15/Volumul 17

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

15


32006R1195


L 217/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1195/2006 AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2006

de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 850/2004 (1), în special articolul 7 alineatul (4) litera (a) și articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Comisia a realizat un studiu privind aplicarea dispozițiilor referitoare la deșeuri ale Regulamentului (CE) nr. 850/2004.

(2)

Concentrațiile limită propuse în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 sunt considerate cele mai potrivite pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și a mediului în vederea distrugerii sau a transformării ireversibile a poluanților organici persistenți.

(3)

Pentru toxafen, un amestec de peste 670 de substanțe, nu există nici o metodă analitică convenită și relevantă pentru determinarea concentrației totale. Cu toate acestea, studiul menționat anterior nu a identificat stocuri în Uniunea Europeană constituite din, care conțin sau sunt contaminate cu toxafen. Mai mult, studiul a demonstrat că, ori de câte ori s-au detectat pesticide care conțin poluanți organici persistenți în deșeuri, concentrațiile acestora au fost de regulă ridicate comparativ cu concentrațiile limită propuse. Pentru moment, metodele analitice disponibile pentru determinarea toxafenului pot fi considerate corespunzătoare în sensul prezentului regulament.

(4)

Concentrația limită pentru PCDF/PCDD se exprimă în echivalenți toxici („TEQ”), care utilizează factorii de echivalență toxică din 1998 ai Organizației Mondiale a Sănătății („TEF”). Datele disponibile privind PCB de tipul dioxină nu sunt suficiente pentru a include acești compuși în TEQ.

(5)

Hexaclorciclohexan (HCH) este denumirea unui amestec tehnic de diverși izomeri. Efortul de a-i analiza complet ar fi disproporționat. Doar alfa-, beta- și gama-HCH au importanță toxicologică. Prin urmare, concentrația limită se referă exclusiv la acestea. Amestecurile standard analitice care sunt cele mai disponibile din punct de vedere comercial pentru analiza acestei clase de compuși identifică doar acești izomeri.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 850/2004 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Comitetul prevăzut la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 nu a emis nici un aviz privind măsurile stabilite de prezentul regulament, după consultarea sa din 25 ianuarie 2006, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 17 alineatul (2) din acest regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se înlocuiește cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7. Versiunea rectificată în JO L 229, 29.6.2004, p. 5.


ANEXĂ

„ANEXA IV

Lista substanțelor supuse dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la articolul 7

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Concentrația limită menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Clordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaclor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaclorobenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și alții

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-triclor- 2,2-bis(4-clorfenil) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Suma alpha-, beta- și gama-HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 și 200-401-2

50 mg/kg |

Hexabromdifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Acolo unde este cazul, se aplică metoda de calcul stabilită în standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.

(2)  Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

 

TEF

PCDD

 

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”