03/Volumul 73

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

152


32006R0990


L 179/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 990/2006 AL COMISIEI

din 30 iunie 2006

privind lansarea unor invitații permanente la licitație pentru exportul cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 al Comisiei (2) stabilește procedurile și condițiile pentru vânzarea cerealelor păstrate de agențiile de intervenție.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 3002/92 al Comisiei (3) stabilește normele comune de control al utilizării și/sau destinației produselor provenind din intervenție.

(3)

În situația actuală a pieței cerealelor, ținând seama de cantitățile de cereale disponibile în stocurile de intervenție și de perspectivele de export al acestor cereale în țările terțe, ar trebui să se lanseze invitații permanente la licitație pentru exportul de cereale păstrate de agențiile de intervenție din statele membre. Este necesar ca fiecare dintre ele să fie considerată ca invitație separată.

(4)

Pentru a garanta regularitatea operațiunilor și a controlului acestora, este necesar să se prevadă norme speciale de supraveghere adaptate la sectorul cerealelor. În acest scop, ar trebui să se prevadă un sistem de garantare care să asigure respectarea obiectivelor stabilite prin legislație, evitându-se în același timp cheltuielile excesive ale comercianților.

(5)

Prin urmare, este necesară derogarea de la anumite reguli, în special cele din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, în ceea ce privește prețul care trebuie plătit, termenele de prezentare a ofertelor și suma garanțiilor, și din Regulamentul (CEE) nr. 3002/92, în ceea ce privește mențiunile care trebuie indicate pe certificatul de export, ordinele de retragere și, după caz, exemplarul T5.

(6)

Pentru a se evita reimporturile, exporturile din cadrul invitației la licitație lansate în temeiul prezentului regulament trebuie să se limiteze la anumite țări terțe.

(7)

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 prevede rambursarea către exportatorul ofertant declarat câștigător a celor mai mici cheltuieli de transport între locul de depozitare și locul de îmbarcare în port sau locul de ieșire la care se poate ajunge cu cele mai reduse cheltuieli. Pentru statele membre care nu au porturi maritime, articolul 7 alineatul (2a) din același regulament prevede posibilitatea rambursării către exportatorul ofertant declarat câștigător, în limita unui anumit plafon, a celor mai mici cheltuieli efectuate între locul de depozitare și locul de ieșire real situat în afara teritoriului lor. Este necesar să se aplice această dispoziție pentru statele membre interesate și să se prevadă condiții pentru aplicarea ei.

(8)

În vederea unei gestionări eficace a sistemului, este necesar, de asemenea, să se prevadă ca transmiterea informațiilor solicitate de Comisie să fie efectuată pe cale electronică.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Agențiile de intervenție din statele membre menționate la anexa I lansează invitații permanente la licitație pentru exportul cerealelor păstrate de acestea în condițiile stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, în afară de cazul în care prezentul regulament prevede altfel. Cantitățile maxime de cereale diferite la care se referă aceste invitații permanente sunt menționate la anexa I.

(2)   În ceea ce privește grâul comun și secara, fiecare invitație la licitație se referă la o cantitate maximă pentru exportul în țările terțe cu excepția următoarelor țări: Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Liechtenstein, Muntenegru, România, Serbia (4) și Elveția.

În ceea ce privește orzul, fiecare invitație la licitație se referă la o cantitate maximă pentru exportul în țările terțe, cu excepția următoarelor țări: Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Canada, Croația, Statele Unite ale Americii, Liechtenstein, Mexic, Muntenegru, România, Serbia (4) și Elveția.

Articolul 2

(1)   Exporturilor realizate în temeiul prezentului regulament nu li se aplică nici o restituire sau taxă la export și nici o majorare lunară.

(2)   Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 nu se aplică.

(3)   Prin derogare de la articolul 16 paragraful al treilea din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, prețul care urmează să fie plătit pentru export este cel menționat în ofertă, fără majorare lunară.

(4)   Pentru Republica Cehă, Luxemburg, Ungaria, Austria, Slovacia, cele mai mici cheltuieli de transport efectuate între locul de depozitare și locul de ieșire real situat în afara teritoriului acestora se rambursează exportatorului ofertant declarat câștigător, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2a) din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, în limita unui anumit plafon stabilit în anunțul de participare la licitație.

Articolul 3

(1)   Certificatele de export sunt valabile de la data eliberării acestora, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, până la sfârșitul celei de-a patra luni următoare.

(2)   Ofertele prezentate în cadrul fiecărei invitații de participare la licitație lansate în temeiul prezentului regulament nu trebuie să fie însoțite de cereri de certificate de export făcute în temeiul articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei (5).

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, termenul de prezentare a ofertelor pentru prima invitație parțială de participare la licitație expiră la 6 iulie 2006, ora 9 (ora orașului Bruxelles).

Termenul de prezentare a ofertelor pentru următoarele invitații parțiale de participare la licitație expiră în fiecare joi la ora 9 (ora orașului Bruxelles), cu excepția zilelor de 3 august 2006, 17 august 2006, 24 august 2006, 2 noiembrie 2006, 28 decembrie 2006, 5 aprilie 2007 și 17 mai 2007, săptămâni în cursul cărora nu se va efectua nici o invitație de participare la licitație.

Termenul de prezentare a ofertelor pentru ultima invitație parțială de participare la licitație expiră la 28 iunie 2007 la ora 9 (ora orașului Bruxelles).

(2)   Ofertele trebuie să fie depuse pe lângă agențiile de intervenție respective, ale căror adrese sunt menționate la anexa I.

Articolul 5

Agenția de intervenție respectivă, administratorul depozitului și ofertantul declarat câștigător, la cererea acestuia din urmă, efectuează, de comun acord, înaintea sau în momentul scoaterii din depozit, după cum alege ofertantul declarat câștigător, o prelevare de probe în vederea efectuării unei contraanalize cu o frecvență de cel puțin o probă la fiecare 500 de tone și analiza acestora. Fiecare agenție de intervenție poate fi reprezentată de un mandatar, cu condiția ca acesta să nu fie administratorul depozitului.

Prelevarea de probe în vederea efectuării unei contraanalize și analizarea acestora se efectuează în termen de 7 zile lucrătoare de la data cererii ofertantului declarat câștigător sau în termen de trei zile lucrătoare, în cazul în care prelevarea de probe se efectuează la scoaterea din depozit.

În cazul în care rezultatele analizelor sunt contestate, acestea sunt comunicate Comisiei pe cale electronică.

Articolul 6

(1)   Ofertantul declarat câștigător trebuie să accepte lotul așa cum este în cazul în care rezultatul final al analizelor efectuate pe probe demonstrează o calitate:

(a)

superioară celei anunțate în anunțul de participare la licitație;

(b)

superioară caracteristicilor minime solicitate la intervenție dar inferioară calității descrise în anunțul de participare la licitație, cu condiția ca diferențele să nu depășească următoarele limite:

un kilogram per hectolitru pentru greutatea specifică, fără ca aceasta să fie mai mică de 75 de kilograme per hectolitru pentru grâul comun, de 64 de kilograme per hectolitru pentru orz și de 68 de kilograme per hectolitru pentru secară;

un punct de procentaj pentru conținutul de umiditate;

jumătate de punct de procentaj pentru impuritățile prevăzute la punctele B.2, respectiv B.4, din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 824/2000 al Comisiei (6);

jumătate de punct de procentaj pentru impuritățile prevăzute la punctul B.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 824/2000, fără a se modifica totuși procentajele admise pentru boabele dăunătoare și cornul de secară.

(2)   În cazul în care rezultatul final al analizelor efectuate pe probe indică o calitate superioară caracteristicilor minime solicitate la intervenție dar inferioară calității descrise în anunțul de participare la licitație și o diferență care depășește limitele prevăzute la alineatul (1) litera (b), ofertantul declarat câștigător poate:

(a)

fie să accepte lotul așa cum este;

(b)

fie să refuze lotul în cauză.

În cazul prevăzut la litera (b) primul paragraf, ofertantul declarat câștigător nu este scutit de toate obligațiile referitoare la lotul în cauză, inclusiv de garanții, decât după ce a înștiințat de îndată Comisia și agenția de intervenție în cauză, prin intermediul formularului din anexa II.

(3)   În cazul în care rezultatul final al analizelor efectuate pe probe indică o calitate inferioară caracteristicilor minime solicitate la intervenție, ofertantul declarat câștigător nu poate să efectueze preluarea lotului în cauză. Acesta nu este scutit de toate obligațiile referitoare la lotul în cauză, inclusiv de garanții, decât după ce a înștiințat de îndată Comisia și agenția de intervenție în cauză, utilizând formularul din anexa II.

Articolul 7

În cazurile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (b) primul paragraf și la articolul 6 alineatul (3), ofertantul declarat câștigător poate să ceară agenției de intervenție respective furnizarea unui alt lot de cereale având calitatea prevăzută, fără costuri suplimentare. În acest caz, garanția nu este eliberată. Înlocuirea lotului trebuie să fie efectuată în maximum 3 zile de la cererea ofertantului declarat câștigător. Acesta înștiințează de îndată Comisia, pe cale electronică, utilizând formularul din anexa II.

În cazul în care, în urma unor înlocuiri succesive, după maximum o lună de la prima cerere de înlocuire prezentată de către ofertantul declarat câștigător, acesta nu a obținut un lot de înlocuire având calitatea prevăzută, el este scutit de toate obligațiile, inclusiv garanțiile, după ce a înștiințat de îndată Comisia și agenția de intervenție respectivă, pe cale electronică, utilizând formularul din anexa II.

Articolul 8

(1)   În cazul în care scoaterea cerealelor din depozit are loc înainte de cunoașterea rezultatelor analizelor prevăzute la articolul 5, toate riscurile sunt suportate de către ofertantul declarat câștigător din momentul preluării lotului, fără ca acest lucru să aducă atingere căilor de recurs de care ar putea dispune acesta față de administratorul depozitului.

(2)   Cheltuielile necesare pentru prelevările de probe și analizele prevăzute la articolul 5, în afara celor menționate la articolul 6 alineatul (3), sunt suportate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) în limita unei analize la 500 tone, cu excepția cheltuielilor de transfer în silozuri. Cheltuielile de transfer în silozuri și eventualele analize suplimentare solicitate de către ofertantul declarat câștigător sunt suportate de acesta.

Articolul 9

Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3002/92, documentele referitoare la vânzarea cerealelor efectuată în temeiul prezentului regulament și în special certificatul de export, ordinul de retragere menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 3002/92, declarația de export și, după caz, exemplarul T5 cuprind:

(a)

pentru grâul comun, una dintre mențiunile din anexa III partea A la prezentul regulament;

(b)

pentru orz, una dintre mențiunile din anexa III partea B la prezentul regulament;

(c)

pentru secară, una dintre mențiunile din anexa III partea C la prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Garanția constituită în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 se eliberează de îndată ce certificatele de export sunt eliberate ofertanților declarați câștigători.

(2)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, obligația de a exporta este acoperită de o garanție cu o valoare egală cu diferența dintre prețul de intervenție valabil în ziua licitației și prețul adjudecat, nu mai mică de 25 EUR pe tonă. Jumătate din această garanție trebuie depusă în momentul eliberării certificatului de export, iar soldul înainte de preluarea cerealelor din locul de depozitare.

Articolul 11

În două ore de la expirarea termenului pentru prezentarea ofertelor stabilit la articolul 4 alineatul (1), Comisiei i se comunică de către agențiile de intervenție respective ofertele prezentate. În cazul în care nu a fost prezentată nici o ofertă, statul membru în cauză înștiințează Comisia în același termen. În cazul în care statul membru nu trimite nici o notificare Comisiei în termenul prevăzut, Comisia consideră că nu a fost prezentată nici o ofertă în statul membru respectiv.

Comunicările prevăzute la primul paragraf se efectuează pe cale electronică, în conformitate cu modelul din anexa IV. Comisiei i se adresează câte un formular separat pe tip de cereale pentru fiecare invitație de participare la licitație lansată. Identitatea ofertanților trebuie să rămână secretă.

Articolul 12

(1)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, Comisia stabilește pentru fiecare cereală în parte și pe stat membru prețul minim de vânzare sau decide să nu dea curs ofertelor primite, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2131/93.

(2)   În cazul în care stabilirea unui preț minim, în conformitate cu alineatul (1), ar conduce la depășirea cantității maxime disponibile pentru un stat membru, se poate fixa și un coeficient de atribuire a cantităților oferite la nivelul prețului minim astfel încât să se respecte cantitatea maximă disponibilă în acest stat membru.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iunie 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191, 31.7.1993, p. 76. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 749/2005 (JO L 126, 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301, 17.10.1992, p. 17. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 770/96 (JO L 104, 27.4.1996, p. 13).

(4)  Inclusiv Kosovo, astfel cum este definit de Rezoluția nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(5)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 100, 20.4.2000, p. 31.


ANEXA I

LISTA INVITAȚIILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Stat membru

Cantități puse la dispoziție pentru vânzarea pe piețele externe

(tone)

Agenție de intervenție

Nume, adresă și date de contact

Grâu comun

Orz

Secară

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 — 3704

Fax 1 (49-228) 6845 — 3985

Fax 2 (49-228) 6845 — 3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 351009 Tartu

Tel. (372) 7371 200

Fax (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str. GR-104 46 Athens

Tel. (30-210) 212 47 87 & 47 54

Fax (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 3328010 Madrid España

Tel. (34-91) 3474765

Fax (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel. (33) 144 18 22 29 et 23 37

Fax (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

E-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. 353 53 63400

Fax 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA

Via Torino, 4500184 Roma

Tel. (39) 0649499755

Fax (39) 0649499761

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga LV–1981

Tel. (371) 702 7893

Fax (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius Lithuania

Tel. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Tel. (36) 1219 45 76

Fax (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel. (31) 475 355 486

Fax (31) 475 318 939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Tel.

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax (351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160,1000 Ljubjana

Tel. (386) 1 580 76 52

Fax (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421-2) 58 24 3271

Fax (421-2) 57 41 2665

E-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa-ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16001

Fax

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44) 191 226 5882

Fax (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

— Nu există stoc de intervenție pentru această cereală în acest stat membru.


ANEXA II

Înștiințarea Comisiei cu privire la refuzul sau la un eventual schimb de loturi în cadrul invitațiilor permanente de participare la licitație pentru exportul cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre

Model (1)

[Articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 990/2006]

„TIP DE CEREALE: cod NC (2)

Numele ofertantului declarat câștigător:

– Data licitației:

– Data refuzării lotului de către ofertantul declarat câștigător:

Stat membru

Numărul lotului

Cantitatea în tone

Adresa silozului

Justificarea refuzului preluării

 

 

 

 

— Greutate specifică (kg/hl)

— % boabe germinate

— % diverse impurități (Schwarzbesatz)

— % elemente care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă

— Altele


(1)  De transmis la DG AGRI (D/2).

(2)  1001 90 pentru grâul comun, 1003 00 pentru orz și 1002 00 00 pentru secară.


ANEXA III

Partea A

Mențiuni vizate la articolul 9, în ceea ce privește grâul comun

:

în limba spaniolă

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

în limba cehă

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

în limba daneză

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

în limba germană

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

în limba estonă

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

în limba greacă

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

în limba engleză

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

în limba franceză

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

în limba italiană

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

în limba letonă

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

în limba lituaniană

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

în limba maghiară

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

în limba olandeză

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

în limba polonă

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

în limba portugheză

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

în limba slovacă

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

în limba slovenă

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

în limba finlandeză

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

în limba suedeză

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Partea B

Mențiuni vizate la articolul 9, în ceea ce privește orzul

:

în limba spaniolă

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

în limba cehă

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

în limba daneză

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

în limba germană

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

în limba estonă

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

în limba greacă

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

în limba engleză

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

în limba franceză

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

în limba italiană

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

în limba letonă

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

în limba lituaniană

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

în limba maghiară

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

în limba olandeză

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

în limba polonă

:

Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

în limba portugheză

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

în limba slovacă

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

în limba slovenă

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

în limba finlandeză

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

în limba suedeză

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Partea C

Mențiuni vizate la articolul 9, în ceea ce privește secara

:

în limba spaniolă

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

în limba cehă

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

în limba daneză

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

în limba germană

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

în limba estonă

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

în limba greacă

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

în limba engleză

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

în limba franceză

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

în limba italiană

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

în limba letonă

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

în limba lituaniană

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

în limba maghiară

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

în limba olandeză

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

în limba polonă

:

Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

în limba portugheză

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

în limba slovacă

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

în limba slovenă

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

în limba finlandeză

:

Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

în limba suedeză

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


ANEXA IV

Înștiințarea Comisiei cu privire la ofertele primite în cadrul invitației permanente de participare la licitație pentru exportul de cereale din stocurile de intervenție

Model (1)

[Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 990/2006]

„TIP DE CEREALE: cod NC (2)

„STAT MEMBRU (3)

1

2

3

4

5

6

Numerotarea ofertanților

Numărul lotului

Cantitate admisibilă

(t)

Prețul ofertei

EUR/t (4)

Majorări

(+)

Reduceri

(–)

(în EUR per tonă)

(pro memoria)

Cheltuieli comerciale

(în EUR per tonă)

1

2

3

etc.

 

 

 

 

 

A se preciza cantitățile totale oferite (inclusiv ofertele respinse făcute pentru același lot):…. tone.


(1)  De transmis la DG AGRI (D/2).

(2)  1001 90 pentru grâul comun, 1003 00 pentru orz și 1002 00 00 pentru secară.

(3)  A se indica statul membru respectiv.

(4)  Acest preț include majorările sau reducerile aplicabile lotului pentru care se face oferta.

(5)  Cheltuielile comerciale corespund prestării de servicii și de asigurare, suportate după scoaterea din stocul de intervenție până la stadiul franco la bord (fob) în portul de export, cu excepția cheltuielilor de transport. Cheltuielile comunicate se stabilesc în baza mediei cheltuielilor reale constatate de agenția de intervenție în timpul semestrului dinaintea deschiderii perioadei invitațiilor la licitație și se exprimă în euro per tonă.