03/Volumul 69

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

182


32006R0208


L 036/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 208/2006 AL COMISIEI

din 7 februarie 2006

de modificare a anexelor VI și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de transformare care se aplică instalațiilor de biogaz și instalațiilor de compost, precum și cerințele care se aplică gunoiului de grajd

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevede măsuri destinate prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică sau sănătatea animală ca urmare a utilizării sau eliminării gunoiului de grajd și a produselor derivate.

(2)

Capitolul II din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilește cerințele specifice care se aplică autorizării instalațiilor de biogaz și instalațiilor de compostare care utilizează subproduse de origine animală.

(3)

Ca urmare a avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din 7 septembrie 2005 privind siguranța în ceea privește riscurile biologice ale standardelor de tratare a subproduselor de origine animală pentru producerea de biogaz și compostare, este necesară modificarea capitolului II din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prin autorizarea acceptării altor parametri de transformare.

(4)

Capitolul III din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilește cerințele care se aplică gunoiului de grajd, gunoiului de grajd transformat și produselor pe bază de gunoi de grajd și definește parametrii de transformare și de control obligatorii pentru gunoiul de grajd, în vederea respectării cerințelor aplicabile gunoiului de grajd transformat, precum și produselor pe bază de gunoi de grajd transformate.

(5)

Ca urmare a avizului EFSA din 7 septembrie 2005 privind siguranța biologică a tratamentului termic al gunoiului de grajd, este necesară modificarea cerințelor capitolului III din anexa VIII pentru a lua în considerare acest aviz.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele VI și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2006. Cu toate acestea, cerințele de la partea C punctul 13 litera (a) din capitolul II din anexa VI și de la punctul II partea A punctul 5 litera (c) din capitolul III din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 februarie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 416/2005 (JO L 66, 12.3.2005, p. 10).


ANEXĂ

Anexele VI și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Capitolul II de la anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A, punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

O instalație de biogaz trebuie să fie echipată cu:

(a)

o unitate indispensabilă de pasteurizare/igienizare prevăzută cu:

(i)

instalații de control al temperaturii în timp real;

(ii)

aparate pentru înregistrarea continuă a rezultatului măsurătorilor de control la care se face trimitere la litera (i) și

(iii)

un sistem de siguranță adecvat prevăzut pentru a se putea evita orice problemă legată de temperatura insuficientă și

(b)

echipamente adecvate pentru curățarea și dezinfectarea vehiculelor și containerelor la ieșirea din instalația de biogaz.

Cu toate acestea, unitatea de pasteurizare/igienizare nu este obligatorie în cazul instalațiilor de biogaz care transformă numai:

(i)

subproduse de origine animală supuse metodei de transformare nr. 1;

(ii)

materii de categoria 3 care au fost supuse pasteurizării/igienizării sau

(iii)

subproduse de origine animală utilizabile ca materii prime fără transformare.

În cazul în care instalația de biogaz este situată într-un loc unde sunt deținute animale de fermă și nu utilizează în exclusivitate gunoiul de grajd provenit de la aceste animale, aceasta trebuie să fie situată la o distanță adecvată de zona de deținere a animalelor și trebuie să se asigure întotdeauna o separare fizică totală între instalație și animale, hrana și așternutul acestora, după caz, prin intermediul unor împrejmuiri.

2.

O instalație de compostare trebuie să fie prevăzută cu:

(a)

un reactor de compostare etanș, indispensabil, echipat cu:

(i)

instalații de control al temperaturii în timp real;

(ii)

aparate pentru înregistrarea, după caz continuă, a rezultatului măsurătorilor de control menționate la punctul (i) și

(iii)

un sistem de siguranță adecvat pentru a se putea evita orice problemă legată de temperatură insuficientă și

(b)

echipamente adecvate pentru curățarea și dezinfectarea vehiculelor și recipientelor utilizate pentru transportul subproduselor de origine animală netratate.

Cu toate acestea, se pot autoriza alte sisteme de compostare în cazul în care acestea:

(i)

permit adoptarea de măsuri adecvate de combatere a dăunătorilor;

(ii)

sunt astfel exploatate încât orice materie primă tratată de sistem îndeplinește parametrii de durată și temperatură, inclusiv, după caz, asigurarea supravegherii continue a parametrilor;

(iii)

îndeplinesc toate celelalte cerințe ale prezentului regulament.

În cazul în care instalația de compostare este situată într-un loc unde sunt deținute animale de fermă și nu utilizează în exclusivitate gunoiul de grajd provenit de la aceste animale, aceasta trebuie să fie situată la o distanță adecvată de zona de deținere a animalelor și trebuie să se asigure întotdeauna o separare fizică totală între instalație și animale, hrana și așternutul acestora, la nevoie prin intermediul unor împrejmuiri.”;

(b)

în partea B, punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„(11)

Reziduurile de digestie și compostul trebuie să fie astfel manipulate și depozitate în instalația de biogaz sau de compostare încât să se prevină orice recontaminare.”;

(c)

în partea C, punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12.

Materiile de categoria 3 utilizate ca materii prime într-o instalație de biogaz echipată cu o unitate de pasteurizare/igienizare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

(a)

dimensiunea maximă a particulelor la intrarea în instalație: 12 mm;

(b)

temperatura minimă a tuturor materiilor din instalație: 70 °C;

(c)

durata minimă a șederii neîntrerupte în instalație: 60 minute.

Cu toate acestea, laptele, colostrul și produsele lactate de categoria 3 pot fi utilizate ca materii prime într-o instalație de biogaz fără pasteurizare/igienizare, în cazul în care autoritatea competentă estimează că acestea nu prezintă un risc de răspândire a unor boli transmisibile grave.”;

(d)

în partea C, punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13.

Materiile de categoria 3 utilizate ca materii prime într-o instalație de compostare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

(a)

dimensiunea maximă a particulelor la intrarea în reactorul de compostare: 12 mm;

(b)

temperatura minimă a tuturor materiilor din reactor: 70 °C;

(c)

durata minimă a șederii în reactor la 70 0C (toate materiile): 60 minute.”;

(e)

în partea C se adaugă următorul punct 13a:

„13.

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate autoriza utilizarea altor parametri de transformare standardizați, sub rezerva ca solicitantul să demonstreze că aceștia asigură reducerea riscurilor biologice. Această demonstrare trebuie să includă o validare în conformitate cu literele (a)-(f):

(a)

identificarea și analiza eventualelor pericole, inclusiv impactul materiilor prime, pe baza unei definiții complete a condițiilor de transformare;

(b)

o evaluare a riscurilor și a modului în care condițiile de transformare specifice menționate la litera (a) sunt realizate în practică, în situații normale și atipice;

(c)

validarea procedeului prevăzut prin măsurarea reducerii viabilității/infecțiozității:

(i)

de către organismele indicatoare endogene atunci când indicatorul:

este sistematic prezent în număr mare în materiile prime;

nu este mai puțin termorezistent la aspectele letale ale procedeului de tratare, fără a fi, cu toate acestea, mult mai rezistent la agenții patogeni pe care trebuie să îi controleze;

este relativ ușor de cuantificat, de identificat și de confirmat

sau

(ii)

de către un organism de probă sau un virus bine caracterizat, pe durata expunerii, introdus în materiile prime din cadrul unui corp de probă adecvat;

(d)

validarea procedeului prevăzut, menționat la litera (c) trebuie să demonstreze că procedeul realizează reducerea globală a următoarelor riscuri:

(i)

pentru procedeele termice și chimice:

reducerea cu 5 log10 a Enterococcus faecalis sau a Salmonella Senftenberg (775W, H2S negativ);

reducerea titlului de infecțiozitate a virusurilor termorezistente precum parvovirus cu cel puțin 3 log10, atunci când acestea sunt identificate ca un risc de luat în considerare

și

(ii)

și pentru procedeele chimice:

reducerea paraziților rezistenți, precum ouăle de ascaris sp., cu cel puțin 99,9 % (3 log10) a stadiilor viabile;

(e)

elaborarea unui program de control complet, care include proceduri de supraveghere a funcționării procesului menționat la litera (c);

(f)

măsuri care să asigure un control și o supraveghere continue a parametrilor adecvați ai procedeului, definiți în cadrul programului de control, atunci când instalația funcționează.

Datele detaliate privind parametrii relevanți ai procedeului utilizați într-o instalație de biogaz sau într-o instalație de compostare, precum și celelalte puncte de control critice se consemnează și se păstrează astfel încât proprietarul, operatorul sau reprezentantul acestora și autoritatea competentă să poată controla funcționarea instalației. La cerere, autorității competente i se pun la dispoziție aceste înregistrări.

La cerere, Comisiei i se pun la dispoziție informațiile referitoare la un procedeu autorizat în conformitate cu prezentul punct.”;

(f)

în partea C, punctul 14 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

consideră că reziduurile sau compostul sunt materii netransformate.”;

(g)

în partea D, punctul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„15.

Probele reprezentative ale reziduurilor de digestie sau de compost prelevate în cursul transformării sau imediat după aceea, în instalația de biogaz sau în instalația de compostare în scopul controlării procedeului, trebuie să îndeplinească următoarele norme:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 la 1 g

sau

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 la 1 g

și

probele reprezentative ale reziduurilor de digestie sau de compost prelevate în cursul sau la termenul de reducere a stocurilor din cadrul instalației de biogaz sau al instalației de compostare trebuie să îndeplinească următoarele norme:

Salmonele: absență la 25 g: n = 5; c = 0; M = 0

unde:

n

=

numărul probelor de testat;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii. Rezultatul este considerat ca satisfăcător dacă numărul bacteriilor din toate probele nu este mai mare de m;

M

=

valoarea maximă a numărului de bacterii. Rezultatul este considerat satisfăcător, în cazul în care numărul bacteriilor din una sau mai multe probe este egal cu sau mai mare decât M și

c

=

numărul probelor în care numărul de bacterii se poate situa între m și M, proba fiind în continuare considerată acceptabilă în cazul în care numărul bacteriilor din celelalte probe este mai mic sau egal cu m.

Reziduurile de digestie sau compost, care nu îndeplinesc cerințele prezentului capitol, sunt retransformate și, în cazul salmonelelor, manipulate sau eliminate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente.”

2.

Punctul II partea A punctul 5 din capitolul III din anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Introducerea pe piață a gunoiului de grajd transformat și a produselor transformate pe bază de gunoi de grajd trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la literele (a)-(e), după cum urmează:

(a)

produsele trebuie să provină dintr-o instalație de produse tehnice, o instalație de biogaz sau o instalație de compostare autorizată de autoritatea competentă în conformitate cu prezentul regulament;

(b)

produsele trebuie să fi fost supuse unei tratări termice la o temperatură de cel puțin 70 0C timp de cel puțin 60 de minute și unei tratări pentru reducerea bacteriilor generatoare de spori și a formării de substanțe toxice;

(c)

cu toate acestea, autoritatea competentă poate autoriza utilizarea altor parametri de procedeu standardizați decât cei descriși la litera (b), cu condiția ca solicitantul să demonstreze că aceștia asigură reducerea la minimum a riscurilor biologice. Această demonstrare presupune o validare, care trebuie efectuată după cum urmează:

(i)

identificarea și analiza eventualelor pericole, inclusiv efectele materiilor prime, pe baza unei definiții complete a condițiilor de transformare și evaluarea riscurilor pe care le poate crea obținerea practică a condițiilor de transformare specifice, în situații normale și atipice;

(ii)

validarea procedeului prevăzut

(ii-1)

prin măsurarea reducerii viabilității/infecțiozității organismelor indicatoare endogene în cursul procedeului, atunci când indicatorul:

este prezent în mod sistematic în număr mare în materiile prime;

nu este mai puțin termorezistent la aspectele letale ale procedeului de tratare, cu toate acestea fără a fi mult mai rezistent decât agenții patogeni pe care trebuie să-i controleze;

este relativ ușor de cuantificat, de identificat și de confirmat

sau

(ii-2)

prin măsurarea reducerii viabilității/infecțiozității, pe durata expunerii, a unui organism de probă sau a unui virus bine caracterizat, introdus în materiile prime dintr-un corp de probă adecvat;

(iii)

validarea menționată la subpunctul (ii) trebuie să demonstreze că procedeul realizează reducerea globală a următoarelor riscuri:

pentru procedeele termice și chimice, prin reducerea cu cel puțin 5 log10 a Enterococcus faecalis și prin reducerea titlului de infecțiozitate a virusurilor termorezistente precum parvovirus cu cel puțin 3 log10, atunci când sunt identificate ca un risc de luat în considerare;

pentru procedeele chimice, de asemenea prin reducerea paraziților rezistenți, precum ouăle de ascaris sp., cu cel puțin 99,9 % (3 log10) din stadiile viabile;

(iv)

elaborarea unui program de control complet, care să includă proceduri de supraveghere a funcționării procedeului;

(v)

măsuri care să asigure un control și o supraveghere continue a parametrilor adecvați definiți în programul de control, atunci când instalația funcționează.

Datele detaliate privind parametrii adecvați ai procedeului dintr-o instalație, precum și alte puncte de control critice se consemnează și se păstrează, astfel încât proprietarul, operatorul sau reprezentantul acestora și autoritatea competentă să poată controla funcționarea unității. La cerere, autorității competente i se pun la dispoziție aceste înregistrări.

La cerere, Comisiei i se pun la dispoziție informațiile referitoare la un procedeu autorizat în conformitate cu prezentul punct;

(d)

probele reprezentative de gunoi de grajd prelevate în instalație, în cursul transformării sau imediat după aceea, în scopul controlării procedeului, trebuie să îndeplinească următoarele norme:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 la 1 g

sau

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 la 1 g

și

Probele reprezentative de reziduuri de gunoi de grajd, în cursul sau la termenul de reducere a stocurilor din instalația de produse tehnice, instalația de biogaz sau instalația de compostare trebuie să îndeplinească următoarele norme:

Salmonele: absență la 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

unde:

n

=

numărul probelor de testat;

m

=

valoarea-prag a numărului de bacterii. Rezultatul este considerat satisfăcător în cazul în care numărul bacteriilor din toate probele nu este mai mare decât m;

M

=

valoarea maximă a numărului de bacterii. Rezultatul este considerat nesatisfăcător în cazul în care numărul bacteriilor din una sau mai multe probe este egal cu sau mai mare decât M și

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii se poate situa între m și M, proba fiind întotdeauna considerată acceptabilă, în cazul în care numărul bacteriilor din celelalte probe este egal cu sau mai mic decât m.

Gunoiul de grajd transformat sau produsele pe bază de gunoi de grajd transformate care nu îndeplinesc cerințele menționate anterior sunt considerate netransformate;

(e)

gunoaiele de grajd se depozitează în așa fel încât după tratare, contaminarea, infestarea secundară sau formarea de umiditate să se reducă la minimum. Prin urmare, acestea trebuie să fie depozitate în:

(i)

silozuri etanșeizate sau izolate corect sau

(ii)

în ambalaje etanșeizate corect (saci de plastic sau «saci mari»).”