18/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

105


32006R0817


L 148/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 817/2006 AL CONSILIULUI

din 29 mai 2006

de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 798/2004

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60 și 301 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2006/318/PESC a Consiliului din 27 aprilie 2006 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 28 octombrie 1996, Consiliul, preocupat de absența progreselor pe calea democratizării și de persistența încălcărilor drepturilor omului în Birmania/Myanmar, a instituit o serie de măsuri restrictive împotriva acestei țări prin Poziția comună 1996/635/PESC (2). Aceste măsuri au fost ulterior prorogate și modificate prin Poziția comună 2000/346/PESC (3), abrogate prin Poziția comună 2003/297/PESC (4) și apoi reînnoite prin Poziția comună 2004/423/PESC (5), consolidate prin Poziția comună 2004/730/PESC (6), modificate prin Poziția comună 2005/149/PESC (7) și prorogate și modificate prin Poziția comună 2005/340/PESC (8). Unele măsuri restrictive impuse împotriva Birmaniei/Myanmar au fost puse în aplicare la nivel comunitar prin Regulamentul (CE) nr. 798/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2000 (9).

(2)

Ținând seama de situația politică actuală din Birmania/Myanmar, confirmată de:

refuzul autorităților militare de a angaja discuții de fond cu mișcarea democratică cu privire la un proces care să ducă la reconcilierea națională, la respectarea drepturilor omului și la democrație;

refuzul de a autoriza o convenție națională cu adevărat deschisă;

menținerea în detenție a lui Daw Aung San Suu Kyi, a altor membri ai Ligii Naționale pentru Democrație (LND) și a altor deținuți politici;

hărțuirea continuă căreia îi cad victime LND și alte mișcări politice organizate;

persistența unor încălcări grave ale drepturilor omului și, în special, absența unor măsuri destinate să elimine recurgerea la munca silnică, în conformitate cu recomandările raportului redactat în 2001 de misiunea la nivel înalt a Organizației Internaționale a Muncii și cu recomandările și propunerile formulate de misiunile ulterioare ale Organizației Internaționale a Muncii și

evenimente recente, cum ar fi restricțiile sporite împotriva activităților desfășurate de organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale,

Poziția comună 2006/318/PESC prevede menținerea măsurilor restrictive luate împotriva regimului militar din Birmania/Myanmar, a celor care profită cel mai mult de pe urma acțiunilor ilegale ale acestuia și a celor care frânează, în prezent, procesul de reconciliere națională, de respectare a drepturilor omului și de democratizare.

(3)

Măsurile restrictive prevăzute de Poziția comună 2006/318/PESC interzic acordarea asistenței tehnice, finanțării și asistenței financiare cu privire la activitățile militare și exportul de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne și impun înghețarea fondurilor și resurselor economice care aparțin membrilor guvernului Birmaniei/Myanmar și tuturor persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care le sunt asociate și interzic acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor de stat birmane, precum și achiziționarea sau majorarea unei participații în aceste întreprinderi.

(4)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a tratatului. Prin urmare, pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici în toate statele lor membre, este necesar un act comunitar pentru punerea în aplicare a acestora în ceea ce privește Comunitatea.

(5)

Din motive de claritate, ar trebui adoptat un nou text care să conțină toate dispozițiile aplicabile și modificările acestora și care să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 798/2004 care ar trebui abrogat.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării pentru a se asigura eficiența acestor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(1)

„asistență tehnică”, orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic care poate lua următoarele forme: instruire, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări operaționale sau servicii de consultanță; asistența tehnică include asistența verbală;

(2)

„fonduri”, activele financiare și avantajele economice de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(a)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b)

depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(c)

titluri de proprietate și de împrumut, cum ar fi acțiunile, certificatele reprezentând valori mobiliare, obligațiunile, biletele la ordin, warantele, obligațiunile negarantate și contractele pentru produse derivate, fie că sunt sau nu tranzacționate la bursă sau fac obiectul unei investiții private;

(d)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active;

(e)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(f)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(g)

orice document care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(3)

„înghețarea fondurilor”, orice acțiune de prevenire a oricărui flux, transfer, oricărei modificări, utilizări sau manipulări de fonduri, care ar avea drept consecință o modificare a volumului, valorii, localizării, proprietății, posesiei, naturii, destinației acestora sau orice altă modificare care ar putea permite utilizarea acestora, în special gestionarea portofoliului;

(4)

„resurse economice”, activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(5)

„înghețarea resurselor economice”, orice acțiune care vizează prevenirea utilizării acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(6)

„teritoriul Comunității”, teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta.

Articolul 2

Se interzice:

(a)

acordarea de asistență tehnică pentru activitățile militare sau pentru livrarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea de armamente și de materiale conexe, de orice tip, în special armele și munițiile, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare și componentele și piesele de schimb ale acestora, direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism din Birmania/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea unei finanțări sau a unei asistențe financiare pentru activități militare, în special subvenții, împrumuturi sau o asigurare a creditelor de export cu ocazia oricărei vânzări, livrări, oricărui transfer sau export de arme și de materiale conexe, direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism din Birmania/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(c)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect direct sau indirect promovarea operațiunilor menționate la litera (a) sau (b).

Articolul 3

Se interzice:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, enumerate în anexa I, care provin sau nu din Comunitate, oricărei persoane, entități sau oricărui organism din Birmania/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea de asistență tehnică pentru echipamentele menționate la litera (a), direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism din Birmania/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(c)

acordarea unei finanțări sau a unei asistențe financiare pentru echipamentele menționate la litera (a), direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism din Birmania/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(d)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a), (b) sau (c).

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolele 2 și 3, autoritățile competente din statele membre enumerate în anexa II pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare:

(a)

acordarea unei finanțări, a unei asistențe financiare sau a unei asistențe tehnice pentru:

(i)

echipamente militare neletale, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau unor programe de consolidare a instituțiilor Organizației Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene sau ale Comunității;

(ii)

echipamente destinate operațiunilor Uniunii Europene sau ale Organizației Națiunilor Unite de gestionare a crizelor;

(b)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul de echipamente destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau operațiunilor de gestionare a crizelor de către Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunile Unite, care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne;

(c)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul de echipamente de deminare sau de materiale destinate operațiunilor de deminare;

(d)

acordarea unei finanțări sau a unei asistențe financiare pentru echipamentele, programele sau operațiunile menționate la literele (b) și (c);

(e)

acordarea unei asistențe tehnice pentru echipamentele, programele sau operațiunile menționate la literele (b) și (c).

(2)   Autorizațiile menționate la alineatul (1) pot fi acordate numai în cazul în care preced activitatea pentru care sunt solicitate.

Articolul 5

Articolele 2 și 3 nu se aplică îmbrăcămintei de protecție, inclusiv vestele antiglonț și căștile militare, exportate temporar în Birmania/Myanmar pentru uzul exclusiv personal al personalului Organizației Națiunilor Unite, al Uniunii Europene, al Comunității sau al statelor membre ale acesteia, al reprezentanților mass-mediei, al personalului umanitar, al personalului de asistență pentru dezvoltare și al personalului asociat.

Articolul 6

(1)   Se îngheață fondurile sau resursele economice care aparțin membrilor guvernului din Birmania/Myanmar și persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor asociate acestora, care sunt enumerate în anexa III.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, și utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexa III a fondurilor sau resurselor economice de orice fel.

(3)   Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect direct sau indirect promovarea tranzacțiilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 7

(1)   Autoritățile competente din statele membre enumerate în anexa II pot autoriza deblocarea sau utilizarea de fonduri sau resurse economice înghețate, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce s-a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexa III și ale membrilor dependenți ai familiilor acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rambursări ipotecare, pentru medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și servicii publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor pentru servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau cheltuieli privind păstrarea sau gestionarea curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d)

necesare pentru acoperirea unor cheltuieli excepționale, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat tuturor autorităților competente și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specială.

Autoritatea competentă informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(2)   Articolul 6 alineatul (2) nu se aplică plăților din conturile înghețate:

(i)

ale unor dobânzi sau altor sume corespunzătoare acestor conturi sau

(ii)

ale unor sume datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligațiuni încheiate sau contractate anterior datei la care aceste conturi au făcut obiectul dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1081/2000, Regulamentului (CE) nr. 798/2004 sau ale prezentului regulament, data potrivită fiind cea din regulamentul cel mai apropiat,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri sau plăți să facă în continuare obiectul dispozițiilor articolului 6 alineatul (1).

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de comunicare de informații, de confidențialitate și de secret profesional, precum nici dispozițiilor articolului 248 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează, de îndată, autorităților competente din statele membre în care își au reședința sau sunt stabilite, enumerate în anexa II, orice informații care ar putea favoriza respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 6 și transmit această informație Comisiei, în mod direct sau prin intermediul acestor autorități;

(b)

cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa II pentru verificarea acestei informații.

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este comunicată autorităților competente ale statele membre în cauză.

(3)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol este utilizată numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 9

(1)   Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor de stat birmane înscrise pe lista din anexa IV sau achiziționarea de obligațiuni, certificate de depozit, warante sau obligațiuni negarantate, emise de aceste întreprinderi;

(b)

achiziționarea unei participații la o întreprindere de stat birmană înscrisă pe lista din anexa IV sau majorarea acesteia, inclusiv achiziționarea acestor întreprinderi în totalitate sau a unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ.

(2)   Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect direct sau indirect eludarea dispozițiilor alineatului (1).

(3)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere execuției contractelor comerciale de livrare de bunuri sau servicii în condiții comerciale de plată obișnuite și acordurilor suplimentare obișnuite legate de execuția contractelor menționate anterior, cum ar fi acordurile de asigurare a creditelor de export.

(4)   Dispozițiile alineatului (1) litera (a) se aplică fără a aduce atingere execuției obligațiilor care decurg din contracte sau acorduri încheiate până la 25 octombrie 2004.

(5)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) nu constituie un obstacol în calea majorării unei participații într-o întreprindere de stat birmană, înscrisă pe lista din anexa IV, în cazul în care această majorare devine obligatorie în temeiul unui acord încheiat cu respectiva întreprindere de stat birmană până la 25 octombrie 2004. Autoritatea competentă înscrisă pe lista din anexa II și Comisia sunt informate înainte ca orice tranzacție de acest tip să aibă loc. Comisia informează autoritățile competente ale celorlalte state membre.

Articolul 10

Înghețarea fondurilor și resurselor economice sau refuzul de a autoriza punerea la dispoziție a acestora, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei juridice sau fizice sau entității care procedează la acestea, personalului de conducere sau angajaților acesteia, cu excepția cazurilor în care s-a stabilit că este vorba de neglijență.

Articolul 11

Comisia și statele membre se informează reciproc fără întârziere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică informațiile utile de care dispun, în special cele privind încălcările prezentului regulament, problemele întâmpinate în punerea în aplicare a acestuia și hotărârile instanțelor naționale.

Articolul 12

Comisia este abilitată:

(a)

să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre,

(b)

să modifice anexele III și IV pe baza deciziilor luate privind anexele I și II la Poziția comună 2006/318/PESC.

Articolul 13

(1)   Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni sunt eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisiei îi este notificat, fără întârziere, acest regim de către statele membre, aceasta fiind, de asemenea, informată cu privire la orice modificare ulterioară.

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul aerian;

(b)

la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul teritoriului Comunității, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, stabilite sau constituite în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care exercită o activitate în Comunitate.

Articolul 15

Regulamentul (CE) nr. 798/2004 se abrogă.

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 mai 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARTENSTEIN


(1)  JO L 116, 29.4.2006, p. 77.

(2)  JO L 287, 8.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 122, 24.5.2000, p. 1.

(4)  JO L 106, 29.4.2003, p. 36, poziție comună astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/907/PESC (JO L 340, 24.12.2003, p. 81).

(5)  JO L 125, 28.4.2004, p. 61, poziție comună astfel cum a fost modificată ultima dată prin Poziția comună 2005/340/PESC (JO L 108, 29.4.2005, p. 88).

(6)  JO L 323, 26.10.2004, p. 17.

(7)  JO L 49, 22.2.2005, p. 37.

(8)  JO L 108, 29.4.2005, p. 88.

(9)  JO L 125, 28.4.2004, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1263/2005 al Comisiei (JO L 201, 2.8.2005, p. 25).


ANEXA I

Echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, menționate la articolul 3

Lista de mai jos nu cuprinde articolele special proiectate sau modificate în scopuri militare.

1.

Căști care oferă o protecție balistică, căști cu vizor și scuturi de protecție, scuturi balistice, precum și componentele special proiectate ale acestora.

2.

Echipamente special proiectate pentru amprente digitale.

3.

Reflectoare electrice de căutare.

4.

Echipamente pentru construcții, prevăzute cu protecție balistică.

5.

Cuțite de vânătoare.

6.

Echipamente special proiectate pentru producția de puști.

7.

Echipamente pentru încărcarea manuală a muniției.

8.

Dispozitive de interceptare a comunicațiilor.

9.

Detectoare optice tranzitorizate.

10.

Tuburi intensificatoare de imagine.

11.

Vizoare de arme telescopice.

12.

Arme cu țeavă lisă și muniții conexe, altele decât cele special proiectate în scopuri militare și componentele acestora special proiectate, cu excepția:

pistoalelor de semnalizare;

puștilor cu aer comprimat sau cu cartușe, proiectate ca unelte industriale sau ca arme de asomare a animalelor.

13.

Simulatoare pentru antrenarea în vederea utilizării armelor de foc și a componentelor special proiectate sau modificate ale acestora.

14.

Bombe și grenade, altele decât cele special proiectate în scopuri militare și componentele special proiectate ale acestora.

15.

Articole de îmbrăcăminte de protecție pentru corp, altele decât cele fabricate în conformitate cu standardele sau specificațiile militare și componentele special proiectate ale acestora.

16.

Toate vehiculele utilitare cu tracțiune pe roți, care pot fi utilizate în afara șoselei, care au fost prevăzute din fabrică sau ulterior cu o protecție balistică și caroseriile blindate pentru aceste vehicule.

17.

Tunuri de apă și componentele acestora special proiectate sau modificate.

18.

Vehicule echipate cu un tun de apă.

19.

Vehicule special proiectate sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacatorilor și componentele acestora special proiectate sau modificate în acest scop.

20.

Aparate acustice prezentate de fabricant sau furnizor ca echipament de protecție și componentele special proiectate ale acestora.

21.

Lanțuri de picioare, lanțuri, cătușe și centuri cu șoc electric, special proiectate pentru a imobiliza oameni, cu excepția:

cătușelor a căror dimensiune totală, inclusiv lanțul, nu depășește 240 mm în poziție închisă.

22.

Dispozitive mobile, proiectate sau modificate, de protecție sau de autoapărare prin administrarea unei substanțe paralizante (cum ar fi gazele lacrimogene sau pulverizatoarele de piper) și componentele special proiectate ale acestora.

23.

Dispozitive mobile, proiectate sau modificate, de protecție sau de autoapărare prin administrarea unui șoc electric [inclusiv bastoanele cu șoc electric, scuturile cu șoc electric, puștile de asomare și puștile paralizante (Taser)] și componentele acestora special proiectate sau modificate în acest scop.

24.

Aparate electronice care pot detecta explozibili ascunși și componentele acestora special proiectate, cu excepția:

aparatelor de control TV sau cu raze X.

25.

Aparate electronice de bruiaj, special proiectate pentru a împiedica detonarea prin radiotelecomandă a dispozitivelor explozive de fabricație artizanală și componentele acestora special proiectate.

26.

Aparate și dispozitive special proiectate pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau non-electrice, inclusiv dispozitivele de incendiere, detonatoarele, aprinzătoarele, releele de detonare și fitilurile detonante și componentele acestora special proiectate, cu excepția:

celor care sunt special concepute pentru utilizare comercială specifică, care constau în declanșarea sau funcționarea prin mijloace explozive a altor aparate sau dispozitive a căror funcție nu este de a crea explozii (de exemplu, aparate de umflat perne de aer pentru mașini, protectori de supratensiune ai declanșatorilor de jicloare de incendiu).

27.

Aparate și dispozitive special proiectate pentru eliminarea explozivelor și munițiilor, cu excepția:

scuturilor pirotehnice;

containerelor proiectate pentru a conține obiecte care sunt sau pot fi explozive de fabricație artizanală.

28.

Aparate de vedere pe timp de noapte și cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine sau senzorii tranzistorizați proiectați în acest scop.

29.

Încărcături explozive cu tăiere lineară.

30.

Explozive și substanțe conexe, după cum urmează:

amatol;

nitroceluloză (care conține mai mult de 12,5 % azot);

nitroglicol;

tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

clorură de picril;

trinitrofenilmetilnitramină (tetril);

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

31.

Program de calculator special proiectat și tehnologii necesare pentru toate articolele enumerate anterior.


ANEXA II

Lista autorităților competente menționate la articolele 4, 7, 8, 9 și 12

BELGIA

În ceea ce privește înghețarea fondurilor, precum și acordarea unei finanțări și a unei asistențe financiare:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

În ceea ce privește bunurile, asistența tehnică și celelalte servicii:

Autoritatea federală însărcinată cu vânzările, cumpărările și asistența tehnică acordată de forțele armate și serviciile de securitate belgiene, precum și cu serviciile financiare și tehnice legate de fabricarea sau furnizarea de arme și de echipamente militare și paramilitare:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Autoritățile regionale însărcinate cu celelalte licențe de import, export și tranzit referitoare la armele și echipamentele militare și paramilitare:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel. 081/649751

Fax 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

moreels@mrw.wallonie.be

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

REPUBLICA CEHĂ

Ministerstvo prùmyslu a obchodu

Licenèní správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanèní analytický útvar

P.O. Box 675

Jindøišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

În ceea ce privește înghețarea fondurilor, precum și acordarea unei finanțări și a unei asistențe financiare:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

În ceea ce privește bunurile, asistența tehnică și alte servicii:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680500

Fax +372 6680501

GRECIA

A.   Înghețarea bunurilor

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.   Restricții la import și la export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

SPANIA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

FRANȚA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel. (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

CIPRU

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. +357-22-300600

Fax +357-22-661881

LETONIA

Latvijas Republikas Arlietu ministrija

Brivibas iela 36

Riga, LV 1395

Tel. (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzigi ieguto lidzeklu legalizacijas noveršanas dienests

Kalpaka bulvari 6,

Riga, LV 1081

Tel. + 7044 431

Fax + 7044 549

LITUANIA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalu ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

UNGARIA

Articolul 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Articolul 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax +36-1-443-5554

Országos Rendõrfõkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax +36-1-443-5554

Articolul 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051, Budapest

József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

ȚĂRILE DE JOS

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

URL: http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

URL: http://www.gov.si/mzz

SLOVACIA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovièova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel. 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SUEDIA

Articolul 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Articolul 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articolul 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Articolul 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

MAREA BRITANIE

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT United Kingdom

Tel. (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Pentru Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049Brussels

Tel. (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 08 73


ANEXA III

Lista persoanelor menționate la articolele 6, 7 și 12

Note privind tabelul:

1.

Pseudonimele sau variațiile ortografice se indică prin mențiunea „alias”

A.   CONSILIUL DE STAT PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE (CEPD)

 

Nume (prenume, nume de familie, sex; eventualele pseudonime)

Informații de identificare [funcție/titlu, data și locul nașterii (d.n. și l.n.), numărul pașaportului/cărții de identitate, soț/soție sau fiul/fiica lui …]

A1a

Generalisimul Than Shwe

Președinte, d.n. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Soția generalisimului Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing

Fiul generalisimului Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Soția lui Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Fiul generalisimului Than Shwe

A1i

Dr. Khin Win Sein

Soția lui Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung

Fiul generalisimului Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

A2a

Vice-generalisim Maung Aye

Vicepreședinte, d.n. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Soția vice-generalisimului Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Fiica vice-generalisimului Maung Aye, soția comandantului Pye Aung (D17d)

A3a

Generalul Thura Shwe Mann

Șef al Statului Major General, coordonator al operațiunilor speciale (armată, forțe navale și aeriene), d.n. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Soția generalului Thura Shwe Mann, d.n. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Fiul generalului Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company, d.n. 19.6.1977, pașaport nr. CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Fiul lui Shwe Mann, d.n. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Soția lui Toe Naing Mann; fiica lui Khin Shwe (J5a), d.n. 24.3.1981

A4a

General Soe Win

Prim-ministru din 19.10.2004, născut în 1946

A4b

Than Than Nwe

Soția generalului Soe Win

A5a

LTL.-Gen. Thein Sein

Prim-secretar (din 19.10.2004), „Serviciul personal”

A5b

Khin Khin Win

Soția LTL-Gen.Thein Sein

A6a

LTL-Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura este un titlu) „Quartemaster-General” (General de intendență)

A6b

Khin Saw Hnin

Soția LTL-Gen. Thiha Thura tin Aung Myint Oo

A7a

LTL-Gen. Kyaw Win

Șef al Biroului de operațiuni speciale 2 (statul Kayah)

A7b

San San Yee, alias San San Yi

Soția LTL-Gen. Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Fiul LTL-Gen. Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Soția lui Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Fiul LTL-Gen. Kyaw Win

A7f

Dr. Phone Myint Htun

Fiul LTL-Gen. Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Soția dr. Phone Myint Htun

A8a

LTL-Gen. Tin Aye

Șef Serviciilor de mentenanță, șef UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Soția LTL-Gen. Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

Fiul LTL-Gen. Tin Aye

A9a

LTL-Gen. Ye Myint

Sef al Biroului de operațiuni speciale 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Soția LTL-Gen. Ye Myint, d.n. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Fiica LTL-Gen. Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Fiul LTL-Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Fiica LTL-Gen. Ye Myint

A10a

LTL-Gen. Aung Htwe

Șef Instruirea forțelor armate

A10b

Khin Hnin Wai

Soția LTL-Gen. Aung Htwe

A11a

LTL-Gen. Khin Maung Than

Șeful Biroului de operațiuni speciale 3 (Pegu, Yangon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Soția LTL-Gen. Khin Maung Than

A12a

LTL-Gen. Maung Bo

Șeful Biroului de operațiuni speciale 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Soția LTL-Gen. Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

Fiul LTL-Gen. Maung Bo, om de afaceri

A13a

LTL-Gen. Myint Swe

Șef Securitatea afacerilor militare

A13B

Khin Thet Htay

Soția Gen.-LTL. Myint Swe


B.   COMANDANȚI REGIONALI

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv regiunea militară)

B1a

Gen. de brigadă Hla Htay Win

Yangon

B1b

Mar Mar Wai

Soția gen. de brigadă Hla Htay Win

B2a

Gen. de divizie Ye Myint

Stat Shan de Est (sud)

B2b

Myat Ngwe

Soția gen. de divizie Ye Myint

B3a

Gen. de divizie Thar Aye, alias Tha Aye

Divizia nord-vest - Sagaing

B3b

Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing

Soția gen. de divizie Thar Aye

B4a

Gen. de divizie Maung Maung Swe

Divizia de coastă - Tanintharyi

B4b

Tin Tin Nwe

Soția gen. de divizie Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Fiica gen. de divizie Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Fiul gen. de divizie Maung Maung Swe

B5a

Gen. de divizie Myint Hlaing

Stat Shan de Nord-Est (nord)

B5b

Khin Thant Sin

Soția gen. de divizie Mzint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Fiica gen. de divizie Myint Hlaing

B5d

Elev ofițer Thant Sin Hlaing

Fiul gen. de divizie Myint Hlaing

B6a

Gen. de divizie Khin Zaw

Divizia Centru - Mandalay

B6b

Khin Pyone Win

Soția gen. de divizie Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Fiul gen. de divizie Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Fiica gen. de divizie Khin Zaw

B7a

Gen. de divizie Khin Maung Myint

Stat Vest – Rakhine

B7b

Win Win Nu

Soția gen. de divizie Khin Maung Myint

B8a

Gen. de divizie Thura Myint Aung

Divizia sud-vest - Irrawaddy

B8b

Than Than Nwe

Soția gen. de divizie Thura Myint Aung

B9a

Gen. de divizie Ohn Myint

Stat Nord – Kachin

B9b

Nu Nu Swe

Soția gen. de divizie Ohn Myint

B10a

Gen. de divizie Ko Ko

Divizia sud – Pegu

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Soția gen. de divizie Ko Ko

B11a

Gen. de divizie Soe Naing

Stat Sud-Est – Mon

B11b

Tin Tin Latt

Soția gen. de divizie Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

Fiica gen. de divizie Soe Naing

B11d

Căpitan Htun Zaw Win

Soțul lui Wut Xi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Fiica gen. de divizie Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

Fiul gen. de divizie Soe Naing

B12a

Gen. de divizie Min Aung Hlaing

Stat Triunghi – Shan (est)


C.   COMANDANȚI REGIONALI ADJUNCȚI

 

Numele

Informații de identificare (inclusiv regiunea militară)

C1a

Gen. de brigadă Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Soția gen. de brigadă Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Fiul gen. de brigadă Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Fiica gen. de brigadă Wai Lwin

C2a

Gen. de brigadă Nay Win

Centru

C2b

Nan Aye Mya

Soția gen. de brigadă Nay Win

C3a

Gen. de brigadă Tin Maung Ohn

Nord-Vest

C4a

Gen. de brigadă San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

Soția gen. de brigadă San Tun

C5a

Gen. de brigadă Hla Myint

Nord-Est

C5b

Su Su Hlaing

Soția gen. de brigadă Hla Myint

C6

Gen. de brigadă Wai Lin

Triunghi

C7a

Gen. de brigadă Win Myint

Est

C8a

Colonel Zaw Min

Sud-Est

C9a

Gen. de brigadă Hone Ngaing/Hon Ngai

Coastă

C10a

Gen. de brigadă Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

Soția gen. de brigadă Thura Maung Ni

C11a

Gen. de brigadă Tint Swe

Sud-Vest

C11b

Khin Thaung

Soția gen. de brigadă Tint Swe

C11c

Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe

Fiul gen. de brigadă Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Soția lui Ye Min

C12a

Gen. de brigadă Tin Hlaing

Vest


D.   MINIȘTRI

 

Numele

Informații de identificare (inclusiv ministerul)

D3a

Gen. de divizie Htay Oo

Agricultură și irigații din 18.9.2004 (anterior: Cooperative, din 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Soția gen. de divizie Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Cadet. Fiul gen. de divizie Htay Oo

D4a

Gen. de brigadă Tin Naing Thein

Comerț (din 18.9.2004), anterior: ministru adjunct al pădurilor

D4b

Aye Aye

Soția gen. de brigadă Tin Naing Thein

D5a

Gen. de divizie Saw Tun

Construcții, d.n. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Soția gen. de divizie Saw Tun, d.n. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Fiica gen. de divizie Saw Tun, d.n. 26.10.67 – Pașaport nr. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Soțul lui Me Me Tun, d.n. 2.1.1969

D6a

Colonel Zaw Min

Cooperative, din 18.9.2004, anterior: președintele PDC din Magwe

D6b

Khin Mi Mi

Soția colonelului Zaw Min

D7a

Gen. de divizie Kyi Aung

Cultură

D7b

Khin Khin Lay

Soția gen. de divizie Kyi Aung

D8a

Dr. Chan Nyein

Educație. Anterior: E29a ministru adjunct al științei și tehnologiei

D8b

Sandar Aung

Soția dr. Chan Nyein (anterior E29b)

D9a

Gen. de divizie Tin Htut

Energie electrică

D9b

Tin Tin Nyunt

Soția gen. de divizie Tin Htut

D10a

Gen. de brigadă Lun Thi

Energie

D10b

Khin Mar Aye

Soția gen. de brigadă Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Fiica gen. de brigadă Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Fiul gen. de brigadă Lun Thi

D10e

Zar chi Ko

Soția lui Zin Maung Lun

D11a

Gen. de divizie Hla Tun

Finanțe și venituri fiscale

D11b

Khin Than Win

Soția gen. de Divizie Hla Tun

D12a

Nyan Win

Afaceri externe din 18.9.2004, fost comandant adjunct Instruirea forțelor armate, d.n. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Soția lui Nyan Win

D13a

Gen. de brigadă Thein Aung

Păduri

D13b

Khin Htay Myint

Soția gen. de brigadă Thein Aung

D14a

Prof. dr. Kyaw Myint

Sănătate

D14b

Nilar Thaw

Soția prof. dr. Kyaw Myint

D15a

Gen. de divizie Maung Oo

Afaceri interne

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Soția gen. de divizie Maung Oo

D16a

Gen. de divizie Sein Htwa

Ministerul Imigrației și Populației și Ministerul Protecției Sociale, Asistenței și Plasării pe Piata Muncii

D16b

Khin Aye

Soția gen. de divizie Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industrie 1

D17b

Khin Khin Yi

Soția lui Aung Thaung

D17c

Comandant Moe Aung

Fiul lui Aung Thaung

D17d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Soția comandantului Moe Aung

D17e

Nay Aung

Fiul lui Aung Thaung, om de afaceri, director executiv Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Soția lui Nay Aung

D17g

Căpitan Pyi Aung, alias Pye Aung

Fiul lui Aung Thaung (căsătorit cu A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Fiul lui Aung Thaung

D17i

Dr. Thu Nanda Aung

Fiica lui Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

Fiica lui Aung Thaung

D18a

Gen. de divizie Saw Lwin

Industrie 2

D18b

Moe Moe Myint

Soția Gen. de divizie Saw Lwin

D19a

Gen. de brigadă Kyaw Hsan

Informații

D19b

Kyi Kyi Win

Soția gen. de brigadă Kyaw Hsan

D20a

Gen. de brigadă Maung Maung Thein

Creșterea animalelor și pescuit

D20b

Myint Myint Aye

Soția gen. de brigadă Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Fiul gen. de brigadă Maung Maung Thein

D21a

Gen. de brigadă Ohn Myint

Mine

D21b

San San

Soția gen. de brigadă Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Fiul gen. de brigadă Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Fiul gen. de brigadă Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Planificare națională și dezvoltare economică

D22b

Kyu Kyu Win

Soția lui Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Fiul lui Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Soția lui Kyaw Myat Soe

D23a

Colonel Thein Nyunt

Promovarea zonelor frontaliere, a etniilor naționale și a problemelor de dezvoltare, probabil primar al Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

Soția colonelului Thein Nyunt

D24a

Gen. de divizie Aung Min

Transporturi feroviare

D24b

Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha

Soția gen. de divizie Aung Min

D25a

Gen. de brigadă Thura Myint Maung

Probleme religioase

D25b

Aung Kyaw Soe

Fiul gen. de brigadă Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Soția lui Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Fiica gen. de brigadă Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Științe și tehnologie. Simultan: Ocuparea forței de muncă (din 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Soția lui Thaung

D27a

Gen. de brigadă Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

Soția gen. de brigadă Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Fiul gen. de brigadă Thura Aye Myint

D28a

Gen. de brigadă Thein Zaw

Ministerul Telecomunicațiilor, Poștei și Telegrafului și Ministerul Industriei Hoteliere și Turismului

D28b

Mu Mu Win

Soția gen. de brigadă Thein Zaw

D29a

Gen. de divizie Thein Swe

Transporturi, din 18.9.2004 (anterior: Cabinetul Primului-Ministru din 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Soția gen. de divizie Thein Swe


E.   MINIȘTRI ADJUNCȚI

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv ministerul)

E1a

Ohn Myint

Agricultură și irigații

E1b

Thet War

Soția lui Ohn Myint

E2a

Gen. de brigadă Aung Tun

Comerț

E3a

Gen. de brigadă Myint Thein

Construcții

E3b

Mya Than

Soția gen. de brigadă Myint Thein

E4a

Gen. de brigadă Soe Win Maung

Cultură

E4b

Myint Myint Wai, alias Khin Myint Wai

Soția gen. de brigadă Soe Win Maung

E5a

Gen. de brigadă Khin Maung Win

Apărare

E7a

Myo Nyunt

Educație

E7b

Marlar Thein

Soția lui Myo Nyunt

E8a

Gen. de brigadă Aung Myo Min

Educație

E8b

Thazin Nwe

Soția gen. de brigadă Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Energie electrică

E9b

Tin Tin Myint

Soția lui Myo Myint

E10a

Gen. de brigadă Than Htay

Energie (din 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Soția gen. de brigadă Than Htay

E11a

Colonel Hla Thein Swe

Finanțe și venituri fiscale

E11b

Thida Win

Soția colonelului Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Afaceri externe, d.n. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Soția lui Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Afaceri externe din 18.9.2004

E13b

Dr. Khin Mya Win

Soția lui Maung Myint

E14a

Prof. dr. Mya Oo

Sănătate, d.n. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Soția prof. dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Fiul prof. dr. Mya Oo, d.n. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

Fiica prof. dr. Mya Oo, d.n. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Fiica prof. dr. Mya Oo, d.n. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Fiica prof. dr. Mya Oo, d.n. 29.5.1976

E15a

Gen. de brigadă Phone Swe

Afaceri interne (din 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Soția gen. de brigadă Phone Swe

E16a

Gen. de brigadă Aye Myint Kyu

Industria hotelieră și turism

E16b

Khin Swe Myint

Soția gen. de brigadă Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Imigrație și populație

E17b

Hmwe Hmwe

Soția lui Maung Aung

E18a

Gen. de brigadă Thein Tun

Industrie 1

E19a

Locotenent-colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2

E19b

Mi Mi Wai

Soția locotenent-colonelului Khin Maung Kyaw

E20a

Gen. de brigadă Aung Thein

Informații

E20b

Tin Tin Nwe

Soția gen. de brigadă Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informații, membru CEC, USDA

E21b

Khin Khin Wai

Soția lui Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Fiul lui Thein Sein

E21d

Su su Cho

Soția lui Thein Aung Thaw

E22a

Gen. de brigadă Win Sein

Ocuparea forței de muncă

E22b

Wai Wan Linn

Soția gen. de brigadă Win Sein

E23a

Myint Thein

Mine

E23b

Khin May San

Soția lui Myint Thein

E24a

Colonel Tin Ngwe

Promovarea zonelor frontaliere, a etniilor naționale și a problemelor de dezvoltare

E24b

Khin Mya Chit

Soția colonelului Tin Ngwe

E25a

Gen. de brigadă Than Tun

Promovarea zonelor frontaliere, a etniilor naționale și a problemelor de dezvoltare

E25b

May Than Tun

Fiica gen. de brigadă Than Tun, d.n. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Soția lui May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura este un titlu), transporturi feroviare

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Soția lui Thura Thaung Lwin

E27a

Gen. de brigadă Thura Aung Ko

(Thura este un titlu), probleme religioase, membru CEC, USDA

E27b

Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint

Soția gen. de brigadă Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Știință și tehnologie

E29a

Colonel Thurein Zaw

Planificare națională și dezvoltare economică

E30a

Gen. de brigadă Kyaw Myint

Protecție socială, asistență și plasare pe piața muncii

E30b

Khin Nwe Nwe

Soția gen. de brigadă Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministru al transporturilor și ministru al transporturilor feroviare

E31b

Cho Cho Tun

Soția lui Pen Than

E32a

Colonel Nyan Tun Aung

Transporturi


F.   ALTE AUTORITĂȚI LEGATE DE SECTORUL TURISMULUI

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

F1a

Căpitan (retragere) Htay Aung

Director general al Direcției hoteluri și turism (director executiv al serviciilor hoteliere și de turism din Myanmar până în august 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Director general adjunct, Direcția hoteluri și turism

F3

Soe Thein

Director executiv al serviciilor hoteliere și de turism din Myanmar din octombrie 2004 (anterior, director general)

F4

Khin Maung Soe

Director

F5

Tint Swe

Director

F6

LTL.-Col. Yan Naing

Director, Ministerul Industriei Hoteliere și al Turismului

F7

Nyunt Nyunt Than

Director pentru promovarea turismului, Ministerul Industriei Hoteliere și al Turismului


G.   ÎNALȚI RESPONSABILI MILITARI (General de brigadă și grade superioare)

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

G1a

Gen. de divizie Hla Shwe

Adjunct „Serviciul personal”

G3a

Gen. de divizie Soe Maung

Procuror militar

G4a

Gen. de brigadă Thein Htaik, alias Hteik

Inspector general

G5a

Gen. de divizie Saw Hla

„Provost Marshal”

G6a

Gen. de divizie Khin Maung Tun

General adjunct de intendență

G7a

Gen. de divizie Lun Maung

Auditor general

G8a

Gen. de divizie Nay Win

Asistent militar al președintelui CEPD

G9a

Gen. de divizie Hsan Hsint

General, responsanbil cu recrutările, născut în 1951

G9b

Khin Ma Ly

Soția gen. de divizie Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Fiul gen. de divizie Hsan Hsint

G10a

Gen. de divizie Hla Aung Thein

Comandant de tabără, Yangon

G10b

Amy Khaing

Soția lui Hla Aung Thein

G11a

Gen. de divizie Win Myint

Comandant adjunct, Instruirea forțelor armate

G12a

Gen. de divizie Aung Kyi

Comandant adjunct, Instruirea forțelor armate

G12b

Thet Thet Swe

Soția gen. de divizie Aung Kyi

G13a

Gen. de divizie Moe Hein

Comandant, Colegiul Național de Apărare

G14a

Gen. de divizie Khin Aung Myint

Director de relații publice și război psihologic, administrator UMEHL

G15a

Gen. de divizie Thein Tun

Director de transmisiuni; membru al Comitetului de gestiune care convoacă Convenția națională

G16a

Gen. de divizie Than Htay

Director de aprovizionare și transport

G17a

Gen. de divizie Khin Maung Tint

Director Oficiul Tiparituri de securitate

G18a

Gen. de divizie Sein Lin

Director, Ministerul Apărării (funcția precisă necunoscută. Anterior: director de mantenanță)

G19a

Gen. de divizie Kyi Win

Director de artilerie și blindate, administrator UMEHL

G20a

Gen. de divizie Tin Tun

Director Construcții militare

G21a

Gen. de divizie Aung Thein

Director Plasare pe piața muncii

G22a

Gen. de divizie Aye Myint

Ministerul Apărării

G23a

Gen. de brigadă Myo Myint

Comandantul Biroului arhivelor serviciilor de apărare

G24a

General de brigadă Than Maung

Comandant adjunct, Colegiul Național de Apărare

G25a

Gen. de brigadă Win Myint

Rectorul DSTA

G26a

Gen. de brigadă Than Sein

Comandant, Spitalul serviciilor de apărare, Mingaladon, d.n. 1.2.1946, l.n. Bago

G26b

Rosy Mya Than

Soția gen. de brigadă Than Sein

G27a

Gen. de brigadă Win Than

Director de achiziții și director executiv al Union of Myanmar Economic Holdings (anterior: Gen. de brigadă Win Hlaing, K1a)

G28

Gen. de brigadă Than Maung

Director al milițiilor populare și forțelor de frontieră

G29a

Gen. de brigadă Khin Naing Win

Director al industriei de apărare

G30a

Gen. de brigadă Zaw Win

Comandantul postului de la Bahtoo (statul Shan) și Școala de formare în tehnicile de luptă ale serviciilor de apărare (armată)

Forțele Navale

G31a

Viceamiral Soe Thein

Comandant suprem (Forțele Navale)

G31b

Khin Aye Kyin

Soția viceamiralului Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Fiica viceamiralului Soe Thein, d.n. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Fiul viceamiralului Soe Thein, d.n. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Fiica viceamiralului Soe Thein, d.n. 23.3.1979

G32a

Comodor Nyan Tun

Șef al Statului Major General (Forțele Navale), administrator UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

Soția lui Nyan Tun

Forțele Aeriene

G33a

LTL.-Gen. Myat Hein

Comandant suprem (Forțele Aeriene)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Soția LTL.-Gen. Myat Hein

G34a

Gen. de brigadă Ye Chit Pe

Personalul comandantului suprem al Forțelor Aeriene, Mingaladon

G35a

Gen. de brigadă Maung Tin

Comandant al Scolii de aviație din Shande, Meiktila

G36a

Gen. de brigadă Zin Yaw

Șef al Statului Major General (Forțele Aeriene), administrator UMEHL

Divizii de Infanterie Ușoară (LID) (militari cu gradul de gen. de brigadă)

G39a

Gen. de brigadă Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Gen. de brigadă Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Gen. de brigadă Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Gen. de brigadă Win Myint

77 LID, Bago

G44a

Gen. de brigadă Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

Gen. de brigadă Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Alți generali de brigadă

G47a

Gen. de brigadă Htein Win

Postul de la Taikkyi

G48a

Gen. de brigadă Khin Maung Aye

Comandantul Postului de la Meiktila

G49a

Gen. de brigadă Khin Maung Aye

ROC-Kale, Divizia de la Sagaing

G50a

Gen. de brigadă Khin Zaw Win

Postul de la Khamaukgyi

G51a

Gen. de brigadă Kyaw Aung

MR Sud, comandantul Postului de la Toungoo

G52a

Gen. de brigadă Kyaw Aung

MOC-8, Dawei/Postul de la Tavoy

G53a

Gen. de brigadă Kyaw Oo Lwin

ROC Tanai

G54a

N/C – Succesorul Gen. de brigadă Kyaw Thu

Postul de la Phugyi

G55a

Gen. de brigadă Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Gen. de brigadă Myint Hein

MOC-3, Postul de la Mogaung

G57a

Gen. de brigadă Mya Win

MOC-10, Postul de la Kyigone

G58a

Gen. de brigadă Mya Win

Kalaw

G59a

Gen. de brigadă Myo Lwin

MOC-7, Postul de la Pekon

G60a

Gen. de brigadă Myint Soe

MOC-5, Postul de la Taungup

G61a

Gen. de brigadă Myint Aye

MOC-9 Postul de la Kyauktaw

G62a

Gen. de brigadă Nyunt Hlaing

MOC-17, Postul de la Mong Pan

G63a

Gen. de brigadă Ohn Myint

Statul Mon, membru al CEC al USDA

G64a

Gen. de brigadă Soe Nwe

MOC-21, Postul de la Bhamo

G65a

Gen. de brigadă Soe Oo

MOC-16, Postul de la Hsenwi

G66a

Gen. de brigadă Than Tun

Postul de la Kyaukpadaung

G67a

Gen. de brigadă Than Win

ROC-Laukkai

G68a

Gen. de brigadă Than Tun Aung

ROC-Sittwe

G69a

Gen. de brigadă Thaung Aye

Postul de la Mongnaung

G70a

Gen. de brigadă Thaung Htaik

Postul de la Aungban

G71a

Gen. de brigadă Thein Hteik

MOC-13, Postul de la Bokpyin

G72a

Gen. de brigadă Thura Myint Thein

Namhsan TOC

G73a

Gen. de brigadă Win Aung

Mong Hsat

G74a

Gen. de brigadă Myo Tint

Ofițer în misiune specială, Ministerul Transporturilor

G75a

Gen. de brigadă Thura Sein Thaung

Ofițer în misiune specială, Ministerul Protecției Sociale

G76a

Gen. de brigadă Phone Zaw Han

Primar al Manalday din februarie 2005, fost comandant la Kyaukme

G77a

Gen. de brigadă Hla Min

Președintele PDC al Diviziei de la Pegu West

G78a

Gen. de brigadă Win Myint

Postul de la Pyinmana


H.   OFIȚERI MILITARI CARE CONDUC ÎNCHISORI ȘI POLIȚIA

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

H1a

Gen. de divizie Khin Yi

Director general al Poliției din Myanmar

H1b

Khin May Soe

Soția gen. de divizie Khin Yi

H2a

Zaw Win

Director general al Departamentului închisorilor (Ministerul de Interne) din august 2004, fost DG adjunct al Poliției din Myanmar și fost general de brigadă. Fost militar

H3a

Aung Saw Win

Director general, Biroul de anchete speciale


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (înalți responsabili USDA care nu au fost menționați în altă parte)

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

I1a

Gen. de brigadă Aung Thein Lin

Primar și președinte al Comitetului de Dezvoltare din localitatea Yangon (secretar)

I1b

Khin San Nwe

Soția gen. de brigadă Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Fiica gen. de brigadă Aung Thein Lin

I2a

Colonel Maung Par

Viceprimar, Comitetul de Dezvoltare din localitatea Yangon (membru al CEC)

12b

Khin Nyunt Myaing

Soția colonelului Maung Par

12c

Naing Win Par

Fiul colonelului Maung Par


J.   PERSOANE CARE OBȚIN PROFITURI DIN POLITICILE ECONOMICE ALE GUVERNULUI

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv societatea)

J1a

Tay Za

Director executiv, Htoo Trading Co, d.n. 18.7.1964, pașaport nr. 306869, carte de identitate nr. MYGN 006415. Tatăl: U Myint Swe (d.n. 6.11.1924), mama: Daw Ohn (d.n. 12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Soția lui Tay Za; d.n. 24.2.1964, carte de identitate nr. KMYT 006865, pașaport nr. 275107. Părinți: Zaw Nyunt (decedat), Htoo (decedată)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fiul lui Tay Za (J1a), d.n. 29.1.1987

J2a

Thiha

Fratele lui Tay Za (J1a), d.n. 24.6.1960). Director al Htoo Trading. Distribuitor de țigări London (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win, alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Soția lui Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing, alias Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Soția lui Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; d.n. 21.1.1952. A se vedea, de asemenea, A3a

J5b

San San Kywe

Soția lui Khin Shwe

J5c

Zay Thiba

Fiul lui Khin Shwe, d.n. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.n. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Soția lui Htay Myint, d.n. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai

Soția lui Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministru în Cabinetul Primului-Ministru până în februarie 2004, primar al Yangon până în august 2003

J8b

Khin Khin

Soția lui Ko Lay

J8c

San Min

Fiul lui Ko Lay

J8d

Than Han

Fiul lui Ko Lay

J8e

Khin Thida

Fiica lui Ko Lay

J9a

Aung Phone

Fost ministru al pădurilor, d.n. 20.11.1939, la pensie din iulie 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Soția lui Aung Phone, d.n. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung, alias Sit Thway Aung

Fiul lui Aung Phone, d.n. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Soția lui Sitt Thwe Aung, d.n. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung, alias Sit Taing Aung

Fiul lui Aung Phone, d.n. 13.11.1971

J10a

Gen. de divizie (în retragere) Nyunt Tin

Fost ministru al agriculturii și irigațiilor, la pensie din septembrie 2004

J10b

Khin Myo Oo

Soția gen. de divizie (în retragere) Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Fiul gen. de divizie (în retragere) Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Fiica gen. de divizie (în retragere) Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Fost ministru al finanțelor și veniturilor fiscale, la pensie din 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Soția lui Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Fiul lui Khin Maung Thein, d.n. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Fiica lui Khin Maung Thein, d.n. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Fiul lui Khin Maung Thein, d.n. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Fiica lui Khin Maung Thein, d.n. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Fiica lui Khin Maung Thein, d.n. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Fiica lui Khin Maung Thein, d.n. 28.7.1966


K.   ÎNTREPRINDERI DEȚINUTE DE MILITARI

 

Nume

Informații de identificare (inclusiv societatea)

K1a

Gen. de divizie (în retragere) Win Hlaing

Fost DG, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Fiica Gen. de divizie (în retragere) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Director general al Kambawza Bank. Soțul lui Ma Ngeh (K1b) și nepotul lui Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

Fiul Gen. de divizie (în retragere) Win Hlaing, reprezentant al societății KESCO

K2

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Colonel Myint Aung

DG, Myawaddy Trading Co.

K4

Colonel Myo Myint

DG, Bandoola Transportation Co.

K5

Colonel (în retragere) Thant Zin

DG, Myanmar Land and Development

K6

Locotenent-colonel (în retragere) Maung Maung Aye

UMEHL, președinte al Myanmar Breweries

K7

Colonel Aung San

DG, Hsinmin Cement Plant Construction Project


ANEXA IV

Lista întreprinderilor de stat birmane menționate la articolele 9 și 12

Nume

Adresă

Numele directorului

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD CORNER OF 50th STREET YANGON

GEN. DE DIVIZIE WIN HLAING DIRECTOR EXECUTIV

A.   

ÎNTREPRINDERI PRELUCRĂTOARE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD CORNER OF 50th STREET YANGON

COLONEL MAUNG MAUNG AYE, DIRECTOR EXECUTIV

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DRAGON TSP, YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON

 

10.

SOAP FACTROY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON

 

B.   

SOCIETĂȚI COMERCIALE

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON

COLONEL MYINT AUNG DIRECTOR EXECUTIV

C.   

SOCIETĂȚI DE SERVICII

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON

GEN. DE BRIGADĂ WIN HLAING ȘI U TUN KYI, DIRECTORI EXECUTIVI

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON

COLONEL MYO MYINT, DIRECTOR EXECUTIV

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICE

24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PABEDAN TSP. YANGON

COLONEL (ÎN RETRAGERE) MAUNG THAUNG, DIRECTOR EXECUTIV

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

 

ASOCIAȚII ÎN PARTICIPAȚIUNE

A.   

ÎNTREPRINDERI PRELUCRÂTOARE

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP YANGON

U BE AUNG, DIRECTOR

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL- MYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK, NO. 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP YANGON

LOCOTENENT-COLONEL (ÎN RETRAGERE) MAUNG MAUNG AYE, PREȘEDINTE

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE MINGALARDON TSP YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

U AYE CHO ȘI/SAU LOCOTENENT-COLONEL TUN MYINT, DIRECTOR EXECUTIV

B.   

SOCIETĂȚI DE SERVICII

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A THAMTHUMAR STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGONE

DR KHIN SHWE, PREȘEDINTE

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD DAGON TSP, YANGON

COLONEL YE HTUT SAU GEN. DE BRIGADĂ KYAW WIN, DIRECTOR EXECUTIV

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET, CORNER OF 35th STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON

U YIN SEIN, DIRECTOR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT. MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4, HIGHWAY ROAD, HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP,YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT. MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4), HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW