03/Volumul 69

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

143


32006R0197


L 032/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 197/2006 AL COMISIEI

din 3 februarie 2006

privind măsurile tranzitorii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 cu privire la colectarea, transportul, tratarea, utilizarea și eliminarea alimentelor vechi

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 32, alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevede o revizuire completă a normelor comunitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, îndeosebi prin introducerea unui număr de cerințe stricte. De asemenea, acesta prevede posibilitatea adoptării unor măsuri tranzitorii corespunzătoare.

(2)

Ținând seama de caracterul strict al acestor cerințe, Regulamentul (CE) nr. 813/2003 al Comisiei din 12 mai 2003 privind măsurile tranzitorii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la colectarea, transportul și eliminarea alimentelor vechi (2), a acordat statelor membre o derogare, permițându-le să autorizeze exploatanții să aplice în continuare normele naționale referitoare la colectarea, transportul și eliminarea alimentelor vechi de origine animală până la 31 decembrie 2005. Statele membre au solicitat ca derogarea să fie prelungită, pentru a evita orice perturbare a comerțului. În consecință, este necesar ca derogarea să fie prelungită.

(3)

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (3) stabilește cerințele care trebuie îndeplinite pentru eliberarea unei autorizații de eliminare a deșeurilor și descrie deșeurile admise în diferitele categorii de eliminare a deșeurilor. În consecință, în cazul în care autoritatea competentă estimează că eliminarea alimentelor vechi la depozite de deșeuri nu prezintă niciun risc pentru sănătatea publică sau animală, ar trebui aplicate măsurile prevăzute în directiva menționată.

(4)

Anumite alimente vechi, cum sunt pâinea, pastele, produsele de patiserie și produsele similare prezintă puține riscuri pentru sănătatea publică sau sănătatea animală cu condiția să nu fi intrat în contact cu materii prime de origine animală cum sunt carnea crudă, produsele piscicole crude, ouă crude sau lapte crud. În cazul în care nu au intrat în contact cu astfel de produse, autoritatea competentă trebuie să fie autorizată să permită utilizarea alimentelor vechi ca materii prime pentru hrana animalelor în cazul în care este convinsă că această practică nu prezintă nici un risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animală. Aceasta trebuie, de asemenea, să fie autorizată să permită utilizarea acestor alimente vechi în alte scopuri – ca îngrășământ, de exemplu – sau să consimtă ca acestea să fie tratate sau eliminate în alt mod – într-o instalație de compostare sau într-o instalație de biogaz care nu a obținut autorizația în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, de exemplu.

(5)

Comisia trebuie să solicite avizul Autorității europene pentru siguranța alimentelor cu privire la riscurile care ar putea fi legate de transformarea actualei derogări prelungite în măsuri de punere în aplicare a articolului 6, alineatul (2), litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

(6)

În vederea prevenirii oricărui risc pentru sănătatea animală și sănătatea publică, trebuie menținute sisteme de control corespunzătoare în statele membre pe parcursul perioadei de aplicare a măsurilor tranzitorii.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogare referitoare la colectarea, transportul, tratarea, utilizarea și eliminarea alimentelor vechi

(1)   Prin derogare de la articolul 6, alineatul (2), de la articolul 7 și de la capitolele I-III și V-VIII din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, statele membre pot autoriza colectarea, transportul, tratarea, utilizarea și eliminarea alimentelor vechi prevăzute la articolul 6, alineatul (1), litera (f) din regulamentul menționat (denumite în continuare „alimente vechi”) în conformitate cu articolele 2 și 3 din prezentul regulament, cu condiția ca:

(a)

acestea să nu fi intrat în contact cu nici unul dintre subprodusele de origine animală prevăzute la articolele 4 și 5 și la articolul 6, alineatul (1), literele (a)-(e), (g) și (k) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, și cu nici o altă materie primă de origine animală;

(b)

acest lucru să nu prezinte niciun risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animală.

(2)   Derogarea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică materiilor prime de origine animală.

Articolul 2

Colectarea și transportul

Statele membre pot autoriza colectarea și transportul alimentelor vechi, cu condiția ca persoana care efectuează expedierea sau transportul:

(a)

să se asigure că acestea sunt expediate și transportate spre o instalație sau o altă unitate autorizată, în conformitate cu articolul 6, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 sau spre o instalație, o altă unitate sau depozit de deșeuri în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament și

(b)

să țină un registru al expedierilor din care să reiasă respectarea literei (a) pe o perioadă de cel puțin doi ani de la data expedierii sau transportului și să îl prezinte autorității competente la cererea acesteia.

Articolul 3

Tratarea, utilizarea și eliminarea

Statele membre pot permite ca alimentele vechi să fie:

(a)

eliminate sub formă de deșeuri prin îngropare într-un depozit de deșeuri autorizat în conformitate cu Directiva 1999/31/CE;

(b)

tratate în conformitate cu sistemele alternative autorizate în condiții care să reducă la maximum riscurile pentru sănătatea publică sau sănătatea animală, cu condiția ca:

(i)

materiile obținute în urma tratării să fie expediate în vederea eliminării către o instalație de incinerare sau coincinerare în conformitate cu Directiva 2000/76/CE (4) sau către un depozit de deșeuri în conformitate cu Directiva 1999/31/CE și

(ii)

acestea să nu fie utilizate ca materii prime pentru hrana animalelor, ca îngrășăminte organice sau ca amelioratori de soluri

sau

(c)

utilizate în nutriția animalelor fără tratare prealabilă sau în alte scopuri, cu condiția să nu fi intrat în contact cu materii prime de origine animală și cu condiția ca autoritatea competentă să fie convinsă că utilizarea respectivă nu prezintă nici un risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animală.

Articolul 4

Măsuri de control

Autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a controla respectarea prezentului regulament de către operatori.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2006 până la 31 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 416/2005 al Comisiei (JO L 66, 12.3.2005, p. 10).

(2)  JO L 117, 13.5.2003, p. 22.

(3)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.