01/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

172


32006R1248


L 227/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1248/2006 AL COMISIEI

din 7 august 2006

de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) și, în special, articolul 183 al acestuia,

după consultarea Parlamentului European, a Consiliului, a Curții de Justiție a Comunităților Europene, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European, a Comitetului Regiunilor, a Ombudsmanului, a Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Obligația Comisiei de a informa, până la 15 aprilie, autoritatea bugetară cu privire la anularea creditelor reportate dar necontractate până la 31 martie s-a dovedit a fi prea strictă și, în consecință, trebuie prelungită cu două săptămâni până la 30 aprilie.

(2)

Trebuie menționat că, în cazurile în care se aplică sistemul doisprezecimilor provizorii, totalul creditelor autorizate în exercițiul financiar anterior se interpretează ca raportându-se la creditele exercițiului financiar după ajustare, pentru orice transferuri efectuate pe parcursul exercițiului financiar respectiv.

(3)

Trebuie să se precizeze că normele privind cursul de schimb între euro și alte valute prevăzute la articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 (2) al Comisiei se aplică numai conversiilor efectuate de către ordonatorii de credite și nu celor efectuate de către contractanți sau beneficiari, pe baza normelor specifice stabilite prin contract sau înțelegeri privind subvențiile. Din motive de eficiență, ordonatorul de credite al Comisiei ar trebui să fie autorizat să stabilească cursul de schimb contabil lunar al euro în scopuri contabile. În plus, în scopul asigurării transparenței și egalității de tratament al oficialilor Comunității, trebuie stabilită o regulă specifică cu privire la cursul de conversie pentru cheltuielile personalului plătite într-o valută diferită de euro.

(4)

În ceea ce privește principiului bunei gestiuni financiare, trebuie clarificat conținutul evaluării ex ante și trebuie specificat mai clar domeniul de aplicare al evaluărilor ex ante, al evaluării intermediare sau ex post, având în vedere principiul proporționalității. Prin urmare, prioritățile de evaluare trebuie redirecționate în scopul concentrării asupra propunerilor care au impact asupra economiei și/sau cetățenilor și de a acoperi proiectele pilot și acțiunile pregătitoare care trebuie continuate. Pe lângă aceasta, trebuie asigurată complementaritatea în cazul proiectelor sau acțiunilor care fac deja obiectul evaluării (de exemplu, repartizarea sarcinilor între Comisie și statele membre).

(5)

În scopul evaluării ex ante în vederea autorizării cheltuielii, o serie de tranzacții individuale similare legate de cheltuielile de rutină cu personalul, precum salarii, pensii, rambursarea cheltuielilor de misiune și a cheltuielilor medicale pot fi considerate de către ordonatorul de credite responsabil ca fiind o singură operațiune. În acest caz, ordonatorul de credite competent, în funcție de propria analiză a riscului de gestionare, trebuie să efectueze evaluarea ex post corespunzătoare.

(6)

Trebuie să se includă în raportul cu privire la procedurile negociate, numai cazurile de utilizare a acestor proceduri care constituie excepții de la procedurile normale de atribuire a achizițiilor.

(7)

În urma introducerii contabilității de angajamente la 1 ianuarie 2005 și a disponibilității datelor contabile în orice moment în sistemul informatic, este mai logic și mai rapid ca un contabil să genereze balanța de verificare în ziua eliberării sale din funcție. În cazul în care contabilul este eliberat din funcție la 31 decembrie, balanța de verificare poate fi generată în aceeași zi fără a se aștepta închiderea conturilor provizorii.

(8)

Pentru ca responsabilitatea contabilului în administrarea trezoreriei să fie eficientă, acesta trebuie autorizat să comunice instituțiilor financiare la care acesta a deschis conturi, numele și specimenele de semnătură ale oficialilor autorizați să semneze operațiunile bancare.

(9)

Cuantumul maxim care poate fi plătit de către administratorul de avans trebuie mărit de la 30 000 EUR la 60 000 EUR atunci când plățile prin proceduri bugetare sunt imposibil de realizat material sau mai puțin eficiente.

(10)

În lumina articolului 21a din Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlați agenți ai Comunităților Europene, trebuie ca ordonatorul de credite delegat sau sub-delegat, în cazul confirmării instrucțiunii, să aibă autorizarea de a nu executa o instrucțiune în cazul în care aceasta este ilegală în mod evident.

(11)

Având în vedere rolurile complementare ale ordonatorilor de credite și ale contabilului în procesul de recuperare prin compensare, se justifică consultarea între aceștia pentru a justifica compensarea.

(12)

În cazul în care debitorul este o autoritate națională sau o unitate administrativă a acesteia, pentru a ține seama de procedurile existente la nivel național, contabilul trebuie să informeze statele membre în cauză cu cel puțin 10 zile lucrătoare în avans de intenția acestuia de a recurge la recuperarea prin compensare. Cu toate acestea, de comun acord cu statul membru sau entitatea administrativă în cauză, contabilul trebuie să dispună de posibilitatea de a declanșa procedura de recuperare prin compensare înaintea acestei date.

(13)

În cazul în care creanța este plătită înaintea datei limită, nu se aplică nici o dobândă (perioadă de grație) iar recuperarea prin compensare înaintea acestei date se limitează la cazurile în care contabilul are motive întemeiate pentru a considera că interesele financiare ale Comunităților sunt în joc.

(14)

Cu scopul de a proteja interesele financiare ale Comunității, garanțiile bancare de asigurare a unei creanțe comunitare atunci când o amendă constituie obiectul unei acțiuni în curs trebuie să fie complet independente de obligațiile contractuale.

(15)

Conținutul deciziei de finanțare trebuie specificat mai pe larg. În cazul subvențiilor și achizițiilor, noțiunea de „elemente esențiale” ale unei acțiuni care implică cheltuieli de la buget trebuie definită mai în detaliu. Mai mult, trebuie clarificat faptul că programul de lucru prevăzut la articolul 110 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, denumit în continuare „regulamentul financiar”, poate constitui o decizie de finanțare cu condiția ca aceasta să conțină un cadru suficient de detaliat.

(16)

În cazul în care se realizează un angajament bugetar global, orice ordonator de credite — nu numai ordonatorul de credite delegat — poate fi răspunzător pentru angajamentele legale de punere în aplicare a angajamentelor globale.

(17)

Termenul de plată pentru contracte și înțelegerile privind subvențiile care depind de aprobarea unui raport sau certificat trebuie revizuit pentru ca plățile să se efectueze în baza unui raport sau certificat aprobat. Pe lângă aceasta, termenul pentru aprobarea unui raport cu privire la o înțelegere privind subvențiile care implică acțiuni a căror evaluare este complexă trebuie să corespundă cu termenele în vigoare pentru contractele de achiziții de servicii complexe.

(18)

Fără a modifica termenele existente sau a afecta drepturile beneficiarilor, ordonatorul de credite competent trebuie, de asemenea, în scopul simplificării, să poată hotărî că aprobarea raportului sau a certificatului și plata poate efectuate în cadrul unui termen unic.

(19)

Plafoanele pentru contractele de valoare scăzută, stabilite în 1994, trebuie actualizate și ridicate de la 50 000 EUR la 60 000 EUR și de la 13 800 EUR la 25 000 EUR. În plus, ar trebui specificat că toate contractele cu o valoare egală cu sau mai mică de 60 000 EUR se pot atribui prin procedură negociată.

(20)

Pe lângă aceasta, normele de punere în aplicare trebuie să definească mai clar procedura de urmat pentru anumite contracte de servicii legate de cercetare și dezvoltare și anumite contracte de servicii pentru difuzare care sunt excluse din domeniul de aplicare a Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (3). În lumina principiului transparenței, respectivele contracte pot fi adjudecate în urma unei proceduri negociate sau după publicarea unui anunț de participare.

(21)

În scopul simplificării continue a gestionării procedurilor de achiziție, operatorii economici trebuie să poată participa la procedură pe baza declarației pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află într-una din situațiile care presupun excluderea de la procedura de achiziții, cu excepția cazului procedurilor restrânse, al dialogului competitiv și al procedurilor negociate după publicarea unui anunț de participare ori de câte ori autoritatea contractantă limitează numărul de candidați invitați să negocieze sau să depună oferte. Cu toate acestea, în conformitate cu principiile Directivei 2004/18/CE și în scopul unei mai bune protecții a intereselor financiare ale Comunității, în cazul contractelor care intră sub incidența Directivei 2004/18/CE și al contractelor cu valoare mare în domeniul extern, operatorul economic căruia urmează să i se adjudece contractul trebuie să aducă dovezi care să confirme declarația inițială. Ori de câte ori unui candidat sau ofertant i se solicită prezentarea unor dovezi, autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare și dovezile furnizate de candidatul sau ofertantul respectiv în cadrul altor proceduri de achiziții lansate de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca dovezile să nu fie eliberate de mai mult de un an și să fie încă valabile.

(22)

În cazul acțiunilor externe, procedura competitivă negociată să devină mai eficientă și trebuie să se permită folosirea procedurii negociate în cazul a două încercări eșuate de procedură competitivă negociată și în situația unei încercări eșuate dacă procedura competitivă negociată urmează utilizării fără succes a unui contract cadru. Trebuie permisă opțiunea nesolicitării de dovezi privind capacitatea tehnică și economică numai în limita unor plafoane adecvate pentru domeniul respectiv pentru fiecare tip de contract. De asemenea, în acest caz, ordonatorul de credite competent trebuie să poată justifica alegerea făcută. Comisia de evaluare sau autoritatea contractantă trebuie să dispună de opțiunea de a solicita candidaților sau ofertanților să pună la dispoziție documente suplimentare sau să clarifice informațiile, în conformitate cu procedura existentă în cazul contractelor adjudecate de instituții în nume propriu.

(23)

În acțiuni externe, cadrul juridic pentru procedurile de achiziții trebuie simplificat în ceea ce privește publicarea notificării de preinformare pentru cererile de oferte internaționale și cerința unei garanții de bună execuție. Notificarea de preinformare trebuie făcută publică, cât mai curând posibil, nu obligatoriu înainte de 31 ianuarie. Mai mult, garanția de bună execuție trebuie solicitată numai în cazul unui contract de achiziții de valoare mare iar ordonatorul de credite competent trebuie să dispună de opțiunea derogării de la obligativitatea garanției în cazul prefinanțării pentru un organism public, în funcție de analiza riscului de gestionare pe care acesta o realizează.

(24)

În privința acordării subvențiilor, în scopul reducerii sarcinii administrative, trebuie acceptat că monopolul de jure sau de facto al beneficiarului se poate materializa în decizia de atribuire.

(25)

Cerința de atașare la cerere a unui audit extern trebuie să se aplice numai pentru cererile de subvenționare cu o valoare egală sau mai mare de 500 000 EUR pentru acțiuni și subvenții de funcționare cu o valoare mai mare sau egală cu 100 000 EUR.

(26)

Trebuie facilitată co-finanțarea în natură de către beneficiari, iar noțiunea de organisme care urmăresc un scop de interes general european și cărora li se pot acorda subvenții de funcționare trebuie să includă organismele europene implicate în promovare cetățeniei sau a inovațiilor.

(27)

Solicitanții trebuie informați cât mai curând posibil în legătură cu respingerea cererii.

(28)

În cazul subvențiilor de funcționare acordate organismelor care urmăresc un scop de interes general european, punerea în aplicare a regulii non-profit trebuie limitată la procentajul din co-finanțare corespunzător contribuției comunitare la bugetul de funcționare cu scopul de a lua în considerare drepturile altor contribuabili publici cărora li se solicită, de asemenea, să recupereze procentajul din profitul anual corespunzător contribuției acestora. În scopul calculării valorii de recuperat, procentajul de contribuții în natură la bugetul de funcționare nu trebuie luat în considerare.

(29)

În scopul protejării intereselor financiare ale Comunității, cerința de a prezenta garanții cu privire la prefinanțare se aplică tuturor prefinanțărilor care depășesc 80 % din cuantumul subvenției și valoarea de 60 000 EUR.

(30)

În cazul în care prefinanțarea este fracționată în mai multe rate, iar rata de consum a prefinanțării anterioare este mai mică de 70 %, trebuie să fie posibilă obținerea unei noi prefinanțări dar valoarea noi plăți trebuie redusă cu valorile neutilizate din plata anterioară.

(31)

Trebuie specificat că, în cazul organismelor publice, certificarea sau auditul extern care trebuie atașate la solicitările de subvenții sau solicitările de plată pot fi realizate de către un funcționar public competent și independent.

(32)

În urma adoptării de către contabilul Comisiei în decembrie 2004, în conformitate cu articolul 133 din regulamentul financiar, a normelor și metodelor contabile și a planului de conturi armonizat, titlul prezentării conturilor și contabilității trebuie actualizat prin eliminarea dispozițiilor care nu mai sunt necesare.

(33)

În scopul luării în considerare a Deciziei 2005/118/CE a Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului din 26 ianuarie 2005 de instituire a Școlii Europene de Administrație (4), lista oficiilor europene trebuie modificată pentru a reflecta faptul că Școala Europeană de Administrație se află, în prezent, în subordinea administrativă a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene.

(34)

Prin urmare, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf, „15 aprilie” se înlocuiește cu „30 aprilie”.

2.

Se introduce articolul 6a după cum urmează:

„Articolul 6a

Douăsprezecimi provizorii

[Articolul 13 alineatul (2) din regulamentul financiar]

Creditele totale pentru exercițiul financiar anterior, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul financiar, se consideră credite pentru exercițiul financiar menționat la articolul 5 din prezentul regulament, în urma modificării privind transferurile efectuate pe parcursul exercițiului financiar respectiv.”

3.

Articolele 7 și 8 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 7

Cursul de schimb pentru euro și alte monede

(Articolul 16 din regulamentul financiar)

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice rezultate din aplicarea regulamentelor sectoriale, ordonatorul de credite competent efectuează conversia dintre euro și alte monede utilizând cursul de schimb zilnic pentru euro, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

În cazul în care conversia între euro și altă valută este efectuată de contractanți sau beneficiari, se aplică modalitățile specifice de conversie prevăzute de contractele de achiziție, înțelegerile privind subvențiile sau acordurile de finanțare.

(2)   În cazul în care cursul de schimb zilnic pentru euro nu este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru valuta în cauză, ordonatorul de credite responsabil utilizează rata contabilă menționată la alineatul (3).

(3)   În scopurile contabile prevăzute la articolele 132-137 din regulamentul financiar și sub rezerva articolului 213 din prezentul regulament, conversia dintre euro și o altă monedă se realizează utilizând cursul de schimb contabil lunar pentru euro. Contabilul Comisiei stabilește cursul de schimb contabil în cauză prin utilizarea oricărei sursă de informare pe care o consideră fiabilă, pe baza cursului din penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei pentru care se stabilește cursul.

Articolul 8

Cursul utilizat pentru conversia dintre euro și alte monede

(Articolul 16 din regulamentul financiar)

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice rezultate din aplicarea regulamentelor sectoriale sau a contractelor de achiziții, înțelegerilor pentru subvenții și acordurilor de finanțare, cursul utilizat pentru conversia dintre euro și alte monede este cel al zilei în care departamentul de ordonanțare întocmește ordinul de plată sau de recuperare.

(2)   În cazul conturilor de avans în euro, cursul utilizat pentru conversia între euro și alte monede este stabilit în ziua plății efectuate de către bancă.

(3)   Pentru regularizarea conturilor de avans în monede naționale, menționate la articolul 16 din regulamentul financiar, cursul utilizat pentru conversia între euro și alte monede este cel al lunii în care se efectuează cheltuiala din contul de avans.

(4)   Pentru rambursarea cheltuielilor forfetare sau a cheltuielilor rezultate din Statutul funcționarilor și din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (denumit în continuare statul personalului) a căror valoare este plafonată și care se plătesc într-o monedă diferită de euro, cursul utilizat este cel în vigoare la nașterea creanței.”

4.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Evaluarea

(Articolul 27 din regulamentul financiar)

(1)   Toate propunerile de programe sau activități care determină cheltuieli bugetare fac obiectul unei evaluări ex ante, care identifică:

(a)

necesarul de acoperit pe termen scurt sau lung;

(b)

valoarea adăugată a implicării Comunității;

(c)

obiectivele de realizat;

(d)

opțiunile de politici disponibile, inclusiv riscurile asociate acestor opțiuni;

(e)

rezultatele și impactul preconizate, în special impactul economic, social și de mediu și indicatorii și modalitățile de evaluare necesare măsurării acestora;

(f)

cea mai potrivită metodă de punere în aplicare pentru opțiunea/opțiunile preferate;

(g)

coerența internă a programului sau activității propuse și relațiile sale cu alte instrumente relevante;

(h)

volumul creditelor, al resurselor umane și al altor cheltuieli administrative care urmează să fie alocate, ținând seama și de principiul rentabilității;

(i)

concluziile rezultate din experiențele anterioare similare.

(2)   Propunerea stabilește metodele de monitorizare, raportare și evaluare, ținând seama de responsabilitățile respective ale tuturor nivelurilor de guvernare care urmează să fie implicate în punere în aplicare a programului sau activității propuse.

(3)   Toate programele sau activitățile, inclusiv proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, în cazul în care resursele alocate depășesc 5 000 000 EUR intră sub incidența verificării interimare și/sau verificării ex post a resurselor financiare și umane alocate iar rezultatele obținute sunt verificate în sensul conformității cu obiectivele propuse, după cum urmează:

(a)

rezultatele obținute la aplicarea unui program multianual sunt evaluate periodic în conformitate cu un calendar care permite luarea în considerare a concluziilor evaluării în cauză pentru orice decizie de reînnoire, modificare sau suspendare a programului;

(b)

activitățile finanțate anual sunt evaluate cel puțin o dată la fiecare șase ani.

Literele (a) și (b) de la primul alineat nu se aplică pentru fiecare dintre proiectele sau acțiunile realizate în cadrul acestor activități pentru care această cerință poate fi îndeplinită de rapoartele finale transmise de organismele care au desfășurat acțiunea în cauză.

(4)   Evaluările menționate la alineatele (1) și (3) sunt proporționale cu resursele mobilizate și cu impactul programului sau al activității respective.”

5.

Articolul 45 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Ordonatorul de credite competent poate fi asistat în cadrul îndatoririlor sale de către persoane ce fac obiectul regulamentelor de personal (denumite în continuare personal), însărcinate să efectueze sub responsabilitatea acestuia, anumite operațiuni necesare pentru punerea în aplicare a bugetului și producerea informațiilor financiare și de management.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fiecare instituție informează autoritatea bugetară ori de câte ori un ordonator de credite delegat preia, modifică sau încetează anumite funcțiuni.”

6.

Articolul 47 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) se introduc următoarele paragrafe:

„În scopul evaluării ex ante, o serie de tranzacții individuale similare legate de cheltuielile de rutină cu salarii, pensii, rambursarea cheltuielilor de misiune și a cheltuielilor medicale pot fi considerate de către ordonatorul de credite competent ca fiind o singură operațiune.

În cazul menționat la al doilea paragraf, ordonatorul de credite responsabil îndeplinește, în funcție de analiza riscului de gestionare, verificarea ex post adecvată în conformitate cu dispozițiile alineatului (4).”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Membrii personalului responsabil cu verificările menționate la alineatele (2) și (4) sunt diferiți de membrii personalului care îndeplinesc sarcini legate de inițierile menționate la alineatul (1) și nu sunt subordonați acestora.”

7.

La articolul 54, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Ordonatorii de credite delegați înregistrează, pentru fiecare exercițiu financiar, contractele încheiate prin procedurile negociate menționate la articolul 126 alineatul (1) literele (a)-(g), articolul 127 alineatul (1) literele (a)-(d), articolele 242, 244 și 246.”

8.

Articolul 56 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 56

Încetarea atribuțiilor contabilului

(Articolul 61 din regulamentul financiar)

(1)   În cazul încetării atribuțiilor contabilului se întocmește imediat o balanță de verificare.

(2)   Balanța de verificare însoțită de un raport de predare sunt transmise de contabilul ale căror atribuții încetează sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către un funcționar din departament, noului contabil.

Noul contabil semnează balanța de verificare în termen de cel mult o lună de la data transmiterii și poate formula rezerve.

Raportul de predare conțtine, de asemenea, rezultatul balanței de verificare și orice alte rezerve formulate.

(3)   Fiecare instituție informează autoritatea bugetară cu privire la numirea sau eliberarea din funcție a contabilului.”

9.

La articolul 60, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În acest scop, contabilul fiecărei instituții transmite tuturor instituțiilor financiare la care instituția respectivă are deschise conturi numele și specimenele de semnătură ale funcționarilor abilitați.”

10.

Articolul 64 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 64

Fișierul entităților juridice

(Articolul 61 din regulamentul financiar)”;

(b)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Contabilul poate efectua plăți prin virament bancar numai după înscrierea coordonatelor bancare ale beneficiarului plății și a informațiilor ce confirmă identitatea beneficiarului plății într-un fișier comun pe instituție.

Înscrierea în fișier a datelor juridice și bancare ale beneficiarului sau modificarea datelor se realizează pe baza unui document justificativ, a cărui formă este definită de contabilul Comisiei.”;

(c)

la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Ordonatorii de credite informează contabilul cu privire la orice schimbare a datelor juridice sau bancare comunicate acestora de beneficiarul plății și verifică validitatea acestora înainte de efectuarea plății.”

11.

La articolul 66, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Administratorul de avans poate să valideze provizoriu și să plătească cheltuieli, pe baza unui cadru detaliat stabilit în conformitate cu instrucțiunile ordonatorului de credite responsabil. Aceste instrucțiuni specifică normele și condițiile în care se efectuează validarea provizorie și plățile și, după caz, modalitățile pentru semnarea angajamentelor juridice în sensul articolului 94 alineatul (1) litera (e).”

12.

La articolul 67 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Suma maximă care poate fi plătită de administratorul de avans, atunci când desfășurarea operațiunilor de plată prin proceduri bugetare este imposibilă din punct de vedere material sau ineficientă, nu depășește 60 000 EUR pentru fiecare cheltuială.”

13.

La articolul 68, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul text:

„Administratorii de avans sunt selectați din rândul funcționarilor sau, în cazul în care este necesar și doar în cazuri justificate, din rândul altor angajați.”

14.

Articolul 70 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Situațiile privind contul în cauză sunt accesibile în orice moment ordonatorului de credite responsabil și, cel puțin o dată pe lună, se întocmește o listă a tranzacțiilor pe care administratorul de avans o transmite luna ulterioară, însoțită de documente justificative, ordonatorului de credite pentru regularizarea operațiunilor de avans.”;

(b)

la alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Contabilul efectuează verificări sau solicită efectuarea unor verificări de către un angajat din propriul departament sau din departamentul ordonator special autorizat în acest sens, de regulă la fața locului și inopinate, cu privire la existența fondurilor alocate administratorilor de avans și a înregistrărilor contabile și cu privire la respectarea termenului stabilit pentru regularizarea tranzacțiilor cu avans.”

15.

La articolul 73 alineatul (1), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care instrucțiunea este confirmată în scris, iar confirmarea este primită în timp util și este suficient de clară, făcând trimitere explicită la punctele pe care ordonatorul de credite delegat sau subdelegat le-a contestat, acesta din urmă nu poate fi considerat răspunzător; acesta respectă instrucțiunea, cu excepția cazului în care aceasta este în mod evident ilegală sau contrară standardelor de siguranță relevante.”

16.

La articolul 78 alineatul (3), literele (b)-(e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

în cazul plății datoriei înainte de scadența specificată, nu se percepe dobândă;

(c)

în cazul neplății până la scadența prevăzută la litera (b), datoria este purtătoare de dobândă la rata menționată la articolul 86, fără a aduce atingere nici unei reglementări specifice aplicabile;

(d)

în cazul neplății până la scadență, instituția recuperează creanța menționată la litera (b) fie prin compensare, fie prin executarea garanției depuse în avans;

(e)

contabilul poate recupera creanța prin compensare înainte de scadența menționată la litera (b) în cazul în care este necesar să se protejeze interesele financiare ale Comunității atunci când are motive întemeiate să considere că suma datorată Comisiei ar putea fi pierdută, ulterior informării debitorului cu privire la motive și la data recuperării prin compensare.”

17.

La articolul 81 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

termenul menționat la articolul 78 alineatul (3) litera (b).”

18.

Articolul 83 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 83

Recuperarea prin compensare

(Articolul 73 din regulamentul financiar)

(1)   În cazul în care debitorul are o creanță asupra Comunităților, în sumă fixă și exigibilă pentru o sumă stabilită printr-un ordin de plată, contabilul recuperează creanța stabilită prin compensare de îndată ce scadența prevăzută la articolul 78 alineatul (3) litera (b) a fost depășită.

În cazuri excepționale, atunci când este necesară protejarea intereselor financiare ale Comunității, atunci când contabilul are motive întemeiate să considere că sumele datorate Comunităților ar putea fi pierdute, acesta recuperează creanțele prin compensare înainte de scadența menționată la articolul 78 alineatul (3) litera (b).

(2)   Înainte de inițierea unei recuperări în conformitate cu alineatul (1), contabilul consultă ordonatorul de credite responsabil și informează debitorii implicați.

Atunci când debitorul este o autoritate națională sau una dintre unitățile administrative ale acesteia, contabilul informează și statul membru respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare în avans cu privire la intenția sa de a recurge la recuperare prin compensare înainte de expirarea scadenței.

(3)   Compensarea prevăzută la alineatul (1) are același efect ca și o plată și prin aceasta se achită Comunității creanța și, în cazul în care este necesar, dobânda datorată.”

19.

La articolul 84, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere articolului 83, dacă creanța nu a fost recuperată integral până la scadența prevăzută la articolul 78 alineatul (3) litera (b) și specificată în nota de debit, contabilul informează ordonatorul de credite responsabil și inițiază de îndată procedura de recuperare prin orice mijloace legale, inclusiv, dacă este cazul, prin executarea unei garanții depuse în avans.”

20.

La articolul 85, litera (a) de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

debitorul se angajează să plătească dobândă, la rata specificată la articolul 86, pentru întreaga perioadă a prelungirii acordate, începând cu termenul limită prevăzut la articolul 78 alineatul (3) litera (b).”

21.

Se introduce articolul 85a, având următorul cuprins:

„Articolul 85a

Recuperarea amenzilor, a penalităților cu titlu cominatoriu și a altor penalități

(Articolele 73 și 74 din regulamentul financiar)

(1)   În cazul în care se intentează un proces în cadrul unei instanțe comunitare împotriva unei decizii a Comisiei privind impunerea unei amenzi, a unei penalități cu titlu cominatoriu sau a unui alt tip de penalitate în conformitate cu Tratatul CE sau Tratatul Euratom iar toate căile legale au fost epuizate până la momentul respectiv, contabilul colectează temporar sumele respective de la debitor sau îi solicită acestuia să ofere o garanție financiară. Garanția solicitată este independentă de obligația plății amenzii, a penalității cu titlu cominatoriu sau a altei penalități și se aplică de la primul apel. Aceasta acoperă valoarea creanței privind principalul și dobânda datorate prevăzute la articolul 86 alineatul (5).

(2)   După ce toate căile legale au fost epuizate, sumele colectate temporar și dobânda generată de acestea sunt integrate în buget sau returnate debitorului. În cazul unei garanții financiare, aceasta este executată sau eliberată.”

22.

Articolul 86 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere nici unei dispoziții specifice derivate din aplicarea reglementărilor sectoriale, orice creanță neplătită la scadența prevăzută la articolul 78 alineatul (3) litera (b) este purtătoare de dobândă în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)   Rata dobânzii pentru creanțe neplătite la scadența prevăzută la articolul 78 alineatul (3) litera (b) este rata utilizată de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care datoria devine scadentă, majorată cu:

(a)

șapte puncte procentuale dacă evenimentul generator este un contract de achiziții publice de bunuri și servicii menționat la titlul V;

(b)

trei puncte procentuale și jumătate în toate celelalte cazuri.

(3)   Dobânda se calculează de la data calendaristică următoare scadenței prevăzute la articolul 78 alineatul (3) litera (b) și specificate în nota de debit și până la data calendaristică în care creanța este plătită integral.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În cazul unor amenzi, dacă debitorul oferă o garanție financiară acceptată de contabilul în schimbul unei plăți provizorii, rata dobânzii aplicabile de la scadența menționată la articolul 78 alineatul (3) litera (b) este rata menționată la alineatul (2) din prezentul articol, majorată doar cu un punct procentual și jumătate.”

23.

Articolul 90 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 90

Decizia de finanțare

(Articolul 75 din regulamentul financiar)

(1)   Decizia de finanțare determină elementele esențiale ale unei acțiuni care implică cheltuieli bugetare.

(2)   În cazul subvențiilor, decizia de adoptare a programului de activitate anual prevăzută la articolul 110 din regulamentul financiar se consideră a fi decizia financiară în sensul articolului 75 din regulamentul financiar, cu condiția ca aceasta să reprezinte un cadrul suficient de detaliat.

În ceea ce privește achizițiile, în cazul în care punerea în aplicare a creditelor corespunzătoare este prevăzută de un program anual de lucru reprezentând un cadru suficient de detaliat, se consideră că acest program de lucru reprezintă și decizia de finanțare pentru contractele de achiziții respective.

(3)   Pentru a fi considerat un cadru suficient de detaliat, programul de lucru adoptat de Comisie stabilește următoarele:

(a)

pentru subvenții:

(i)

trimiterea la actul de bază și linia bugetară;

(ii)

prioritățile pentru anul respectiv, obiectivele de îndeplinit și rezultatele preconizate pentru creditele autorizate pentru anul financiar;

(iii)

selecția de bază și criteriile de atribuire care trebuie utilizate în selectarea propunerilor;

(iv)

rata maximă posibilă de cofinanțare și, în cazul în care se anticipează rate diferite, criteriile de urmat pentru fiecare rată;

(v)

planificarea și numărul aproximativ de cereri de ofertă;

(b)

pentru achiziții:

(i)

pachetul bugetar global rezervat pentru achiziții pe parcursul anului;

(ii)

numărul aproximativ și tipul contratelor anticipate și, în cazul în care este posibil, subiectul acestora în termeni generici;

(iii)

intervalul temporal aproximativ pentru lansarea procedurilor de achiziții.

În cazul în care programul de lucru anual nu oferă acest cadru detaliat pentru una sau mai multe acțiuni, acesta trebuie modificat în consecință sau trebuie adoptată o decizie specifică de finanțare care să conțină informațiile menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf pentru acțiunile în cauză.

(4)   Fără a aduce atingere nici unei dispoziții specifice a unui act de bază, orice modificare semnificativă a unei decizii de finanțare adoptate deja urmează aceeași procedură ca și decizia inițială.”

24.

La articolul 94 alineatul (1), literele (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d)

în cazul punerii în aplicare a angajamentului global printr-un număr de angajamente legale, pentru care sunt responsabili ordonatori de credite diferiți;

(e)

în cazul în care, pentru conturi de avans disponibile pentru acțiuni externe, angajații unităților locale menționate la articolul 254 trebuie să semneze angajamente juridice, cu privire la instrucțiunile ordonatorului de credit competent care rămâne, cu toate acestea, competent pe deplin pentru tranzacțiile subsidiare.”

25.

Articolul 100 se modifică după cum urmează:

(a)

literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

pentru alte remunerații, precum cele pentru personal plătit cu ora sau ziua: o declarație semnată de membrul autorizat al personalului care să indice zilele și orele lucrate;

(c)

pentru ore suplimentare: o declarație semnată de membrul autorizat al personalului atestând numărul de ore suplimentare lucrate;”;

(b)

la litera (d), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

decontul de cheltuieli în misiune, semnat de funcționarul în misiune și de superiorul administrativ căruia i-au fost delegate competențele adecvate, care menționează, în special, locul misiunii, datele și orele de plecare și sosire la locul misiunii, cheltuielile de călătorie, diurna și alte cheltuieli legale autorizate pe baza documentelor justificative;”.

26.

Articolul 101 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 101

Forma materială a mențiunii «bun de plată»

(Articolul 79 din regulamentul financiar)

Într-un sistem necomputerizat, «bun de plată» ia forma unei ștampile care încorporează semnătura ordonatorului de credite responsabil sau a unui angajat competent tehnic, abilitat de ordonatorul de credite responsabil în conformitate cu articolul 97. Într-un sistem computerizat, «bun de plată» ia forma validării electronice securizate de către ordonatorul de credite responsabil sau de un angajat competent tehnic, abilitat de ordonatorul de credite responsabil.”

27.

La articolul 106, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru contractele și acordurile de finanțare în baza cărora plata depinde de aprobarea unui raport sau certificat, perioada pentru termenele de plată menționate la alineatele (1) și (2) nu se inițiază înainte de aprobarea raportului sau a certificatului în cauză. Beneficiarul este informat de îndată.

Termenul permis pentru aprobare nu poate să fie mai mare de:

(a)

20 de zile calendaristice pentru contracte simple pentru furnizarea de bunuri și servicii;

(b)

45 de zile calendaristice pentru alte contracte și înțelegeri privind subvențiile;

(c)

60 de zile calendaristice pentru contracte și înțelegeri privind subvențiile care implică servicii tehnice sau acțiuni a căror evaluare este deosebit de complexă.

Ordonatorul de credite responsabil informează beneficiarul prin intermediul unui document formal cu privire la suspendarea perioadei alocate pentru aprobarea raportului sau a certificatului.

Ordonatorul de credite responsabil poate hotărî aplicarea unui singur termen pentru aprobarea raportului sau a certificatului și a plății. Acest interval singular nu poate depăși perioadele maxime cumulate pentru aprobarea raportului sau a certificatului și pentru efectuarea plății.”

28.

La articolul 114, al patrulea alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Pe baza raportului și audierii, instituția adoptă fie o decizie motivată de încheiere a procedurii, fie o decizie motivată în conformitate cu articolele 22 și 86 și cu anexa IX din statutul personalului. Deciziile care impun măsuri disciplinare sau penalizări financiare sunt notificate părții interesate și comunicate, spre informare, celorlalte instituții și Curții de conturi.”

29.

La articolul 116, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Contractele imobiliare au ca obiect achizițiile, închirierea pe termen lung, uzufructul, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiunea de cumpărare, de terenuri, clădiri existente sau alte bunuri imobiliare.”

30.

La articolul 118 alineatul (3), primul paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere contractelor încheiate în urma procedurii negociate menționate la articolul 126, anunțul de participare este obligatoriu pentru următoarele contracte: contracte cu o valoare estimată egală sau mai mare decât limitele stabilite la articolul 158 alineatul (1) literele (a) și (c); contractele de cercetare și dezvoltare enumerate în categoria 8 din anexa II A la Directiva 2004/18/CE cu o valoare estimată egală sau mai mare decât limitele stabilite la articolul 158 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament pentru contractele de cercetare și dezvoltare enumerate.”

31.

La articolul 119 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

publicarea anuală a unei liste de contractanți, specificând obiectul și valoarea contractului adjudecat, pentru contracte cu o valoare egală sau mai mare de 25 000 EUR.”

32.

La articolul 126 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile contractante pot utiliza și procedura negociată fără publicarea prealabilă a unei notificări de contractare în cazul contractelor cu o valoare mai mică sau egală cu 60 000 EUR.”

33.

La articolul 127 alineatul (1) se adaugă literele (f) și (g), după cum urmează:

„(f)

pentru servicii de cercetare și dezvoltare altele decât cele în cazul cărora beneficiarii exclusivi sunt autoritățile contractante pentru utilizare în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciile oferite să fie remunerate în întregime de autoritatea contractantă;

(g)

pentru contractele de servicii pentru achiziții, dezvoltare, producția și co-producția programelor destinate difuzării prin programe de radiodifuziune și contractele cu privire la durata distribuirii.”

34.

La articolul 128, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Invitația pentru manifestarea interesului constituie mijlocul de preselectare a candidaților care vor fi invitați să depună oferte ca urmare a unor invitații restrânse ulterioare la licitație pentru contracte cu o valoare egală sau mai mare de 60 000 EUR, sub rezerva articolelor 126 și 127.”

35.

Articolul 129 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 129

Contracte cu valoare mică

(Articolul 91 din regulamentul financiar)

(1)   Pentru contractele cu valoare mai mică sau egală cu 60 000 EUR se poate utiliza o procedură negociată implicând consultarea a minimum cinci candidați.

În cazul în care, în urma consultării candidaților, autoritatea contractantă primește doar o ofertă valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic, contractul poate fi adjudecat cu condiția îndeplinirii criteriilor de adjudecare.

(2)   Pentru contractele cu o valoare mai mică sau egală cu 25 000 EUR, procedura prevăzută la alineatul (1) poate fi utilizată prin consultarea a minimum trei candidați.

(3)   Contractele cu o valoare mai mică sau egală cu 3 500 EUR pot fi adjudecate pe baza unei singure oferte.

(4)   Plata privind cheltuielile ce însumează o valoare mai mică sau egală cu 200 EUR poate consta într-o plată efectuată pe baza unei facturi, fără acceptarea în prealabil a unei oferte.”

36.

Articolul 134 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 134

Dovada

(Articolele 93 și 94 din regulamentul financiar)

(1)   Candidații și ofertanții prezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată și datată, conform căreia nu se află în nici una din situațiile prevăzute la articolul 93 sau 94 din regulamentul financiar.

Cu toate acestea, în cazul procedurilor restrânse, al dialogului competitiv și al procedurilor negociate în urma publicării unei notificări de contractare, ori de câte ori autoritatea contractantă limitează numărul de candidați ce trebuie invitați pentru negociere sau să depună o ofertă, toți candidații prezintă certificatele menționate la alineatul (3).

(2)   Ofertantul căruia urmează să i se adjudece contractul prezintă, într-un termen definit de autoritatea contractantă și anterior semnării contractului, dovezile menționate la alineatul (3), ce confirmă declarația menționată la alineatul (1) în următoarele cazuri:

(a)

pentru contractele adjudecate de instituții în nume propriu, cu o valoare egală sau care depășește limitele stabilite la articolul 158;

(b)

pentru contracte în domeniul acțiunilor externe cu o valoare egală sau care depășește limitele stabilite la articolul 241 alineatul (1) litera (a), articolul 243 alineatul (1) litera (a) sau articolul 245 alineatul (1) litera (a).

În cazul contractelor cu o valoare inferioară plafoanelor menționate la literele (a) și (b), ori de câte ori autoritatea contractantă are îndoieli privind posibilitatea ca ofertantul căruia urmează să i se adjudece contractul să se afle în una dintre situațiile de excludere, aceasta poate solicita ofertantului să prezinte dovezile prevăzute la alineatul (3).

(3)   Autoritatea contractantă acceptă ca dovadă satisfăcătoare pe baza căreia candidatul sau ofertantul căruia urmează să i se adjudece contractul nu se află în una din situațiile descrise la articolul 93 alineatul (1), litera (a), (b) sau (e) din regulamentul financiar, un extras recent din cazierul judiciar sau, în absența acestuia, un document echivalent recent emis de o autoritate judiciară sau administrativă din țara de origine sau de proveniență din care să rezulte îndeplinirea cerințelor în cauză. Autoritatea contractantă acceptă ca dovadă satisfăcătoare a faptului că ofertantul sau candidatul nu se află în situația descrisă la articolul 93 alineatul (1) litera (d) din regulamentul financiar un certificat recent emis de autoritatea competentă din statul în cauză.

În cazul în care statul în cauză nu emite documentul sau certificatul menționat la primul alineat și în celelalte cazuri de excludere menționate la articolul 93 din regulamentul financiar, acesta poate fi înlocuit cu o declarație sub jurământ sau, în absența acesteia, cu o declarație solemnă a părții interesate în fața unei autorități judiciare sau administrative, a unui notar sau organism profesional calificat din țara de origine sau proveniență.

(4)   În funcție de legislația națională a țării în care este stabilit candidatul sau ofertantul, documentele menționate la alineatele (1) și (3) au ca obiect persoane juridice și/sau fizice inclusiv, în cazul în care autoritatea contractantă consideră necesar, directori de societăți sau orice persoană cu competențe de reprezentare, decizionale sau de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.

(5)   În cazul în care autoritățile contractante au îndoieli cu privire la posibilitatea ca ofertanții sau candidații să se afle în una din situațiile de excludere, acestea pot solicita autorităților competente menționate la alineatul (3) orice tip de informație pe care o consideră necesară în legătură cu situația respectivă.

(6)   Autoritatea contractantă poate exonera un candidat sau ofertant de obligația de a depune documentele justificative menționate la alineatul (3) în cazul în care astfel de dovezi au fost depuse deja în scopul unei alte proceduri de achiziții publice, cu condiția ca documentele eliberate să nu fie eliberate de mai mult de un an și să fie încă valabile.

În acest caz, candidatul sau ofertantul declară pe proprie răspundere că documentele justificative au fost deja depuse în scopul unei alte proceduri de achiziții publice și confirmă că nu au intervenit schimbări în ceea ce privește situația sa.”

37.

Articolul 135 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Criteriile de selecție se aplică în orice procedură de achiziții publice în scopul evaluării capacității financiare, economice, tehnice și profesionale a candidatului sau ofertantului.

Autoritatea contractantă poate stabili niveluri minime de capacitate sub care candidații nu pot fi selectați.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În funcție de evaluarea riscului de gestionare, autoritatea contractantă poate hotărî să nu solicite dovada capacității financiare, economice, tehnice și profesionale a candidatului sau a ofertantului în cazul următoarelor contracte:

(a)

contracte adjudecate de instituții în nume propriu, cu o valoare mai mică sau egală cu 60 000 EUR;

(b)

contracte adjudecate în domeniul acțiunilor externe, cu o valoare inferioară limitelor menționate la articolul 241 alineatul (1) litera (a), articolul 243 alineatul (1) litera (a), articolul 245 alineatul (1) litera (a).

În cazul în care autoritatea contractantă hotărăște să nu solicite dovada capacității financiare, economice, tehnice și profesionale ale candidaților sau ofertanților, nu se realizează o prefinanțare decât dacă se oferă o garanție financiară cu valoare egală.”

38.

La articolul 138 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 94 din regulamentul financiar, contractele se adjudecă prin una din cele două modalități:”.

39.

La articolul 145 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care valoarea unui contract depășește plafonul stabilit la articolul 129 alineatul (1), ordonatorul de credite responsabil numește o comisie de deschidere a ofertelor.”

40.

La articolul 146 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia respectivă este numită de ordonatorul de credite responsabil pentru a emite un aviz consultativ asupra contractelor cu o valoare peste plafonul menționat la articolul 129 alineatul (1).”

41.

Articolul 152 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 152

Garanții pentru prefinanțare

(Articolul 102 din regulamentul financiar)

Pentru plata unor prefinanțări în valoare de peste 150 000 EUR sau în cazul menționat la articolul 135 alineatul (6) al doilea paragraf se solicită o garanție.

Cu toate acestea, în cazul în care contractantul este o instituție publică, ordonatorul de plăți responsabil poate să deroge de la această obligație, în funcție de evaluarea riscului de gestionare.

Garanția se eliberează pe parcurs în momentul deducerii prefinanțării din plăți intermediare sau plăți de solduri efectuate în beneficiul contractantului, în conformitate cu condițiile contractuale.”

42.

La articolul 155, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 155

Contracte separate și contracte pentru loturi

(Articolul 91 și 105 din regulamentul financiar)”

43.

La articolul 157, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

5 278 000 EUR pentru contracte de lucrări.”

44.

Articolul 158 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Plafoanele prevăzute la articolul 105 din regulamentul financiar sunt:

(a)

137 000 EUR pentru contractele de bunuri și de servicii enumerate în anexa IIA la Directiva 2004/18/CE, cu excluderea contractelor de cercetare și dezvoltare enumerate în categoria 8 la anexa respectivă;

(b)

211 000 EUR pentru contractele de servicii enumerate în anexa IIB la Directiva 2004/18/CE și pentru contractele de servicii de cercetare și dezvoltare enumerate în categoria 8 la anexa IIA la Directiva 2004/18/CE;

(c)

5 278 000 EUR pentru contractele de lucrări.”

45.

La articolul 162, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Un organism european implicat în educația, formarea profesională, informarea, inovarea sau cercetarea și studiul în domeniul politicilor europene, orice activități care contribuie la promovarea cetățeniei sau a drepturilor omului sau un organism pentru standardele europene.”

46.

La articolul 164 se introduce alineatul (1a), având următorul cuprins:

„(1a)   Înțelegerea privind subvențiile poate stabili modalitățile și termenele pentru suspendare în conformitate cu articolul 183.”

47.

La articolul 165 se adaugă alineatul (3), după cum urmează:

„(3)   În cazul subvențiilor de funcționare pentru organisme care urmăresc un scop de interes general european, Comisia are dreptul de a recupera procentul de profit anual care corespunde contribuției comunitare la bugetul operațional al organismelor respective în cazul în care aceste organisme sunt finanțate și de autorități publice cărora li se solicită recuperarea procentajului de profit anual care corespunde contribuției proprii. În scopul calculării valorii ce trebuie recuperată, procentajul corespunzător contribuțiilor în natură la bugetul operațional nu se iau în considerare.”

48.

La articolul 168 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Organismelor care dețin un monopol de jure sau de facto, justificat în mod corespunzător în decizia de adjudecare;”.

49.

Articolul 172 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Ordonatorul de credite responsabil poate accepta cofinanțarea în natură, în cazul în care aceasta este considerată necesară sau adecvată.”;

(b)

se adaugă alineatul (3), după cum urmează:

„(3)   Pentru subvenții cu o valoare totală mai mică sau egală cu 25 000 EUR, în funcție de evaluarea riscului de gestionare, ordonatorul de credite responsabil poate să deroge de la obligația de a se prezenta dovada co-finanțării menționate la alineatul (1).

În cazul în care unui singur beneficiar i se acordă mai multe subvenții într-un exercițiu financiar, limita de 25 000 EUR se aplică sumei totale a acestor subvenții cumulate.”

50.

Articolul 173 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cererea indică statutul legal al solicitantului și capacitatea financiară și operațională a acestuia pentru desfășurarea acțiunii propuse sau a programului de lucru, în conformitate cu articolul 176 alineatul (4).

În acest sens, solicitantul depune o declarație pe proprie răspundere și, pentru cererile de subvenții în valoare mai mare de 25 000 EUR, orice document justificativ solicitat de ordonatorul de credite responsabil, pe baza evaluării riscului de gestionare.. Aceste documente se indică în cererea de ofertă.

Documentele justificative sunt în special contul de profit și pierderi și bilanțul pentru ultimul exercițiu financiar ale cărui conturi au fost încheiate.”;

(b)

alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care cererea privește subvenții pentru o acțiune a cărei sumă depășește 500 000 EUR sau pentru subvenții de funcționare care depășesc 100 000 EUR, se depune un raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat. Acest raport certifică conturile pentru ultimul exercițiu financiar disponibil.”;

(ii)

alineatele al patrulea și al cincilea se înlocuiesc cu următorul text:

„În cazul parteneriatelor menționate la articolul 163, înainte de încheierea acordului cadru, trebuie să fie întocmit raportul de audit menționat la primul alineat pentru ultimele două exerciții financiare disponibile.

În funcție de evaluarea riscului de gestionare, ordonatorul de credite responsabil poate să exonereze de obligația auditului menționat la primul alineat instituțiile de învățământ secundar și superior și beneficiarii care au acceptat răspunderea solidară și personală în cazul acordurilor cu mai mulți beneficiari.”;

(iii)

se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf nu se aplică organismelor publice și organizațiilor internaționale menționate la articolul 43 alineatul (2).”

51.

Articolul 176 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Capacitatea financiară și funcțională se verifică în special pe baza unei analize a oricăruia din documentele justificative menționate la articolul 173 și solicitate de ordonatorul de credite responsabil în cazul cererii de ofertă.”;

(b)

la alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Verificarea capacității financiare în conformitate cu alineatul (3) nu se aplică persoanelor fizice care primesc burse, organismelor publice sau organizațiilor internaționale menționate la articolul 43 alineatul (2).”

52.

Articolul 179 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 179

Informații pentru solicitanți

(Articolul 116 din regulamentul financiar)

Solicitanții sunt informați cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 15 zile calendaristice de la trimiterea deciziei de adjudecare către beneficiari.”

53.

Articolul 180 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru fiecare subvenție, prefinanțarea poate fi fracționată în mai multe rate.

Plata integrală a noii plăți de prefinanțare este condiționată de consumul a cel puțin 70 % din valoarea totală a oricărei prefinanțări anterioare.

În cazul în care consumul prefinanțării anterioare nu depășește 70 %, valoarea pentru nouă prefinanțare se reduce cu valoarea neutilizată din plata prefinanțării anterioare.

Declarația privind situația cheltuielilor beneficiarului se depune în sprijinul oricărei cereri pentru o nouă plată.”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Ordonatorul de credite responsabil poate solicita un certificat privind declarațiile financiare și conturile subsidiare, întocmit de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de un funcționar public competent și independent, în sprijinul oricărei plăți pe baza evaluării riscului de gestionare. În cazul unei subvenții pentru o acțiune sau al unei subvenții de funcționare, certificatul se atașează la cererea de plată. Certificatul atestă, în conformitate cu metodologia aprobată de ordonatorul de credite responsabil, că toate costurile declarate de beneficiar în declarațiile financiare care sprijină cererea de plată sunt reale, sunt înregistrate în mod clar și sunt eligibile în conformitate cu înțelegerea pentru subvenție.”;

(ii)

la al doilea paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția valorilor forfetare și a finanțărilor la rate forfetare, certificatul privind declarațiile financiare și conturile subsidiare este obligatoriu pentru plățile intermediare din anul financiar și pentru plățile de sold în următoarele cazuri.”;

(iii)

la al treilea paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În funcție de analiza riscului de gestionare, ordonatorul de credite responsabil poate să exonereze de obligația de a prezenta un astfel de certificat referitor la declarațiile financiare și conturile subsidiare.”

54.

Articolul 182 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În vederea limitării riscurilor financiare legate de plata prefinanțării, ordonatorul de credite responsabil, pe baza analizei riscului de gestionare, poate fie să solicite beneficiarului depunerea unei garanții în avans care să fie echivalentă cu valoarea prefinanțării sau să fracționeze prefinanțarea în mai multe plăți.

Cu toate acestea, în cazul subvențiilor cu o valoare mai mică sau egală cu 10 000 EUR, ordonatorul de credite responsabil poate solicita beneficiarului depunerea unei garanții în avans numai în cazuri justificate în mod corespunzător.

De asemenea, o astfel de garanție poate fi solicitată de ordonatorul de credite responsabil, în funcție de analiza riscului de gestionare, din perspectiva metodei de finanțare stabilită în acordul de finanțare.

Ori de câte ori se solicită o garanție, aceasta este supusă evaluării și acceptării ordonatorului de credite responsabil.”;

(b)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care prefinanțarea reprezintă 80 % din suma totală a subvenției și cu condiția ca aceasta să depășească 60 000 Euro, se solicită o garanție.”

55.

Articolele 195, 196, 197, 198, 200 și 202 se elimină.

56.

Articolul 211 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 211

Ajustări contabile

(Articolul 135 din regulamentul financiar)

(1)   Datele din registrul contabil general se păstrează și se organizează astfel încât să justifice conținutul fiecăruia dintre conturile incluse în balanța de verificare.

(2)   În ceea ce privește inventarul activelor imobilizate, se aplică dispozițiile articolelor 220-227.”

57.

Articolul 212 se elimină.

58.

Articolul 213 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cursul care trebuie utilizat pentru conversia între euro și o altă monedă pentru întocmirea bilanțului la 31 decembrie al anului N este cel al ultimei zile lucrătoare din anul N.”;

(b)

se adaugă alineatul (3), după cum urmează:

„(3)   Normele contabile adoptate în temeiul articolului 133 din regulamentul financiar specifică normele de conversie și de reevaluare ce trebuie stabilite în scopul contabilității de angajamente.”

59.

Articolul 222 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 222

Înregistrarea bunurilor de inventar

(Articolul 138 din regulamentul financiar)

Toate bunurile achiziționate, cu o perioadă de utilizare mai mare de un an, care nu sunt consumabile și al căror preț de achiziționare sau cost de producție este mai mare decât cel indicat în normele contabile adoptate în temeiul articolului 133 din regulamentul financiar, sunt înregistrate în inventar și în conturile de imobilizări.”

60.

La articolul 240, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Notificarea de preinformare pentru cereri de ofertă internaționale se transmite Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene cât mai curând posibil pentru contractele de bunuri și servicii și cât mai repede posibil după decizia de autorizare a programului pentru contracte de lucrări.”

61.

Articolul 241 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

pentru contractele cu o valoare egală sau mai mare de 200 000 EUR: o invitație la licitație internațională restrânsă în sensul articolului 122 alineatul (2) și al articolului 240 alineatul (2) litera (a).”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Contractele cu o valoare mai mică sau egală cu 5 000 EUR pot fi adjudecate pe baza unei singure oferte.”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de selecție sau nivelurile minime de capacitate este inferior numărului minim, autoritatea contractantă poate invita să depună o ofertă numai acei candidați care îndeplinesc criteriile de depunere a unei oferte.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cadrul procedurii menționate la alineatul (1) litera (b), autoritatea contractantă întocmește o listă cu minim trei ofertanți la alegerea sa. Procedura implică o licitație competitivă limitată, fără publicarea unei notificări și poartă denumirea de procedură de negociere competitivă, care nu intră sub incidența articolului 124.

Ofertele sunt deschise și evaluate de o comisie de evaluare cu expertiza tehnică și administrativă necesară. Membrii comisiei de evaluare trebuie să semneze o declarație de imparțialitate.

În cazul în care, în urma consultării ofertanților, autoritatea contractantă primește o singură ofertă valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic, contractul poate fi adjudecat cu condiția îndeplinirii criteriilor de adjudecare.”

62.

Articolul 242 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

primul paragraf se modifică după cum urmează:

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru contractele de servicii, autoritățile contractante pot utiliza procedura negociată pe baza unei singure oferte în următoarele cazuri.”;

se introduce litera (g), având următorul cuprins:

„(g)

În cazul în care o încercare de utilizare a procedurii competitive de negociere în urma folosirii fără succes a unui contract cadru a eșuat. În acest caz, ulterior anulării procedurii de negociere competitivă, autoritatea contractantă poate negocia cu unul sau mai mulți ofertanți, la alegere, dintre cei care au luat parte la invitația pentru ofertă, cu condiția ca termenii inițiali ai contractului să nu sufere modificări semnificative.”;

(ii)

se introduce următorul paragraf:

„În cazul în care Comisia nu este autoritatea contractantă, utilizarea procedurii de negociere este supusă aprobării prealabile a ordonatorului de credite responsabil.”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (b) de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

servicii suplimentare care constau în repetarea unor servicii încredințate contractantului care prestează serviciile în cadrul primului contract, cu condiția ca:

(i)

o notificare de contractare să fi fost publicată pentru primul serviciu iar posibilitatea utilizării procedurii de negociere pentru noile servicii pentru proiect și costurile estimate au fost indicate în mod clar în notificarea de contractare publicată pentru primul serviciu;

(ii)

prelungirea contractului să aibă loc o singură dată și pentru o valoare și durată care să nu depășească valoarea și durata contractului inițial.”;

(ii)

al doilea paragraf se elimină.

63.

Articolul 243 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

pentru contracte cu o valoare egală sau mai mare de 150 000 EUR: o invitație la licitație internațională deschisă în sensul articolului 122 alineatul (2) și al articolului 240 alineatul (2) litera (a);

(b)

pentru contracte cu o valoare egală sau mai mare de 30 000 EUR dar mai mică de 150 000 EUR: o invitație locală deschisă în sensul articolului 122 alineatul (2) și al articolului 240 alineatul (2) litera (b).”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Contractele cu o valoare mai mică sau egală cu 5 000 Euro pot fi adjudecate pe baza unei singure oferte.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu procedura menționată la alineatul (1) litera (c), autoritatea contractantă întocmește o listă cu minimum trei furnizori la alegerea sa. Procedura implică o licitație competitivă limitată, fără publicarea unei notificări și poartă denumirea de procedură de negociere competitivă, care nu intră sub incidența articolului 124.

Ofertele sunt deschise și evaluate de o comisie de evaluare cu expertiza tehnică și administrativă necesară. Membrii comisiei de evaluare trebuie să semneze o declarație de imparțialitate.

În cazul în care, în urma consultării furnizorilor, autoritatea contractantă primește o singură ofertă valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic, contractul poate fi adjudecat cu condiția ca criteriile de adjudecare să fie respectate.”

64.

Articolul 244 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Contractele de bunuri pot fi adjudecate prin procedură negociată pe baza unei singure oferte în următoarele cazuri:”;

(b)

se introduce litera (e), având următorul cuprins:

„(e)

în cazul în care, în urma a două încercări, procedura competitivă de negociere nu are succes, ceea ce înseamnă că nu a fost primită nici o ofertă valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic sau nu a fost primită nici o ofertă remarcabilă din punct de vedere calitativ și/sau financiar. În astfel de cazuri, ulterior anulării procedurii de negociere competitivă, autoritatea contractantă poate negocia cu unul sau mai mulți ofertanți la alegere dintre cei care au luat parte la licitație, cu condiția ca termenii inițiali ai contractului să nu sufere modificări semnificative.”;

(c)

se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care Comisia nu este autoritatea contractantă, utilizarea procedurii negociate este supusă aprobării prealabile a ordonatorului de credite responsabil.”

65.

Articolul 245 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

pentru contracte cu o valoare egală sau mai mare de 5 000 000 EUR:

(i)

în principiu, o invitație la licitație internațională deschisă în sensul articolului 122 alineatul (2) și al articolului 240 alineatul (2) litera (a);

(ii)

în cazuri excepționale, având în vedere caracteristicile anumitor lucrări și cu acordul prealabil al ordonatorului de credite responsabil atunci când Comisia nu este autoritatea contractantă, o invitație la licitație internațională restrânsă în sensul articolului 122 alineatul (2) și al articolului 240 alineatul (2) litera (a);

(b)

pentru contracte cu o valoare egală sau mai mare de 300 000 EUR dar mai mică de 5 000 000 EUR: o invitație locală deschisă în sensul articolului 122 alineatul (2) și al articolului 240 alineatul (2) litera (b);”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Contractele cu o valoare mai mică sau egală cu 5 000 EUR pot fi adjudecate pe baza unei singure oferte.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu procedura menționată la alineatul (1) litera (c), autoritatea contractantă întocmește o listă cu minimum trei furnizori la alegerea sa. Procedura implică o licitație competitivă limitată, fără publicarea unei notificări și poartă denumirea de procedură de negociere competitivă, care nu intră sub incidența articolului 124.

Ofertele sunt deschise și evaluate de o comisie de evaluare cu expertiză tehnică și administrativă necesare. Membrii comisiei de evaluare trebuie să semneze o declarație de imparțialitate.

În cazul în care, în urma consultării contractorilor, autoritatea contractantă primește o singură ofertă valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic, contractul poate fi adjudecat cu condiția îndeplinirii criteriilor de adjudecare.”

66.

Articolul 246 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se modifică după cum urmează:

(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Contractele de lucrări pot fi adjudecate prin procedură negociată pe baza unei singure oferte în următoarele cazuri.”;

(ii)

se adaugă litera (d), după cum urmează:

„(d)

în cazul în care, în urma a două încercări, procedura de negociere competitivă nu are succes, ceea ce înseamnă că nu a fost primită nici o ofertă valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic sau nu a fost primită nici o ofertă remarcabilă din punct de vedere calitativ și/sau financiar. În astfel de cazuri, ulterior anulării procedurii de negociere competitivă, autoritatea contractantă poate negocia cu unul sau mai mulți ofertanți aleși de aceasta, dintre cei care au luat parte la licitație, cu condiția ca termenii inițiali de contractare să nu sufere modificări substanțiale.”;

(b)

se introduce următorul paragraf:

„În cazul în care Comisia nu este autoritatea contractantă, utilizarea procedurii de negociere este supusă aprobării anterioare a ordonatorului de credite responsabil.”

67.

La articolul 250, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   În cazul în care prefinanțarea depășește 150 000 EUR, se solicită o garanție. Cu toate acestea, în cazul în care contractantul este un organism public, în funcție de analiza riscului de gestionare, ordonatorul de credite responsabil poate deroga de la această obligație.

Garanția se eliberează pe măsură ce prefinanțarea se deduce din plățile intermediare sau plățile de sold efectuate de către contractant în conformitate cu condițiile contractului.

(4)   Autoritatea contractantă poate solicita o garanție de bună execuție pentru o valoare stabilită în dosarul de licitație, care corespunde unui procent între 5 % și 10 % din valoarea totală a contractului. Garanția se stabilește pe baza criteriilor obiective, precum tipul și valoarea contractului.

Cu toate acestea, se solicită o garanție de bună execuție atunci când se depășesc următoarele plafoane:

(i)

345 000 EUR pentru contracte de lucrări;

(ii)

150 000 EUR pentru contractele de bunuri.

Garanția rămâne valabilă cel puțin până la recepția finală a achizițiilor de bunuri și lucrări. În cazul în care contractul nu este respectat în mod corespunzător se reține întreaga garanție.”

68.

La articolul 252 alineatul (3) se introduce următorul paragraf:

„Cu toate acestea, comisia de evaluare sau autoritatea contractantă poate solicita candidaților sau ofertanților să furnizeze materiale suplimentare sau să clarifice documentele explicative depuse în legătură cu criteriile de excludere și selecție, în intervalul de timp specificat de aceasta și având în vedere principiul egalității de tratament.”

69.

La articolul 257 paragraful (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Oficiul pentru Selecția Personalului Comunităților Europene și Școala Europeană de Administrație, încorporată din punct de vedere administrativ la acesta.”

70.

La articolul 260, al doilea paragraf se elimină.

71.

La articolul 262 se introduc următoarele paragrafe:

„Angajamentele bugetare privitoare la creditele administrative de tip comun pentru toate titlurile și care sunt gestionate global pot fi înregistrate global în contabilitatea bugetară corespunzător clasificării sintetice pe tip conform prevederilor articolului 27.

Cheltuielile corespunzătoare se încadrează în liniile bugetare pentru fiecare titlu în funcție de aceeași distribuție ca și pentru credite.”

72.

La articolul 264 se introduce următorul paragraf:

„Cu toate acestea, atunci când, în cazul tranzacțiilor din țări terțe, nu este posibilă utilizarea uneia dintre formele de garanții de închiriere, ordonatorul de credite responsabil poate accepta alte forme cu condiția ca aceste forme să asigure o protecție echivalentă a intereselor financiare comunitare.”

73.

La articolul 271, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Plafoanele și valorile prevăzute la articolele 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 și 250 se actualizează la fiecare trei ani în funcție de variațiile indicelui prețului de consum în Comunitate.

(2)   Plafoanele menționate la articolul 157 litera (b) și articolul 158 alineatul (1) pentru contractele de achiziții sunt revizuite la fiecare doi ani în temeiul articolului 78 alineatul (1) din Directiva 2004/18/CE.”

Articolul 2

Procedurile de achiziții publice și de acordare a subvențiilor lansate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament continuă să facă obiectul normelor aplicabile la momentul în care au fost lansate aceste proceduri.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 august 2006.

Pentru Comisie

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1261/2005 (JO L 201, 2.8.2005, p. 3).

(3)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă astfel cum a fost modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei (JO L 333, 20.12.2005, p. 28).

(4)  JO L 37, 10.2.2005, p. 14.