SUD/”.

(ix)

Pentru Zimbabwe, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЗИМБАБВЕ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ZIMBABWE/”.

17.

31997 D 0468: Decizia 97/468/CE a Comisiei din 7 iulie 1997 de stabilire a listelor provizorii de unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de vânat sălbatic (JO L 199, 26.7.1997, p. 62), astfel cum a fost modificată prin:

31998 D 0369: Decizia 98/369/CE a Comisiei din 19 mai 1998 (JO L 165, 10.6.1998, p. 30),

31999 D 0343: Decizia 1999/343/CE a Comisiei din 25 mai 1999 (JO L 131, 27.5.1999, p. 70),

32000 D 0076: Decizia 2000/76/CE a Comisiei din 17 decembrie 1999 (JO L 30, 4.2.2000, p. 33),

32002 D 0672: Decizia 2002/672/CE a Comisiei din 21 august 2002 (JO L 228, 24.8.2002, p. 26),

32003 D 0073: Decizia 2003/73/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2003 (JO L 27, 1.2.2003, p. 31),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(а)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

Продукт: месо от дивечProducto: Carne de caza salvajeProdukt: Maso volně žijící zvěřeProdukt: Kød af vildtlevende vildtErzeugnis: WildfleischToode: ulukilihaΠροϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτωνProduct: Wild game meatProduit: Viande de gibier sauvageProdotto: Carni di selvagginaProdukts: medījamo dzīvnieku gaļaProduktas: ŽvėrienaTermék: vadhúsProdott: Laħam tal-kaċċa salvaġġProduct: Vlees van vrij wildProdukt: mięso zwierząt łownychProduto: Carne de caça selvagemProdus: carne de vânat sălbaticProdukt: zverina z divo žijúcej zveriProizvod: Meso divjadiTuote: Luonnonvaraisen riistan lihaVaruslag: Viltkött

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивечSala de tratamiento de la cazaZařízení na zpracování masa volně žijící zvěřeVildtbehandlingsvirksomhedWildbearbeitungsbetriebUlukiliha käitlemisettevõteΚέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτωνWild game processing houseAtelier de traitement du gibier sauvageCentro di lavorazione della selvagginaMedījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmumsŽvėrienos perdirbimo įmonėVadhúsfeldolgozó üzemStabbiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġaWildverwerkingseenheidZakład przetwórstwa dziczyznyEstabelecimento de tratamento de caça selvagemUnitate de procesare a cărnii de vânatPrevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveriObrat za obdelavo mesa divjadiLuonnonvaraisen riistan käsittelytilaViltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен складAlmacén frigoríficoChladírna (mrazírna)FrysehusKühlhausKülmladuΨυκτική εγκατάστασηCold storeEntreposageDeposito frigoriferoSaldētavaŠaltieji sandėliaiHűtőházKamra tal-friżaKoelhuisChłodnia składowaArmazém frigoríficoDepozit frigorificChladiareň (mraziareň)HladilnicaKylmävarastoKyl- och fryshus

6

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

a

=

Едър дивечCaza mayorVolně žijící velká zvěřVildtlevende storvildtGroßwildSuured ulukidΜεγάλα άγρια θηράματαLarge wild gameGros gibier sauvageSelvaggina grossaLielie medījamie dzīvniekiStambūs žvėrysNagyvadLaħam ta' annimali salvaġġi kbarGrof vrij wildGruba zwierzyna łownaCaça maior selvagemVânat sălbatic mareVeľká divo žijúca zverVelika divjadLuonnonvarainen suurriistaStorvilt

b

=

ЗайцевидниLepóridosZajícovitíLeporidaeLeporidenLeporidae sugukonda kuuluvad loomadΛαγόμορφαLeporidaeLéporidésLeporidiZaķu dzimtaKiškiniaiNyúlfélékFniek salvaġġiHaasachtigen (leporidae)ZającowateLeporídeosLeporideZajacovitéLeporidiLeporidae-suvun eläimetHardjur

c

=

Пернат дивечAves de caza silvestresVolně žijící pernatá zvěřVildtlevende FjervildtFederwildMetslinnudΆγρια πτερωτά θηράματαWild game birdsOiseaux sauvages de chasseSelvaggina da penna selvaticaMedījamie putniLaukiniai paukščiaiSzárnyasvadTajr salvaġġVrij vederwildPtactwo łowneAves de caça selvagemPăsări de vânat sălbaticeDivo žijúca pernatá zverPernata divjadLuonnonvaraiset riistalinnutVildfågel

T

=

Изследване за трихинелаPrueba para la detección de triquinasVyšetření na trichinelyUndersøgelse for trikinerUntersuchung auf TrichinenTrihhinellade kontrollΕξέταση παρουσίας τριχινώνExamination for trichinaeExamen pour le dépistage des trichinesEsame per l'individuazione di trichineTrihinelozes izmeklējumiTrichineliozės tyrimasTrichinellavizsgálatL-eżami tat-trichanaeOnderzoek op de aanwezigheid van trichinenBadanie na włośnieExame para a detecção de triquinasExaminare pentru trichinăVyšetrenie na trichinelyPregled na trihineTrikiinien tutkiminenTrikinkontroll”

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”.

(ii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”.

(iii)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(iv)

Pentru Chile, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЧИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHILE/”.

(v)

Pentru Groenlanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ГРЕНЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: GROENLANDA/”.

(vi)

Pentru Namibia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НАМИБИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NAMIBIA/”.

(vii)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”.

(viii)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”.

(ix)

Pentru Uruguay, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

Страна: УРУГВАЙ /

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: URUGUAY/”.

(x)

Pentru Africa de Sud, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AFRICA DE SUD/”.

(c)

În anexă, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

18.

31997 D 0569: Decizia 97/569/CE a Comisiei din 16 iulie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările ter țe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne (JO L 234, 26.8.1997, p. 16), astfel cum a fost modificată prin:

31998 D 0009: Decizia 98/9/CE a Comisiei din 16 decembrie 1997 (JO L 3, 7.1.1998, p. 12),

31998 D 0163: Decizia 98/163/CE a Comisiei din 10 februarie 1998 (JO L 53, 24.2.1998, p. 23),

31998 D 0220: Decizia 98/220/CE a Comisiei din 4 martie 1998 (JO L 82, 19.3.1998, p. 47),

31998 D 0346: Decizia 98/346/CE a Comisiei din 19 mai 1998 (JO L 154, 28.5.1998, p. 35),

31999 D 0336: Decizia 1999/336/CE a Comisiei din 20 mai 1999 (JO L 127, 21.5.1999, p. 30),

32000 D 0253(01): Decizia 2000/253/CE a Comisiei din 20 martie 2000 (JO L 78, 29.3.2000, p. 32),

32000 D 0555: Decizia 2000/555/CE a Comisiei din 6 septembrie 2000 (JO L 235, 19.9.2000, p. 25),

32002 D 0074: Decizia 2002/74/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 (JO L 33, 2.2.2002, p. 29),

32002 D 0671: Decizia 2002/671/CE a Comisiei din 20 august 2002 (JO L 228, 24.8.2002, p. 25),

32003 D 0204: Decizia 2003/204/CE a Comisiei din 21 martie 2003 (JO L 78, 25.3.2003, p. 14),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32005 D 0787: Decizia 2005/787/CE a Comisiei din 11 noiembrie 2005 (JO L 296, 12.11.2005, p. 39).

(a)

În anexa I, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

Продукт: месни продуктиProducto: productos cárnicosVýrobky: masné výrobkyProdukt: kødprodukterErzeugnis: FleischerzeugnisseToode: lihatootedΠροϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέαςProduct: meat productsProduit: à base de viandesProdotto: prodotti a base di carneProdukts: gaļas produktiProduktas: mėsos produktaiTermék: húskészítményekProdott: Prodotti tal-laħamProduct: vleesproductenProdukt: produkty mięsneProduto: produtos à base de carneProdus: produse din carneProdukt: mäsové výrobkyProizvod: mesni izdelkiTuote: lihatuotteetVaruslag: köttvaror

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

PMP

=

poultry meat products

RMP

=

rabbit meat products

FMP

=

farmed game meat products

WMP

=

wild game meat products

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikkel 2 punkti 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

(b)

În anexa I, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: argentina/”.

(ii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”.

(iii)

Pentru Brazilia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БРАЗИЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BRAZILIA/”.

(iv)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”.

(v)

Pentru Elveția, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ELVEȚIA/”.

(vi)

Pentru Chile, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЧИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHILE/”.

(vii)

Pentru Hong Kong, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХОНГ КОНГ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: HONG KONG/”.

(viii)

Pentru Croația, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХЪРВАТИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CROAȚIA/”.

(ix)

Pentru Israel, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИЗРАЕЛ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISRAEL/”.

(x)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”.

(xi)

Pentru Thailanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТАЙЛАНД/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: THAILANDA/”.

(xii)

Pentru Singapore, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СИНГАПУР/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: SINGAPORE/”.

(xiii)

Pentru Africa de Sud, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AFRICA DE SUD/”.

(c)

În anexa I, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

19.

31998 D 0179: Decizia 98/179/CE a Comisiei din 23 februarie 1998 de stabilire a normelor detaliate privind prelevarea oficială de probe în vederea monitorizării anumitor substanțe și a reziduurilor acestora din animalele vii și produsele animale (JO L 65, 5.3.1998, p. 31), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

În anexă, la punctul 1.2 paragraful al doilea, se adaugă următoarea teză:

„Pentru Bulgaria și România, acreditarea trebuie să fie obținută la data aderării.”

20.

31998 D 0536: Decizia 98/536/CE a Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a listei laboratoarelor de referință naționale pentru detectarea reziduurilor (JO L 251, 11.9.1998, p. 39), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32006 D 0130: Decizia 2006/130/CE a Comisiei din 10 februarie 2006 (JO L 52, 23.2.2006, p. 25).

În anexă, între mențiunile referitoare la Belgia și la Republica Cehă se introduc următoarele mențiuni:

„Bulgaria

1.

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

2.

ул. «Искърско шосе» 5

3.

1528 София

4.

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology

5.

5 Iskarsko shousse Str.

6.

1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6 B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f”

iar între mențiunile referitoare la Portugalia și la Slovenia:

„România

7)

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

8)

Strada Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2,

9)

codul 021202, București

Toate grupele”

21.

31999 D 0120: Decizia 1999/120/CE a Comisiei din 27 ianuarie 1999 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de membrane de animale (JO L 36, 10.2.1999, p. 21), astfel cum a fost modificată prin:

31999 D 0263: Decizia 1999/263/CE a Comisiei din 19 aprilie 1999 (JO L 103, 20.4.1999, p. 33),

32000 D 0080: Decizia 2000/80/CE a Comisiei din 20 decembrie 1999 (JO L 30, 4.2.2000, p. 41),

32002 D 0483: Decizia 2002/483/CE a Comisiei din 24 iunie 2002 (JO L 166, 25.6.2002, p. 25),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32005 D 0506: Decizia 2005/506/CE a Comisiei din 14 iulie 2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 68).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

Продукт: стомаси, пикочни мехури и черва от животниProducto: Estómagos, vejigas y tripas de animalesProdukt: Žaludky, měchýře a střeva zvířatProdukt: Maver, dyreblærer og dyretarmeErzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von TierenToode: loomade maod, kusepõied ja sooledΠροϊόν: στομάχια, κύστεις και έντερα ζώωνProduct: Stomachs, bladders and intestines of animalsProduit: Estomacs, vessies et boyaux d'animauxProdotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animaleProdukts: dzīvnieku kuņģi, urīnpūšļi un zarnasProduktas: skrandis, šlapimo pūslė ir gyvulių žarnosTermék: állati gyomor, hólyag és bélProdott: L-istonku, bżieżaq tal-urina u l-budullata ta' l-annimaliProduct: Magen, blazen en darmen van dierenProdukt: Żołądki, pęcherze i jelita zwierzątProduto: Estômagos, bexigas e tripas de animaisProdus: stomace, vezici urinare și intestine de animaleProdukt: Žalúdky, mechúre a črevá zvieratProizvod: vampi in želodci, mehurji in čreva živaliTuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suoliaVaruslag: Magar, blåsor och tarmar

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar”

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Afganistan, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АФГАНИСТАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AFGANISTAN/”

(ii)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”

(iii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”

(iv)

Pentru Bangladesh, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БАНГЛАДЕШ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BANGLADESH/”

(v)

Pentru Bahrain, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БАХРЕЙН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BAHRAIN/”

(vi)

Pentru Brazilia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БРАЗИЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BRAZILIA/”

(vii)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”

(viii)

Pentru Elveția, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ELVEȚIA/”

(ix)

Pentru Chile, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЧИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHILE/”

(x)

Pentru China, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КИТАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHINA/”

(xi)

Pentru Costa Rica, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КОСТА РИКА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: COSTA RICA/”

(xii)

Pentru Egipt, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЕГИПЕТ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: EGIPT/”

(xiii)

Pentru Honduras, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХОНДУРАС/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: HONDURAS/”

(xiv)

Pentru Croația, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ХЪРВАТИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CROAȚIA/”

(xv)

Pentru India, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: INDIA/”

(xvi)

Pentru Iran, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИРАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: IRAN/”

(xvii)

Pentru Japonia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЯПОНИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: JAPONIA/”

(xviii)

Pentru Kuwait, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КУВЕЙТ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: KUWAIT/”

(xix)

Pentru Liban, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЛИВАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: LIBAN/”

(xx)

Pentru Maroc, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: МАРОКО/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: MAROC/”

(xxi)

Pentru Mongolia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: МОНГОЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: MONGOLIA/”

(xxii)

Pentru Mexic, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: МЕКСИКО/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: MEXIC/”

(xxiii)

Pentru Nicaragua, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НИКАРАГУА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NICARAGUA/”

(xxiv)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”

(xxv)

Pentru Panama, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ПАНАМА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: PANAMA/”

(xxvi)

Pentru Peru, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ПЕРУ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: PERU/”

(xxvii)

Pentru Pakistan, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ПАКИСТАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: PAKISTAN/”

(xxviii)

Pentru Paraguay, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ПАРАГВАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: PARAGUAY/”

(xxix)

Pentru Siria, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СИРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: SIRIA/”

(xxx)

Pentru Tunisia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТУНИС/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: TUNISIA/”

(xxxi)

Pentru Turkmenistan, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТУРКМЕНИСТАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: TURKMENISTAN/”

(xxxii)

Pentru Turcia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТУРЦИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: TURCIA/”

(xxxiii)

Pentru Ucraina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: УКРАЙНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: UCRAINA/”

xxxiv)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII/”

(xxxv)

Pentru Uruguay, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: УРУГВАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: URUGUAY/”

(xxxvi)

Pentru Uzbekistan, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: УЗБЕКИСТАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: UZBEKISTAN/”

(xxxvii)

Pentru Republica Federală Iugoslavia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: REPUBLICA FEDERALĂ IUGOSLAVIA/”

(c)

În anexă, se elimină mențiunea referitoare la România.

22.

31999 D 0710: Decizia 1999/710/CE a Comisiei din 15 octombrie 1999 de elaborare a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de carne tocată și preparate din carne (JO L 281, 4.11.1999, p. 82), astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0079: Decizia 2000/79/CE a Comisiei din 20 decembrie 1999 (JO L 30, 4.2.2000, p. 39),

32000 D 0252: Decizia 2000/252/CE a Comisiei din 17 martie 2000 (JO L 78, 29.3.2000, p. 28),

32000 D 0430: Decizia 2000/430/CE a Comisiei din 6 iulie 2000 (JO L 170, 11.7.2000, p. 14),

32001 D 0336: Decizia 2000/336/CE a Comisiei din 18 aprilie 2001 (JO L 120, 28.4.2001, p. 39),

32002 D 0920: Decizia 2002/920/CE a Comisiei din 25 noiembrie 2002 (JO L 321, 26.11.2002, p. 49),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0381: Decizia 2004/381/CE a Comisiei din 26 aprilie 2004 (JO L 199, 7.6.2004, p. 8),

32005 D 0156: Decizia 2005/156/CE a Comisiei din 18 februarie 2005 (JO L 51, 24.2.2005, p. 26).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următoarele:

A.   СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯLISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOSSEZNAM ZAŘÍZENÍLISTE OVER VIRKSOMHEDERVERZEICHNIS DER BETRIEBEETTEVÕTETE LOETELUΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝLIST OF ESTABLISHMENTSLISTE DES ÉTABLISSEMENTSELENCO DEGLI STABILIMENTIUZŅĒMUMU SARAKSTSĮMONIŲ SĄRAŠASLÉTESÍTMÉNYLISTALISTA TA' L-ISTABBILIMENTILIJST VAN BEDRIJVENWYKAZ ZAKŁADÓWLISTA DOS ESTABELECIMENTOSLISTA UNITĂȚILORZOZNAM PREVÁDZKARNÍSEZNAM OBRATOVLUETTELO LAITOKSISTAFÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляно месо и месни заготовкиProducto: carne picada y preparados de carneVýrobek: mleté maso a masné polotovaryProdukt: hakket kød og tilberedt kødErzeugnis: Hackfleisch/Faschiertes und FleischzubereitungenToode: hakkliha ja tükilihast tootedΠροϊόν: κιμάδες και παρασκευάσματα κρέατοςProduct: minced meat and meat preparationsProduit: viandes hachées et préparations de viandeProdotto: carni macinate e preparazioni di carneProdukts: malta gaļa un gaļas izstrādājumiProduktas: Smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiaiTermék: darált hús és húskészítményekProdott: ikkappuljat u prodotti tal-laħam ippreparatiProduct: gehakt vlees en vleesbereidingenProdukt: Mięso mielone i preparaty mięsneProduto: carnes picadas e preparados de carnesProdus: carne tocată și preparate din carneProdukt: mleté mäso a mäsové prípravkyProizvod: mleto meso in mesni pripravkiTuote: jauhettu liha ja lihavalmisteetVaruslag: malet kött och köttberedningar

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

MM

=

Мляно месоCarne picadaMleté masoHakket kødHackfleisch/FaschiertesHakklihaΚιμάδεςMinced meatViandes hachéesCarni macinateMalta gaļaSmulkinta mėsaDarált húsIkkappuljatGehakt vleesMięso mieloneCarnes picadasCarne tocatăMleté mäsoMleto mesoJauhettu lihaMalet kött

MP

=

Месни заготовкиPreparados de carneMasné polotovaryTilberedt kødFleischzubereitungenTükilihast tootedΠαρασκευάσματα κρέατοςMeat preparationsPréparations de viandePreparazioni di carniGaļas izstrādājumiMėsos pusgaminiaiElőkészített húsokPreparazzjonijiet tal-laħamVleesbereidingenPreparaty mięsnePreparados de carnesPreparate din carneMäsové prípravkyMesni pripravkiRaakalihavalmisteetKöttberedningar

6

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania art. 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”

(ii)

Pentru Australia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АВСТРАЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: AUSTRALIA/”

(iii)

Pentru Brazilia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БРАЗИЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BRAZILIA/”

(iv)

Pentru Chile, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ЧИЛИ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHILE/”

(v)

Pentru Israel, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИЗРАЕЛ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISRAEL/”

(vi)

Pentru Islanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ИСЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ISLANDA/”

(vii)

Pentru Noua Zeelandă, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ/”

(viii)

Pentru Thailanda, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТАЙЛАНД/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: THAILANDA/”

(c)

În anexă, se elimină mențiunea referitoare la România.

23.

32000 D 0050: Decizia 2000/50/CE a Comisiei din 17 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru inspecția exploatațiilor de creștere a animalelor (JO L 19, 25.1.2000, p. 51), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

La articolul 2, se adaugă următoarea teză:

„Pentru Bulgaria și România, raportul va trebui să fie prezentat pentru prima dată înainte de 30 aprilie 2008”.

24.

32000 D 0284: Decizia 2000/284/CE a Comisiei din 31 martie 2000 de stabilire a listei centrelor de colectare a materialului seminal aprobate pentru importurile de material seminal cabalin din țări terțe și de modificare a Deciziilor 96/539/CE și 96/540/CE (JO L 94, 14.4.2000, p. 35), astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0444: Decizia 2000/444/CE a Comisiei din 5 iulie 2000 (JO L 179, 18.7.2000, p. 15),

32000 D 0790: Decizia 2000/790/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2000 (JO L 314, 14.12.2000, p. 32),

32001 D 0169: Decizia 2001/169/CE a Comisiei din 16 februarie 2001 (JO L 60, 1.3.2001, p. 62),

32001 D 0392: Decizia 2001/392/CE a Comisiei din 4 mai 2001 (JO L 138, 22.5.2001, p. 22),

32001 D 0612: Decizia 2001/612/CE a Comisiei din 20 iulie 2001 (JO L 214, 8.8.2001, p. 51),

32001 D 0734: Decizia 2001/734/CE a Comisiei din 11 octombrie 2001 (JO L 275, 18.10.2001, p. 19),

32002 D 0073: Decizia 2002/73/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 (JO L 33, 2.2.2002, p. 18),

32002 D 0297: Decizia 2002/297/CE a Comisiei din 10 aprilie 2002 (JO L 101, 17.4.2002, p. 46),

32002 D 0339: Decizia 2002/339/CE a Comisiei din 2 mai 2002 (JO L 116, 3.5.2002, p. 63),

32002 D 0416: Decizia 2002/416/CE a Comisiei din 6 iunie 2002 (JO L 150, 8.6.2002, p. 56),

32002 D 0776: Decizia 2002/776/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 (JO L 267, 4.10.2002, p. 30),

32003 D 0101: Decizia 2003/101/CE a Comisiei din 13 februarie 2003 (JO L 41, 14.2.2003, p. 46),

32003 D 0243: Decizia 2003/243/CE a Comisiei din 3 martie 2003 (JO L 89, 5.4.2003, p. 26),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0574: Decizia 2003/574/CE a Comisiei din 30 iulie 2003 (JO L 196, 2.8.2003, p. 27),

32004 D 0070: Decizia 2004/70/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 (JO L 15, 22.1.2004, p. 34).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următorul text:

1.

Версия — Versión — Verze — Udgave — Fassung vom — Versioon — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versija — Versija — Változat — Verżjoni — Versie — Wersja — Versão — Versiune — Verzia — Verzija — Tilanne — Version

2.

Код по ISO — Código ISO — Kód ISO — ISO-kode — ISO-Code — ISO-kood — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO standarts — ISO kodas — ISO-kód — Kodiċi ISO — ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Cod ISO — Kód ISO — ISO-koda — ISO-koodi — ISO-kod

3.

Трета страна— Tercer país — Třetí země — Tredjeland — Drittland — Kolmas riik — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Trešā valsts — Trečioji šalis — Harmadik ország — Pajjiż terz — Derde land — Kraj trzeci — País terceiro — Țara terță — Tretia krajina — Tretja država — Kolmas maa — Tredje land

4.

Наименование на одобрения център— Nombre del centro autorizado — Název schválené stanice — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama nimi — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Atzīta centra nosaukums — Patvirtinto centro pavadinimas — Az engedélyezett állomás neve — Isem taċ-ċentru approvat — Naam van het erkende centrum — Nazwa zatwierdzonego punktu — Nome do centro aprovado — Numele centrului autorizat — Názov schválenej stanice — Ime odobrenega osemenjevalnega središča — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

5.

Адрес на одобрения център— Dirección del centro autorizado — Adresa schválené stanice — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama aadress — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Atzīta centra adrese — Patvirtinto centro adresas — Az engedélyezett állomás címe — Indirizz taċ-ċentru approvat — Adres van het erkende centrum — Adres zatwierdzonego punktu — Endereço aprovado — Adresa centrului autorizat — Adresa schválenej stanice — Naslov odobrenega osemenjevalnega središča — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress

6.

Одобряващ орган— Autoridad competente en materia de autorización — Příslušný schvalující orgán — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Tunnustuse andnud järelevalveasutus — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Iestāde, kura veic atzīšanu — Patvirtinanti institucija — Engedélyező hatóság — Awtorita' ta' l-approvazzjoni — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Organ zatwierdzający — Autoridade de aprovação — Autoritatea ce autorizează — Schvaľujúci orgán — Pristojni organ za odobritev — Hyväksyntäviranomainen — Godkännande myndighet

7.

Номер на одобрението— Número de autorización — Číslo schválení — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Tunnustusnumber — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Atzīšanas numurs — Patvirtinimo numeris — A működési engedély száma — Numru ta' l-approvazzjoni — Registratienummer — Numer zatwierdzenia — Número de aprovação — Număr de autorizare — Číslo schválenia — Veterinarska številka odobritve — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer

8.

Дата на одобрението—Fecha de la autorización — Datum schválení — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Tunnustamise kuupäev — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Atzīšanas datums — Patvirtinimo data — A működési engedély kiadásának dátuma — Data ta' l-approvazzjoni — Datum van erkenning — Data zatwierdzenia — Data da aprovação — Data autorizării — Dátum schválenia — Datum odobritve — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet”.

(b)

În anexă, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

(c)

În anexă, nota de subsol (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(а)

Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще ц се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН — Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas — Prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, které bude přiřazeno po ukončení jednání probíhajícího v OSN — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Ajutine kood, mis ei mõjuta lõplikku nimetust, mis omistatakse riigile peale Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasolevate läbirääkimiste lõppu — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Pagaidu kods, kurš nekādā veidā neietekmē galīgo valsts nomenklatūru, kura tiks apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros pašlaik notiekošo sarunu rezultātā — Laikinas kodas, neturėsiantis įtakos pastoviai šalies terminologijai, kuri bus nustatyta pasibaigus šiuo metu vykstančioms deryboms Jungtinėse Tautose — Ideiglenes kód, amely nem befolyásolja az ország azon végleges elnevezését, amelyet az ENSZ-ben folytatott jelenlegi tárgyalások lezárását követően hagynak jóvá — Kodiċi proviżorju li ma jaffettwax id-denominazzjoni definittiva tal-pajjiż fil-konklużjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa fi ħdan il-Ġnus Magħquda — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Tymczasowy kod, który w ostateczny sposób nie przesądza oznaczenia kraju, które zostanie uzgodnione w następstwie aktualnie trwających negocjacji na forum ONZ — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei țări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor, ce se desfățoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Națiunilor Unite — Dočasný kód, ktorým nie je dotknuté označenie tejto krajiny, ktoré jej bude pridelené po ukončení rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v OSN — Začasna koda, ki ne vpliva na končno poimenovanje države in bo dodeljena po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.”

(d)

În anexă, nota de subsol (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Само сперма, събрана от регистрирани коне — Sólo esperma procedente de caballos registrados — Pouze sperma odebrané od registrovaných koní — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Ainult registreeritud hobustelt kogutud sperma — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Tikai no reģistrētiem zirgiem iegūta sperma — Tiktai sperma, surinkta iš registruotų arklių — Kizárólag nyilvántartott lovaktól begyűjtött sperma — Sperma miġbura minn żwiemel reġistrati biss — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Tylko nasienie pochodzące od zarejestrowanych koni — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Numai material seminal recoltat de la cai înregistrați — Iba sperma registrovaných koní — Le seme, pridobljeno od registriranih konj — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.”

25.

32000 D 0585: Decizia 2000/585/CE a Comisiei din 7 septembrie 2000 privind întocmirea listei cu țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de anumite tipuri de carne de vânat sălbatic și de crescătorie și de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară pentru aceste importuri (JO L 251, 6.10.2000, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

32001 D 0640: Decizia 2001/640/CE a Comisiei din 2 august 2001 (JO L 223, 18.8.2001, p. 28),

32001 D 0736: Decizia 2001/736/CE a Comisiei din 17 octombrie 2001 (JO L 275, 18.10.2001, p. 32),

32002 D 0219: Decizia 2002/219/CE a Comisiei din 7 martie 2002 (JO L 72, 14.3.2002, p. 27),

32002 D 0646: Decizia 2002/646/CE a Comisiei din 31 iulie 2002 (JO L 211, 7.8.2002, p. 23),

32003 D 0074: Decizia 2003/74/CE a Comisiei din 31 ianuarie 2003 (JO L 28, 4.2.2003, p. 45),

32003 D 0163: Decizia 2003/163/CE a Comisiei din 7 martie 2003 (JO L 66, 11.3.2003, p. 41),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0571: Decizia 2003/571/CE a Comisiei din 31 iulie 2003 (JO L 194, 1.8.2003, p. 79),

32004 D 0118: Decizia 2004/118/CE a Comisiei din 28 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 34),

32004 D 0212: Decizia 2004/212/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 (JO L 73, 11.3.2004, p. 11),

32004 D 0245: Decizia 2004/245/CE a Comisiei din 9 martie 2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 62),

32004 D 0413: Decizia 2004/413/CE a Comisiei din 28 aprilie 2004 (JO L 151, 30.4.2004, p. 62).

În anexa II, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

26.

32000 D 0609: Decizia 2000/609/CE a Comisiei din 29 septembrie 2000 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală și de certificare veterinară pentru importul cărnii de ratite de crescătorie și de modificare a Deciziei 94/85/CE de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care statele membre autorizează importul de carne proaspată de pasăre (JO L 258, 12.10.2000, p. 49), astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0782: Decizia 2000/782/CE a Comisiei din 8 decembrie 2000 (JO L 309, 9.12.2000, p. 37),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 D 0573: Decizia 2003/573/CE a Comisiei din 31 iulie 2003 (JO L 194, 1.8.2003, p. 89),

32003 D 0810: Decizia 2003/810/CE a Comisiei din 17 noiembrie 2003 (JO L 305, 22.11.2003, p. 11),

32004 D 0118: Decizia 2004/118/CE a Comisiei din 28 ianuarie 2004 (JO L 36, 7.2.2004, p. 34),

32004 D 0415: Decizia 2004/415/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 (JO L 151, 30.4.2004, p. 73),

32005 D 0804: Decizia 2005/804/CE a Comisiei din 18 noiembrie 2005 (JO L 303, 22.11.2005, p. 56).

În anexa I, se elimină intrările corespunzătoare următoarelor țări:

 

Bulgaria,

 

România.

27.

32001 D 0556: Decizia 2001/556/CE a Comisiei din 11 iulie 2001 de întocmire a unor liste provizorii de unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de gelatină destinată consumului uman (JO L 200, 25.7.2001, p. 23), astfel cum a fost modificată prin:

32002 D 0926: Decizia 2002/926/CE a Comisiei din 25 noiembrie 2002 (JO L 322, 27.11.2000, p. 49),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32005 D 0033: Decizia 2005/33/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 (JO L 16, 20.1.2005, p. 59).

(a)

În anexă, titlul și trimiterile se înlocuiesc cu următorul text:

Продукт: желатин, предназначен за човешка консумацияProducto: gelatina destinada al consumo humanoVýrobek: želatina určená k lidské spotřeběProdukt: gelatine til konsumErzeugnis: zum Verzehr bestimmte GelatineToode: želatiin toiduksΠροϊόν: ζελατίνη με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωποProduct: gelatine intended for human consumptionProduit: gélatine destinée à la consommation humaineProdotto: gelatine destinate al consumo umanoProdukts: lietošanai pārtikā paredzēts želatīnsProduktas: želatina, skirta žmonių maistuiTermék: emberi fogyasztásra szánt zselatinProdott: ġelatina għall-konsum umanProduct: voor menselijke consumptie bestemde gelatineProdukt: żelatyna spożywczaProduto: gelatina destinada ao consumo humanoProdus: gelatină destinată consumului umanProdukt: Želatina na ľudskú konzumáciuProizvod: želatina, namenjena prehrani ljudiTuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiiniVaruslag: gelatin avsett som livsmedel

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion”

(b)

În anexă, în titlurile tabelelor se introduc următoarele mențiuni:

(i)

Pentru Argentina, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: АРЖЕНТИНА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ARGENTINA/”

(ii)

Pentru Brazilia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БРАЗИЛИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BRAZILIA/”

(iii)

Pentru Belarus, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: БЕЛАРУС/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: BELARUS/”

(iv)

Pentru Canada, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КАНАДА/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CANADA/”

(v)

Pentru Elveția, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: ELVEȚIA/”

(vi)

Pentru China, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КИТАЙ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: CHINA/”

(vii)

Pentru Columbia, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КОЛУМБИЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: COLUMBIA/”

(viii)

Pentru Coreea, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: КОРЕЯ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: COREEA/”

(ix)

Pentru Pakistan, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ПАКИСТАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: PAKISTAN/”

(x)

Pentru Taiwan, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: ТАЙВАН/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: TAIWAN/”

(xi)

Pentru Statele Unite ale Americii, înainte de mențiunea în limba spaniolă:

„Страна: С А Щ/”

iar după mențiunea în limba portugheză:

„Țara: SUA/”

28.

32001 D 0600: Decizia 2001/600/CE a Comisiei din 17 iulie 2001 privind măsurile de protecție referitoare la importurile de anumite animale din Bulgaria, ca urmare a unui focar de boala limbii albastre, de abrogare a Deciziei 1999/542/CE, de modificare a Deciziei 98/372/CE privind condițiile de sănătate animală și certificările sanitar-veterinare pentru importul de animale vii din speciile bovină și porcină din anumite țări europene, pentru a lua în considerare anumite aspecte în legătură cu Bulgaria și de modificare a Deciziei 97/232/CE de stabilire a listelor țărilor terțe din care statele membre autorizează importul de ovine și caprine (JO L 210, 3.8.2001, p. 51).

Decizia 2001/600/CE se abrogă.

29.

32001 D 0881: Decizia 2001/881/CE a Comisiei din 7 decembrie 2001 de stabilire a listei punctelor de control la frontieră desemnate pentru controalele veterinare ale animalelor și produselor animale din țări terțe și de actualizare a normelor privind controalele care trebuie efectuate de specialiștii Comisiei (JO L 326, 11.12.2001, p. 44), astfel cum a fost modificată prin:

32002 D 0455: Decizia 2002/455/CE a Comisiei din 13 iunie 2002 (JO L 155, 14.6.2002, p. 59),

32002 D 0986: Decizia 2002/986/CE a Comisiei din 13 decembrie 2002 (JO L 344, 19.12.2002, p. 20),

32003 D 0506: Decizia 2003/506/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 (JO L 172, 10.7.2003, p. 16),

32003 D 0831: Decizia 2003/831/CE a Comisiei din 20 noiembrie 2003 (JO L 313, 28.11.2003, p. 61),

32004 D 0273: Decizia 2004/273/CE a Comisiei din 18 martie 2004 (JO L 86, 24.3.2004, p. 21),

32004 D 0408: Decizia 2004/408/CE a Comisiei din 26 aprilie 2004 (JO L 208, 10.6.2004, p. 17),

32004 D 0469: Decizia 2004/469/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 (JO L 212, 12.6.2004, p. 7),

32004 D 0517: Decizia 2004/517/CE a Comisiei din 21 iunie 2004 (JO L 221, 22.6.2004, p. 18),

32004 D 0608: Decizia 2004/608/CE a Comisiei din 19 august 2004 (JO L 274, 24.8.2004, p. 15),

32005 D 0013: Decizia 2005/13/CE a Comisiei din 3 ianuarie 2005 (JO L 6, 8.1.2005, p. 8),

32005 D 0102: Decizia 2005/102/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2005 (JO L 33, 5.2.2005, p. 30),

32005 D 0485: Decizia 2005/485/CE a Comisiei din 22 iunie 2005 (JO L 181, 13.7.2005, p. 1),

32006 D 0117: Decizia 2006/117/CE a Comisiei din 3 februarie 2006 (JO L 53, 23.2.2006, p. 1),

32006 D 0414: Decizia 2006/414/CE a Comisiei din 7 iunie 2006 (JO L 164, 16.6.2006, p. 27).

(a)

În anexă, în tabelul referitor la Grecia, se elimină următoarele mențiuni:

„Ormenion* R”, „Promachonas F” și „Promachonas R”,

(b)

În anexă, în tabelul referitor la Ungaria, se elimină următoarea mențiune:

„Nagylak (13) R”

(c)

În anexă, se elimină nota de subsol de la pagina 13.

30.

32002 D 0472: Decizia 2002/472/CE a Comisiei din 20 iunie 2002 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești originare din Republica Bulgaria (JO L 163, 21.6.2002, p. 24).

Decizia 2002/472/CE se abrogă.

31.

32003 D 0630: Decizia 2003/630/CE a Comisiei din 29 august 2003 de stabilire a măsurilor tranzitorii care trebuie aplicate de Ungaria pentru controalele sanitar-veterinare ale produselor de origine animală din România (JO L 218, 30.8.2003, p. 55).

Decizia 2003/630/CE se abrogă.

32.

32003 D 0858: Decizia 2003/858/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2003 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a cerințelor de certificare care se aplică importului de pești de acvacultură vii, de icre și gameți ai acestora destinați creșterii, precum și de pești vii de acvacultură și de produse derivate destinate consumului uman (JO L 324, 11.12.2003, p. 37), astfel cum a fost modificată prin:

32004 D 0454: Decizia 2004/454/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 (JO L 156, 30.4.2004, p. 29),

32004 D 0914: Decizia 2004/914/CE a Comisiei din 16 decembrie 2004 (JO L 385, 29.12.2004, p. 60),

32005 D 0742: Decizia 2005/742/CE a Comisiei din 19 octombrie 2005 (JO L 279, 22.10.2005, p. 71).

În anexa I, se elimină mențiunea referitoare la Bulgaria.

33.

32004 R 0136: Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunității la importul produselor provenind din țări terțe (JO L 21, 28.1.2004, p. 11).

În anexa V, se elimină următoarele țări:

„Bulgaria”,

„România”.

34.

32004 D 0211: Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină și de modificare a Deciziilor 93/195/CEE și 94/63/CE (JO L 73, 11.3.2004, p. 1).

În anexa I, se elimină mențiunile referitoare la Bulgaria și România.

35.

32004 D 0233: Decizia 2004/233/CE a Comisiei din 4 martie 2004 de autorizare a unor laboratoare pentru controlul eficacității vaccinării împotriva turbării la unele carnivore domestice (JO L 71, 10.3.2004, p. 30), astfel cum a fost modificată prin:

32004 D 0448: Decizia 2004/448/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 (JO L 155, 30.4.2004, p. 80),

32004 D 0693: Decizia 2004/693/CE a Comisiei din 8 octombrie 2004 (JO L 315, 14.10.2004, p. 47),

32005 D 0392: Decizia 2005/392/CE a Comisiei din 17 mai 2005 (JO L 130, 24.5.2005, p. 17),

32005 D 0656: Decizia 2005/656/CE a Comisiei din 14 septembrie 2005 (JO L 241, 17.9.2005, p. 63),

32006 D 0048: Decizia 2006/48/CE a Comisiei din 27 ianuarie 2006 (JO L 26, 31.1.2006, p. 20).

În anexa I, după mențiunea (BE) Belgia, se introduce următorul text:

National Diagnostic Veterinary Research Institute, National Reference Laboratory for Animal Rabies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

Sofia 1606”

iar înainte de mențiunea (SE) Suedia:

1.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, București

2.

Institutul Pasteur

Calea Giulești nr. 333, sectorul 5

codul 060288, București”.

36.

32004 D 0253: Decizia 2004/253/CE a Comisiei din 10 martie 2004 de stabilire a măsurilor tranzitorii pe care trebuie să le aplice Ungaria în ceea ce privește controalele sanitar-veterinare asupra animalelor vii introduse în Ungaria din România (JO L 79, 17.3.2004, p. 47).

Decizia 2004/253/CE se abrogă.

37.

32004 D 0361: Decizia 2004/361/CE a Comisiei din 13 aprilie 2004 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești din România (JO L 113, 20.4.2004, p. 54).

Decizia 2004/361/CE se abrogă.

38.

32004 D 0432: Decizia 2004/432/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de aprobare a planurilor de monitorizare a reziduurilor, prezentate de țările terțe în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 154, 30.4.2004, p. 43), astfel cum a fost modificată prin:

32004 D 0685: Decizia 2004/685/CE a Comisiei din 27 septembrie 2004 (JO L 312, 9.10.2004, p. 19),

32005 D 0233: Decizia 2005/233/CE a Comisiei din 11 martie 2005 (JO L 72, 18.3.2005, p. 30),

32006 D 0208: Decizia 2006/208/CE a Comisiei din 7 martie 2006 (JO L 75, 14.3.2006, p. 20).

În anexă, se elimină mențiunile referitoare la următoarele țări:

 

Bulgaria,

 

România.

39.

32004 D 0438: Decizia 2004/438/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și a certificării veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate și a laptelui crud destinate consumului uman (JO L 154, 30.4.2004, p. 73), astfel cum a fost modificată prin:

32006 D 0295: Decizia 2006/295/CE a Comisiei din 18 aprilie 2006 (JO L 108, 21.4.2006, p. 24).

În anexa I, se elimină intrările referitoare la următoarele țări:

 

Bulgaria,

 

România.

40.

32004 D 0616: Decizia 2004/616/CE a Comisiei din 26 iulie 2004 de stabilire a listei centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importurile de material seminal cabalin din țări terțe (JO L 278, 27.8.2004, p. 64).

În anexă, se elimină mențiunea referitoare la România.

41.

32004 D 0639: Decizia 2004/639/CE a Comisiei din 6 septembrie 2004 privind stabilirea condițiilor de efectuare a importului de material seminal de animale domestice din specia bovină (JO L 292, 15.9.2004, p. 21), astfel cum a fost modificată prin:

32005 D 0290: Decizia 2005/290/CE a Comisiei din 4 aprilie 2005 (JO L 93, 12.4.2005, p. 34),

32006 D 0016: Decizia 2006/16/CE a Comisiei din 5 ianuarie 2006 (JO L 11, 17.1.2006, p. 21),

32006 D 0292: Decizia 2006/292/CE a Comisiei din 12 aprilie 2006 (JO L 107, 20.4.2006, p. 42).

În anexa I, se elimină mențiunea referitoare la România.

42.

32004 D 0825: Decizia 2004/825/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2004 privind măsurile de protecție referitoare la importurile de ecvidee din România (JO L 358, 3.12.2004, p. 18).

Decizia 2004/825/CE se abrogă.

43.

32004 R 0911: Regulamentul (CE) nr. 911/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind crotaliile, pașapoartele și registrele exploatațiilor (JO L 163, 30.4.2004, p. 65).

(a)

La articolul 6, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Pentru Bulgaria și România, derogarea prevăzută la alineatul (3) se aplică bovinelor născute cu cel puțin șase luni înaintea datei de aderare a acestor țări.”

(b)

În anexa I, între mențiunile referitoare la Belgia și Republica Cehă, se introduc următoarele indicații:

„Bulgaria

BG”

iar între mențiunile referitoare la Portugalia și Slovenia:

„România

RO”

44.

32005 D 0432: Decizia 2005/432/CE a Comisiei din 3 iunie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE (JO L 151, 14.6.2005, p. 3), astfel cum a fost modificată prin:

32006 D 0330: Decizia 2006/330/CE a Comisiei din 5 aprilie 2006 (JO L 121, 6.5.2006, p. 43).

(a)

În anexa II partea I, se elimină mențiunea referitoare la Bulgaria.

(b)

În anexa II partea II, se elimină mențiunile referitoare la Bulgaria și România.

45.

32005 D 0648: Decizia 2005/648/CE a Comisiei din 8 septembrie 2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva bolii Newcastle în Bulgaria (JO L 238, 15.9.2005, p. 16).

Decizia 2005/648/CE se abrogă.

46.

32005 D 0710: Decizia 2005/710/CE a Comisiei din 13 octombrie 2005 privind anumite măsuri de protecție referitoare la suspectarea influenței aviare produse de tulpini înalt patogene în România (JO L 269, 14.10.2005, p. 42).

Decizia 2005/710/CE se abrogă.

47.

32006 D 0168: Decizia 2006/168/CE a Comisiei din 4 ianuarie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină și de abrogare a Deciziei 2005/217/CE (JO L 57, 28.2.2006, p. 19).

În anexa I, se elimină mențiunea referitoare la România.

48.

32006 D 0264: Decizia 2006/264/CE a Comisiei din 27 martie 2006 privind anumite măsuri de protecție împotriva bolii Newcastle în România (JO L 95, 4.4.2006, p. 6).

Decizia 2006/264/CE se abrogă.

II.   LEGISLAȚIA FITOSANITARĂ

1.

32005 D 0870: Decizia 2005/870/CE a Comisiei din 6 decembrie 2005 de recunoaștere a Bulgariei ca țară indemnă de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (JO L 319, 7.12.2005, p. 9).

Decizia 2005/870/CE se abrogă.

2.

32005 D 0942: Decizia 2005/942/CE a Comisiei din 21 decembrie 2005 de autorizare a statelor membre, în temeiul Directivei 1999/105/CE a Consiliului, pentru a lua decizii privind garanțiile oferite de materialul forestier de reproducere produs în țările terțe (JO L 342, 24.12.2005, p. 92).

În anexă, se elimină mențiunea referitoare la România.

5.   PESCUITUL

1.

32001 R 0080: Regulamentul (CE) nr. 80/2001 al Comisiei din 16 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 104/2000 în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea întreprinderilor producătoare, fixarea prețurilor și intervenția în cadrul obiectivelor organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 13, 17.1.2001, p. 3), modificat prin:

32001 R 2494: Regulamentul (CE) nr. 2494/2001 al Comisiei din 19 decembrie 2001 (JO L 337, 20.12.2001, p. 22),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

În anexa VIII, tabelul 1 se completează după cum urmează:

Coduri NUTS «ISO-A3»

Țara

Denumire NUTS

„BGR

България

 

BG01

 

Severozapaden

BG02

 

Severen tsentralen

BG03

 

Severoiztochen

BG04

 

Yugozapaden

BG05

 

Yuzhen tsentralen

BG06

 

Yugoiztochen

ROU

România

 

RO01

 

Nord-Est

RO02

 

Sud-Est

RO03

 

Sud

RO04

 

Sud-Vest

RO05

 

Vest

RO06

 

Nord-Vest

RO07

 

Centru

RO08

 

București;”

(b)

În anexa VIII tabelul 6, se introduce următorul text:

Cod

Monedă

„BGN

leva bulgară

RON

leul nou românesc.”.

2.

32001 R 2065: Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 al Comisiei din 22 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele pescărești și de acvacultură (JO L 278, 23.10.2001, p. 6), modificat prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 4 alineatul (1), înainte de mențiunile în limba spaniolă, se introduc următoarele mențiuni:

„în limba bulgară:

«… уловени …» sau «… уловени в сладки води …» sau «… отгледани …»;”

iar, între mențiunile în limba portugheză și în limba slovacă:

„în limba română:

«…pescuit…» sau «…pescuit în ape dulci…» sau «…produs de acvacultură…»”

3.

32002 R 2306: Regulamentul (CE) nr. 2306/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificarea prețurilor de import pentru produse pescărești (JO L 348, 21.12.2002, p. 94).

(a)

În anexă în tabelul 1, după rândul referitor la Belgia se introduc următoarele rânduri:

„BGR

Bulgaria”

iar după rândul referitor la Portugalia:

„ROU

România”;

(b)

În anexă în tabelul 2, la începutul listei se introduc următoarele rânduri:

„BGR

leva bulgară”

iar înainte de rândul referitor la Suedia:

„RON

leul nou românesc”;

(c)

În anexă, în tabelul 3 se adaugă următorul text:

Stat membru

Cod

Port

„Bulgaria

Toate birourile vamale implicate în punerea în liberă circulație a mărfurilor

România

Toate birourile vamale implicate în punerea în liberă circulație a mărfurilor.”

6.   POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

A.   TRANSPORTUL RUTIER

31998 R 2121: Regulamentul (CE) nr. 2121/98 al Comisiei din 2 octombrie 1998 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 684/92 și (CE) nr. 12/98 ale Consiliului privind documentele pentru transportul călătorilor cu autocarul și autobuzul (JO L 268, 3.10.1998, p. 10), astfel cum a fost modificat prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

La nota de subsol de la pagina 1 din anexele II, IV și V se introduc următoarele mențiuni:

 

„(BG) Bulgaria”,

 

„(RO) România”.

(b)

Tabelul inclus în modelul de comunicare din anexa VI se înlocuiește cu următorul tabel:

„Stat membru gazdă

Număr de călători

Număr de călători – km

 

Tip de servicii

Regulat special

Ocazional

Regulat special

Ocazional

B

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

D

 

 

 

 

EST

 

 

 

 

GR

 

 

 

 

E

 

 

 

 

F

 

 

 

 

IRL

 

 

 

 

I

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

L

 

 

 

 

H

 

 

 

 

M

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

A

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

P

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

SLO

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

FIN

 

 

 

 

S

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

Cabotaj total”

 

 

 

 

B.   TRANSPORTUL PE CALE NAVIGABILĂ

31977 D 0527: Decizia 77/527/CEE a Comisiei din 29 iulie 1977 privind stabilirea listei căilor maritime navigabile pentru aplicarea Directivei 76/135/CEE a Consiliului (JO L 209, 17.8.1977, p. 29), astfel cum a fost modificată prin:

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

În titlul anexei se introduc următoarele mențiuni:

„ПРИЛОЖЕНИЕ” and „Списък на вътрешните водни пътища с излаз на море съгласно чл.3 (6) от Директива 76/135/EИО”;

„Anexă” and „Lista căilor navigabile cu caracter maritim stabilită conform art 3 alin.(6) din Directiva 76/135/CEE”.

(b)

La lista din anexă se adaugă următoarea mențiune:

„ROMÂNIA

Dunărea: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe Brațul Sulina.”.

7.   IMPOZITARE

1.

31992 R 2719: Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 al Comisiei din 11 septembrie 1992 privind documentele administrative de însoțire pentru circulația în regim de suspendare a produselor supuse accizelor (JO L 276, 19.9.1992, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

31993 R 2225: Regulamentul (CE) nr. 2225/93 al Comisiei din 27 iulie 1993 (JO L 198, 7.8.1993, p. 5),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

La articolul 2a, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Documentul de însoțire stabilit în conformitate cu alineatul (1) conține, în partea din rubrica 24 destinată semnăturii expeditorului, una dintre următoarele mențiuni:

Освободен от подпис

Dispensa de firma

Podpis prominut

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Allkirjanõudest loobutud

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Derīgs bez paraksta

Parašo nereikalaujama

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Van ondertekening vrijgesteld

Z pominięciem podpisu

Dispensa de assinatura

Dispensă de semnătură

Podpis sa nevyžaduje

Opustitev podpisa”.

(b)

În anexa I - Note explicative la punctul 2 rubrica 12, lista abrevierilor se înlocuiește cu următoarea listă:

„BE

Belgia

BG

Bulgaria

CZ

Republica Cehă

DK

Danemarca

DE

Germania

EE

Estonia

GR

Grecia

ES

Spania

FR

Franța

IE

Irlanda

IT

Italia

CY

Cipru

LV

Letonia

LT

Lituania

LU

Luxemburg

HU

Ungaria

MT

Malta

NL

Țările de Jos

AT

Austria

PL

Polonia

PT

Portugalia

RO

România

SI

Slovenia

SK

Slovacia

FI

Finlanda

SE

Suedia

GB

Regatul Unit.”.

2.

32004 R 1925: Regulamentul (CE) nr. 1925/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 331, 5.11.2004, p. 13).

În anexă, între mențiunile referitoare la Belgia și Republica Cehă, se introduc următoarele mențiuni:

„Bulgaria”

iar între mențiunile referitoare la Portugalia și Slovenia:

„România”.

8.   STATISTICA

1.

31977 R 1868: Regulamentul (CEE) nr. 1868/77 al Comisiei din 29 iulie 1977 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2782/75 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă (JO L 209, 17.8.1977, p. 1), modificat prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

31985 R 3759: Regulamentul (CEE) nr. 3759/85 al Comisiei din 23 decembrie 1985 (JO L 356, 31.12.1985, p. 64),

31987 R 1351: Regulamentul (CEE) nr. 1351/87 al Comisiei din 15 mai 1987 (JO L 127, 16.5.1987, p. 18),

31990 R 2773: Regulamentul (CEE) nr. 2773/90 al Comisiei din 27 septembrie 1990 (JO L 267, 29.9.1990, p. 25),

31994 R 3239: Regulamentul (CE) nr. 3239/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 (JO L 338, 28.12.1994, p. 48),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

La articolul 1 alineatul (1), între mențiunile referitoare la Belgia și Republica Cehă, se introduce următoarea mențiune:

„BG pentru Bulgaria”

iar între mențiunile referitoare la Portugalia și Slovenia:

„RO pentru România”.

(b)

La anexa II, nota 1 din tabel se completează după cum urmează:

„Bulgaria:

o singură regiune,

România:

o singură regiune”.

2.

31991 D 0450: Decizia 91/450/CEE, Euratom a Comisiei din 26 iulie 1991 de definire a teritoriului statelor membre în scopul aplicării articolului 1 din Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (JO L 240, 29.8.1991, p. 36), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

În anexă se adaugă următorul text:

(a)

între textele referitoare la Belgia și Republica Cehă:

„Teritoriul economic al Republicii Bulgaria cuprinde:

teritoriul Republicii Bulgaria,

spațiul aerian național, apele teritoriale și platforma continentală situată în apele internaționale, asupra căreia țara are drepturi exclusive,

enclavele teritoriale – adică teritoriile geografice situate în restul lumii și utilizate, în temeiul tratatelor internaționale sau al acordurilor între state, de către administrațiile publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice etc.) – pentru toate operațiunile, cu excepția celor referitoare la proprietatea terenurilor care constituie enclava și a construcțiilor care există pe aceste terenuri la data achiziției lor,

enclavele extrateritoriale – adică acele părți ale teritoriului geografic al țării, utilizate de administrațiile publice ale altei țări, de instituțiile comunitare europene sau de organizațiile internaționale, în temeiul tratatelor internaționale sau al acordurilor între state – doar pentru operațiunile referitoare la proprietatea terenurilor care constituie enclava și a construcțiilor care există pe aceste terenuri la data vânzării lor,

zăcămintele de petrol, de gaz natural etc. situate în apele internaționale din afara platformei continentale a țării, exploatate de unitățile rezidente pe teritoriu, astfel cum s-a stabilit în cadrul paragrafelor anterioare.”

(b)

iar între textele referitoare la Portugalia și Slovenia:

„Teritoriul economic al României cuprinde:

teritoriul României,

spațiul aerian național, apele teritoriale și platforma continentală situată în apele internaționale, asupra căreia țara are drepturi exclusive,

enclavele teritoriale – adică teritoriile geografice situate în restul lumii și utilizate, în temeiul tratatelor internaționale sau al acordurilor între state, de către administrațiile publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice etc.) – pentru toate operațiunile, cu excepția celor referitoare la proprietatea terenurilor care constituie enclava și a construcțiilor care există pe aceste terenuri la data achiziției lor,

enclavele extrateritoriale – adică acele părți ale teritoriului geografic al țării utilizate de administrațiile publice ale altei țări, de instituțiile comunitare europene sau de organizațiile internaționale în temeiul tratatelor internaționale sau al acordurilor între state – doar pentru operațiunile referitoare la proprietatea terenurilor care constituie enclava și a construcțiilor care există pe aceste terenuri la data vânzării lor,

zăcămintele de petrol, de gaz natural etc. situate în apele internaționale din afara platformei continentale a țării, exploatate de unitățile rezidente pe teritoriu, astfel cum s-a stabilit în cadrul paragrafelor anterioare.”.

3.

31998 D 0385: Decizia 98/385/CEE a Comisiei din 13 mai 1998 privind regulile de aplicare a Directivei 95/64/CE a Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul maritim de mărfuri și călători (JO L 174, 18.6.1998, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0363: Decizia 2000/363/CE a Comisiei din 28 aprilie 2000 (JO L 132, 5.6.2000, p. 1),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32005 D 0366: Decizia 2005/366/CE a Comisiei din 4 martie 2005 (JO L 123, 17.5.2005, p. 1).

În anexa II, între mențiunile referitoare la Belgia și Danemarca se introduc următoarele:

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

„BG

BG00

X

Akhotopol

BGAKH

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Balchik

BGBAL

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Burgas

BGBOJ

 

X

 

BG

BG00

X

Lom

BGLOM

 

X

 

BG

BG00

X

Nesebar

BGNES

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Orehovo

BGORE

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

Pomorie

BGPOR

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Ruse

BGRDU

 

X

 

BG

BG00

X

Silistra

BGSLS

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Somovit

BGSOM

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Sozopol

BGSOZ

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Svistov

BGSVI

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Toutracan

BGTRP

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Tzarevo

BGMIC

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Varna

BGVAR

 

X

 

BG

BG00

X

Varna-Zapad

BGVAZ

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Vidin

BGVID

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

BG offshore installations

BG88P

 

 

 

BG

BG00

X

Other — Bulgaria

BG888

 

 

 

 

 

 

17

17

13

4”

 

iar între mențiunile referitoare la Portugalia și Slovenia:

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

„RO

RO00

X

Agigea

ROAGI

ROCND

 

 

RO

RO00

X

Basarabi

ROBAB

 

X

 

RO

RO00

X

Brăila

ROBRA

 

X

 

RO

RO00

X

Cernavoda

ROCEV

 

X

 

RO

RO00

X

Constanța

ROCND

 

X

 

RO

RO00

X

Galați

ROGAL

 

X

 

RO

RO00

X

Mangalia

ROMAG

 

X

 

RO

RO00

X

Medgidia

ROMED

 

X

 

RO

RO00

X

Midia

ROMID

 

X

 

RO

RO00

X

Sulina

ROSUL

 

X

 

RO

RO00

X

Tulcea

ROTCE

 

X

 

RO

RO00

X

RO offshore installations

RO88P

 

 

 

RO

RO00

X

Other — Romania

RO888

 

 

 

 

 

 

11

11

1

10”

 

4.

31998 R 2702: Regulamentul (CE) nr. 2702/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 102), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1668: Regulamentul (CE) nr. 1668/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 32).

În anexă, tabelul de la punctul 3.2 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țară

Cod

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Republica Cehă

CZ

Danemarca

DK

Germania

DE

Estonia

EE

Grecia

GR

Spania

ES

Franța

FR

Irlanda

IE

Italia

IT

Cipru

CY

Letonia

LV

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Ungaria

HU

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Austria

AT

Polonia

PL

Portugalia

PT

România

RO

Slovenia

SI

Slovacia

SK

Finlanda

FI

Suedia

SE

Regatul Unit

UK

Islanda

IS

Liechtenstein

LI

Norvegia

NO

Elveția

CH”.

5.

31999 R 1227: Regulamentul (CE) nr. 1227/99 al Comisiei din 28 mai 1999 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 75), astfel cum a fost modificat prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

În anexă, tabelul de la punctul 3.3 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țară

Cod

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Republica Cehă

CZ

Danemarca

DK

Germania

DE

Estonia

EE

Grecia

GR

Spania

ES

Franța

FR

Irlanda

IE

Italia

IT

Cipru

CY

Letonia

LV

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Ungaria

HU

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Austria

AT

Polonia

PL

Portugalia

PT

România

RO

Slovenia