03/Volumul 73

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

16


32006R0953


L 175/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 953/2006 AL CONSILIULUI

din 19 iunie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 în ceea ce privește ajutorul pentru prelucrarea inului și a cânepei pentru fibre, precum și a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește eligibilitatea cânepei pentru schema de plăți unice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și al cânepei pentru fibre (2) stipulează că Parlamentului European și Consiliului li se prezintă de către Comisie un raport privind ajutorul pentru prelucrare însoțit, după caz, de propuneri. Pe baza raportului respectiv, este necesar să se mențină sistemul actual în vigoare până în anul de comercializare 2007/2008 inclusiv.

(2)

Ajutorul pentru prelucrarea fibrelor scurte de in și a fibrelor de cânepă care nu conțin mai mult de 7,5 % impurități și deșeuri se aplică până în anul de comercializare 2005/2006. Cu toate acestea, luând în considerare evoluția favorabilă a pieței pentru acest tip de fibre în cadrul regimului actual și pentru a contribui la consolidarea produselor inovatoare și a debușeurilor acestora, este necesar ca aplicarea ajutorului respectiv să fie prelungită până în anul de comercializare 2007/2008.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 prevede o creștere a nivelului ajutorului pentru prelucrarea fibrelor lungi de in începând cu anul de comercializare 2006/2007. Deoarece ajutorul pentru prelucrarea fibrelor scurte de in este menținut până în anul de comercializare 2007/2008, ajutorul pentru prelucrarea fibrelor lungi de in ar trebui menținut la nivelul actual până în anul de comercializare 2007/2008.

(4)

Pentru a încuraja producția de fibre scurte de in și de fibre de cânepă de calitate superioară, se acordă ajutor pentru fibrele care conțin un procent de impurități și deșeuri de cel mult 7,5 %. Cu toate acestea, statele membre sunt autorizate să deroge de la această limită și să acorde un ajutor pentru prelucrarea fibrelor scurte de in care conțin un procent de impurități și deșeuri între 7,5 %-15 % și a fibrelor de cânepă care conțin un procent de impurități și deșeuri între 7,5 %-25 %. Deoarece această posibilitate există până în anul de comercializare 2005/2006, este necesar ca statele membre să fie autorizate să deroge de la această limită pentru încă doi ani de comercializare.

(5)

Pentru a contribui la asigurarea unor niveluri de producție rezonabile în fiecare stat membru, este necesar să se extindă durata de aplicare a cantităților naționale garantate.

(6)

Ajutorul suplimentar susține producția tradițională de in în anumite regiuni din Țările de Jos, Belgia și Franța. Pentru a permite în continuare adaptarea progresivă a structurilor agricole la noile condiții ale pieței, este necesar să se extindă acest ajutor tranzitoriu la anul de comercializare 2007/2008.

(7)

Comisia trebuie să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului în timp util, înainte de începerea anului de comercializare 2008/2009, pentru a permite evaluarea sistemului și adaptarea acestuia, după caz.

(8)

Articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (3) prevede că numai cânepa pentru fibre este eligibilă pentru schema de plăți unice stabilită la titlul III din regulamentul respectiv. Este necesar să se procedeze astfel încât cultura de cânepă să devină eligibilă, de asemenea, pentru alte utilizări industriale.

(9)

Ținând seama de gestionarea anuală a plăților directe, este necesar ca modificările condițiilor de eligibilitate a schemei de plăți unice să se aplice începând cu 1 ianuarie 2007.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 și Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Cuantumul ajutorului pentru prelucrare, per tonă de fibre, se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru fibrele lungi de in:

100 EUR pentru anul de comercializare 2001/2002;

160 EUR pentru anii de comercializare 2002/2003-2007/2008 inclusiv;

200 EUR începând cu anul de comercializare 2008/2009;

(b)

pentru fibrele scurte de in și pentru fibrele de cânepă care conțin cel mult 7,5 % impurități și deșeuri: 90 EUR pentru anii de comercializare 2001/2002-2007/2008.

Cu toate acestea, pentru anii de comercializare 2001/2002-2007/2008, statul membru poate, în funcție de debușeurile tradiționale, hotărî acordarea unui ajutor:

pentru fibre scurte de in care conțin un procent de impurități și deșeuri între 7,5 %-15 %;

pentru fibre de cânepă care conțin un procent de impurități și deșeuri între 7,5 %-25 %.

În cazurile prevăzute la paragraful al doilea, statul membru acordă ajutorul pentru o cantitate maximă egală cu cantitatea produsă, pe baza procentului de 7,5 % de impurități și deșeuri.”

2.

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cantitățile naționale garantate pentru fibrele scurte de in și fibrele de cânepă încetează să se aplice începând cu anul de comercializare 2008/2009.”

3.

La articolul 4 alineatul (1), termenii „2005/2006” se înlocuiesc cu „2007/2008”.

4.

Articolul 12 se elimină.

5.

La articolul 15, se adaugă următorul alineat:

„(3)   Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de propuneri, într-un interval de timp suficient pentru a permite punerea în aplicare a măsurilor propuse pe parcursul anului de comercializare 2008/2009.

Raportul cuprinde evaluarea impactului ajutorului pentru prelucrare asupra producătorilor, industriei de prelucrare și pieței de fibre textile. Raportul analizează posibilitatea de prelungire a acordării ajutorului pentru prelucrare pentru fibrele scurte de in și fibrele de cânepă și a ajutorului suplimentar, după anul de comercializare 2007/2008, precum și posibilitatea de a include acest regim de ajutoare în cadrul general al sprijinului pentru agricultori în conformitate cu politica agricolă comună stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.”

Articolul 2

Articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 52

Producția de cânepă

(1)   În cazul producției de cânepă, soiurile utilizate au un conținut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0,2 %. Statele membre stabilesc un sistem care să permită verificarea conținutului de tetrahidrocanabinol al produselor cultivate pe cel puțin 30 % din suprafețele de cânepă. Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru introduce un sistem de autorizare prealabilă pentru cultura respectivă, procentul minim este de 20 %.

(2)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 144 alineatul (2), acordarea plății este condiționată de utilizarea de semințe certificate din anumite soiuri.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data intrării în vigoare, cu excepția articolului 2 care se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 19 iunie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 193, 29.7.2000, p. 16. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.

(3)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 319/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 32).