01/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


32006Q0614(01)


C 139/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD INTERINSTITUȚIONAL

între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2006/C 139/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

denumite în continuare „instituțiile”,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1.

Scopul prezentului acord este de a pune în aplicare disciplina bugetară și a îmbunătăți funcționarea procedurii bugetare anuale și cooperarea dintre instituții în domeniul bugetar, precum și de a asigura o bună gestiune financiară.

2.

Disciplina bugetară în sensul prezentului acord se referă la totalitatea cheltuielilor. Ea este obligatorie pentru toate instituțiile pe durata în care prezentul acord este în vigoare.

3.

Prezentul acord nu aduce atingere competențelor bugetare deținute de instituții, în conformitate cu tratatele. Atunci când se face trimitere la prezentul punct, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată și Parlamentul European cu majoritatea membrilor și trei cincimi din voturile exprimate, în conformitate cu regulile de votare prevăzute la articolul 272 alineatul (9) paragraful al cincilea din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „Tratatul CE”).

4.

În cazul apariției unei revizuiri a tratatului având implicații bugetare în perioada cadrului financiar multianual 2007-2013 (denumit în continuare „cadrul financiar”), se efectuează în mod corespunzător ajustările necesare.

5.

Orice modificare a dispozițiilor prezentului acord necesită consimțământul tuturor instituțiilor. Modificările cadrului financiar trebuie efectuate în conformitate cu procedurile prevăzute în acest sens de prezentul acord.

6.

Prezentul acord cuprinde trei părți:

partea I cuprinde definiția și modalitățile de aplicare ale cadrului financiar și se aplică pe durata cadrului financiar respectiv;

partea II se referă la îmbunătățirea colaborării interinstituționale pe durata procedurii bugetare;

partea III cuprinde dispoziții referitoare la buna gestiune financiară a fondurilor UE.

7.

Atunci când consideră necesar și în orice caz în momentul prezentării unei propuneri pentru un nou cadru financiar în conformitate cu punctul 30, Comisia prezintă un raport privind aplicarea prezentului acord, însoțit, după caz, de o propunere de modificare.

8.

Prezentul acord intră în vigoare la 1 ianuarie 2007 și înlocuiește:

Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare (1);

Acordul interinstituțional din 7 noiembrie 2002 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind finanțarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, care completează Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare (2).

PARTEA I –   CADRUL FINANCIAR

DEFINIȚIE ȘI DISPOZIȚII DE APLICARE

A.   Conținutul și domeniul de aplicare ale cadrului financiar

9.

Cadrul financiar este prezentat în anexa I. Acesta constituie cadrul de referință pentru disciplina bugetară interinstituțională.

10.

Cadrul financiar este destinat să asigure o evoluție ordonată, pe termen mediu, a cheltuielilor Uniunii Europene, defalcate pe categorii mari, în limitele resurselor proprii.

11.

Cadrul financiar stabilește, pentru fiecare dintre anii cuprinși în perioada 2007-2013 și pentru fiecare capitol sau subcapitol, cuantumurile cheltuielilor în credite de angajament. Cheltuielile totale anuale globale sunt, de asemenea, exprimate atât în credite de angajament, cât și în credite pentru plăți.

Toate cuantumurile respective sunt exprimate în prețurile anului 2004.

Cadrul financiar nu ține seama de liniile din buget finanțate din venituri alocate în sensul articolului 18 din regulamentul financiar din 25 iunie 2002 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), denumit în continuare „regulamentul financiar”.

Informațiile privind operațiunile care nu sunt incluse în bugetul general al Uniunii Europene și evoluția previzibilă a diverselor categorii de resurse proprii comunitare sunt prezentate, cu titlu orientativ, în tabele separate. Aceste informații se actualizează anual, în momentul efectuării ajustării tehnice a cadrului financiar.

12.

Instituțiile admit că fiecare dintre sumele absolute prezentate în cadrul financiar reprezintă un plafon anual de cheltuieli în cadrul bugetului general al Uniunii Europene. Fără a aduce atingere vreunei modificări a acestor plafoane în conformitate cu dispozițiile prezentului acord, instituțiile se angajează să își exercite competențele lor în domeniu astfel încât diversele plafoane anuale de cheltuieli să fie respectate pe durata fiecărei proceduri bugetare și la execuția bugetului pentru exercițiul în cauză.

13.

Prin încheierea prezentului acord, cele două componente ale autorității bugetare convin să accepte ratele de majorare a cheltuielilor neobligatorii derivate din bugetele stabilite în limita plafoanelor stabilite de cadrul financiar pentru întreaga durată a acestuia.

Cu excepția subcapitolului 1B din cadrul financiar, „Coeziune pentru creșterea și ocuparea forței de muncă”, în vederea unei bune gestiuni financiare, instituțiile vor asigura, în măsura posibilităților, pe parcursul procedurii bugetare și în momentul adoptării bugetului, disponibilitatea unor marje suficiente sub plafoanele pentru diversele capitole.

14.

Nici un act adoptat în temeiul procedurii de codecizie de către Parlamentul European și Consiliu și nici un act adoptat de Consiliu care implică depășirea alocărilor disponibile din buget sau a alocărilor disponibile în cadrul financiar, în conformitate cu punctul 12, nu poate fi pus în aplicare din punct de vedere financiar până la rectificarea bugetului și, dacă este necesar, până la revizuirea corespunzătoare a cadrului financiar în conformitate cu procedura prevăzută pentru fiecare caz.

15.

Pentru fiecare dintre anii cuprinși în cadrul financiar, toate creditele pentru plăți necesare, după ajustarea anuală și ținând seama de orice alte ajustări sau revizuiri, nu trebuie să conducă la un procent al contribuției pentru resurse proprii care să depășească plafonul aferent resurselor proprii.

După caz, cele două componente ale autorității bugetare decid, în conformitate cu punctul 3, să reducă plafoanele stabilite de cadrul financiar pentru a asigura respectarea plafonului aferent resurselor proprii.

B.   Ajustări anuale ale cadrului financiar

Ajustări tehnice

16.

În fiecare an, acționând anticipat față de procedura bugetară pentru exercițiul n + 1, Comisia efectuează următoarele ajustări tehnice ale cadrului financiar:

(a)

reevaluarea, la prețurile anului n + 1, a plafoanelor și cuantumurilor totale pentru creditele de angajament și creditele pentru plăți;

(b)

calcularea marjei disponibile în limita plafonului resurselor proprii.

Comisia efectuează ajustările tehnice menționate anterior pe baza unui deflator fix de 2 % pe an.

Rezultatele ajustărilor tehnice respective și ale previziunilor economice de bază sunt comunicate celor două componente ale autorității bugetare.

Nu se efectuează nici o altă ajustare tehnică cu privire la exercițiul în cauză, nici în cursul exercițiului, nici ca ajustări ex-post în cursul exercițiilor ulterioare.

17.

Cu ocazia ajustării tehnice pentru anul 2011, în cazul în care se constată că PIB-ul cumulat al unui stat membru pentru anii 2007-2009 se abate cu mai mult de +/- 5 % de la PIB-ul cumulat estimat în momentul elaborării prezentului acord, Comisia ajustează sumele alocate cu titlu de fonduri de susținere a politicii de coeziune pentru statul membru respectiv pentru perioada menționată anterior. Efectul total net, pozitiv sau negativ, al respectivelor ajustări nu poate depăși 3 miliarde EUR. În cazul în care efectul net este pozitiv, resursele suplimentare totale sunt limitate la nivelul de subutilizare raportat la plafoanele stabilite pentru subcapitolul 1B pentru anii 2007-2010. Ajustările necesare se împart în cote egale pentru anii 2011-2013, iar plafoanele corespunzătoare se modifică în consecință.

Ajustări legate de execuție

18.

Atunci când notifică celor două componente ale autorității bugetare ajustările tehnice aduse cadrului financiar, Comisia prezintă eventuale propuneri de ajustare a cuantumului total al creditelor pentru plăți pe care le consideră necesare, ținând seama de execuție, pentru a asigura o evoluție ordonată în raport cu creditele de angajament. Parlamentul European și Consiliul decid în privința propunerilor respective înainte de data de 1 mai a exercițiului n, în conformitate cu punctul 3.

Actualizarea previziunilor pentru creditele bugetare după 2013

19.

În 2010, Comisia actualizează previziunile pentru creditele bugetare pentru perioada de după 2013. Actualizarea respectivă ține seama de execuția reală a creditelor de angajament din buget și a creditelor bugetare pentru plăți, precum și de previziunile privind execuția. Se au în vedere, de asemenea, normele stabilite pentru a se asigura o evoluție ordonată a creditelor bugetare comparativ cu creditele de angajament și previziunile privind creșterea venitul național brut (VNB) al Uniunii Europene.

Ajustări legate de deficitul public excesiv

20.

În cazul ridicării unei suspendări a angajamentelor bugetare referitoare la Fondul de coeziune, în contextul unei proceduri privind deficitul public excesiv, Consiliul hotărăște, la propunerea Comisiei și în conformitate cu actul de bază relevant, un transfer al angajamentelor suspendate pentru anii următori. Angajamentele suspendate ale anului n nu pot fi reportate în buget mai târziu de anul n + 2.

C.   Revizuirea cadrului financiar

21.

Pe lângă ajustările tehnice obișnuite și ajustările referitoare la condițiile de execuție, în cazul unor circumstanțe neprevăzute, cadrul financiar poate fi revizuit, la propunerea Comisiei, în conformitate cu plafonul aferent resurselor proprii.

22.

Ca regulă generală, orice astfel de propunere de revizuire în conformitate cu punctul 21 trebuie prezentată și adoptată înainte de începerea procedurii bugetare pentru exercițiul în cauză sau pentru primul dintre exercițiile în cauză.

Orice decizie de revizuire a cadrului financiar cu până la 0,03 % din VNB-ul Uniunii Europene, în limita marjei pentru cheltuieli neprevăzute, este adoptată prin decizie comună de cele două componente ale autorității bugetare, în conformitate cu punctul 3.

Orice revizuire a cadrului financiar peste 0,03 % din VNB-ul Uniunii Europene, în limita marjei pentru cheltuieli neprevăzute, este adoptată prin decizie comună de cele două componente ale autorității bugetare, Consiliul hotărând în unanimitate.

23.

Fără a aduce atingere punctului 40, instituțiile examinează posibilitatea de realocare a cheltuielilor între programele incluse în capitolul revizuit, ținând seama în mod special de orice subutilizare estimată a alocărilor. Obiectivul ar trebui să fie ca o sumă semnificativă, în termeni absoluți și ca procent din noua cheltuială planificată, să se încadreze în plafonul existent pentru capitolul în cauză.

Instituțiile examinează posibilitatea de a compensa orice majorare a plafonului pentru un capitol prin scăderea plafonului pentru un alt capitol.

Nici o revizuire a cheltuielilor obligatorii din cadrul financiar nu trebuie să conducă la o reducere a sumelor disponibile pentru cheltuielile neobligatorii.

Orice revizuire trebuie să mențină o relație adecvată între angajamente și plăți.

D.   Consecințele absenței unei decizii comune privind ajustarea sau revizuirea cadrului financiar

24.

În absența unui acord între Parlamentul European și Consiliu privind orice ajustare sau revizuire a cadrului financiar propusă de Comisie, sumele stabilite anterior se aplică în continuare, după ajustarea tehnică anuală, ca plafoane de cheltuieli pentru exercițiul în cauză.

E.   Rezerva pentru ajutor de urgență

25.

Rezerva pentru ajutor de urgență este destinată să permită un răspuns rapid la cereri specifice de ajutor ale țărilor terțe, ca urmare a unor evenimente care nu puteau fi prevăzute în momentul stabilirii bugetului, în primul rând pentru operațiuni cu caracter umanitar, dar și pentru gestionarea civilă a crizelor și protecția civilă, atunci când circumstanțele o impun. Cuantumul anual al rezervei este stabilit la 221 milioane EUR pentru durata cadrului financiar, în prețuri constante.

Rezerva este înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene ca provizion. Creditele de angajament corespunzătoare sunt înscrise în buget, dacă este necesar, peste nivelul plafoanelor stabilite în anexa I.

Atunci când Comisia consideră că este necesar să se apeleze la rezervă, aceasta prezintă celor două componente ale autorității bugetare o propunere de transfer din rezervă la liniile bugetare corespunzătoare.

Orice propunere de transfer a Comisiei în vederea efectuări unei trageri din rezervă trebuie să fie, cu toate acestea, precedată de o analiză a oportunității de realocare a creditelor.

Simultan cu prezentarea propunerii de transfer, Comisia inițiază o procedură de discuții trilaterale, într-o formă simplificată, dacă este necesar, pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza rezerva și la suma solicitată. Transferurile se efectuează în conformitate cu articolul 26 din regulamentul financiar.

F.   Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

26.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este destinat să permită acordarea rapidă a unui ajutor financiar în cazul unor dezastre majore produse pe teritoriul unui stat membru sau al unei țări candidate, după cum sunt acestea definite în actul de bază relevant. Plafonul pentru cuantumul anual disponibil pentru fond se stabilește la 1 miliard EUR (prețuri curente). La data de 1 octombrie a fiecărui an, cel puțin un sfert din cuantumul anual rămâne disponibil pentru a acoperi nevoile apărute până la sfârșitul anului. Partea din cuantumul anual neînscrisă în buget nu poate fi reportată pentru exercițiile următoare.

În cazuri excepționale și în cazul în care resursele financiare rămase disponibile în fond în anul în care s-a produs dezastrul, așa cum este definit în actul de bază relevant, nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea ajutorului financiar considerat necesar de către autoritatea bugetară, Comisia poate propune ca diferența să fie finanțată din sumele anuale disponibile pentru exercițiul următor. Cuantumul anual al sumelor din fond incluse în buget în fiecare an nu poate depăși, în nici un caz, 1 miliard EUR.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile de mobilizare a fondului, așa cum este prevăzut în actul de bază relevant, Comisia prezintă o propunere de utilizare a acestuia. Atunci când există posibilitatea de a se efectua realocări ale creditelor din capitolul care necesită cheltuieli suplimentare, Comisia le ia în considerare la elaborarea propunerii necesare, în conformitate cu regulamentul financiar, prin utilizarea instrumentului bugetar adecvat. Decizia de mobilizare a fondului este adoptată prin decizie comună de cele două componente ale autorității bugetare, în conformitate cu punctul 3.

Creditele de angajament corespunzătoare sunt înscrise în buget, dacă este necesar, peste nivelul plafoanelor stabilite în anexa I pentru capitolele respective.

Simultan cu prezentarea propunerii pentru o decizie de mobilizare a fondului, Comisia inițiază o procedură de discuții trilaterale, într-o formă simplificată, dacă este necesar, pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza fondul și la suma solicitată.

G.   Instrumentul de flexibilitate

27.

Instrumentul de flexibilitate, cu un plafon anual de 200 de milioane EUR (prețuri curente), este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat și în limita valorilor indicate, a unor cheltuieli identificate precis care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru unul sau mai multe capitole.

Partea neutilizată din cuantumul anual poate fi reportată până în exercițiul n + 2. În cazul în care instrumentul de flexibilitate este mobilizat, sumele reportate sunt utilizate în ordinea vechimii lor. Partea din cuantumul anual pentru exercițiul n care nu a fost utilizată în exercițiul n + 2 se anulează.

Comisia prezintă o propunere de utilizare a instrumentului de flexibilitate după ce a examinat toate posibilitățile de realocare a creditelor din capitolul în cadrul căruia sunt necesare cheltuieli suplimentare.

Propunerea vizează principiul utilizării instrumentului de flexibilitate și identifică necesitățile de acoperit și cuantumul. Propunerea poate fi prezentată, pentru orice exercițiu financiar, în cursul procedurii bugetare. Propunerea Comisiei este inclusă în proiectul preliminar de buget sau este însoțită, în conformitate cu regulamentul financiar, de instrumentul bugetar adecvat.

Decizia de utilizare a instrumentului de flexibilitate este adoptată comun acord de cele două componente ale autorității bugetare, în conformitate cu punctul 3. Acordul se obține prin procedura de conciliere prevăzută în anexa II partea C.

H.   Fondul european de adaptare la globalizare

28.

Fondul european de adaptare la globalizare este destinat să ofere sprijin suplimentar pentru muncitorii afectați de consecințele modificărilor structurale majore în configurația comerțului mondial, pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața muncii.

Suma anuală maximă alocată fondului nu poate depăși 500 milioane EUR (prețuri curente), sumă care poate proveni din marja existentă sub plafonul global de cheltuieli pentru exercițiul anterior și/sau din credite de angajament anulate din cele două exerciții anterioare, cu excepția celor referitoare la capitolul 1B din cadrul financiar.

Alocările sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizion prin procedura bugetară normală, de îndată ce Comisia a identificat marje și/sau angajamente anulate suficiente, în conformitate cu paragraful al doilea.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile de mobilizare a fondului, astfel cum se prevede în actul de bază relevant, Comisia prezintă o propunere de utilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a fondului este adoptată de comun acord de cele două componente ale autorității bugetare, în conformitate cu punctul 3.

Simultan cu prezentarea propunerii pentru o decizie de mobilizare a fondului, Comisia inițiază o procedură de discuții trilaterale, într-o formă simplificată, dacă este necesar, pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza fondul și la suma solicitată și prezintă acestora o propunere de transfer la liniile bugetare relevante.

Transferurile referitoare la fond se efectuează în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din regulamentul financiar.

Creditele de angajament corespunzătoare sunt înscrise în buget la capitolele corespunzătoare, dacă este necesar peste nivelul plafoanelor stabilite în anexa I.

I.   Ajustarea cadrului financiar în funcție de extindere

29.

În cazul în care, în perioada reglementată de cadrul financiar, noi state membre aderă la Uniunea Europeană, Parlamentul European și Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei și în conformitate cu punctul 3, ajustează de comun acord cadrul financiar pentru a ține seama de cheltuielile necesare generate de rezultatele negocierilor de aderare.

J.   Durata cadrului financiar și consecințele absenței unui cadru financiar

30.

Până la 1 iulie 2011, Comisia prezintă propuneri pentru un nou cadru financiar pe termen mediu.

În cazul în care cele două componente ale autorității bugetare nu ajung la un acord privind un nou cadru financiar și cu excepția denunțării exprese a cadrului financiar existent de către una dintre instituții, plafoanele pentru ultimul exercițiu cuprins în cadrul financiar existent se ajustează în conformitate cu punctul 16 astfel încât plafoanele prevăzute pentru 2013 să fie menținute la prețuri constante. În cazul în care după 2013 noi state membre aderă la Uniunea Europeană și în cazul în care se consideră necesar, cadrul financiar extins se ajustează pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor de aderare.

PARTEA II

ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN CURSUL PROCEDURII BUGETARE

A.   Procedura de colaborare interinstituțională

31.

Instituțiile convin să stabilească o procedură de colaborare interinstituțională în domeniul bugetar. Modalitățile acestei colaborări respective sunt stabilite în anexa II.

B.   Elaborarea bugetului

32.

Comisia prezintă în fiecare an un proiect preliminar de buget în care se menționează necesitățile reale de finanțare ale Comunității.

Comisia ține seama de:

(a)

previziunile referitoare la fondurile structurale, furnizate de statele membre,

(b)

capacitatea de utilizare a creditelor, încercând să se asigure menținerea unei relații stricte între creditele de angajament și creditele pentru plăți,

(c)

posibilitățile de a demara noi politici prin proiecte pilot și/sau noi acțiuni pregătitoare sau de a continua acțiuni multianuale care se apropie de finalizare, după evaluarea posibilității de a obține un act de bază, în sensul articolului 49 din regulamentul financiar (definiția actului de bază, necesitatea unui act de bază în vederea execuției și excepții),

(d)

necesitatea de a se asigura conformitatea oricărei modificări a cheltuielilor în raport cu exercițiul anterior cu constrângerile disciplinei bugetare.

Proiectul preliminar de buget este însoțit de declarații de activitate care includ informațiile prevăzute la articolul 27 alineatul (3) și articolul 33 alineatul (2) litera (d) din regulamentul financiar (obiective, indicatori și informații privind evaluarea).

33.

Instituțiile evită, în măsura posibilităților, înscrierea în buget a unor elemente care implică valori nesemnificative ale cheltuielilor operaționale.

Cele două componente ale autorității bugetare se angajează, de asemenea, să țină seama de evaluarea posibilităților de execuție bugetară efectuată de Comisie în proiectele sale preliminare prezentate și în cadrul execuției bugetului curent.

Înainte de cea de-a doua lectură efectuată de Consiliu, Comisia trimite o scrisoare președintelui Comisiei pentru bugete a Parlamentului European și o copie celeilalte componente a autorității bugetare, cuprinzând propriile comentarii cu privire la posibilitățile de executare a modificărilor adoptate de Parlamentul European la proiectul de buget cu ocazia primei lecturi.

Cele două componente ale autorității bugetare țin seama de comentariile respective în contextul procedurii de conciliere prevăzute în anexa II partea C.

În scopul unei bune gestiuni financiare și din cauza efectului pe care îl au modificările majore din nomenclatura bugetară referitoare la titluri și capitole cu privire la responsabilitățile departamentelor Comisiei în materie de raportări privind gestiunea, cele două componente ale autorității bugetare se angajează să examineze cu Comisia în timpul procedurii de conciliere, orice modificări majore de această natură.

C.   Clasificarea cheltuielilor

34.

Instituțiile consideră cheltuieli obligatorii acele cheltuieli care rezultă în mod necesar din tratate sau din actele adoptate în temeiul tratatelor.

35.

Proiectul preliminar de buget trebuie să conțină o propunere pentru clasificarea fiecărei noi linii bugetare și a fiecărei linii al cărei temei juridic este modificat.

În cazul în care nu acceptă clasificarea propusă în proiectul preliminar de buget, Parlamentul European și Consiliul examinează clasificarea liniei bugetare în cauză în temeiul anexei III. Se încearcă să se ajungă la un acord prin procedura de conciliere prevăzută în anexa II partea C.

D.   Rata maximă de majorare a cheltuielilor neobligatorii în absența unui cadru financiar

36.

Fără a aduce atingere punctului 13 primul paragraf, instituțiile convin în privința următoarele dispoziții:

(a)

marja autonomă de manevră a Parlamentului European în sensul articolului 272 alineatul (9) paragraful al patrulea din Tratatul CE – care trebuie să fie jumătate din rata maximă – se aplică de la stabilirea proiectului de buget de către Consiliu la prima lectură, inclusiv eventualele scrisori rectificative.

Rata maximă trebuie respectată pentru bugetul anual, inclusiv eventualele bugete rectificative. Fără a aduce atingere stabilirii unei noi rate, orice parte din rata maximă care nu a fost utilizată rămâne disponibilă pentru utilizare și poate fi folosită la examinarea proiectelor de bugete rectificative;

(b)

fără a aduce atingere literei (a), în cazul în care, în cursul procedurii bugetare, se constată că pentru finalizarea procedurii ar putea fi necesar un acord privind stabilirea unei noi rate de majorare a cheltuielilor neobligatorii aplicabile creditelor pentru plăți și/sau a unei noi rate aplicabile creditelor de angajament (această din urmă rată poate avea un nivel diferit de prima rată), instituțiile încearcă să obțină un acord între cele două componente ale autorității bugetare prin procedura de conciliere prevăzută în anexa II partea C.

E.   Încorporarea dispozițiilor financiare în actele legislative

37.

Fiecare act legislativ privind un program multianual adoptat prin procedura de codecizie conține o dispoziție în cadrul căreia autoritatea legislativă prevede cadrul financiar al programului.

Cuantumul respectiv constituie referința primară pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale.

La elaborarea proiectului preliminar de buget, autoritatea bugetară și Comisia se angajează să nu se abată cu mai mult de 5 % de la cuantumul respectiv pentru întreaga durată a programului în cauză, cu excepția cazului în care apar circumstanțe noi, obiective și de lungă durată, ale căror motive sunt precizate explicit și precis, ținându-se seama de rezultatele obținute prin punerea în aplicare a programului, în special pe baza evaluărilor. Orice majorare rezultată din astfel de variații trebuie să se încadreze în plafonul existent pentru capitolul respectiv, fără a aduce atingere utilizării instrumentelor menționate de prezentul acord.

Prezentul punct nu se aplică alocărilor pentru coeziune adoptate prin procedura de codecizie și prealocate pe state membre, care cuprind un cadru financiar pentru întreaga durată a programului.

38.

Actele legislative referitoare la programele multianuale care nu fac obiectul procedurii de codecizie nu conțin o „sumă considerată necesară”.

În cazul în care Consiliul dorește să includă o referință financiară, aceasta va fi considerată ca ilustrând voința autorității legislative și nu aduce atingere competențelor autorității bugetare definite de Tratatul CE. Această dispoziție este menționată în toate actele legislative care includ o astfel de referință financiară.

În cazul în care suma în cauză a făcut obiectul unui acord în temeiul procedurii de conciliere prevăzute de Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 4 martie 1975 (4), aceasta este considerată ca sumă de referință în sensul punctului 37 din prezentul acord.

39.

Declarația financiară prevăzută la articolul 28 din regulamentul financiar reflectă în termeni financiari obiectivele programului propus și include un calendar care acoperă întreaga durată a programului. Declarația este revizuită, dacă este cazul, la elaborarea proiectului preliminar de buget, ținându-se seama de stadiul de punere în aplicare a programului. Declarația revizuită este înaintată autorității bugetare în momentul prezentării proiectului preliminar de buget și după adoptarea bugetului.

40.

În limita ratelor maxime de majorare a cheltuielilor neobligatorii menționate la punctul 13, primul paragraf, cele două componente ale autorității bugetare se angajează să respecte alocările de credite de angajament prevăzute în actele de bază relevante pentru operațiuni structurale, dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit.

F.   Cheltuieli privind acorduri în domeniul pescuitului

41.

Instituțiile sunt de acord să finanțeze cheltuielile pentru acordurile în domeniul pescuitului în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa IV.

G.   Finanțarea politicii externe și de securitate comună (PESC)

42.

În ceea ce privește cheltuielile PESC înscrise în bugetul general al Comunităților Europene, în conformitate cu articolul 28 din Tratatul privind Uniunea Europeană, instituțiile se străduiesc, în cadrul procedurii de conciliere prevăzute în anexa II partea C și pe baza proiectului preliminar de buget elaborat de Comisie, pentru a ajunge în fiecare an la un acord privind cuantumul cheltuielilor operaționale care urmează a fi incluse în bugetul comunitar și privind defalcarea acestei sume între articolele din capitolul PESC din buget, așa cum se sugerează în al patrulea paragraf de la prezentul punct. În absența unui acord, se înțelege că Parlamentul European și Consiliul înscriu în buget suma înscrisă în bugetul anterior sau pe aceea propusă în proiectul preliminar de buget, dacă aceasta din urma este mai mică.

Cuantumul total al cheltuielilor operaționale PESC este înscris în întregime într-un singur capitol bugetar (PESC) și este defalcat între articolele din capitolul respectiv, în conformitate cu paragraful al patrulea de la prezentul punct. Cuantumul respectiv trebuie să acopere nevoile reale previzibile, evaluate în cadrul elaborării proiectului preliminar de buget, pe baza previziunilor realizate anual de Consiliu, și o marjă rezonabilă pentru acțiuni neprevăzute. Nici o sumă nu se alocă rezervei. Fiecare articol reglementează instrumentele deja adoptate, instrumentele prevăzute, dar încă neadoptate, și toate instrumentele viitoare – adică neprevăzute –care urmează să fie adoptate de Consiliu în cursul exercițiului financiar în cauză.

Întrucât, în conformitate cu regulamentul financiar, Comisia are autoritatea de a transfera în mod autonom alocări între articolele dintr-un capitol bugetar, flexibilitatea considerată necesară pentru punerea rapidă în aplicare a acțiunilor PESC este, deci, asigurată. În cazul în care cuantumul pentru capitolul PESC din buget este insuficient în cursul exercițiului financiar pentru a acoperi cheltuielile necesare, Parlamentul European și Consiliul caută de urgență o soluție, la propunerea Comisiei, ținând seama de punctul 25.

În cadrul capitolului PESC din buget, articolele la care trebuie înscrise acțiunile PESC ar putea fi următoarele:

operațiuni de gestionare a crizelor, prevenirea, rezolvarea și stabilizarea conflictelor, monitorizarea și aplicarea proceselor de pace și securitate;

neproliferare și dezarmare;

măsuri de urgență;

acțiuni pregătitoare și de urmărire;

reprezentanți speciali ai Uniunii Europene.

Instituțiile convin ca pentru PESC să fie disponibilă o sumă de cel puțin 1 740 milioane EUR pentru perioada 2007-2013 și ca suma pentru măsurile înscrise la articolul menționat la a treia liniuță să nu depășească 20 % din cuantumul total al capitolului PESC din buget.

43.

În fiecare an, președinția Consiliului consultă Parlamentul European cu privire la un document de previziune al Consiliului, care este transmis până la data de 15 iunie a anului în cauză și în care sunt prezentate principalele aspecte și opțiunile de bază ale PESC, inclusiv implicațiile financiare asupra bugetului general al Uniunii Europene și o evaluare a măsurilor lansate în anul n-1. În afară de aceasta, președinția Consiliului informează permanent Parlamentul European prin organizarea unor reuniuni de consultări comune cel puțin de cinci ori pe an, în cadrul dialogului politic regulat privind PESC, care se stabilesc cel târziu la ultima reuniune de conciliere care are loc înainte de a doua lectură a Consiliului. Participarea la reuniunile respective este după cum urmează:

Parlamentul European: birourile celor două comitete în cauză;

Consiliu: un ambasador (președintele Comitetului Politic și de Securitate);

Comisia este asociată și participă la reuniunile respective.

Atunci când adoptă o decizie în domeniul PESC care presupune cheltuieli, Consiliul trimite Parlamentului European imediat și, în orice caz, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la adoptarea deciziei finale, o estimare a costurilor avute în vedere („declarația financiară”), în special cele privind calendarul, personalul angajat, utilizarea spațiilor și a altor infrastructuri, facilități de transport, cerințele de formare profesională și dispozițiile în materie de securitate.

Comisia informează trimestrial autoritatea bugetară în privința punerii în aplicare a acțiunilor PESC și a previziunilor financiare pentru perioada rămasă până la sfârșitul exercițiului.

PARTEA III

BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ A FONDURILOR UE

A.   Asigurarea controlului intern integrat și eficient al fondurilor comunitare

44.

Instituțiile convin în privința importanței consolidării controlului intern fără a se adăuga sarcini administrative, o precondiție în acest sens fiind simplificarea legislației de bază. În acest context, se acordă prioritate bunei gestiuni financiare prin care se urmărește o declarație de asigurare pozitivă pentru fondurile gestionate în comun. Pot fi stabilite dispoziții în acest sens, dacă este cazul, în actele legislative de bază în cauză. Ca parte a responsabilității lor sporite cu privire la fondurile structurale și în conformitate cu cerințele constituționale naționale, autoritățile de audit din statele membre întocmesc o evaluare privind măsura în care sistemele de gestiune și control respectă reglementările comunitare.

Prin urmare, statele membre se angajează să întocmească o sinteză anuală, la nivelul național adecvat, a auditurilor și a declarațiilor disponibile.

B.   Regulamentul financiar

45.

Instituțiile convin ca prezentul acord și bugetul să fie aplicate în contextul unei bune gestiuni financiare bazate pe principiile economiei, eficienței, eficacității, protejării intereselor financiare, proporționalității costurilor administrative și procedurilor ușor de utilizat. Instituțiile adoptă măsuri adecvate, în principal în regulamentul financiar, care ar trebui adoptat în conformitate cu procedura de conciliere stabilită prin Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 4 martie 1975, în spiritul care a permis încheierea acordului din 2002.

C.   Programarea financiară

46.

Comisia înaintează de două ori pe an, prima dată în mai/iunie (împreună cu documentele care însoțesc proiectul preliminar de buget) și a doua oară în decembrie/ianuarie (după adoptarea bugetului), o programare financiară completă pentru capitolele 1A, 2 (pentru mediu și pescuit), 3A, 3B și 4 din cadrul financiar. Documentul respectiv, structurat pe capitole, politici și linii bugetare, trebuie să identifice:

(a)

legislația în vigoare, cu o distincție între programe multianuale și acțiuni anuale:

pentru programe multianuale, Comisia trebuie să indice procedura prin care au fost adoptate (codecizie și consultare), durata acestora, sumele de referință, partea alocată pentru cheltuieli administrative;

pentru acțiuni anuale (proiecte pilot, acțiuni pregătitoare, agenții) și acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei, Comisia trebuie să includă estimări multianuale și (pentru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare) marjele rămase în cadrul plafoanelor autorizate stabilite în anexa II partea D;

(b)

propunerile legislative în curs de adoptare: propuneri făcute de Comisie în cursul exercițiului cu privire la linii bugetare (nivel inferior), capitole și domenii de politică. Ar trebui găsit un mecanism de actualizare a tabelelor de fiecare dată când se adoptă o nouă propunere în vederea evaluării consecințelor financiare.

Comisia trebuie să ia în considerare modalități de realizare a referințelor încrucișate între programarea financiară și programarea legislativă pentru a oferi previziuni mai precise și mai fiabile. Pentru fiecare propunere legislativă, Comisia trebuie să indice dacă aceasta este sau nu inclusă în programarea pentru mai-decembrie. Autoritatea bugetară trebuie informată în special cu privire la:

(a)

toate actele legislative noi adoptate, dar neincluse în documentul pentru mai-decembrie (cu sumele corespunzătoare);

(b)

toate propunerile legislative în curs de adoptare, prezentate, dar neincluse în documentul pentru mai-decembrie (cu sumele corespunzătoare);

(c)

legislația prevăzută în programul de lucru legislativ anual al Comisiei, indicându-se acțiunile susceptibile a avea un impact financiar (da/nu).

Atunci când este necesar, Comisia trebuie să indice reprogramarea generată de noile propuneri legislative.

Pe baza datelor oferite de Comisie, ar trebui realizat un inventar la fiecare discuție trilaterală, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

D.   Agenții și școli europene

47.

La elaborarea propunerii sale de creare a unei noi agenții, Comisia evaluează implicațiile bugetare pentru capitolul de cheltuieli în cauză. Pe baza informațiilor respective și fără a aduce atingere procedurilor legislative care reglementează înființarea agenției, cele două componente ale autorității bugetare se angajează, în cadrul cooperării bugetare, să ajungă la un acord în timp util cu privire la finanțarea agenției.

O procedură similară trebuie aplicată atunci când se are în vedere crearea unei noi Școli europene.

E.   Ajustarea fondurilor structurale, a Fondului de coeziune, a dezvoltării rurale și a Fondului european pentru pescuit la condițiile de punere în aplicare

48.

În cazul adoptării, după 1 ianuarie 2007, a unor noi norme sau programe de reglementare a Fondurilor structurale, a Fondului de coeziune, a dezvoltării rurale și a Fondului european pentru pescuit, cele două componente ale autorității bugetare se angajează să autorizeze, la propunerea Comisiei, transferul pentru anii următori, peste plafoanele corespunzătoare pentru cheltuieli, a alocărilor neutilizate în 2007.

Parlamentul European și Consiliul iau decizii la propunerea Comisiei cu privire la transferul alocărilor neutilizate din anul 2007 înainte de 1 mai 2008, în conformitate cu punctul 3.

F.   Instrumente financiare noi

49.

Instituțiile convin că introducerea unor mecanisme de cofinanțare este necesară pentru consolidarea efectului de levier al bugetului Uniunii Europene prin creșterea stimulentelor de finanțare.

Acestea convin să încurajeze dezvoltarea unor instrumente financiare multianuale adecvate care să acționeze ca și catalizatori pentru investitorii publici și privați.

Atunci când prezintă proiectul preliminar de buget, Comisia raportează autorității bugetare cu privire la activitățile finanțate de Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru susținerea investițiilor în cercetare și dezvoltare, rețele transeuropene și întreprinderi mici și mijlocii.

Încheiat la Strasburg, 17 mai 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

W. SCHÜSSEL

Pentru Comisie

D. GRYBAUSKAITĖ

Membru al Comisiei


(1)  JO C 172, 18.6.1999, p. 1.

(2)  JO C 283, 20.11.2002, p. 1.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO C 89, 22.4.1975, p. 1.


ANEXA I

Cadru financiar 2007-2013

(milioane EUR - prețuri din 2004)

Credite de angajament

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

1.

Creștere durabilă

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a

Competitivitate pentru creșterea și ocuparea forței de muncă

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b

Coeziune pentru creșterea și ocuparea forței de muncă

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

din care: cheltuieli privind piața și plăți directe

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cetățenie, libertate, securitate și justiție

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Libertate, securitate și justiție

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Cetățenie

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

UE ca actor global

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administrație  (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensări

419

191

190

 

 

 

 

800

 

Total credite de angajament

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

 

ca procent din VNB

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

 

Total credite bugetare

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

 

ca procent din VNB

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

 

Marjă disponibilă

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

 

Plafonul de resurse proprii ca procent din VNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Cheltuielile cu pensiile incluse în plafonul pentru acest capitol sunt calculate fără includerea contribuțiilor personalului la regimul corespunzător, în limita a 500 milioane EUR la prețurile din 2004 pentru perioada 2007-2013.


ANEXA II

Colaborarea interinstituțională în materie bugetară

A.

După ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru următorul exercițiu financiar, ținându-se seama de strategia politică anuală prezentată de Comisie și înainte de decizia acesteia privind proiectul preliminar de buget, se convoacă o reuniune trilaterală pentru a discuta posibilele priorități pentru bugetul exercițiului respectiv. Se va ține seama în mod adecvat de competențele instituțiilor, precum și de evoluția previzibilă a necesităților pentru exercițiul financiar următor și cele ulterioare, cuprinse în cadrul financiar. Se va ține seama, de asemenea, de elementele nou apărute de la stabilirea cadrului financiar inițial, care ar putea avea un impact financiar semnificativ și de durată asupra bugetului Uniunii Europene.

B.

În ceea ce privește cheltuielile obligatorii, la prezentarea proiectului preliminar de buget, Comisia identifică:

(a)

alocările privind legislația nouă sau planificată;

(b)

alocările generate de aplicarea legislației existente la adoptarea bugetului anterior.

Comisia realizează o estimare atentă a implicațiilor financiare ale obligațiilor Comunității, în conformitate cu normele. Dacă este necesar, Comisia actualizează estimările în cursul procedurii bugetare. Aceasta furnizează autorității bugetare toate justificările care ar putea fi necesare.

În cazul în care consideră că este necesar, Comisia poate prezenta celor două componente ale autorității bugetare o scrisoare rectificativă ad hoc pentru actualizarea datelor pe care se bazează estimarea cheltuielilor agricole din proiectul preliminar de buget și/sau pentru corectarea, pe baza celor mai recente informații disponibile cu privire la acordurile în domeniul pescuitului în vigoare la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar în cauză, a sumelor și a defalcării acestora în alocări înscrise la liniile operaționale pentru acordurile internaționale în domeniul pescuitului și alocări înscrise în rezervă.

Scrisoarea rectificativă menționată anterior trebuie trimisă autorității bugetare înainte de sfârșitul lunii octombrie.

În cazul în care aceasta este prezentată Consiliului cu mai puțin de o lună înainte de prima lectură a Parlamentului European, de regulă, Consiliul hotărăște asupra scrisorii rectificative ad hoc la a doua sa lectură a proiectului de buget.

În consecință, înainte de a doua lectură a proiectului de buget de către Consiliu, cele două componente ale autorității bugetare încearcă să îndeplinească cerințele necesare adoptării scrisorii rectificative la o singură lectură de către fiecare dintre instituțiile în cauză.

C.

1.

Se instituie o procedură de conciliere pentru toate cheltuielile.

2.

Scopul procedurii de conciliere este:

(a)

continuarea discuțiilor privind tendința generală a cheltuielilor și, în acest context, privind liniile generale din bugetul pentru exercițiul următor, ținându-se seama de proiectul preliminar de buget al Comisiei;

(b)

obținerea unui acord între cele două componente ale autorității bugetare privind:

alocările menționate la literele (a) și (b) din partea B, inclusiv cele propuse în scrisoarea rectificativă ad hoc menționată în partea respectivă;

sumele de înscris în buget la cheltuielile neobligatorii, în conformitate cu punctul 40 din prezentul acord și

în special, aspectele pentru care se face trimitere la această procedură în prezentul acord.

3.

Procedura începe cu o reuniune trilaterală, convocată în timp util pentru a permite instituțiilor să încerce să ajungă la un acord până cel târziu la data stabilită de Consiliu pentru întocmirea proiectului său de buget.

Rezultatele reuniunii trilaterale respective fac obiectul unei concilieri între Consiliu și o delegație a Parlamentului European, cu participarea Comisiei.

În cazul în care nu se decide altfel în cursul reuniunii trilaterale, întrunirea de conciliere va avea loc la reuniunea tradițională dintre aceiași participanți la data stabilită de Consiliu pentru întocmirea proiectului de buget.

4.

Dacă este necesar, o nouă reuniune trilaterală poate avea loc înainte de prima lectură a Parlamentului European, la propunerea scrisă a Comisiei sau la cererea scrisă fie a președintelui Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, fie a președintelui Consiliului (Bugete). Decizia privind organizarea respectivei reuniuni trilaterale se ia de comun acord de către instituții după adoptarea proiectului de buget de către Consiliu și înainte de votul cu privire la amendamente în cursul primei lecturi de către Comisia pentru bugete a Parlamentului European.

5.

Instituțiile continuă concilierea după prima lectură a bugetului de către fiecare dintre cele două componente ale autorității bugetare pentru a ajunge la un acord privind cheltuielile obligatorii și neobligatorii și, în special, pentru a discuta scrisoarea rectificativă ad hoc menționată în partea B.

În acest sens, se organizează o reuniune trilaterală după prima lectură a Parlamentului European.

Rezultatele reuniunii trilaterale se discută la o a doua reuniune de conciliere, care urmează a avea loc în ziua celei de-a doua lecturi a Consiliului.

Dacă este necesar, instituțiile continuă discuțiile privind cheltuielile neobligatorii după cea de-a doua lectură a Consiliului.

6.

La reuniunile trilaterale respective, delegațiile instituțiilor sunt conduse de președintele Consiliului (Bugete), președintele Comisiei pentru bugete a Parlamentului European și membrul Comisiei responsabil cu bugetul.

7.

Fiecare componentă a autorității bugetare adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că rezultatele care pot fi obținute prin procesul de conciliere sunt respectate pe toată durata procedurii bugetare.

D.

Pentru a permite Comisiei să evalueze în timp util posibilitățile de punere în aplicare a modificărilor avute în vedere de autoritatea bugetară prin care se creează acțiuni pregătitoare/proiecte pilot noi sau se prelungesc cele existente, cele două componente ale autorității bugetare informează Comisia până la mijlocul lunii iunie cu privire la intențiile pe care le au în acest sens, astfel încât o prima discuție să poată avea loc deja în cadrul reuniunii de conciliere organizate cu ocazia primei lecturi a Consiliului. Următorii pași ai procedurii de conciliere prevăzute în partea C se aplică, de asemenea, precum și dispozițiile privind posibilitățile de punere în aplicare menționate la punctul 36 din prezentul acord.

În afară de aceasta, instituțiile convin să limiteze cuantumul total al alocărilor pentru proiecte pilot la 40 milioane EUR pentru un an bugetar. Instituțiile convin, de asemenea, să limiteze cuantumul total al alocărilor pentru noi acțiuni pregătitoare la 50 milioane EUR pentru un an bugetar, iar cuantumul total al alocărilor angajate efectiv pentru acțiuni pregătitoare la 100 milioane EUR.


ANEXA III

Clasificarea cheltuielilor

CAPITOLUL 1

Creștere durabilă

 

1A

Competitivitate pentru creșterea și ocuparea forței de muncă

Cheltuieli neobligatorii (CNO)

1B

Coeziune pentru creșterea și ocuparea forței de muncă

CNO

CAPITOLUL 2

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

CNO

 

cu excepția:

 

 

cheltuielilor pentru politica agricolă comună privind măsuri de piață și ajutoare directe, inclusiv măsuri de piață pentru pescuit și acorduri în domeniul pescuitului încheiate cu terți

Cheltuieli obligatorii (CO)

CAPITOLUL 3

Cetățenie, libertate, securitate și justiție

CNO

3A

Libertate, securitate și justiție

CNO

3B

Cetățenie

CNO

CAPITOLUL 4

UE ca actor global

CNO

 

cu excepția:

 

 

cheltuielilor rezultate din acorduri internaționale încheiate de Uniunea Europeană cu terți

CO

 

contribuțiilor la organizații sau instituții internaționale

CO

 

contribuțiilor de aprovizionare a Fondului de garantare a împrumuturilor

CO

CAPITOLUL 5

Administrație

CNO

 

cu excepția:

 

 

pensiilor și plăților compensatorii

CO

 

indemnizațiilor și contribuțiilor diverse la încetarea raporturilor de muncă

CO

 

cheltuielilor judiciare

CO

 

daunelor-interese

CO

CAPITOLUL 6

Compensări

CO


ANEXA IV

Finanțarea cheltuielilor derivate din acorduri în domeniul pescuitului

A.

Cheltuielile legate de acordurile în domeniul pescuitului sunt finanțate din două linii aparținând sferei politicii în domeniul pescuitului (prin trimitere la nomenclatura de stabilire a bugetului pe activități):

(a)

acorduri internaționale în domeniul pescuitului (11 03 01);

(b)

contribuții la organizații internaționale (11 03 02).

Toate sumele referitoare la acordurile și protocoalele în vigoare la data de 1 ianuarie a exercițiului în cauză se înscriu la capitolul 11 03 01. Sumele referitoare la toate acordurile noi sau care pot fi reînnoite și care intră în vigoare după data de 1 ianuarie a exercițiului în cauză se înscriu la capitolul 40 02 41 02 – Rezerve/credite disociate (cheltuieli obligatorii).

B.

În cadrul procedurii de conciliere prevăzute în anexa II partea C, Parlamentul European și Consiliul încearcă să ajungă la un acord privind suma care urmează să fie înscrisă în liniile bugetare și în rezervă pe baza propunerii făcute de Comisie.

C.

Comisia se angajează să informeze regulat Parlamentul European cu privire la pregătirea și desfășurarea negocierilor, inclusiv implicațiile bugetare.

În cursul procesului legislativ privind acordurile în domeniul pescuitului, instituțiile se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura desfășurarea tuturor procedurilor în cel mai scurt termen.

În cazul în care alocările pentru acordurile în domeniul pescuitului (inclusiv rezerva) se dovedesc insuficiente, Comisia furnizează autorității bugetare informațiile necesare pentru un schimb trilateral de opinii, posibil în formă simplificată, privind cauzele situației și măsurile care ar putea fi adoptate în cadrul procedurilor stabilite. Dacă este necesar, Comisia propune măsuri adecvate.

Comisia prezintă trimestrial autorității bugetare informații detaliate privind punerea în aplicare a acordurilor în vigoare și previziunile financiare pentru perioada rămasă din anul bugetar.


DECLARAȚII

1.   DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND EVALUAREA FUNCȚIONĂRII ACORDULUI INTERINSTITUȚIONAL

În conformitate cu punctul 7 din Acordul interinstituțional, Comisia pregătește un raport privind funcționarea Acordului interinstituțional până la sfârșitul anului 2009, însoțit, dacă este necesar, de propuneri adecvate.

2.   DECLARAȚIA PRIVIND PUNCTUL 27 DIN ACORDUL INTERINSTITUȚIONAL

În cadrul procedurii bugetare anuale, Comisia informează autoritatea bugetară cu privire la suma disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate menționat la punctul 27 din Acordul interinstituțional.

Orice decizie de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate pentru o sumă care depășește 200 milioane EUR implică o decizie de report.

3.   DECLARAȚIA PRIVIND REVIZUIREA CADRULUI FINANCIAR

1.

În conformitate cu concluziile Consiliului European, Comisia a fost invitată să realizeze o revizuire completă, globală, cuprinzând toate aspectele legate de cheltuielile UE, inclusiv politica agricolă comună, și de resurse, inclusiv compensarea în favoarea Regatului Unit și să realizeze raportul pentru 2008/2009. Această revizuirea trebuie să fie însoțită de o evaluare a funcționării acordului interinstituțional. Parlamentul European este asociat revizuirii în toate stadiile procedurii, în temeiul următoarelor dispoziții:

pe durata fazei de examinare care urmează prezentării revizuirii de către Comisie, se asigură derularea unor discuții adecvate cu Parlamentul European, pe baza dialogului politic normal dintre instituții, și luarea în considerare în mod riguros a pozițiilor Parlamentului European;

în conformitate cu concluziile sale din decembrie 2005, Consiliul European „poate adopta decizii privind toate subiectele reglementate de revizuire”. Parlamentul European participă la toate măsurile formale de monitorizare, în conformitate cu procedurile relevante și respectând pe deplin drepturile stabilite pentru acesta.

2.

Ca parte a procesului de consultare și reflecție care are ca rezultat întocmirea revizuirii, Comisia se angajează să țină seama de schimbul de opinii aprofundat pe care îl are cu Parlamentul European la analizarea situației. Comisia ține seama, de asemenea, de intenția Parlamentului European de a convoca o conferință privind revizuirea sistemului de resurse proprii, la care să participe Parlamentul European și parlamentele naționale. Comisia ia în considerare rezultatul unei asemenea conferințe ca o contribuție în cadrul procesului de consultare. Se înțelege că propunerile Comisiei sunt înaintate pe răspunderea deplină a acesteia.

4.   DECLARAȚIA PRIVIND CONTROLUL DEMOCRATIC ȘI COERENȚA ACȚIUNILOR EXTERNE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc necesitatea raționalizării diverselor instrumente pentru acțiuni externe. Acestea convin că, deși o asemenea raționalizare a instrumentelor conduce la creșterea coerenței și a capacității de răspuns a acțiunilor Uniunii Europene, ea nu trebuie să afecteze nici competențele autorității legislative – în special în ceea ce privește controlul politic cu privire la opțiunile strategice - nici pe cele ale autorității bugetare. Textul reglementărilor în domeniu ar trebui să reflecte aceste principii și să includă, dacă este cazul, conținutul politic necesar și o defalcare orientativă a resurselor și, dacă este cazul, o clauză de revizuire în vederea evaluării punerii în aplicare a reglementării, după cel târziu trei ani.

În cazul actelor legislative de bază adoptate prin procedura de codecizie, Comisia informează și consultă sistematic Parlamentul European și Consiliul prin trimiterea unor proiecte de documente de strategie națională, regională și tematică.

Atunci când Consiliul decide cu privire la tranziția potențialelor țări candidate la statutul de preaderare în cursul perioadei reglementate de Acordul interinstituțional, Comisia revizuiește și comunică Parlamentului European și Consiliului un cadru multianual orientativ în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de stabilire a unui Instrument de asistență pentru preaderare (IAP), care ține seama de cheltuielile necesare care rezultă dintr-o asemenea tranziție.

Comisia furnizează în proiectul preliminar de buget o nomenclatură care să asigure prerogativele autorității bugetare în domeniul acțiunilor externe.

5.   DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND CONTROLUL DEMOCRATIC ȘI COERENȚA ACȚIUNILOR EXTERNE

Comisia se angajează să mențină un dialog permanent cu Parlamentul European cu privire la conținutul proiectelor de documente de strategie națională, regională și tematică și să țină seama în mod adecvat de poziția Parlamentului European la punerea în aplicare a strategiilor.

Acest dialog include o discuție privind tranziția potențialelor țări candidate la statutul de preaderare pe parcursul perioadei reglementate de Acordul interinstituțional.

6.   DECLARAȚIA PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI FINANCIAR

În cadrul procedurii de revizuire a regulamentului financiar, instituțiile se angajează să îmbunătățească executarea bugetului și să crească vizibilitatea și avantajele finanțării comunitare către cetățeni, fără a pune în discuție progresul realizat în reformarea regulamentului financiar din 2002. De asemenea, instituțiile vor încerca să găsească, în măsura posibilităților, echilibrul adecvat între protejarea intereselor financiare, principiul proporționalității costurilor administrative și procedurile ușor de utilizat, în faza finală a negocierilor privind revizuirea regulamentului financiar și a normelor de aplicare a acestuia.

Revizuirea regulamentului financiar se realizează pe baza unei propuneri modificate elaborate de Comisie în conformitate cu procedura de conciliere stabilită prin Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 4 martie 1975, în spiritul care a permis încheierea unui acord în 2002. Instituțiile încearcă, de asemenea, să obțină o cooperare interinstituțională strânsă și constructivă pentru adoptarea rapidă a normelor de aplicare în vederea simplificării procedurilor de finanțare, asigurându-se în același timp un nivel ridicat de protecție a intereselor financiare ale Comunității.

Parlamentul European și Consiliul se angajează în mod ferm să încheie negocierile privind regulamentul financiar astfel încât să permită intrarea în vigoare a acestuia, dacă este posibil, la 1 ianuarie 2007.

7.   DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI FINANCIAR

În cadrul procedurii de revizuire a regulamentului financiar, Comisia se angajează:

să informeze Parlamentul European și Consiliul în cazul în care, în cadrul unei propuneri de act normativ, ea consideră necesară o derogare de la dispozițiile regulamentului financiar și să menționeze motivele speciale care o justifică;

să se asigure că sunt realizate evaluări periodice ale impactului legislativ cu privire la propunerile legislative importante și la orice modificări substanțiale ale acestora, ținând seama de principiile subsidiarității și proporționalității.

8.   DECLARAȚIA PRIVIND NOILE INSTRUMENTE FINANCIARE

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia și Banca Europeană de Investiții (BEI) să prezinte propuneri, în sferele lor de competență:

în conformitate cu concluziile Consiliului European din decembrie 2005, în vederea creșterii capacității de finanțare a BEI pentru credite și garanții în domeniul cercetării și dezvoltării până la 10 miliarde EUR în perioada 2007-2013, cu o contribuție a BEI de până la 1 miliard EUR din rezerva pentru finanțarea comună a riscului;

în vederea întăririi instrumentelor în favoarea rețelelor transeuropene (RTE) și a întreprinderilor mici și mijlocii până la un nivel aproximativ al împrumuturilor și garanțiilor de 20 miliarde EUR și respectiv 30 miliarde EUR, cu o contribuție a BEI de până la 0,5 miliarde EUR din rezerve (RTE) și respectiv de până la 1 miliard EUR (competitivitate și inovare).

9.   DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND MODULAREA VOLUNTARĂ

Parlamentul European ia cunoștință de concluziile Consiliului European din decembrie 2005 privind modularea voluntară a cheltuielilor legate de piață și a plăților directe din cadrul politicii agricole comune către dezvoltarea rurală de până la maximum 20 % și reducerea cheltuielilor legate de piață. Atunci când sunt stabilite prin acte juridice relevante modalitățile de realizare a modulării respective, Parlamentul European evaluează fezabilitatea dispozițiilor în cauză ținând seama de principiile UE, precum de reglementările în materie de concurență și altele; în prezent, Parlamentul European își rezervă poziția privind rezultatul procedurii. Parlamentul European consideră că ar fi utilă evaluarea aspectelor legate de cofinanțarea agriculturii în contextul revizuirii din 2008-2009.

10.   DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND MODULAREA VOLUNTARĂ

Comisia ia cunoștință de punctul 62 din concluziile Consiliului European din decembrie 2005 în baza căruia statele membre pot transfera sume suplimentare din cheltuielile legate de piață și din plățile directe din cadrul politicii agricole comune către dezvoltarea rurală, până la maximum 20 % din sumele pe care le obțin din cheltuielile legate de piață și din plăți directe.

Atunci când sunt stabilite prin acte juridice relevante modalitățile de realizare a modulării respective, Comisia încearcă să facă posibilă modularea voluntară, depunând în același timp toate eforturile necesare pentru a se asigura că un asemenea mecanism reflectă cât mai corect posibil normele de bază care reglementează politica de dezvoltare rurală.

11.   DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND PROGRAMUL NATURA 2000

Parlamentul European își exprimă îngrijorarea cu privire la concluziile Consiliului European din decembrie 2005 privind reducerea cheltuielilor legate de piață și a plăților directe din cadrul politicii agricole comune și consecințele reducerii respective asupra cofinanțării comunitare a programului Natura 2000. Acesta invită Comisia să evalueze consecințele acestor dispoziții înainte de a prezenta noi propuneri. Parlamentul European consideră că ar trebui să se acorde o prioritate adecvată integrării programului Natura 2000 în fondurile structurale și dezvoltarea rurală. Ca parte a autorității legislative, Parlamentul European își rezervă, în prezent, poziția privind rezultatul procedurii.

12.   DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND COFINANȚAREA PRIVATĂ ȘI TVA REFERITOARE LA COEZIUNEA PENTRU CREȘTEREA ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Parlamentul European ia cunoștință de concluziile Consiliului European din decembrie 2005 privind aplicarea dezangajării automate „n + 3”, ca măsură de tranziție; Parlamentul European invită Comisia ca, atunci când aceasta stabilește în acte juridice relevante modalitățile de aplicare a normei respective, să se asigure că există norme comune privind cofinanțarea privată și TVA-ul referitoare la coeziune pentru creșterea și ocuparea forței de muncă.

13.   DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND FINANȚAREA SPAȚIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

Parlamentul European consideră că, atunci când prezintă proiectul preliminar de buget, Comisia ar trebui să estimeze cu atenție activitățile planificate pentru libertate, securitate și justiție și că finanțarea activităților respective ar trebui discutată în cadrul procedurilor prevăzute în anexa II la Acordul interinstituțional.