15/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

207


32006L0142


L 368/110

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/142/CE A COMISIEI

din 22 decembrie 2006

de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului cuprinzând lista ingredientelor care trebuie să apară, în orice situație, pe eticheta produselor alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), în special articolul 6 alineatul (11) al treilea paragraf,

având în vedere avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară din 6 decembrie 2005 și din 15 februarie 2006,

întrucât:

(1)

Anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE stabilește lista ingredientelor care trebuie să apară, în orice situație, pe eticheta produselor alimentare, având în vedere că acestea pot provoca reacții adverse la persoanele sensibile.

(2)

Articolul 6 alineatul (11) primul paragraf din directiva menționată anterior prevede reexaminarea sistematică a listei menționate la anexa IIIa și, după caz, actualizarea acesteia, pe baza celor mai recente cunoștințe științifice.

(3)

În cadrul acestei reexaminări, Comisia a cerut avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) cu privire la posibilitatea includerii în anexa IIIa a unui număr de alte produse.

(4)

În ceea ce privește lupinul, EFSA precizează în avizul său din 6 decembrie 2005 că respectiva plantă leguminoasă, din care există 450 de specii, a fost mult timp consumată în starea sa naturală dar că, de mai mulți ani, făina de lupin se adaugă în făina de grâu pentru fabricarea produselor de panificație. S-au înregistrat cazuri de reacții alergice directe, unele dintre acestea severe, iar studiile arată că există un risc relativ ridicat ca 30 % până la 60 % dintre persoanele alergice la arahide să prezinte alergie încrucișată la lupin.

(5)

În cazul moluștelor (gasteropode, bivalve și cefalopode), EFSA precizează în avizul său din 15 februarie 2006 că, cel mai adesea, acestea sunt consumate în starea lor naturală dar sunt, de asemenea, folosite ca ingrediente, după o eventuală prelucrare, în anumite preparate și în produse precum surimi. Reacțiile alergice, care pot fi grave, afectează până la 0,4 % din populație, și anume 20 % din totalitatea cazurilor de reacții alergice la produsele de origine marină. Principala proteină alergenă din moluște este tropomiozina, aceeași ca în cazul crustaceelor, cazurile de alergii încrucișate între moluște și crustacee fiind des întâlnite.

(6)

Din aceste observații se poate concluziona că lupinul și moluștele ar trebui adăugate la lista din anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE se adaugă următoarele ingrediente:

„Lupin și produse pe bază de lupin

Moluște și produse pe bază de moluște.”

Articolul 2

(1)   Începând cu 23 decembrie 2007, statele membre autorizează vânzarea produselor alimentare care sunt conforme cu prezenta directivă.

(2)   Începând cu 23 decembrie 2008, statele membre interzic vânzarea produselor alimentare care nu sunt conforme cu prezenta directivă. Cu toate acestea, vânzarea produselor alimentare care nu sunt conforme cu prezenta directivă și care au fost etichetate înainte de data respectivă este autorizată până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 23 decembrie 2007, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Acestea comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept național, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2003/89/CE (JO L 308, 25.11.2003, p. 15).