15/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

212


32006R0166


L 033/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2006

de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) necesită sprijinirea furnizării către cetățeni a informațiilor accesibile privind starea și tendințele mediului înconjurător în raport cu tendințele din societate, economie și sănătate, precum și creșterea generală a conștientizării în ceea ce privește mediul.

(2)

Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publică la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (denumită în continuare „Convenția de la Aarhus”), semnată de Comunitatea Europeană la 25 iunie 1998, recunoaște că accesul sporit al publicului la informații despre mediu și diseminarea respectivelor informații contribuie la o mai mare conștientizare față de mediu, un schimb liber de opinii, o participare mai eficientă a publicului la adoptarea deciziilor privind mediul și, în cele din urmă, la un mediu mai bun.

(3)

Registrele emisiilor și transferului de poluanți (denumite în continuare „PRTR”) sunt un instrument rentabil pentru a încuraja îmbunătățiri în performanța în ceea ce privește mediul, pentru a asigura accesul publicului la informații privind emisiile de poluanți și transferurile în afara amplasamentului ale poluanților și deșeurilor și pentru a ajuta la determinarea tendințelor, evidențierea progresului în reducerea poluării, monitorizarea respectării anumitor acorduri internaționale, stabilirea priorităților și evaluarea progreselor obținute prin politicile și programele comunitare și naționale de mediu.

(4)

Un PRTR integrat și coerent constituie o bază de date fiabile pentru public, industrie, oameni de știință, societăți de asigurări, autorități locale, organizații neguvernamentale și alți decidenți pentru comparații și decizii ulterioare în probleme de mediu.

(5)

La 21 mai 2003, Comunitatea Europeană a semnat Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferului de poluanți (denumit în continuare „protocolul”). Dispozițiile dreptului comunitar necesită să fie compatibile cu respectivul protocol, în vederea finalizării sale de către Comunitate.

(6)

Un registru european al emisiilor de poluanți (denumit în continuare „EPER”) a fost instituit prin Decizia 2000/479/CE (4) a Comisiei. Protocolul este fondat pe aceleași principii ca și EPER, dar este mai extins, incluzând raportări privind mai mulți poluanți, mai multe activități, emisii în sol, emisii din surse difuze și transferuri în afara amplasamentului.

(7)

Obiectivele și scopurile avute în vedere de un PRTR european pot fi atinse numai dacă datele sunt fiabile și comparabile. O armonizare corespunzătoare a colectării și a sistemului de transfer de date este, în consecință, necesară pentru a asigura calitatea și comparabilitatea datelor. În conformitate cu protocolul, PRTR european ar trebui să fie proiectat pentru accesul publicului prin internet cu o maximă ușurință. Emisiile și transferurile ar trebui să fie ușor identificate în diferite forme agregate și neagregate, pentru a avea acces la un maxim de informații într-un timp rezonabil.

(8)

În scopul de a promova obiectivul de a sprijini furnizarea de informații accesibile cetățenilor privind starea și tendințele mediului, precum și creșterea generală a conștientizării în ceea ce privește mediul, PRTR european ar trebui să conțină legături spre alte baze de date similare din statele membre, statele nemembre și organizațiile internaționale.

(9)

În conformitate cu protocolul, PRTR european ar trebui, de asemenea, să conțină anumite informații privind operațiunile de eliminare a deșeurilor, care să fie raportate ca emisii în sol; operațiunile de recuperare, precum răspândirea nămolului și a gunoiului de grajd, nu se raportează în această categorie.

(10)

În scopul de a atinge obiectivul PRTR european de a asigura publicului informații fiabile și de a permite luarea de decizii în cunoștință de cauză, este necesar să se asigure termene rezonabile, dar stricte, pentru colectarea și raportarea datelor; acest aspect este în special relevant pentru raportarea statelor membre către Comisie.

(11)

Raportarea privind emisiile din instalațiile industriale, deși nu este consecventă, exhaustivă și comparabilă încă, este o procedură bine stabilită în numeroase țări membre. După caz, raportarea privind emisiile din surse difuze ar trebui îmbunătățită în scopul de a permite decidenților să contextualizeze mai bine respectivele emisii și să aleagă cea mai eficientă soluție pentru reducerea poluării.

(12)

Datele raportate de statele membre ar trebui să fie de înaltă calitate, în special în ceea ce privește exhaustivitatea, consecvența și credibilitatea. Este foarte important să se coordoneze eforturile viitoare, atât ale operatorilor, cât și ale statelor membre, de a ameliora calitatea datelor raportate. În consecință, Comisia va iniția, împreună cu statele membre, activități privind asigurarea calității,

(13)

În conformitate cu Convenția de la Aarhus, publicului ar trebui să i se acorde acces la informațiile cuprinse în PRTR european fără declararea vreunui motiv, în primul rând garantând că PRTR european furnizează acces electronic direct prin internet.

(14)

Accesul la informațiile furnizate de PRTR european nu ar trebui să fie restricționat, iar excepțiile de la regula aceasta ar trebui să fie posibile numai în cazul în care sunt explicit prevăzute de legislația comunitară existentă.

(15)

În conformitate cu Convenția de la Aarhus, ar trebui garantată participarea publicului la dezvoltarea ulterioară a PRTR european din timp prin posibilități eficiente de a prezenta comentarii, informații, analize sau opinii pertinente pentru procesul de luare a deciziilor. Solicitanții ar trebui să aibă posibilitatea de a iniția proceduri administrative sau judiciare împotriva actelor sau omisiunilor unei autorități publice cu privire la o solicitare.

(16)

În scopul de a crește utilitatea și impactul PRTR european, Comisia și statele membre ar trebui să coopereze la dezvoltarea documentelor de orientare care să sprijine punerea în aplicare a PRTR european, la promovarea conștientizării publicului și la asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare în timp util.

(17)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(18)

Întrucât obiectivul acțiunii care trebuie efectuate, respectiv de a spori accesul publicului la informațiile despre mediu prin instituirea unei baze de date electronice integrate și coerente la nivelul întregii Comunități, nu poate fi realizat satisfăcător de către statele membre, deoarece nevoia de comparabilitate a datelor în toate statele membre solicită un înalt nivel de armonizare și poate, în consecință, să fie realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri conforme cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge respectivul obiectiv.

(19)

În scopul de a simplifica și raționaliza cerințele de raportare, Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (6) și Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (7) ar trebui modificate.

(20)

PRTR european are ca scop, între altele, informarea publicului cu privire la emisiile importante de poluanți rezultând, în special, din activitățile reglementate de Directiva 96/61/CE. În consecință, în temeiul prezentului regulament, ar trebui să fie furnizate publicului informații privind emisiile de la instalațiile reglementate de anexa I la respectiva directivă.

(21)

Pentru a reduce raportarea redundantă, , în temeiul protocolului, sistemele de registre ale emisiilor și transferului de poluanți pot fi integrate în măsura posibilului cu sursele de informații existente, precum mecanismele de raportare conforme cu licențele sau permisele de funcționare. În conformitate cu protocolul, dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptul statelor membre de a menține sau introduce un registru al emisiilor și transferurilor de poluanți mai cuprinzător sau mai accesibil publicului decât cel impus de protocol,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie un registru al emisiilor și transferurilor de poluanți la nivel comunitar (denumit în continuare „PRTR european”) sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului și stabilește regulile sale de funcționare, în scopul de a pune în aplicare Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferului de poluanți (denumit în continuare „protocolul”) și de a facilita participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul, precum și de a contribui la prevenirea și reducerea poluării mediului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice ori juridice și - în conformitate cu legislația sau practica internă - asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora;

2.

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea națională sau autoritățile naționale, sau orice alt organism sau organisme competente, desemnate de statele membre;

3.

„instalație” înseamnă o unitate tehnică fixă în care se efectuează una sau mai multe activități enumerate în lista din anexa I, precum și orice alte activități direct asociate care au o legătură tehnică cu activitățile efectuate în acel amplasament și care ar putea avea un efect asupra emisiilor și poluării;

4.

„unitate” înseamnă una sau mai multe instalații în același amplasament, care sunt exploatate de aceeași persoană fizică sau juridică;

5.

„amplasament” înseamnă așezarea geografică a unității;

6.

„operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează unitatea sau, în cazul în care există dispoziții în legislația internă, căreia i s-a delegat competența economică decizională privind funcționarea tehnică a unității;

7.

„an de referință” înseamnă anul calendaristic pentru care trebuie colectate datele privind emisiile de poluanți și transferurile în afara amplasamentului;

8.

„substanță” înseamnă orice element chimic și compușii acestuia, cu excepția substanțelor radioactive;

9.

„poluant” înseamnă: o substanță sau un grup de substanțe care pot fi dăunătoare pentru mediu sau sănătatea umană datorită proprietăților lor și a introducerii lor în mediu;

10.

„emisie” înseamnă orice introducere de poluanți în mediu ca rezultat al activității umane, fie deliberată, fie accidentală, periodică sau nu, inclusiv împrăștiere, emisie, descărcare, injectare, evacuare sau deversare, ori prin sistemele de canalizare fără tratare finală a apelor reziduale;

11.

„transfer în afara amplasamentului” înseamnă deplasarea dincolo de limitele unei unități a deșeurilor destinate recuperării sau eliminării și a poluanților din apele reziduale destinate tratării;

12.

„surse difuze” înseamnă multiplele surse de dimensiuni reduse sau diseminate din care poluanții pot fi evacuați în sol, aer sau apă, al căror impact combinat asupra mediilor respective poate fi semnificativ și pentru care este dificilă colectarea de raportări de la sursa individuală separată;

13.

„deșeuri” înseamnă orice substanță sau obiect definit la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (8);

14.

„deșeuri periculoase” înseamnă orice substanță sau obiect definit la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE;

15.

„ape reziduale” înseamnă apele urbane, menajere sau industriale reziduale, definite la articolul 2 alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (9) și orice altă apă uzată care face obiectul unei reglementări de drept comunitar, datorită substanțelor sau obiectelor pe care le conține;

16.

„eliminare” înseamnă oricare dintre operațiunile prevăzute în anexa IIA la Directiva 75/442/CEE;

17.

„recuperare” înseamnă oricare dintre operațiunile prevăzute în anexa IIB la Directiva 75/442/CEE.

Articolul 3

Conținutul PRTR european

PRTR european include informații privind:

(a)

emisiile de poluanți prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a) care trebuie să fie raportate de operatorii unităților care efectuează activitățile enumerate în lista din anexa I;

(b)

transferurile în afara amplasamentului ale deșeurilor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) și poluanții din apele reziduale prevăzuți la articolul 5 alineatul (1) litera (c), care trebuie să fie raportate de către operatorii unităților care efectuează activitățile enumerate în lista din anexa I;

(c)

emisiile de poluanți din surse difuze prevăzute la articolul 8 alineatul (1), după caz.

Articolul 4

Concept și structură

(1)   Comisia publică PRTR european prezentând datele, atât în forme agregate, cât și neagregate, astfel încât emisiile și transferurile să poată fi căutate și identificate după:

(a)

unitate, inclusiv societatea mamă, după caz și amplasamentul său geografic, inclusiv bazinul hidrografic;

(b)

activitate;

(c)

frecvența la nivel de stat membru sau Comunitate;

(d)

poluant sau deșeu, după caz;

(e)

fiecare mediu (aer, apă, sol) în care este evacuat poluantul;

(f)

transferurile în afara amplasamentului ale deșeurilor și destinația lor, după caz;

(g)

transferurile în afara amplasamentului ale poluanților în apele reziduale;

(h)

surse difuze;

(i)

proprietar sau operator de unitate.

(2)   PRTR european este conceput pentru a facilita la maximum accesul publicului, pentru a permite ca informațiile, în condiții de funcționare normale, să fie continuu și imediat accesibile pe internet și prin alte mijloace electronice. Conceptul acestuia ia în considerare posibilitatea extinderii ulterioare și include toate datele raportate pentru anii anteriori, până la cel puțin 10 ani anteriori de referință.

(3)   PRTR european include legături cu următoarele:

(a)

PRTR naționale ale statelor membre;

(b)

alte baze de date existente pertinente, accesibile publicului, pe teme legate de PRTR, inclusiv PRTR naționale ale altor părți la protocol și, acolo unde este posibil, cele ale altor țări;

(c)

site-urile web ale unităților, în cazul în care există și legăturile sunt puse la dispoziție de către unități.

Articolul 5

Raportările operatorilor

(1)   Operatorul fiecărei unități care întreprinde una sau mai multe dintre activitățile specificate în anexa I peste pragurile de capacitate aplicabile specificate raportează anual autorității sale competente cantitățile, împreună cu precizarea dacă informațiile se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, ale următoarelor:

(a)

emisiile în aer, apă și sol ale oricărui poluant specificat în anexa II pentru care se depășește valoarea pragului aplicabil specificat în anexa II;

(b)

transferurile în afara amplasamentului ale deșeurilor periculoase în cantități mai mari de 2 tone pe an sau ale deșeurilor nepericuloase în cantități mai mari de 2 000 de tone pe an, pentru orice operațiuni de recuperare sau eliminare, cu excepția operațiunilor de eliminare prin tratare prin contact cu solul și injectare la adâncime prevăzute la articolul 6, indicând cu „R” sau „D”, respectiv, dacă deșeurile sunt destinate pentru recuperare sau eliminare și, în cazul deplasărilor transfrontaliere ale deșeurilor periculoase, numele și adresa instalației de recuperare sau eliminare a deșeurilor și amplasamentul real de recuperare sau de eliminare;

(c)

transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant precizat în anexa II în apele reziduale destinate tratării pentru care se depășește valoarea pragului specificată în anexa II coloana 1b.

Operatorul fiecărei unități care întreprinde una sau mai multe dintre activitățile specificate în anexa I peste pragurile de capacitate aplicabile comunică autorității sale competente informațiile care identifică unitatea în conformitate cu anexa III, în cazul în care informațiile nu sunt deja disponibile autorității competente.

În cazul datelor indicate ca fiind bazate pe măsurători sau calcule, se raportează metoda analitică și/sau metoda de calcul.

Emisiile menționate în anexa II raportate în conformitate cu prezentul alineat litera (a) includ toate emisiile din toate sursele incluse în anexa I pe amplasamentul unității.

(2)   Informațiile prevăzute la articolul 1 includ informații privind emisiile și transferurile care rezultă ca totaluri ale tuturor activităților deliberate, accidentale, periodice sau neperiodice.

Atunci când furnizează aceste informații, operatorul specifică, după caz, orice date în legătură cu emisiile accidentale.

(3)   Operatorul fiecărei unități colectează cu periodicitatea corespunzătoare informațiile necesare pentru a determina care dintre emisiile unității și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu alineatul (1).

(4)   La pregătirea raportului, operatorul în cauză folosește cele mai bune informații disponibile, care pot cuprinde date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț masic, monitorizare indirectă sau alte calcule, evaluări tehnice și alte metode conforme cu articolul 9 alineatul (1) și cu metodologiile omologate internațional, în cazul în care acestea sunt disponibile.

(5)   Operatorul fiecărei unități în cauză pune la dispoziția autorităților competente ale statelor membre înregistrările datelor din care s-a derivat informația raportată, pe o perioadă de cinci ani de la sfârșitul anului de referință în cauză. Aceste înregistrări descriu, de asemenea, metodologia folosită pentru adunarea datelor.

Articolul 6

Emisii în sol

Deșeurile care sunt sub rezerva operațiunilor de eliminare „tratare prin contact cu solul” sau „injectare la adâncime”, menționate în anexa IIA la directiva 75/442/CEE, se raportează ca emisie în sol numai de către operatorul unității de origine a deșeurilor.

Articolul 7

Raportarea de către statele membre

(1)   Statele membre decid, având în vedere cerințele prevăzute la prezentul articol alineatele (2) și (3), data până la care operatorii furnizează autorității competente toate datele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) și informațiile prevăzute la articolul 5 alineatele (3), (4) și (5).

(2)   Statele membre furnizează Comisiei toate datele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) prin transfer electronic în formatul prevăzut în anexa III în următoarele termene:

(a)

pentru primul an de referință, în termen de 18 luni de la încheierea anului de referință;

(b)

pentru toți anii de referință următori, în termen de 15 luni de la încheierea anului de referință.

Primul an de referință este anul 2007.

(3)   Comisia, sprijinită de Agenția Europeană de Mediu, incorporează informațiile raportate de statele membre în PRTR european în următoarele termene:

(a)

pentru primul an de referință, în termen de 21 de luni de la încheierea anului de referință;

(b)

pentru toți anii de referință următori, în termen de 16 luni de la încheierea anului de referință.

Articolul 8

Emisiile din surse difuze

(1)   Comisia, sprijinită de Agenția Europeană de Mediu, include în PRTR european informațiile privind emisiile din surse difuze, în cazul în care există și au fost deja raportate de statele membre.

(2)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt organizate astfel încât să permită utilizatorilor să caute și să identifice emisiile de poluanți din surse difuze în conformitate cu repartizarea geografică potrivită și include informații privind tipul de metodologie folosit pentru a deriva informațiile respective.

(3)   În cazul în care Comisia constată că nu există date privind emisiile din surse difuze, ia măsuri de a iniția raportarea privind poluanții relevanți din una sau mai multe surse difuze în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2), folosind metodologii omologate internațional, după caz.

Articolul 9

Asigurarea și evaluarea calității

(1)   Operatorul fiecărei unități aflate sub rezerva cerințelor de raportare prevăzute la articolul 5 asigură calitatea informațiilor pe care le raportează.

(2)   Autoritățile competente evaluează calitatea datelor furnizate de operatorii unităților prevăzute la alineatul (1), în special în ceea ce privește exhaustivitatea, consecvența și credibilitatea.

(3)   Comisia coordonează activitatea de asigurare a calității și evaluare a calității în colaborare cu comitetul prevăzut la articolul 19 alineatul (1).

(4)   Comisia poate adopta orientări pentru monitorizarea și raportarea emisiilor în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2). Aceste orientări sunt conforme cu metodologiile omologate internațional, după caz, și sunt compatibile cu restul legislației comunitare.

Articolul 10

Accesul la informații

(1)   Comisia, sprijinită de Agenția Europeană de Mediu, face PRTR european accesibil publicului prin difuzarea gratuită pe internet în conformitate cu calendarul prevăzut la articolul 7 alineatul (3).

(2)   În cazul în care informațiile cuprinse în PRTR european nu sunt ușor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, statul membru în cauză și Comisia facilitează accesul electronic la PRTR european în locuri publice.

Articolul 11

Confidențialitatea

Ori de câte ori informațiile sunt considerate confidențiale de un stat membru în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (10), statul membru, în raportul său conform cu articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament pentru anul de referință în cauză, indică separat, pentru fiecare unitate care solicită confidențialitatea, tipul de informații care sunt declarate confidențiale și motivul pentru care nu sunt divulgate.

Articolul 12

Participarea publicului

(1)   Comisia asigură publicului din timp posibilități eficiente de participare la dezvoltarea ulterioară a PRTR european, inclusiv la consolidarea capacității și elaborarea modificărilor la prezentul regulament.

(2)   Publicul are posibilitatea de a prezenta comentarii, informații, analize sau opinii pertinente într-un termen rezonabil.

(3)   Comisia ia în considerare acest contribuții și informează publicul despre rezultatul participării sale.

Articolul 13

Accesul la justiție

Accesul la justiție în cazuri legate de accesul publicului la informații despre mediu se asigură în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/4/CE și, în cazul în care sunt implicate instituțiile comunitare, în conformitate cu articolele 6, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (11).

Articolul 14

Documentul de orientare

(1)   Comisia întocmește un document de orientare care să asiste punerea în aplicare a PRTR european în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de patru luni înainte de începerea primului an de referință, în consultare cu comitetul prevăzut la articolul 19 alineatul (1).

(2)   Documentul de orientare pentru punerea în aplicare a PRTR european abordează în special detalii despre:

(a)

procedurile de raportare;

(b)

datele care trebuie raportate;

(c)

asigurarea și evaluarea calității;

(d)

precizarea tipului de date confidențiale și motivele pentru care nu au fost divulgate în cazul datelor confidențiale;

(e)

trimiterea la metode de analiză și determinare a emisiilor omologate internațional, metodologiile de eșantionare;

(f)

indicarea societăților mamă;

(g)

codificarea activităților în conformitate cu anexa I la prezentul regulament și la Directiva 96/61/CE.

Articolul 15

Creșterea conștientizării

Comisia și statele membre promovează conștientizarea publicului în ceea ce privește PRTR european și asigură furnizarea asistenței la accesarea PRTR european și la înțelegerea și folosirea informațiilor cuprinse în acesta.

Articolul 16

Informații suplimentare care trebuie raportate de statele membre

(1)   Statele membre informează Comisia, într-un singur raport care se bazează pe informațiile din ultimii trei ani de referință și care trebuie prezentat la fiecare trei ani împreună cu datele furnizate în conformitate cu articolul 7, despre practicile și măsurile adoptate cu privire la următoarele:

(a)

cerințele impuse în conformitate cu articolul 5;

(b)

asigurarea și evaluarea calității în conformitate cu articolul 9;

(c)

accesul la informații în conformitate cu articolul 10 alineatul (2);

(d)

activitățile de creștere a conștientizării în conformitate cu articolul 15;

(e)

confidențialitatea informațiilor în conformitate cu articolul 11;

(f)

sancțiunile prevăzute în conformitate cu articolul 20 și experiența în aplicarea lor.

(2)   Pentru a facilita raportarea de către statele membre prevăzută la alineatul (1), Comisia prezintă o propunere pentru un chestionar, care se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 17

Revizuirea de către Comisie

(1)   Comisia revizuiește informațiile furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 7 și, după consultarea statelor membre, publică un raport la fiecare trei ani pe baza informațiilor din ultimii trei ani de referință disponibili, la șase luni după prezentarea respectivelor informații pe internet.

(2)   Acest raport este prezentat Parlamentului European și Consiliului, împreună cu o evaluare a funcționării PRTR european.

Articolul 18

Modificări la anexe

Orice modificare necesară pentru a adapta:

(a)

anexele II sau III la prezentul regulament la progresul științific și tehnic

sau

(b)

anexele II și III la prezentul regulament ca rezultat al adoptării de către părțile reunite la protocol a oricărei modificări la anexele protocolului,

se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 19

Procedura comitetului

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

Articolul 20

Sancțiuni

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Statele membre raportează respectivele dispoziții Comisiei la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și o informează fără întârziere despre orice modificare care le privește.

Articolul 21

Modificări la Directivele 91/689/CEE și 96/61/CE

(1)   La articolul 8 din Directiva 91/689/CEE, alineatul (3) se elimină.

(2)   La articolul 15 din Directiva 96/61/CE, alineatul (3) se elimină.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 18 ianuarie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  Aviz din 6 aprilie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 6 iulie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 2 decembrie 2005.

(3)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 192, 28.7.2000, p. 36.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).

(7)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(9)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(10)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(11)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


ANEXA I

Activități

Nr.

Activitate

Prag de capacitate

1.

Sectorul energetic

 

(a)

Rafinării de petrol și gaze

* (1)

(b)

Instalații de gazificare și lichefiere

*

(c)

Centrale termice și alte instalații de ardere

Cu o putere termică de 50 megawați (MW)

(d)

Cuptoare de cocs

*

(e)

Laminoare cu cărbuni

Cu o capacitate de 1 tonă pe oră

(f)

Instalații de fabricare a produselor din cărbune și a combustibilului solid nefumigen

*

2.

Producția și prelucrarea metalelor

 

(a)

Instalații de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conținut de sulf)

*

(b)

Instalații de producere a fontei brute sau a oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalații de turnare continuă

Cu o capacitate de 2,5 tone pe oră

(c)

Instalații de prelucrare a metalelor feroase

 

(i)

Laminoare la cald

Cu o capacitate de 20 de tone oțel brut pe oră

(ii)

Forje cu ciocane

Cu o energie de lovire de 50 kilojouli pe ciocan, când puterea calorică folosită este mai mare de 20 MW

(iii)

Aplicație de straturi protectoare de metal topit

Cu o capacitate de tratare de 2 de tone oțel brut pe oră

(d)

Turnătorii de metale feroase

Cu o capacitate de producție de 20 de tone pe zi

(e)

Instalații:

 

(i)

de producție de metale brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice

*

(ii)

de topire, inclusiv aliajele, a metalelor neferoase, inclusiv produse recuperate (rafinare, piese turnate etc.)

Cu o capacitate de topire de 4 tone pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru celelalte metale

(f)

Instalații de tratare a suprafețelor din metal și din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau electrolitic

În cazul în care volumul cuvelor de tratare este egal cu 30 m3

3.

Industria minereurilor

 

(a)

Exploatări miniere de subteran și operațiuni conexe

*

(b)

Exploatări miniere de suprafață și de carieră

În cazul în care suprafața zonei pentru operațiunile efective de extracție este egală cu 25 ha

(c)

Instalații de producție de:

 

(i)

Clinchere de ciment în cuptoare rotative

Cu o capacitate de producție de 500 de tone pe zi

(ii)

Var în cuptoare rotative

Cu o capacitate de producție de 50 de tone pe zi

(iii)

Clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare

Cu o capacitate de producție de 50 de tone pe zi

(d)

Instalații de producție de azbest și de fabricare de produse pe bază de azbest

*

(e)

Instalații de fabricare a sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă

Cu o capacitate de topire de 20 de tone pe zi

(f)

Instalații de topire a substanțelor minerale, inclusiv producere a fibrelor minerale

Cu o capacitate de topire de 20 de tone pe zi

(g)

Instalații de fabricare a produselor ceramice prin ardere, în special a țiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor ceramice, gresiilor ceramice și porțelanurilor

Cu o capacitate de producție de 75 de tone pe zi sau cu o capacitate a cuptorului de 4 m3și o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de 300 kg/m3

4.

Industria chimică

 

(a)

Instalații chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice organice de bază, precum:

(i)

Hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice)

(ii)

Hidrocarburi cu conținut de oxigen, precum alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetați, eteri, peroxizi, rășini epoxidice

(iii)

Hidrocarburi cu conținut de sulf

(iv)

Hidrocarburi cu conținut de azot, precum amine, amide, compuși azotoși, azotați sau azotiți, nitrili, cianați, izocianați

(v)

Hidrocarburi cu conținut de fosfor

(vi)

Hidrocarburi halogenate

(vii)

Compuși organometalici

(viii)

Materiale plastice de bază (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză)

(ix)

Cauciucuri sintetice

(x)

Vopsele și pigmenți

(xi)

Agenți activi de suprafață și agenți tensioactivi

*

(b)

Instalații chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice anorganice de bază, precum:

(i)

Gaze, precum amoniac, clor sau acid clorhidric, fluor sau fluorură de hidrogen, oxizi de carbon, compuși ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorură de carbon

(ii)

Acizi, precum acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acidul sulfuric, oleum, acizi sulfuroși

(iii)

Baze, precum hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu

(iv)

Săruri, precum clorură de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, nitrat de argint

(v)

Nemetale, oxizi metalici sau alți compuși anorganici, precum carbură de calciu, siliciu, carbură de siliciu

*

(c)

Instalații chimice de producție pe scară industrială de îngrășăminte pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrășăminte simple sau compuse)

*

(d)

Instalații chimice de producție pe scară industrială de produse fitosanitare de bază și a biocidelor

*

(e)

Instalații care folosesc procedee chimice sau biologice de producție pe scară industrială de produse farmaceutice de bază

*

(f)

Instalații de producție pe scară industrială de explozivi și produse pirotehnice

*

5.

Gestionarea deșeurilor și a apelor reziduale

 

(a)

Instalații de recuperare sau eliminare a deșeurilor periculoase

Care primesc 10 tone pe zi

(b)

Instalații de incinerare a deșeurilor nepericuloase în sensul Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (2)

Cu o capacitate de 3 tone pe oră

(c)

Instalații de eliminare a deșeurilor nepericuloase

Cu o capacitate de 50 tone pe zi

(d)

Depozite de deșeuri (cu excepția depozitelor de deșeuri inerte și a depozitelor de deșeuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare după dezafectare cerută de autoritățile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri) (3)

Care primesc 10 tone pe zi sau cu o capacitate totală de 25 000 de tone

(e)

Instalații de eliminare sau reciclare a carcaselor de animale și a deșeurilor animale

Cu o capacitate de tratare de 10 tone pe zi

(f)

Instalații de tratare a apelor urbane reziduale

Cu o capacitate echivalând 100 000 locuitori

(g)

Instalații autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activități din prezenta anexă

Cu o capacitate de tratare de 10 000 m3 pe zi (4)

6.

Producerea și procesarea hârtiei și a lemnului

 

(a)

Unități industriale pentru producția de celuloză din cherestea sau materiale fibroase similare

*

(b)

Unități industriale pentru producția de hârtie și carton și a altor produse primare din lemn (precum placă aglomerată, placă fibrolemnoasă și placaj)

Cu o capacitate de producție de 20 de tone pe zi

(c)

Unități industriale pentru conservarea lemnului și a produselor din lemn cu substanțe chimice

Cu o capacitate de producție de 50 m3 pe zi

7.

Producție animală intensivă și acvacultură

 

(a)

Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor

(i)

Cu 40 000 locuri pentru păsări

(ii)

Cu 2 000 de locuri pentru porcii de producție (peste 30 kg)

(iii)

Cu 750 locuri pentru scroafe

(b)

Acvacultură intensivă

Cu o capacitate de producție de 1 000 de tone de pește sau scoici pe an

8.

Produse animale sau vegetale din industria alimentară și băuturi

 

(a)

Abatoare

Cu o capacitate de producție de carcase de 50 de tone pe zi

(b)

Tratarea și prelucrarea destinată producerii de produse alimentare și băuturi din:

 

(i)

materii prime de origine animală (altele decât laptele)

Cu o capacitate de producție de produse finite de 75 de tone pe zi

(ii)

materii prime de origine vegetală

Cu o capacitate de producție de produse finite de 300 de tone pe zi (valoare medie pe trimestru)

(c)

Tratarea și prelucrarea laptelui

Cu o capacitate de tratare de 200 de tone de lapte pe zi (valoare medie anuală)

9.

Alte activități

 

(a)

Unități pentru pretratare (operațiuni precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor

Cu o capacitate de tratare de 10 tone pe zi

(b)

Unități pentru argăsirea pieilor

Cu o capacitate de tratare de 12 tone de produs finit pe zi

(c)

Instalații pentru tratarea suprafeței substanțelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, căptușire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curățare sau impregnare

Cu o capacitate de consum de 150 kg pe oră sau 200 de tone pe an

(d)

Instalații de producție de carbon (cărbune dur) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare

*

(e)

Instalații de construire și vopsire sau eliminare a vopselei de la nave

Cu o capacitate de tratare a navelor de 100 m lungime


(1)  Un asterisc (*) indică faptul că nu se aplică nici un prag de capacitate (toate instalațiile fac obiectul raportării).

(2)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(3)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(4)  Pragul de capacitate se revizuiește până în 2010 în temeiul rezultatelor din primul ciclu de raportare.


ANEXA II

Poluanți  (1)

Nr.

Număr CAS

Poluant (2)

Praguri pentru emisii (coloana 1)

în aer

(coloana 1a)

kg/an

în apă

(coloana 1b)

kg/an

în sol

(coloana 1c)

kg/an

1

74-82-2

Metan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Monoxid de carbon (CO)

500 000

3

124-38-9

Dioxid de carbon (CO2)

100 milioane

4

 

Hidrofluorocarburi (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Protoxid de azot (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniac (NH3)

10 000

7

 

Compuși organici volatili nemetanici (COVNM)

100 000

8

 

Oxizi de azot (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorocarburi (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Hexafluorură de sulf (SF6)

50

11

 

Oxizi de sulf (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azot total

50 000

50 000

13

 

Fosfor total

5 000

5 000

14

 

Hidroclorofluorocarburi (HCFC) (6)

1

15

 

Clorofluorocarburi (CFC) (7)

1

16

 

Haloni (8)

1

17

 

Arsenic și compuși

(exprimați în As) (9)

20

5

5

18

 

Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) (9)

10

5

5

19

 

Crom și compuși

(exprimați în Cr) (9)

100

50

50

20

 

Cupru și compuși

(exprimați în Cu) (9)

100

50

50

21

 

Mercur și compuși

(exprimați în Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nichel și compuși

(exprimați în Ni) (9)

50

20

20

23

 

Plumb și compuși

(exprimați în Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zinc și compuși

(exprimați în Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alaclor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Clordan

1

1

1

29

143-50-0

Clordeconă

1

1

1

30

470-90-6

Clorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Cloralcani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Clorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dicloretan (DCE)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diclormetan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Compuși organici halogenați

(exprimați în AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptaclor

1

1

1

42

118-74-1

Hexaclorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexaclorbutadienă (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxine și furani) (exprimați în Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaclorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentaclorfenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenoli policlorurați (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetracloretilenă (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraclormetan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triclorbenzeni (TCB) (toți izomerii)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-tricloretan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetracloretan

50

57

79-01-6

Tricloretilenă

2 000

10

58

67-66-3

Triclormetan

500

10

59

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

60

75-01-4

Clorură de vinil

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200 (exprimat în BTEX) (12)

200(exprimat în BTEX) (12)

63

 

Difenileteri bromurați

(BPDE) (13)

1

1

64

 

Nonilfenol și nonilfenol etoxalați

(NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etil benzen

200 (exprimat în BTEX) (12)

200 (exprimat în BTEX) (12)

66

75-21-8

Oxid de etilenă

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalină

100

10

10

69

 

Compuși de organostanici

(exprimați în Sn total)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etilhexil) ftalat

(DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoli (exprimați în C total) (14)

20

20

72

 

Hidrocarburi aromatice policliclice

(HAP) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200 (exprimat în BTEX) (12)

200 (exprimat în BTEX) (12)

74

 

Tributilstaniu și compuși (16)

1

1

75

 

Trifenilstaniu și compuși (17)

1

1

76

 

Carbon organic total (COT) (în C total sau COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralină

1

1

78

1330-20-7

Xileni (18)

200 (exprimați în BTEX) (12)

200 (exprimați în BTEX) (12)

79

 

Cloruri (exprimate în Cl total)

2 milioane

2 milioane

80

 

Cloruri și compuși anorganici

(exprimați în HCl)

10 000

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

 

Cianuri (exprimate în CN total)

50

50

83

 

Fluoruri (exprimate în F total)

2 000

2 000

84

 

Fluor și compuși anorganici (exprimați în HF)

5 000

85

74-90-8

Acid cianhidric (HCN)

200

86

 

Particule (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Octilfenoli și etoxilați de octilfenol

1

88

206-44-0

Fluoranten

1

89

465-73-6

Izodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromobifenil

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perilen

 

1

 


(1)  Emisiile de poluanți care cad sub incidența mai multor categorii de poluanți se raportează pentru fiecare dintre respectivele categorii.

(2)  Cu excepția precizărilor contrare, orice poluant menționat în anexa II se raportează ca masa totală a respectivului poluant sau, în cazul în care poluantul este un grup de substanțe, ca masa totală a grupului.

(3)  O liniuță (–) arată că parametrii și mijlocul în cauză nu determină o obligație de raportare.

(4)  Masa totală a hidrofluorocarburilor: sumă de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Masa totală a perfluorocarburilor: sumă de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Masa totală a substanțelor, inclusiv izomerii acestora, din grupul VIII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 244, 29.9.2000, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1804/2003 (JO L 265, 16.10.2003, p. 1).

(7)  Masa totală a substanțelor, inclusiv izomerii acestora, din grupele I și II din anexa I la Regulamentul (CE) 2037/2000.

(8)  Masa totală a substanțelor, inclusiv izomerii acestora, din grupele III și VI din anexa I la Regulamentul (CE) 2037/2000.

(9)  Toate metalele se raportează ca masa totală a elementului în toate formele chimice prezente în emisie.

(10)  Compușii organici halogenați care pot fi absorbiți de carbonul activ, exprimat în clorură.

(11)  Exprimat în I-TEQ.

(12)  Poluanții unici se raportează dacă se depășește pragul pentru BTEX (parametrul sumă al benzenului, toluenului, etilbenzenului, xilenilor).

(13)  Masa totală a următorilor difenileteri bromurați: penta-BDE, octa-BDE și deca-BDE.

(14)  Masa totală a fenolului și fenolilor simplu substituiți, exprimați în carbon total.

(15)  Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) se măsoară pentru raportarea emisiilor în aer exprimate în benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5) [derivați din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți (JO L 229, 29.6.2004, p. 5)].

(16)  Masa totală a compușilor de tributilstaniu, exprimată în masa tributilstaniului.

(17)  Masa totală a compușilor de trifenilstaniu, exprimată în masa trifenilstaniului.

(18)  Masa totală a xilenului (orto-xilen, meta-xilen, para-xilen).


ANEXA III

Formatul de raportare a datelor despre emisii și transferuri de către statele membre către Comisie

Anul de referință

 

Identificarea unității

 

Numele societății mamă

Numele unității

Numărul de identificare al unității

Adresa

Orașul/satul

Codul poștal

Țara

Coordonatele amplasamentului

Regiunea bazinului hidrografic (1)

Codul NACE (4 cifre)

Activitatea economică principală

Volumul de producție (opțional)

Numărul de instalații (opțional)

Numărul de ore de exploatare pe an (opțional)

Numărul de angajați (opțional)

Spațiu pentru informații textuale sau adresa de website furnizată de unitate sau de societatea-mamă (opțional)

 

Toate activitățile unității enumerate în anexa I (în conformitate cu sistemul de codificare dat în anexa I și codul IPPC, după caz)

 

Activitatea 1 (principala activitate din anexa I)

Activitatea 2

Activitatea N

 

Date despre emisiile în aer ale unității pentru fiecare poluant care depășește valoarea pragului (în conformitate cu anexa II)

Emisii în aer

Poluantul 1

Poluantul 2

Poluantul N

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

T: Total

în kg/an

A: accidental

în kg/an

Date despre emisiile în apă ale unității pentru fiecare poluant care depășește valoarea pragului (în conformitate cu anexa II)

Emisii în apă

Poluantul 1

Poluantul 2

Poluantul N

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

T: Total

în kg/an

A: accidental

în kg/an

Date despre emisiile în sol ale unității pentru fiecare poluant care depășește valoarea pragului (în conformitate cu anexa II)

Emisii în sol

Poluantul 1

Poluantul 2

Poluantul N

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

T: Total

în kg/an

A: accidental

în kg/an

Transferurile în afara amplasamentului ale fiecărui poluant destinat tratării apelor reziduale în cantități care depășesc valoarea pragului (în conformitate cu anexa II)

 

Poluantul 1

Poluantul 2

Poluantul N

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în kg/an

Transferuri în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc valoarea pragului (în conformitate cu articolul 5)

În țară:

Pentru recuperare (R)

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în tone/an

În țară:

Pentru eliminare (D)

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în tone/an

În alte țări:

Pentru recuperare (R)

Numele întreprinderii de recuperare

Adresa întreprinderii de recuperare

Adresa amplasamentului real de recuperare care primește transferul

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în tone/an

În alte țări:

Pentru eliminare (D)

Numele întreprinderii de eliminare

Adresa întreprinderii de eliminare

Adresa amplasamentului real de eliminare care primește transferul

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în tone/an

Transferuri în afara amplasamentului de deșeuri nepericuloase care depășesc valoarea pragului (în conformitate cu articolul 5)

Pentru recuperare (R)

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în tone/an

Pentru eliminare (D)

M: măsurat; metoda analitică folosită

C: calculat; metoda de calcul folosită

E: estimat

în tone/an

Autoritatea competentă pentru cererile publicului:

Numele

Adresa

Orașul/satul

Numărul de telefon

Numărul de fax

Adresă e-mail:

 


(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul strategiei apelor (JO L 327, 22.12.2000, p. 1), directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).