07/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

123


32006R1546


L 286/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1546/2006 AL COMISIEI

din 4 octombrie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind securitatea aeriană

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul securității aviației civile (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, Comisia trebuie să adopte, atunci când este necesar, măsuri de aplicare a standardelor comune de bază privind securitatea aeriană pe teritoriul Comunității. Regulamentul (CE) nr. 622/2003 al Comisiei din 4 aprilie 2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind securitatea aeriană (2) a fost primul act de stabilire a unor astfel de măsuri.

(2)

Este necesar să se adopte măsuri pentru ca standardele comune de bază să fie mai precise, adresându-se, în special, riscului sporit de introducere a explozivilor lichizi la bordul aeronavelor. Aceste măsuri ar trebui să fie revizuite o dată la șase luni, având în vedere evoluțiile tehnice, implicațiile operaționale pe aeroporturi și impactul asupra pasagerilor.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 și pentru a preveni intervențiile neregulamentare, măsurile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 622/2003 ar trebui să fie secrete și nu ar trebui să fie publicate. Aceeași regulă se aplică, în mod necesar, oricărui act de modificare. Fără a aduce atingere acestei prevederi, pasagerii trebuie să fie informați în mod clar în legătură cu normele privind obiectele interzise la bordul aeronavelor.

(4)

Este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 622/2003 să fie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 622/2003 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3 al regulamentului menționat se aplică cu privire la natura confidențială a acestei anexe.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2006.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 355, 30.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 849/2004 (JO L 158, 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 89, 5.4.2003, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 240/2006 (JO L 40, 11.2.2006, p. 3).


ANEXĂ

În conformitate cu articolul 1, anexa este secretă și nu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene