07/Volumul 17

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

216


32006L0126


L 403/18

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 decembrie 2006

privind permisele de conducere (reformată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (3) a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Odată cu noile modificări aduse respectivei directive este oportun, în scopul clarificării, ca dispozițiile respective să fie reformate.

(2)

Normele privind permisele de conducere sunt elemente esențiale ale politicii comune în domeniul transporturilor, contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere și facilitează libera circulație a persoanelor care își stabilește reședința într-un stat membru, altul decât statul care a eliberat permisul. Ținând seama de importanța mijloacelor de transport individuale, posesia unui permis de conducere recunoscut în mod corespunzător de un stat membru gazdă favorizează libera circulație și libertatea de stabilire a persoanelor. În ciuda progreselor înregistrate în privința armonizării normelor referitoare la permisele de conducere, între statele membre au continuat să existe diferențe semnificative cu privire la normele privind periodicitatea reînnoirii permiselor și la subcategoriile de vehicule care necesită o armonizare mai profundă, pentru a contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare.

(3)

Posibilitatea stabilirii unor dispoziții naționale cu privire la perioada de valabilitate prevăzută de Directiva 91/439/CEE duce la coexistența unor norme diferite în diverse state membre și la circulația a peste 110 modele diferite de permise de conducere valabile în statele membre. Aceasta creează probleme de transparență pentru cetățeni, forțele polițienești și administrațiile care răspund de gestionarea permiselor de conducere și are ca rezultat falsificarea documentelor care datează uneori de câteva decenii.

(4)

Pentru a evita ca modelul unic de permis de conducere european să se adauge la cele 110 modele aflate deja în circulație, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elibera acest model unic tuturor deținătorilor de permise.

(5)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obținute înainte de data aplicării sale.

(6)

Permisele de conducere sunt recunoscute reciproc. Statele membre ar trebui să poată aplica perioada de valabilitate stabilită de prezenta directivă unui permis care a fost eliberat de un alt stat membru fără limitarea perioadei de valabilitate administrativă și al cărui titular își are reședința pe teritoriul lor de peste doi ani.

(7)

Introducerea unei perioade de valabilitate administrativă pentru permisele de conducere noi ar trebui să facă posibilă aplicarea, în momentul reînnoirii periodice, a celor mai recente măsuri împotriva falsificării și a examenelor medicale sau a altor măsuri prevăzute de statele membre.

(8)

Din motive de siguranță rutieră, ar trebui stabilite cerințe minime pentru eliberarea unui permis de conducere. Trebuie să se armonizeze normele privind examenele de conducere și de eliberare a permisului. În acest scop ar trebui definite cunoștințele, aptitudinile și comportamentele legate de conducerea autovehiculelor, examenul de conducere ar trebui să se bazeze pe aceste concepte, iar normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea acestor vehicule ar trebui redefinite.

(9)

În momentul eliberării permisului de conducere și, ulterior, în mod periodic, conducătorii vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor ar trebui să prezinte dovada îndeplinirii normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale de conducere. Aceste controale, efectuate cu regularitate și în conformitate cu normele naționale privind respectarea normelor minime, vor contribui la libera circulație a persoanelor, vor permite evitarea denaturării concurenței și vor lua mai bine în considerare responsabilitatea specifică a conducătorilor unor astfel de vehicule. Statele membre ar trebui să poată impune examene medicale ca o garanție a respectării normelor minime de aptitudini fizice și mentale pentru conducerea altor autovehicule. Din motive de transparență, aceste examene trebuie să coincidă cu o reînnoire a permiselor de conducere și, în consecință, ar trebui determinate prin durata de valabilitate a permisului.

(10)

Este necesar să se consolideze principiul accesului progresiv la categoriile de vehicule cu două roți și la categoriile de vehicule utilizate pentru transportul de călători și de mărfuri.

(11)

Cu toate acestea, în vederea sporirii în continuare a siguranței rutiere, statelor membre ar trebui să li se permită să stabilească o limită de vârstă mai mare pentru conducerea anumitor categorii de vehicule; statelor membre ar trebui să li se permită, în împrejurări excepționale, să stabilească limite de vârstă mai mici, pentru a lua în considerare circumstanțele existente pe plan național.

(12)

Definițiile categoriilor ar trebui să reflecte într-o mai mare măsură caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective și aptitudinile necesare pentru conducerea unui vehicul.

(13)

Introducerea unei categorii de permise de conducere pentru mopeduri va crește, în special, siguranța rutieră în ceea ce privește conducătorii auto cei mai tineri care, conform statisticilor, sunt cei mai afectați de accidentele rutiere.

(14)

Ar trebui adoptate dispoziții specifice pentru a favoriza accesul persoanelor cu handicap fizic la conducerea vehiculelor.

(15)

Din motive legate de siguranța rutieră, statele membre ar trebui să poată aplica dispozițiile lor naționale cu privire la retragerea, suspendarea, reînnoirea și anularea permiselor de conducere tuturor deținătorilor de permise de conducere care și-au stabilit reședința obișnuită pe teritoriul lor.

(16)

Modelul de permis de conducere, astfel cum este definit prin Directiva 91/439/CEE, ar trebui înlocuit cu un model unic, sub forma unui card din plastic. În același timp, acest model de permis de conducere trebuie adaptat în vederea introducerii unei noi categorii de permis de conducere pentru mopeduri și în vederea introducerii unei noi categorii de permis de conducere pentru motociclete.

(17)

Introducerea unui microprocesor opțional în noul model de permis de conducere sub forma unui card din plastic ar trebui să permită statelor membre să îmbunătățească și mai mult nivelul protecției antifraudă. Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a include date naționale în cip, cu condiția ca acestea să nu se interfereze cu datele general accesibile. Cerințele tehnice pentru microprocesor ar trebui stabilite de Comisie, asistată de Comitetul pentru permise de conducere.

(18)

Ar trebui să fie stabilite norme minime privind accesul la profesia de examinator și cerințe privind formarea examinatorilor, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și aptitudinilor examinatorilor, asigurându-se astfel o evaluare mai obiectivă a persoanelor care solicită un permis de conducere și realizarea unei mai bune armonizări a examenelor de conducere.

(19)

Comisiei ar trebui să i se permită să efectueze o adaptare a anexelor I-VI la progresul științific și tehnic.

(20)

Ar trebui adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(21)

În special, Comisia ar trebui împuternicită să stabilească criteriile necesare pentru aplicarea prezentei directive. Deoarece aceste măsuri au un domeniu de aplicare general și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(22)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(23)

Prezenta directivă nu aduce atingere obligațiilor statelor membre legate de termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa VII partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Model de permis

(1)   În conformitate cu dispozițiile prezentei directive, statele membre introduc un permis de conducere național, bazat pe modelul comunitar din anexa I. Semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul figurează pe emblema de la pagina 1 a modelului comunitar de permis de conducere.

(2)   Fără a aduce atingere normelor privind protecția datelor, statele membre pot să introducă în permisul de conducere un suport de memorie (microprocesor), de îndată ce cerințele privind microprocesorul prevăzute în anexa I, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2). Aceste cerințe prevăd o omologare CE care se acordă numai atunci când se demonstrează capacitatea de a rezista la tentativele de falsificare sau de modificare a datelor.

(3)   Microprocesorul încorporează datele armonizate privind permisul de conducere, precizate în anexa I.

După consultarea Comisiei, statele membre pot stoca date suplimentare, cu condiția ca punerea în aplicare a prezentei directive să nu fie în niciun fel perturbată.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), Comisia poate modifica anexa I, pentru a garanta o interoperabilitate viitoare.

(4)   Cu acordul Comisiei, statele membre pot aduce modelului din anexa I ajustările necesare pentru prelucrarea pe calculator a permisului de conducere.

Articolul 2

Recunoașterea reciprocă

(1)   Permisele de conducere eliberate de statele membre sunt recunoscute reciproc.

(2)   Atunci când titularul unui permis de conducere național valabil, dar neavând durata de valabilitate administrativă prevăzută la articolul 7 alineatul (2), își stabilește reședința obișnuită într-un stat membru, altul decât cel care a eliberat permisul de conducere, statul membru gazdă poate aplica respectivului permis perioadele de valabilitate administrativă prevăzute la articolul respectiv prin reînnoirea permisului, după expirarea unei perioade de doi ani de la data la care titularul și-a stabilit reședința obișnuită pe teritoriul respectivului stat.

Articolul 3

Măsuri împotriva falsificării

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a evita orice risc de falsificare a permiselor de conducere, inclusiv pentru modelele de permis de conducere eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre informează Comisia în această privință.

(2)   Materialul utilizat pentru permisul de conducere, descris în anexa I, este protejat împotriva falsificării prin aplicarea unor specificații destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2). Statele membre pot să introducă elemente de siguranță suplimentare.

(3)   Statele membre se asigură că, până la 19 ianuarie 2033, toate permisele de conducere eliberate sau aflate în circulație vor îndeplini toate cerințele prezentei directive.

Articolul 4

Categorii, definiții și vârste minime

(1)   Permisul de conducere prevăzut la articolul 1 autorizează conducerea autovehiculelor din categoriile definite în continuare. Acesta poate fi eliberat începând de la vârsta minimă indicată pentru fiecare categorie. Prin „autovehicul” se înțelege orice vehicul prevăzut cu un motor de propulsie care circulă pe un drum prin mijloace proprii, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine.

(2)   Mopeduri:

 

Categoria AM:

vehicule cu două roți sau cu trei roți, având o viteză maximă proiectată care nu depășește 45 km/h, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (5) (cu excepția celor care au o viteză maximă proiectată mai mică sau egală cu 25 km/h) și cvadriciclurilor ușoare, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2002/24/CE;

vârsta minimă pentru categoria AM este stabilită la 16 ani.

(3)   Motociclete cu sau fără ataș și tricicluri cu motor:

„motocicletă” înseamnă vehicule cu două roți, cu sau fără ataș, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;

„triciclu cu motor” înseamnă vehicule cu trei roți dispuse simetric, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2002/24/CE.

(a)

Categoria A1:

motociclete cu cilindree maximă de 125 centimetri cubi, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

vârsta minimă pentru categoria A1 este stabilită la 16 ani.

(b)

Categoria A2:

motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

vârsta minimă pentru categoria A2 este stabilită la 18 ani.

(c)

Categoria A:

(i)

motociclete

Vârsta minimă pentru categoria A este stabilită la 20 de ani. Cu toate acestea, pentru a putea conduce motociclete din prezenta categorie, este necesară o experiență de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2 de cel puțin doi ani. Se poate renunța la această cerință referitoare la experiența anterioară, în cazul în care candidatul are cel puțin 24 de ani;

(ii)

tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW

Vârsta minimă pentru tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW este stabilită la 21 de ani.

(4)   Autovehicule:

„autovehicul” înseamnă orice vehicul cu motor, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele conectate la o linie electrică și care nu circulă pe șine. Nu include tractoarele agricole sau forestiere;

„tractor agricol sau forestier” înseamnă orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta sau a acționa anumite scule, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă sau forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară.

(a)

Categoria B1:

cvadricicluri, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;

vârsta minimă pentru categoria B1 este stabilită la 16 ani;

categoria B1 este opțională; în statele membre care nu prevăd această categorie de permis de conducere, este necesar un permis de conducere din categoria B pentru a conduce aceste vehicule.

(b)

Categoria B:

autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3 500 kg și care sunt concepute și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afara conducătorului auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare pentru vehiculele respective, la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având masa maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa maximă autorizată a acestui ansamblu să nu depășească 4 250 kg. În cazul în care un astfel de ansamblu depășește 3 500 kg, statele membre, în conformitate cu dispozițiile anexei V, solicită ca acest ansamblu să fie condus numai după:

efectuarea unui curs de formare sau

promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Statele membre pot solicita, de asemenea, atât efectuarea unui astfel de curs de formare, cât și promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Statele membre indică dreptul de conducere a unui astfel de ansamblu pe permisul de conducere prin codul comunitar corespunzător.

Vârsta minimă pentru categoria B este stabilită la 18 ani.

(c)

Categoria BE:

fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule formate dintr-un vehicul tractor din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a căror masă maximă autorizată nu depășește 3 500 kg;

vârsta minimă pentru categoria BE este stabilită la 18 ani.

(d)

Categoria C1:

autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă autorizată depășește 3 500 kg, fără să depășească 7 500 kg, și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată de 750 kg.

(e)

Categoria C1E:

fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria C1, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa autorizată a ansamblului să nu depășească 12 000 kg;

fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 3 500 kg, cu condiția ca masa autorizată a ansamblului să nu depășească 12 000 kg;

vârsta minimă pentru categoriile C1 și C1E este stabilită la 18 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule ale Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri (6).

(f)

Categoria C:

autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă autorizată depășește 3 500 kg și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(g)

Categoria CE:

fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria C, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

vârsta minimă pentru categoriile C și CE este stabilită la 21 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(h)

Categoria D1:

autovehicule proiectate și construite pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto și care au o lungime maximă ce nu depășește 8 m; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(i)

Categoria D1E:

fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria D1, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

vârsta minimă pentru categoriile D1 și D1E este stabilită la 21 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(j)

Categoria D:

autovehicule concepute și construite pentru transportul a peste opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele care pot fi conduse cu un permis din categoria D se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(k)

Categoria DE:

fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria D, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

vârsta minimă pentru categoriile D și DE este stabilită la 24 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(5)   Cu acordul Comisiei, statele membre pot exclude de la aplicarea prezentului articol anumite tipuri specifice de autovehicule, cum ar fi vehiculele speciale pentru persoanele cu handicap.

Statele membre pot exclude de la aplicarea prezentei directive vehiculele utilizate de forțele armate sau apărarea civilă sau aflate sub controlul acestora.

(6)   Statele membre pot majora sau reduce vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere:

(a)

pentru categoria AM, vârsta poate fi redusă la 14 ani sau poate fi majorată la 18 ani;

(b)

pentru categoria B1, vârsta poate fi majorată la 18 ani;

(c)

pentru categoria A1, vârsta poate fi majorată la 17 sau 18 ani,

în cazul în care există o diferență de doi ani între vârsta minimă pentru categoria A1 și vârsta minimă pentru categoria A2 și

este necesară o perioadă minimă de doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A2 înainte de a putea conduce motociclete din categoria A, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (3) litera (c) punctul (i);

(d)

pentru categoriile B și BE, vârsta poate fi redusă la 17 ani.

Statele membre pot reduce vârsta minimă pentru categoria C la 18 ani, iar pentru categoria D la 21 de ani, cu privire la:

(a)

vehiculele utilizate de pompieri și cele utilizate de forțele de menținere a ordinii publice;

(b)

vehiculele supuse unor teste la drum, în scopul reparațiilor sau al întreținerii.

Permisele de conducere eliberate persoanelor care au o vârstă inferioară celei prevăzute la alineatele (2)-(4), în conformitate cu prezentul alineat, sunt valabile numai pe teritoriul statului membru emitent, până la data la care titularul permisului împlinește vârsta minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).

Statele membre pot recunoaște valabilitatea pe teritoriul lor a permiselor de conducere eliberate conducătorilor auto care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).

Articolul 5

Condiții și restricții

(1)   Permisele de conducere precizează condițiile în care conducătorul auto este autorizat să conducă.

(2)   În cazul în care, din cauza unui handicap fizic, condusul este autorizat doar pentru anumite tipuri de vehicule sau pentru vehicule adaptate, testul de verificare a aptitudinilor și a comportamentului prevăzut la articolul 7 este susținut pe un astfel de vehicul.

Articolul 6

Etapele progresive și echivalările dintre categorii

(1)   Eliberarea permiselor de conducere se face în următoarele condiții:

(a)

permisul pentru categoriile C1, C, D1 și D se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoria B;

(b)

permisul pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.

(2)   Valabilitatea permiselor de conducere se stabilește după cum urmează:

(a)

permisele acordate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

(b)

permisele acordate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE atât timp cât titularii lor sunt autorizați să conducă vehicule din categoria D;

(c)

permisele acordate pentru categoriile CE și DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoriile C1E, respectiv, D1E;

(d)

permisele acordate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM. Cu toate acestea, pentru permisele de conducere eliberate pe teritoriul său, un stat membru poate limita echivalările pentru categoria AM la categoriile A1, A2 și A, în cazul în care statul membru respectiv condiționează obținerea unui permis categoria AM de promovarea unei probe practice de conducere;

(e)

permisele eliberate pentru categoria A2 sunt valabile și pentru categoria A1;

(f)

permisele acordate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv, D1.

(3)   Pentru conducerea pe teritoriul lor, statele membre pot acorda următoarele echivalări:

(a)

tricicluri cu motor în cadrul unui permis categoria B, pentru tricicluri cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiția ca titularul permisului din categoria B să aibă cel puțin vârsta de 21 de ani;

(b)

motociclete din categoria A1 în cadrul unui permis din categoria B.

Deoarece prezentul alineat nu este valabil decât pe teritoriul lor, statele membre nu indică pe permisul de conducere faptul că titularul este autorizat să conducă aceste vehicule.

(4)   Statele membre pot, după consultarea Comisiei, să autorizeze conducerea pe teritoriul lor:

(a)

a vehiculelor din categoria D1 (având o masă maximă autorizată de 3 500 kg, neincluzând echipamentele specializate destinate transportului pasagerilor cu handicap) de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B obținut de cel puțin doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate în scopuri sociale de entități necomerciale, iar conducătorul auto să își ofere serviciile în mod voluntar;

(b)

a vehiculelor cu o masă maximă autorizată de peste 3 500 kg, de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B, care a fost obținut de cel puțin doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate, numai în stare staționară, în scopuri de instruire sau recreative și ca acestea să fie utilizate în scopuri sociale de entități necomerciale, iar vehiculele să fi fost modificate astfel încât să nu poată fi folosite nici pentru transportul a mai mult de nouă persoane, nici pentru transportul altor mărfuri în afara celor strict necesare pentru utilizarea care le-a fost atribuită.

Articolul 7

Eliberarea, valabilitatea și reînnoirea

(1)   Permisele de conducere se eliberează numai solicitanților care:

(a)

au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului și un test teoretic și îndeplinesc normele medicale, în conformitate cu dispozițiile anexelor II și III;

(b)

au promovat un test teoretic doar în ceea ce privește categoria AM; statele membre pot cere solicitanților să promoveze un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului și un examen medical pentru această categorie.

Pentru triciclurile și cvadriciclurile din această categorie, statele membre pot impune un test specific de verificare a aptitudinilor și comportamentului. Pentru diferențierea vehiculelor din categoria AM, pe permisul de conducere se poate înscrie un cod național;

(c)

au promovat numai un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului sau au urmat un curs de formare în conformitate cu anexa VI, în privința categoriei A2 sau categoriei A, cu condiția de a fi acumulat minimum doi ani de experiență în conducerea unei motociclete din categoria A1 sau, respectiv, din categoria A2;

(d)

au urmat un curs de formare sau au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului sau au urmat un curs de formare și au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului în conformitate cu anexa V, în privința categoriei B pentru conducerea unui ansamblu de vehicule, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (4) litera (b) al doilea paragraf;

(e)

au reședința obișnuită pe teritoriul statului membru care eliberează permisul sau pot dovedi că urmează studii pe teritoriul statului membru respectiv de cel puțin șase luni.

(2)

(a)

De la 19 ianuarie 2013, permisele eliberate de statele membre pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE au o valabilitate administrativă de 10 ani.

Un stat membru poate decide că permisele pe care le eliberează pentru aceste categorii au o valabilitate administrativă de până la 15 ani.

(b)

De la 19 ianuarie 2013, permisele eliberate de statele membre pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E au o valabilitate administrativă de 5 ani.

(c)

Reînnoirea unui permis de conducere poate determina începutul unei noi perioade de valabilitate administrativă pentru o altă categorie sau alte categorii pe care titularul permisului este autorizat să le conducă, în măsura în care aceasta este în conformitate cu condițiile prevăzute de prezenta directivă.

(d)

Prezența unui microprocesor în conformitate cu articolul 1 nu este o condiție de valabilitate a unui permis de conducere. Pierderea sau imposibilitatea citirii unui microprocesor sau o altă deteriorare a acestuia nu afectează valabilitatea documentului.

(3)   Reînnoirea permiselor de conducere în momentul în care valabilitatea lor administrativă expiră este supusă următoarelor condiții:

(a)

îndeplinirea în continuare a normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru conducere prevăzute la anexa III pentru permisele de conducere din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E și

(b)

reședința obișnuită pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de conducere sau prezentarea dovezii că solicitantul a efectuat studii cel puțin șase luni pe teritoriul statului membru respectiv.

Statele membre pot impune, la reînnoirea permiselor de conducere din categoriile AM, A, A1, A2, B, B1 și BE, o examinare care aplică normele minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru conducere prevăzute în anexa III.

Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă prevăzută la alineatul (2) a permiselor de conducere eliberate șoferilor începători pentru orice categorie, în vederea aplicării unor măsuri specifice pentru acești conducători auto, în scopul îmbunătățirii siguranței rutiere.

Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă a primului permis eliberat conducătorilor auto începători pentru categoriile C și D la 3 ani, pentru a putea aplica măsuri specifice pentru acești conducători auto, în scopul îmbunătățirii siguranței lor rutiere.

Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă prevăzută la alineatul (2) a permiselor de conducere individuale pentru orice categorie, în cazul în care acest lucru este considerat necesar, în vederea creșterii frecvenței controalelor medicale sau pentru aplicarea altor măsuri specifice, cum ar fi restricțiile pentru persoanele care încalcă normele rutiere.

Statele membre pot reduce perioada de valabilitate administrativă, prevăzută la alineatul (2), a permiselor de conducere ai căror titulari își au reședința pe teritoriul lor și au împlinit vârsta de 50 de ani, în vederea sporirii frecvenței controalelor medicale sau pentru aplicarea altor măsuri specifice, cum ar fi cursurile de perfecționare. Această perioadă redusă de valabilitate administrativă se poate aplica numai cu ocazia reînnoirii permisului de conducere.

(4)   Fără a aduce atingere legilor naționale în domeniul penal și polițienesc, statele membre pot să aplice, pentru eliberarea permiselor de conducere, după consultarea Comisiei, dispozițiile normelor lor naționale în ceea ce privește alte condiții decât cele prevăzute de prezenta directivă.

(5)

(a)

Nicio persoană nu poate deține mai mult de un permis de conducere.

(b)

Un stat membru refuză eliberarea unui permis în cazul în care constată că solicitantul deține deja un permis de conducere.

(c)

Statele membre iau măsurile necesare în conformitate cu litera (b). Măsurile necesare în privința eliberării, înlocuirii, reînnoirii sau schimbării unui permis de conducere constă în a verifica, împreună cu alte state membre, dacă solicitantul este deja titularul unui alt permis de conducere, în cazul în care există motive suficiente pentru a suspecta acest lucru.

(d)

Pentru a facilita verificările prevăzute la litera (b), statele membre utilizează rețeaua de permise de conducere a Uniunii Europene, de îndată ce aceasta devine operațională.

Fără a aduce atingere articolului 2, un stat membru care eliberează un permis ia toate măsurile pentru a se asigura că o persoană îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și aplică dispozițiile sale naționale privind anularea sau retragerea dreptului de a conduce, în cazul în care se stabilește că a fost eliberat un permis fără respectarea acestor cerințe.

Articolul 8

Adaptarea la progresul științific și tehnic

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor I-VI la progresul științific și tehnic se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 9

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru permise de conducere.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, în ceea ce privește dispozițiile articolului 8 din această directivă.

Articolul 10

Examinatori

De la intrarea în vigoare a prezentei directive, examinatorii îndeplinesc normele minime prevăzute la anexa IV.

Examinatorii care lucrează deja în această funcție înainte de 19 ianuarie 2013 se supun doar cerințelor privind asigurarea calității și formarea continuă efectuată cu regularitate.

Articolul 11

Dispoziții diverse privind schimbarea, retragerea, înlocuirea și recunoașterea permiselor de conducere

(1)   În cazul în care titularul unui permis de conducere național valabil eliberat de un stat membru își stabilește reședința obișnuită într-un alt stat membru, acesta poate solicita ca permisul său de conducere să fie schimbat cu un permis echivalent. Statului membru care efectuează schimbarea îi revine sarcina de a verifica pentru ce categorie continuă să fie efectiv valabil permisul prezentat.

(2)   Sub rezerva respectării principiului teritorialității legislației penale și polițienești, statul membru în care este situată reședința obișnuită poate aplica dispozițiile sale naționale cu privire la restrângerea, suspendarea, retragerea sau anularea dreptului de conducere al titularului unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru și, în cazul în care este necesar, poate schimba permisul în acest scop.

(3)   Statul membru care efectuează schimbarea returnează permisul vechi autorităților statului membru care l-a emis și comunică motivele acestei acțiuni.

(4)   Un stat membru refuză eliberarea unui permis de conducere unui solicitant al cărui permis de conducere face obiectul unei restricții, suspendări sau retrageri într-un alt stat membru.

Un stat membru refuză să recunoască valabilitatea oricărui permis de conducere eliberat de un alt stat membru unei persoane al cărei permis de conducere face obiectul unei restricții, suspendări sau retrageri pe teritoriul statului membru anterior.

De asemenea, un stat membru poate refuza eliberarea unui permis de conducere unui solicitant al cărui permis a fost anulat într-un alt stat membru.

(5)   Înlocuirea unui permis de conducere care a fost, de exemplu, pierdut sau furat se poate obține numai de la autoritățile competente ale statului membru în care titularul își are reședința obișnuită; autoritățile respective asigură înlocuirea pe baza informațiilor pe care le posedă sau, dacă este cazul, pe baza unei atestări a autorităților competente din statul membru care a eliberat permisul inițial.

(6)   În cazul în care un stat membru schimbă un permis de conducere eliberat de o țară terță cu un permis de conducere de model comunitar, această schimbare, precum și orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere de model comunitar.

O astfel de schimbare se poate efectua numai în cazul în care permisul eliberat de țara terță a fost predat autorităților competente ale statului membru care efectuează schimbarea. În cazul în care titularul acestui permis își stabilește reședința obișnuită într-un alt stat membru, nu este necesar ca acesta din urmă să aplice principiul recunoașterii reciproce prevăzut la articolul 2.

Articolul 12

Reședința obișnuită

În sensul prezentei directive, „reședință obișnuită” înseamnă locul în care o persoană locuiește în mod obișnuit, adică pe parcursul a cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic, datorită unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, datorită unor legături personale care relevă legături strânse între respectiva persoană și locul în care locuiește aceasta.

Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale și care, din acest motiv, locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul legăturilor sale personale, cu condiția ca persoana respectivă să se întoarcă în acel loc cu regularitate. Această din urmă condiție nu este necesară în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru îndeplinirea unei misiuni cu durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică transferul reședinței obișnuite.

Articolul 13

Echivalări între permisele de model necomunitar

(1)   Cu acordul Comisiei, statele membre stabilesc echivalări între drepturile dobândite înainte de punerea în aplicare a prezentei directive și categoriile definite la articolul 4.

După consultarea Comisiei, statele membre pot aduce legislației lor naționale ajustările necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 11 alineatele (4), (5) și (6).

(2)   Niciun drept de conducere acordat înainte de 19 ianuarie 2013 nu este retras sau restrâns în vreun fel prin dispozițiile prezentei directive.

Articolul 14

Reexaminarea

Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv impactul acesteia asupra siguranței rutiere, cel mai devreme la 19 ianuarie 2018.

Articolul 15

Asistența reciprocă

Statele membre își acordă reciproc asistență în procesul de punere în aplicare a prezentei directive și fac schimb de informații privind permisele pe care le-au eliberat, schimbat, înlocuit, reînnoit sau retras. În acest scop, ele utilizează rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene, de îndată ce aceasta devine operațională.

Articolul 16

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 19 ianuarie 2011, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatul (1), articolului 3, articolului 4 alineatele (1), (2), (3) și (4) literele (b)-(k), articolului 6 alineatul (1), alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e), articolului 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), alineatele (2), (3) și (5), articolului 8, articolului 10, articolului 13, articolului 14, articolului 15 și anexelor I punctul 2, II punctul 5.2 privind categoriile A1, A2 și A, IV, V și VI. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

(2)   Statele membre aplică aceste dispoziții de la 19 ianuarie 2013.

(3)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile la directiva abrogată, conținute în actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare, se interpretează ca fiind trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri, precum și textul acesteia.

(4)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Abrogarea

Directiva 91/439/CEE se abrogă de la 19 ianuarie 2013, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele indicate în anexa VII partea B pentru transpunerea respectivei directive în dreptul național.

Articolul 2 alineatul (4) din Directiva 91/439/CEE se abrogă la 19 ianuarie 2007.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 alineatul (1), articolul 5, articolul 6 alineatul (2) litera (b), articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 9, articolul 11 alineatele (1), (3), (4), (5) și (6), articolul 12 și anexele I, II și III se aplică de la 19 ianuarie 2009.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 112, 30.4.2004, p. 34.

(2)  Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (JO C 304 E, 1.12.2005, p. 202), Poziția comună a Consiliului din 18 septembrie 2006 (JO C 295 E, 5.12.2006, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006.

(3)  JO L 237, 24.8.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/30/CE a Comisiei (JO L 106, 27.4.2005, p. 17).

(6)  JO L 226, 10.9.2003, p. 4. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/66/CE a Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).


ANEXA I

DISPOZIȚII PRIVIND MODELUL COMUNITAR DE PERMIS DE CONDUCERE

1.

Caracteristicile fizice ale cardului modelului comunitar de permis de conducere sunt în conformitate cu ISO 7810 și ISO 7816-1.

Cardul se confecționează din policarbonat.

Metodele de verificare a caracteristicilor permiselor de conducere în scopul asigurării conformității lor cu normele internaționale sunt în conformitate cu ISO 10373.

2.

Securitatea fizică a permiselor de conducere

Securitatea fizică a permiselor de conducere este amenințată de:

producerea de carduri false: crearea unui document nou foarte asemănător cu documentul original, fie ex nihilo, fie prin copierea unui document original;

modificarea materialului: schimbarea unei proprietăți a documentului original, de exemplu, modificarea unora dintre datele imprimate pe document.

Securitatea globală constă în sistemul ca întreg, alcătuit din procedura de solicitare, transmiterea datelor, materialul din care este confecționat cardul, tehnica de imprimare, un set minim de elemente de siguranță și procesul de personalizare.

(a)

Materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat împotriva falsificării prin folosirea următoarelor tehnici (elemente de siguranță obligatorii):

corpul cardului este insensibil la radiații UV;

un model de fundal de siguranță conceput a fi greu de contrafăcut prin scanare, imprimare sau copiere, folosind imprimarea irizată cu cerneluri multicolore de siguranță și imprimare ghioșată pozitivă și negativă. Modelul nu este alcătuit din culorile primare (CMGN), conține un model complex alcătuit din minimum două culori speciale și include microcaractere;

elemente optice variabile care asigură o protecție adecvată împotriva copierii și falsificării fotografiei;

gravare cu laser;

în zona fotografiei, modelul de fundal de siguranță și fotografia ar trebui să se suprapună cel puțin pe marginile fotografiei (model de atenuare).

(b)

În afară de aceasta, materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat împotriva falsificării prin folosirea a cel puțin trei dintre următoarele tehnici (elemente de siguranță suplimentare):

cerneluri în culori schimbătoare*;

cerneluri termocrome*;

holograme personalizate*;

imagini laser variabile*;

cerneală fluorescentă la ultraviolete, vizibilă și transparentă;

imprimare irizată;

filigran digital în fundal;

pigmenți infraroșii sau fosforescenți;

caractere, simboluri sau modele palpabile*.

(c)

Statele membre sunt libere să introducă elemente de siguranță suplimentare. În general sunt preferate tehnicile indicate cu asterisc deoarece permit polițiștilor să verifice valabilitatea cardului fără mijloace speciale.

3.

Permisul are două fețe.

Pagina 1 conține:

(a)

cuvintele „Permis de conducere” imprimate cu caractere mari în limba sau limbile statului membru care eliberează permisul;

(b)

numele statului membru care eliberează permisul (opțional);

(c)

semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul, imprimat în negativ într-un dreptunghi albastru înconjurat de un cerc format din douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este după cum urmează:

B

:

Belgia

CZ

:

Republica Cehă

DK

:

Danemarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

GR

:

Grecia

E

:

Spania

F

:

Franța

IRL

:

Irlanda

I

:

Italia

CY

:

Cipru

LV

:

Letonia

LT

:

Lituania

L

:

Luxemburg

H

:

Ungaria

M

:

Malta

NL

:

Țările de Jos

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portugalia

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacia

FIN

:

Finlanda

S

:

Suedia

UK

:

Regatul Unit;

(d)

informații caracteristice permisului eliberat, numerotate după cum urmează:

1.

numele titularului;

2.

prenumele titularului;

3.

data și locul nașterii;

4.

(a)

data eliberării permisului;

(b)

data expirării permisului sau o cratimă în cazul în care permisul are perioadă de valabilitate nelimitată, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) litera (c);

(c)

denumirea autorității emitente (poate fi tipărită pe pagina 2);

(d)

un număr diferit de cel de la punctul 5, în scopuri administrative (opțional);

5.

numărul permisului;

6.

fotografia titularului;

7.

semnătura titularului;

8.

reședința, domiciliul sau adresa poștală (opțional);

9.

categoria (categoriile) de vehicule pe care deținătorul are dreptul să le conducă (categoriile naționale sunt imprimate cu un alt tip de caractere decât categoriile armonizate);

(e)

cuvintele „Model al Comunităților Europene” în limba (limbile) statului membru care eliberează permisul și cuvintele „Permis de conducere” în celelalte limbi ale Comunității, imprimate cu roz pentru a alcătui un fundal al permisului:

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;

(f)

culori de referință:

albastru: Pantone Reflex Blue;

galben: Pantone Yellow.

Pagina 2 conține:

(a)

9.

categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă (categoriile naționale sunt imprimate cu un alt tip de caractere decât categoriile armonizate);

10.

data primei eliberări pentru fiecare categorie (această dată trebuie să fie retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare);

11.

data expirării fiecărei categorii;

12.

informații suplimentare/restricții, în formă codificată, în privința fiecărei (sub)categorii în cauză.

Codurile sunt următoarele:

coduri de la 01 la 99

:

coduri comunitare armonizate

CONDUCĂTOR AUTO (considerente medicale)

01.

Corectarea și/sau protejarea vederii

01.01.

Ochelari

01.02.

Lentilă (lentile) de contact

01.03.

Sticlă protectoare

01.04.

Lentilă opacă

01.05.

Acoperitoare pentru ochi

01.06.

Ochelari sau lentile de contact

02.

Proteze auditive/dispozitiv ajutător pentru comunicare

02.01.

Proteză auditivă pentru o ureche

02.02.

Proteză auditivă pentru două urechi

03.

Proteze/orteze ale membrelor

03.01.

Proteze/orteze ale membrelor superioare

03.02.

Proteze/orteze ale membrelor inferioare

05.

Utilizare restricționată (folosirea obligatorie a subcodurilor, conducere sub rezerva restricțiilor medicale)

05.01.

Limitare la călătorii în timpul zilei (de exemplu, o oră după răsăritul soarelui și o oră înainte de apusul soarelui)

05.02.

Limitare la călătorii pe o rază de … km de la domiciliul titularului sau doar în interiorul orașului/regiunii

05.03.

Conducere fără pasageri

05.04.

Limitare la călătorii cu o viteză de maximum … km/h

05.05.

Conducere autorizată doar în prezența unui însoțitor care posedă permis de conducere

05.06.

Fără remorcă

05.07.

Nu este permisă conducerea pe autostrăzi

05.08.

Nu este permis alcoolul

ADAPTĂRI ALE VEHICULULUI

10.

Transmisie modificată

10.01.

Transmisie manuală

10.02.

Transmisie automată

10.03.

Transmisie acționată electronic

10.04.

Levierul schimbătorului de viteze adaptat

10.05.

Fără cutie de viteze secundară

15.

Ambreiaj modificat

15.01.

Levierul schimbătorului de viteze adaptat

15.02.

Ambreiaj manual

15.03.

Ambreiaj automat

15.04.

Separare înainte de pedala de ambreiaj/cu pedala la podea/cu pedala de ambreiaj detașată

20.

Sistem de frânare modificat

20.01.

Pedala de frână adaptată

20.02.

Pedala de frână mărită

20.03.

Pedala de frână adaptată pentru piciorul stâng

20.04.

Pedala de frână prin talpă

20.05.

Pedala de frână înclinată

20.06.

Frână de serviciu manuală (adaptată)

20.07.

Utilizare maximă a frânei de serviciu consolidate

20.08.

Utilizare maximă a frânei de urgență incluse în frâna de serviciu

20.09.

Frână de parcare adaptată

20.10.

Frâna de parcare acționată electronic

20.11.

Frână de parcare acționată cu piciorul (adaptată)

20.12.

Separare înainte de pedala de frână/cu pedala la podea/cu pedala de frână detașată

20.13.

Frână acționată cu genunchiul

20.14.

Frână de serviciu acționată electronic

25.

Sisteme de accelerare modificate

25.01.

Pedală de accelerație adaptată

25.02.

Pedală de accelerație prin talpă

25.03.

Pedală de accelerație înclinată

25.04.

Pedală de accelerație manuală

25.05.

Pedală de accelerație la genunchi

25.06.

Servoaccelerații (electronice, pneumatice etc.)

25.07.

Pedală de accelerație plasată în stânga pedalei de frână

25.08.

Pedală de accelerație plasată în stânga

25.09.

Separare înainte de pedala de accelerație/cu pedala la podea/cu pedala de accelerație detașată

30.

Sisteme combinate de frânare și accelerare, modificate

30.01.

Pedale paralele

30.02.

Pedale la (sau aproape la) același nivel

30.03.

Accelerație și frână cu alunecare

30.04.

Accelerație și frână cu alunecare și orteză

30.05.

Pedala de accelerație și frână la podea/detașată

30.06.

Podea înălțată

30.07.

Separare pe partea pedalei de frână

30.08.

Separare pentru proteză pe partea pedalei de frână

30.09.

Separare în fața pedalelor de accelerație și frână

30.10.

Suport pentru călcâi/picior

30.11.

Accelerație și frână acționate electronic

35.

Dispozitive de comandă modificate

(Comutatoare pentru lumini, ștergătoare de parbriz/instalații de spălare a parbrizului, claxon, indicatoare de direcție etc.)

35.01.

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără o influență negativă asupra direcției și manevrării etc.

35.02.

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără eliberarea volanului și a accesoriilor (buton, furcă etc.)

35.03.

Dispozitive de comandă care pot fi acționate cu mâna stângă fără eliberarea volanului și a accesoriilor (buton, furcă etc.)

35.04.

Dispozitive de comandă care pot fi acționate cu mâna dreaptă fără eliberarea volanului și a accesoriilor (buton, furcă etc.)

35.05.

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără eliberarea volanului și a accesoriilor (buton, furcă etc.) și mecanisme combinate de accelerație și frână

40.

Direcție modificată

40.01.

Direcție asistată standard

40.02.

Direcție asistată consolidată

40.03.

Direcție cu sistem de rezervă

40.04.

Coloană de direcție alungită

40.05.

Volan modificat (volan cu profil mărit/îngroșat, volan cu diametru redus etc.)

40.06.

Volan înclinat

40.07.

Volan vertical

40.08.

Volan orizontal

40.09.

Conducere acționată cu picioarele

40.10.

Conducere cu dispozitiv modificat (joystick etc.)

40.11.

Buton pe volan

40.12.

Cu orteză de mână pe volan

40.13.

Cu orteză de tendon

42.

Cu oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată (modificate)

42.01.

Oglindă retrovizoare exterioară dreapta (sau stânga)

42.02.

Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă

42.03.

Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului

42.04.

Oglindă retrovizoare interioară panoramică

42.05.

Oglindă retrovizoare pentru unghiul mort

42.06.

Oglindă (oglinzi) retrovizoare în exterior acționată (acționate) electric

43.

Scaunul conducătorului auto, modificat

43.01.

Scaunul conducătorului auto la o înălțime de observație bună și la distanță normală față de volan și de pedală

43.02.

Scaunul conducătorului auto ajustat la forma corpului

43.03.

Scaunul conducătorului auto cu suport lateral pentru stabilitate bună

43.04.

Scaunul conducătorului auto cu rezemătoare pentru braț

43.05.

Scaunul conducătorului auto cu glisieră alungită

43.06.

Centură de siguranță ajustată

43.07.

Centură de siguranță tip ham

44.

Modificări la motociclete (folosirea subcodurilor este obligatorie)

44.01.

Frână cu comandă unică

44.02.

Frână acționată manual (adaptată) (la roata din față)

44.03.

Frână acționată cu piciorul (adaptată) (la roata din spate)

44.04.

Manetă de accelerație (adaptată)

44.05.

Transmisie manuală și ambreiaj manual (adaptate)

44.06.

Oglinzi retrovizoare (adaptate)

44.07.

Comenzi (adaptate) (semnalizare, lumini de frână, …)

44.08.

Scaun reglat la o înălțime care îi permite conducătorului auto, în poziția șezând, să aibă în același timp ambele picioare pe suprafața drumului

45.

Motociclete numai cu ataș

50.

Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de șasiu (numărul de identificare al vehiculului, VIN)

51.

Limitat la un anumit vehicul/o anumită placă cu număr de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului, VRN)

ASPECTE ADMINISTRATIVE

70.

Schimbarea permisului nr… eliberat de… (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe; de exemplu, 70.0123456789.NL)

71.

Duplicat la permis nr.. (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe; de exemplu, 71.987654321.HR)

72.

Limitat la categoria A de vehicule având o capacitate cilindrică maximă de 125 cc și o putere maximă de 11 KW (A1)

73.

Limitat la categoria B de autovehicule de tip triciclu sau cvadriciclu (B1)

74.

Limitat la categoria C de vehicule cu masa maximă autorizată de 7 500 kg (C1)

75.

Limitat la categoria D de vehicule cu maximum 16 locuri, în afară de locul conducătorului auto (D1)

76.

Limitat la categoria C de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 7 500 kg (C1), atașate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depășește 750 kg, cu condiția ca masa maximă autorizată a trenului rutier astfel format să nu depășească 12 000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa la gol a vehiculului tractor (C1E).

77.

Limitat la categoria D de vehicule cu maximum 16 locuri, în afară de locul conducătorului auto (D1), atașate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depășește 750 kg, cu condiția ca (a) masa maximă autorizată a trenului rutier astfel format să nu depășească 12 000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa la gol a vehiculului tractor și (b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de persoane (D1E).

78.

Limitat la vehicule cu transmisie automată

79.

(…) Limitat la vehiculele care respectă specificațiile indicate în paranteze, în contextul aplicării Directivei 91/439/CEE articolul 10 alineatul (1)

90.01

:

la stânga

90.02

:

la dreapta

90.03

:

stânga

90.04

:

dreapta

90.05

:

mână

90.06

:

picior

90.07

:

utilizabil

95.

Conducătorul auto deținător de CPC care îndeplinește obligația de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE până la … [de exemplu, 95.01.01.2012]

96.

Conducătorul auto care a finalizat un curs de formare sau care a promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului în conformitate cu dispozițiile anexei V.

codurile 100 și peste

:

coduri naționale valabile doar pentru conducere pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul.

În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubricile 9, 10 și 11;

13.

un spațiu rezervat pentru eventuala inscripționare de către statul membru gazdă, în cadrul punerii în aplicare a punctului 4 litera (a) din prezenta anexă, a informațiilor esențiale pentru gestionarea permisului;

14.

un spațiu rezervat pentru eventuala inscripționare, de către statul membru care eliberează permisul, a informațiilor esențiale pentru gestionarea permisului sau legate de siguranța rutieră (opțional). În cazul în care informațiile sunt legate de una dintre rubricile definite în prezenta anexă, acestea trebuie să fie precedate de numărul rubricii respective.

Cu acordul scris al titularului, pot fi adăugate în acest spațiu informații care nu sunt legate de gestionarea permisului sau de siguranța rutieră; adăugarea unor astfel de mențiuni nu afectează în niciun fel utilizarea modelului ca permis de conducere;

(b)

o explicație la rubricile numerotate pe paginile 1 și 2 ale permisului de conducere [cel puțin rubricile 1, 2, 3, 4 (a), 4 (b), 4 (c), 5, 10, 11 și 12]

În cazul în care un stat membru dorește să facă inscripționarea într-o limbă națională alta decât următoarele limbi: cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză, elaborează o versiune bilingvă a permisului folosind una dintre limbile menționate mai sus, fără a aduce atingere altor dispoziții din prezenta anexă;

(c)

pe modelul comunitar de permis se rezervă un spațiu pentru a permite posibila introducere a unui microprocesor sau a unui alt dispozitiv informatizat echivalent.

4.   Dispoziții speciale

(a)

În cazul în care titularul unui permis de conducere eliberat de un stat membru în conformitate cu prezenta anexă are domiciliul normal într-un alt stat membru, acesta din urmă poate introduce în permis informații care sunt esențiale pentru gestionarea permisului, cu condiția de a introduce acest tip de informații și pe permisele pe care le eliberează și cu condiția existenței unui spațiu suficient în acest scop.

(b)

După consultarea Comisiei, statele membre pot adăuga culori sau marcaje, cum ar fi coduri de bare și simboluri naționale, fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentei anexe.

În contextul recunoașterii reciproce a permiselor, codul de bare poate să nu conțină alte informații decât cele care se pot citi deja pe permisul de conducere sau care sunt esențiale pentru procesul de eliberare a permisului.

MODELUL COMUNITAR DE PERMIS DE CONDUCERE

Pagina 1   PERMIS DE CONDUCERE [STATUL MEMBRU]

Image

Pagina 2

1. Nume 2. Prenume 3. Data și locul nașterii 4a. Data eliberării permisului de conducere 4b. Data oficială a expirării 4c. Eliberat de 5. Numărul permisului 8. Domiciliul 9. Categoria (1) 10. Data eliberării, pe categorii 11. Data expirării, pe categorii 12. Restricții

Image

MODEL DE PERMIS

PERMIS BELGIAN (scop informativ)

Image

Image


(1)  

Notă: Pentru categoria AM se vor insera o pictogramă și o linie.

Notă: termenul „A2” se va adăuga la secțiunea privind categoriile de motociclete.


ANEXA II

I.   CERINȚE MINIME PENTRU EXAMENELE DE CONDUCERE

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că solicitanții permiselor de conducere au cunoștințele, aptitudinile și comportamentul necesare pentru conducerea unui autovehicul. Examinările introduse în acest sens trebuie să fie alcătuite din:

o probă de verificare a cunoștințelor teoretice și, ulterior,

o probă de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Condițiile în care se desfășoară aceste probe sunt stabilite în continuare.

A.   PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE

1.   Formularul

Formularul ales va fi întocmit astfel încât să existe siguranța că respectivul candidat are cunoștințele necesare cu privire la subiectele enumerate la punctele 2, 3 și 4.

Orice solicitant al unui permis de conducere de o anumită categorie care a promovat proba teoretică pentru o altă categorie poate fi scutit de dispozițiile comune prevăzute la punctele 2, 3 și 4.

2.   Conținutul probei teoretice pentru toate tipurile de vehicule

2.1.

Trebuie să se adreseze întrebări referitoare la toate punctele enumerate mai jos, conținutul și forma întrebărilor fiind lăsate la discreția fiecărui stat membru:

2.1.1.

Reglementări privind traficul rutier:

în special cu privire la indicatoare, marcaje și semnalizatoare rutiere, prioritate și limite de viteză.

2.1.2.

Conducătorul auto:

importanța vigilenței și a atitudinii față de alți utilizatori ai drumului;

percepția, evaluarea și luarea deciziilor, în special timpul de reacție, precum și modificări în comportamentul conducătorului auto sub influența alcoolului, drogurilor și medicamentelor, a stărilor emoționale și a oboselii.

2.1.3.

cele mai importante principii privind respectarea distanței de siguranță între vehicule, distanțele de frânare și controlul vehiculului în diferite condiții meteorologice și de drum;

factori de risc la conducerea vehiculului privind diferite condiții de drum, în special la schimbarea acestora în funcție de vreme și ore de zi sau de noapte;

caracteristicile diferitelor tipuri de drum și cerințele legale aferente.

Drumul:

2.1.4.

Alți utilizatori ai drumului:

factori de risc specifici legați de lipsa de experiență a altor utilizatori ai drumului și de cele mai vulnerabile categorii de utilizatori, precum copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă;

riscuri inerente circulației și conducerii diferitelor tipuri de vehicule și diferitelor câmpuri vizuale ale conducătorilor acestora.

2.1.5.

Reglementări generale și diverse:

norme privind documentele administrative necesare pentru utilizarea vehiculelor;

norme generale specificând modul în care trebuie să se comporte conducătorul auto în caz de accident (instalarea dispozitivelor de semnalizare și alarmarea) și măsurile pe care acesta le poate lua pentru a veni în ajutorul victimelor accidentelor rutiere, în cazul în care este necesar;

factori de siguranță privind încărcarea vehiculului și persoanele transportate.

2.1.6.

Măsurile de precauție care trebuie luate la părăsirea vehiculului.

2.1.7.

Aspecte mecanice legate de siguranța conducerii: candidații trebuie să fie capabili să depisteze defecțiunile obișnuite, în special legate de sistemele de direcție, suspensii și de frânare, anvelope, lumini și indicatoare de direcție, catadioptri, oglinzi retrovizoare, parbriz și ștergătoare, sistemul de evacuare, centurile de siguranță și dispozitivele de avertizare sonoră.

2.1.8.

Echipamente de siguranță ale vehiculelor și, în special, folosirea centurilor de siguranță și a echipamentelor de siguranță privind copiii.

2.1.9.

Norme privind utilizarea vehiculului în relație cu mediul înconjurător (utilizarea adecvată a dispozitivelor de avertizare sonoră, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.).

3.   Dispoziții specifice privind categoriile A1, A2 și A

3.1.

Verificarea obligatorie a cunoștințelor generale privind:

3.1.1.

Utilizarea echipamentului de protecție ca: mănuși, cizme, îmbrăcăminte și cască de protecție.

3.1.2.

Vizibilitatea motocicliștilor pentru alți utilizatori ai drumului.

3.1.3.

Factori de risc privind diferite condiții de drum menționate mai sus, acordând atenție suplimentară porțiunilor alunecoase cum ar fi scurgerile pe suprafața drumului, marcaje rutiere cum ar fi liniile și săgețile, șinele de tramvai.

3.1.4.

Aspecte mecanice legate de siguranța rutieră, menționate mai sus, acordând atenție suplimentară comutatorului pentru opririle de urgență, nivelului uleiului și lanțurilor.

4.   Dispoziții specifice privind categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E

4.1.

Verificarea obligatorie a cunoștințelor generale privind:

4.1.1.

Normele privind timpul de conducere și perioadele de odihnă stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier (1); folosirea echipamentului de înregistrare definit prin Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (2).

4.1.2.

Normele privind tipul de transport: de mărfuri sau de călători.

4.1.3.

Documentele privind vehiculul sau transportul, necesare pentru transportul național și internațional de mărfuri sau de călători.

4.1.4.

Comportamentul în caz de accident: cunoașterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment asemănător, inclusiv acțiuni de urgență cum ar fi evacuarea călătorilor și noțiuni de prim-ajutor.

4.1.5.

Măsurile de precauție care trebuie luate în timpul scoaterii și înlocuirii roților.

4.1.6.

Normele privind greutatea și dimensiunile vehiculelor; normele privind limitatoarele de viteză.

4.1.7.

Obstrucționarea câmpului vizual cauzată de caracteristicile vehiculelor.

4.1.8.

Citirea unei hărți rutiere, planificarea traseului, inclusiv utilizarea sistemelor de navigație electronice (opțional).

4.1.9.

Factorii de siguranță legați de încărcarea vehiculului: controlul încărcăturii (stivuire și fixare), dificultăți legate de diferite tipuri de încărcătură (de exemplu, lichide, încărcătură suspendată, …), încărcarea și descărcarea mărfurilor și utilizarea echipamentelor de încărcare (doar categoriile C, CE, C1, C1E).

4.1.10.

Responsabilitatea conducătorului auto privind transportul călătorilor, confortul și siguranța călătorilor, transportul copiilor, verificări necesare înainte de plecare; toate tipurile de autobuze ar trebui să facă parte din proba teoretică (autobuze și autocare pentru transport public, autobuze cu dimensiuni speciale, …) (doar categoriile D, DE, D1, D1E).

4.2.

Verificarea obligatorie a cunoștințelor generale privind următoarele dispoziții suplimentare referitoare la categoriile C, CE, D și DE:

4.2.1.

Principiile constructive și funcționale ale: motoarelor cu ardere internă, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), sistemului de alimentare cu carburant, sistemului electric, sistemului de aprindere, sistemului de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.).

4.2.2.

Lubrifierea și protecția asigurată prin antigel.

4.2.3.

Principiile constructive, montarea, utilizarea corectă și întreținerea anvelopelor.

4.2.4.

Principiile tipurilor, funcționarea, părțile principale, conexiunile, utilizarea și întreținerea uzuală a garniturilor de frână și a regulatoarelor de viteză și utilizarea sistemului de frânare ABS.

4.2.5.

Principiile tipurilor, funcționarea, părțile principale, conexiunile, utilizarea și întreținerea uzuală a sistemelor de cuplare (doar categoriile CE, DE).

4.2.6.

Metode de depistare a cauzelor penelor.

4.2.7.

Întreținerea preventivă a vehiculelor și reparațiile curente necesare.

4.2.8.

Responsabilitatea conducătorului auto în privința primirii, transportului și livrării mărfurilor în conformitate cu condițiile convenite (doar categoriile C, CE).

B.   PROBA DE VERIFICARE A APTITUDINILOR ȘI COMPORTAMENTULUI

5.   Vehiculul și echipamentul acestuia

5.1.

Conducerea unui vehicul cu transmisie manuală se face sub rezerva promovării probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului desfășurată pe un vehicul cu transmisie manuală.

În cazul în care un candidat promovează proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului pe un vehicul cu transmisie automată, acest lucru se înregistrează pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinări. Permisele cu această mențiune se utilizează doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automată.

„Vehicul cu transmisie automată” înseamnă un vehicul în care raportul de angrenare între motor și roți poate fi variat doar prin folosirea pedalei de accelerație sau a celei de frână.

5.2.

Vehiculele utilizate în cadrul probelor de verificare a aptitudinilor și comportamentului respectă criteriile minime menționate mai jos. Statele membre pot să prevadă dispoziții pentru criterii mai riguroase sau pot adăuga alte criterii.

Categoria A1:

Motociclete din categoria A1 fără ataș, cu capacitatea cilindrică de cel puțin 120 cm3 și care pot atinge o viteză de cel puțin 90 km/h

Categoria A2:

Motociclete fără ataș, cu capacitatea cilindrică de cel puțin 400 cm3 și puterea motorului de cel puțin 25 kW

Categoria A:

Motociclete fără ataș, cu capacitatea cilindrică de cel puțin 600 cm3 și puterea motorului de cel puțin 40 kW

Categoria B:

Vehicule din categoria B, cu patru roți, care pot atinge o viteză de cel puțin 100 km/h

Categoria BE:

Ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1 000 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu se încadrează la categoria B; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt ca și autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puțin mai îngust decât autovehiculul, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg

Categoria B1:

Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h

Categoria C:

Un vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puțin 12 000 kg, cu lungimea de cel puțin 8 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu o cutie de viteze cu cel puțin opt trepte de mers înainte și aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt ca și cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10 000 kg

Categoria CE:

Un vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă cu lungimea de cel puțin 7,5 m; atât vehiculul articulat cât și ansamblul au o masă maximă autorizată de cel puțin 20 000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu o cutie de viteze cu cel puțin opt trepte de mers înainte și aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt ca și cabina; atât vehiculul articulat cât și ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15 000 kg

Categoria C1:

Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4 000 kg, cu o lungime de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt ca și cabina

Categoria C1E:

Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1 250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puțin 8 m și poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt ca și cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puțin mai îngust decât cabina, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg

Categoria D:

Un vehicul din categoria D cu lungimea de cel puțin 10 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85

Categoria DE:

Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1 250 kg, lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg

Categoria D1:

Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4 000 kg, cu lungimea de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85

Categoria D1E:

Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1 250 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg

Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E care nu respectă criteriile minime menționate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a prezentei directive pot fi folosite încă o perioadă care nu depășește zece ani de la această dată. Dispozițiile privind greutatea care poate fi transportată cu aceste vehicule pot fi transpuse de către statele membre într-un interval de timp de până la 10 ani de la data intrării în vigoare a Directivei 2000/56/CE a Comisiei (3).

6.   Aptitudinile și comportamentul ce urmează a fi verificate pentru categoriile A1, A2 și A

6.1.   Pregătirea și verificarea tehnică a vehiculului în ceea ce privește siguranța rutieră

Candidații trebuie să demonstreze că sunt capabili să se pregătească pentru a conduce în siguranță prin îndeplinirea următoarelor cerințe:

6.1.1.

Punerea în ordine a echipamentului de protecție, cum ar fi mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și căștile de protecție.

6.1.2.

Realizarea unei verificări aleatorii a stării pneurilor, frânelor, direcției, comutatorului de oprire în caz de urgență (în cazul în care există), lanțurilor, nivelului uleiului, luminilor, catadioptrilor, indicatoarelor de direcție și dispozitivului de avertizare sonoră.

6.2.   Manevre speciale care urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța rutieră

6.2.1.

Așezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau coborârea ei de pe suport și deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul.

6.2.2.

Parcarea motocicletei pe suportul său de sprijin.

6.2.3.

Executarea a cel puțin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinație cu frâna, echilibrul, direcția vizuală și poziția pe motocicletă și poziția picioarelor pe rezemătoarele de picior.

6.2.4.

Executarea a cel puțin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puțin 30 km/h și o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenței privind poziția pe motocicletă, direcția vizuală, echilibrul, tehnici de menținere a direcției și de schimbare a vitezelor.

6.2.5.

Frânare: se execută cel puțin două exerciții de frânare inclusiv frânarea de urgență la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenței privind manevrarea frânei din față și a frânei din spate, direcția vizuală și poziția pe motocicletă.

Manevrele speciale menționate la punctele 6.2.3-6.2.5 trebuie să fie puse în aplicare cel mai târziu în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a Directivei 2000/56/CE.

6.3.   Comportarea în trafic

Candidații trebuie să efectueze toate acțiunile următoare în condiții normale de trafic, în siguranță totală și luând toate măsurile de precauție necesare:

6.3.1.

Părăsirea zonei de staționare: după parcare, după o oprire în trafic; ieșirea de pe un drum de acces privat.

6.3.2.

Circulația pe un drum drept; încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse.

6.3.3.

Circulația în viraje.

6.3.4.

Intersecții; apropierea de intersecții și noduri rutiere și traversarea acestora.

6.3.5.

Schimbarea direcției: viraje la stânga și la dreapta; schimbarea benzilor.

6.3.6.

Intrarea/ieșirea de pe autostrăzi sau artere similare (după caz); trecerea de pe banda de accelerare; părăsirea benzii de decelerare.

6.3.7.

Depășirea/încrucișarea: depășirea altor vehicule (în cazul în care este posibil); circulația de-a lungul obstacolelor, de exemplu, mașini parcate; a fi depășit de alte vehicule (după caz).

6.3.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi.

6.3.9.

Luarea măsurilor de precauție necesare la coborârea din vehicul.

7.   Aptitudinile și comportamentul ce urmează a fi verificate pentru categoriile B, B1 și BE

7.1.   Pregătirea și verificarea tehnică a vehiculului în ceea ce privește siguranța rutieră

Candidații trebuie să demonstreze că sunt capabili să se pregătească pentru a conduce în siguranță prin îndeplinirea următoarelor cerințe:

7.1.1.

Reglarea scaunului pentru a obține poziția șezând corectă.

7.1.2.

Reglarea oglinzilor retrovizoare, a centurilor de siguranță și a tetierelor în cazul în care sunt disponibile.

7.1.3.

Verificarea închiderii ușilor.

7.1.4.

Realizarea unei verificări aleatorii a stării pneurilor, direcției, frânelor, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), luminilor, catadioptrilor, indicatoarelor de direcție și dispozitivului de avertizare sonoră.

7.1.5.

Verificarea elementelor de siguranță legate de încărcarea vehiculului: caroseria, învelișul, ușile pentru marfă, încuierea cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii (doar pentru categoria BE).

7.1.6.

Verificarea mecanismului de cuplare și a conexiunilor sistemului de frânare și ale circuitelor electrice (doar pentru categoria BE).

7.2.   Categoriile B și B1: manevre speciale care urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța traficului

7.2.1.

Mersul înapoi în linie dreaptă sau mersul înapoi virând la stânga sau la dreapta la un colț de stradă, menținând în același timp banda de circulație corectă.

7.2.2.

Întoarcerea vehiculului cu fața în sens opus, folosind mersul înainte și mersul înapoi.

7.2.3.

Parcarea vehiculului și părăsirea unui spațiu de parcare (paralel, oblic sau în unghi drept, prin mers înainte sau înapoi, pe teren plat, urcarea rampelor sau coborârea pantelor).

7.2.4.

Frânarea corectă pentru oprire; efectuarea unei frânări de urgență este opțională.

7.3.   Categoria BE: manevre speciale care urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța rutieră

7.3.1.

Cuplarea și decuplarea sau decuplarea și recuplarea unei remorci de vehiculul tractor; manevrarea trebuie să implice staționarea vehiculului tractor lângă remorcă (adică să nu fie în aceeași linie).

7.3.2.

Mersul înapoi de-a lungul unei curbe, al cărei traseu este lăsat la inițiativa statelor membre.

7.3.3.

Parcarea în siguranță pentru încărcare/descărcare.

7.4.   Comportarea în trafic

Candidații trebuie să efectueze toate acțiunile următoare în condiții normale de trafic, în siguranță totală și luând toate măsurile de precauție necesare:

7.4.1.

Părăsirea zonei de staționare: după parcare, după o oprire în trafic; ieșirea de pe un drum de acces privat.

7.4.2.

Conducerea pe un drum drept; încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse.

7.4.3.

Conducerea în curbe.

7.4.4.

Intersecții; apropierea de intersecții și noduri rutiere și traversarea acestora.

7.4.5.

Schimbarea direcției: viraje la stânga și la dreapta; schimbarea benzilor.

7.4.6.

Intrarea/ieșirea de pe autostrăzi sau artere similare (după caz); trecerea de pe banda de accelerare; părăsirea benzii de decelerare.

7.4.7.

Depășirea/încrucișarea: depășirea altor vehicule (în cazul în care este posibil); circulația de-a lungul obstacolelor, de exemplu, mașini parcate; a fi depășit de alte vehicule (după caz).

7.4.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi.

7.4.9.

Luarea măsurilor de precauție necesare la coborârea din vehicul.

8.   Aptitudinile și comportamentul ce urmează a fi verificate pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E

8.1.   Pregătirea și verificarea tehnică a vehiculului în ceea ce privește siguranța rutieră

Candidații trebuie să demonstreze că sunt capabili să se pregătească pentru a conduce în siguranță prin îndeplinirea următoarelor cerințe:

8.1.1.

Reglarea scaunului pentru a obține poziția șezând corectă.

8.1.2.

Reglarea oglinzilor retrovizoare, a centurilor de siguranță și a tetierelor în cazul în care sunt disponibile.

8.1.3.

Realizarea unei verificări aleatorii a stării pneurilor, direcției, frânelor, luminilor, catadioptrilor, indicatoarelor de direcție și dispozitivului de avertizare sonoră.

8.1.4.

Verificarea sistemelor de frânare asistată și direcție asistată; verificarea stării roților, a piulițelor de la roți, a apărătoarelor de noroi, a parbrizului, ferestrelor și ștergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare); verificarea și utilizarea tabloului de bord, inclusiv echipamentul de înregistrare, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

8.1.5.

Verificarea presiunii aerului, a rezervoarelor de aer și a suspensiilor.

8.1.6.

Controlarea elementelor de siguranță legate de încărcarea vehiculului: caroseria, învelișul, ușile pentru marfă, mecanismul de încărcare (în cazul în care este disponibil), încuierea cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii (doar pentru categoriile C, CE, C1, C1E).

8.1.7.

Verificarea mecanismului de cuplare și a conexiunilor sistemului de frânare și ale circuitelor electrice (doar pentru categoriile CE, C1E, DE, D1E).

8.1.8.

Capacitatea de a lua măsuri speciale privind siguranța vehiculului: verificarea caroseriei, a ușilor de serviciu, a ieșirilor de urgență, a echipamentului de prim-ajutor, a stingătoarelor de incendiu și a altor echipamente de siguranță (doar pentru categoriile D, DE, D1, D1E).

8.1.9.

Citirea unei hărți rutiere, planificarea rutei, inclusiv folosirea sistemelor de navigație electronică (opțional).

8.2.   Manevre speciale care urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța rutieră

8.2.1.

Cuplarea și decuplarea sau decuplarea și recuplarea unei remorci de autovehiculul său; manevrarea trebuie să implice staționarea vehiculului tractor lângă remorcă (adică să nu fie în aceeași linie) (doar pentru categoriile CE, C1E, DE, D1E).

8.2.2.

Mersul înapoi de-a lungul unei curbe al cărei traseu este lăsat la inițiativa statelor membre.

8.2.3.

Parcarea în siguranță pentru încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare sau la o instalație similară (doar pentru categoriile C, CE, C1, C1E).

8.2.4.

Parcarea pentru a permite călătorilor accesul în autobuz sau coborârea din autobuz în siguranță (doar pentru categoriile D, DE, D1, D1E).

8.3.   Comportarea în trafic

Candidații trebuie să efectueze toate acțiunile următoare în condiții normale de trafic, în siguranță totală și luând toate măsurile de precauție necesare:

8.3.1.

Părăsirea zonei de staționare: după parcare, după o oprire în trafic; ieșirea de pe un drum de acces privat.

8.3.2.

Conducerea pe un drum drept; încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse.

8.3.3.

Conducere în curbe.

8.3.4.

Intersecții; apropierea de intersecții și noduri rutiere și traversarea acestora.

8.3.5.

Schimbarea direcției: viraje la stânga și la dreapta; schimbarea benzilor.

8.3.6.

Intrarea/ieșirea de pe autostrăzi sau artere similare (în cazul în care sunt disponibile); trecere de pe banda de accelerare; părăsirea benzii de decelerare.

8.3.7.

Depășirea/încrucișarea: depășirea altor vehicule (în cazul în care este posibil); circulația de-a lungul obstacolelor, de exemplu, mașini parcate; a fi depășit de alte vehicule (după caz).

8.3.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi.

8.3.9.

Luarea măsurilor de precauție necesare la coborârea din vehicul.

9.   Evaluarea probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului

9.1.

Pentru fiecare din situațiile de conducere menționate mai sus, evaluarea trebuie să reflecte gradul de ușurință cu care candidatul controlează vehiculul și capacitatea de a conduce în trafic în deplină siguranță. Examinatorul trebuie să se simtă în siguranță pe durata întregii probe. Erorile de conducere sau comportamentul care pune în pericol siguranța vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor utilizatori ai drumului se penalizează prin nepromovarea examenului, indiferent dacă examinatorul sau persoana însoțitoare trebuie să intervină sau nu. Cu toate acestea, examinatorul este liber să decidă dacă proba practică ar trebui să fie finalizată sau nu.

Examinatorii trebuie să fie formați pentru a evalua corect capacitatea candidatului de a conduce în siguranță. Munca examinatorilor trebuie să fie monitorizată și supervizată de un organism autorizat de statul membru, pentru a se asigura aplicarea corectă și omogenă a dispozițiilor privind aprecierea erorilor, în conformitate cu normele definite în prezenta anexă.

9.2.

În timpul evaluării, examinatorii acordă o atenție specială comportării preventive și politicoase la volan. Aceasta ar trebui să reflecte stilul general de conducere, iar examinatorul ar trebui să ia în considerare profilul global al candidatului. Acesta include conducerea adaptată și hotărâtă (în siguranță), luând în considerare condițiile meteo și starea drumului, ceilalți participanți la trafic, interesele celorlalți utilizatori ai drumului (în special cei mai vulnerabili) și capacitatea de anticipare.

9.3.

De asemenea, examinatorul evaluează dacă respectivul candidat:

9.3.1.

Controlează vehiculul, luând în considerare: utilizarea adecvată a centurilor de siguranță, a oglinzilor retrovizoare, a tetierelor, a scaunului; utilizarea adecvată a luminilor și a altor echipamente; utilizarea adecvată a ambreiajului, a cutiei de viteze, a accelerației, a sistemelor de frânare (inclusiv al treilea sistem de frânare, în cazul în care există), a direcției; controlul asupra vehiculului în diferite împrejurări, la diferite viteze; stabilitatea pe drum; greutatea, dimensiunile și caracteristicile vehiculului, greutatea și tipul de încărcătură (doar pentru categoriile BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E), confortul pasagerilor (doar pentru categoriile D, DE, D1, D1E) (fără accelerare rapidă, conducere lină și fără frânări bruște).

9.3.2.

Conduce în mod economic și neagresiv pentru mediul înconjurător, luând în considerare turația motorului, schimbarea vitezelor, frânarea și accelerarea (doar pentru categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E).

9.3.3.

Are capacitatea de observare: observarea panoramică; folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare; vedere la distanță mare, la distanță medie, de aproape.

9.3.4.

Acordă prioritate/cedează trecerea: prioritatea în intersecții și noduri rutiere; cedează trecerea în alte situații (de exemplu, la schimbarea direcției, trecerea de pe o bandă pe alta, manevre speciale).

9.3.5.

În ceea ce privește poziția corectă pe drum: poziția adecvată pe drum, pe benzi, în sensuri giratorii, în viraje, în funcție de tipul și caracteristicile vehiculului; preselectarea.

9.3.6.

Păstrează distanța: păstrarea distanței adecvate față de vehiculul din față și cel din lateral; păstrarea distanței adecvate față de alți utilizatori ai drumului.

9.3.7.

În ceea ce privește viteza: nu depășește viteza maximă permisă; adaptarea vitezei la condițiile meteorologice/de trafic și, dacă este cazul, la limitele naționale în vigoare; conducerea cu o viteză care să permită oprirea la distanță vizibilă și în siguranță; adaptarea vitezei la viteza generală a utilizatorilor de drum de același tip.

9.3.8.

În ceea ce privește semafoarele, indicatoarele rutiere și alte elemente: comportarea corectă la semafor; respectarea instrucțiunilor agenților de circulație, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere (interdicții sau obligații); comportamentul adecvat în cazul marcajelor rutiere.

9.3.9.

În ceea ce privește semnalizarea: folosirea semnalizării atunci când este necesar, corect și în timp util; indicarea corectă a direcției de mers; comportament adecvat față de toate semnalele celorlalți utilizatori ai drumului.

9.3.10.

În ceea ce privește frânarea și oprirea: decelerarea la timp, frânarea sau oprirea în funcție de împrejurări; capacitatea de anticipare, folosirea diferitelor sisteme de frânare (doar pentru categoriile C, CE, D, DE); folosirea sistemelor de reducere a vitezei, altele decât frânele (doar pentru categoriile C, CE, D, DE).

10.   Durata testului

Durata testului și distanța parcursă trebuie să fie suficient de mari pentru a evalua aptitudinile și comportamentul precizate la litera B din prezenta anexă. Timpul minim de conducere nu ar trebui în niciun caz să fie mai mic de 25 de minute pentru categoriile A, A1, A2, B, B1 și BE și de 45 de minute pentru celelalte categorii. Această durată nu include primirea solicitantului, pregătirea vehiculului, verificarea tehnică a vehiculului privind siguranța circulației, manevrele speciale și anunțarea rezultatului probei practice.

11.   Locul de testare

Acea parte a testului care este destinată evaluării capacității de efectuare a manevrelor speciale se poate desfășura pe un teren special. Acea parte a testului care este destinată evaluării comportării în trafic ar trebui să aibă loc, în măsura posibilităților, pe drumuri situate în afara localităților, pe drumuri expres sau autostrăzi (sau drumuri asemănătoare), precum și pe toate tipurile de străzi urbane (zone rezidențiale, zone cu 30 și 50 km/h, drumuri expres urbane) care ar reprezenta diferitele tipuri de dificultate pe care le-ar putea întâlni conducătorii auto. De asemenea, este de dorit ca examenul să aibă loc în diferite condiții de densitate a traficului. Perioada de timp afectată conducerii pe drum ar trebui să fie folosită în mod optim pentru evaluarea candidatului în diferite zone de trafic care pot fi întâlnite, cu accent în special pe trecerea de la o zonă la alta.

II.   CUNOȘTINȚELE, APTITUDINILE ȘI COMPORTAMENTUL NECESAR PENTRU CONDUCEREA UNUI AUTOVEHICUL

Conducătorii auto ai tuturor autovehiculelor trebuie să aibă în orice moment cunoștințele, aptitudinile și comportamentul descrise la punctele 1-9, pentru a putea:

să recunoască pericolele din trafic și să evalueze gravitatea lor;

să aibă suficient control asupra vehiculului pentru a nu crea situații periculoase și să reacționeze adecvat în cazul producerii unor astfel de situații;

să respecte dispozițiile legale privind circulația rutieră, în special cele de prevenire a accidentelor rutiere și de menținere a fluenței circulației;

să depisteze orice defecțiuni tehnice majore ale vehiculelor lor, în special cele care pun în pericol siguranța, și să le remedieze în mod adecvat;

să ia în considerare toți factorii care afectează comportamentul de conducere (de exemplu, alcoolul, oboseala, vederea slabă etc.) astfel încât să își mențină la capacitate maximă facultățile necesare conducerii în siguranță;

să contribuie la siguranța tuturor utilizatorilor drumurilor, în special a celor mai expuși, prin arătarea respectului cuvenit celorlalți.

Statele membre pot lua măsuri adecvate pentru a se asigura că șoferii care și-au pierdut cunoștințele, aptitudinile sau comportamentul descrise la punctele 1-9 pot să recupereze aceste cunoștințe și aptitudini și vor continua să adopte comportamentul necesar pentru conducerea unui autovehicul.


(1)  JO L 370, 31.12.1985, p. 1. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

(2)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

(3)  Directiva 2000/56/CE a Comisiei din 14 septembrie 2000 de modificare a Directivei 91/439/CEE a Consiliului privind permisele de conducere (JO L 237, 21.9.2000, p. 45).


ANEXA III

NORME MINIME PRIVIND APTITUDINILE FIZICE ȘI MENTALE NECESARE PENTRU CONDUCEREA UNUI AUTOVEHICUL

DEFINIȚII

1.

În sensul prezentei anexe, conducătorii auto se clasifică în două grupe:

1.1.

Grupa 1:

Conducători auto ai vehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE.

1.2.

Grupa 2:

Conducători auto ai vehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.

1.3.

Legislația națională poate prevedea ca dispozițiile precizate în prezenta anexă pentru conducătorii auto din grupa 2 să se aplice conducătorilor auto ai vehiculelor din categoria B care folosesc permisul lor de conducere în scopuri profesionale (taxi, ambulanță etc.).

2.

În mod similar, candidații care solicită eliberarea pentru prima dată a permisului de conducere sau reînnoirea permisului de conducere sunt încadrați în grupa de care aparțin la eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere.

EXAMENE MEDICALE

3.

Grupa 1:

Candidaților li se cere să efectueze un examen medical, în cazul în care devine evident, la întocmirea formalităților necesare sau în timpul probelor de examinare pe care trebuie să le susțină înainte de obținerea permisului de conducere, că suferă de una sau mai multe dintre afecțiunile medicale menționate în prezenta anexă.

4.

Grupa 2:

Candidații efectuează examenele medicale înainte de eliberarea inițială a permisului de conducere, iar apoi conducătorii auto vor fi controlați în conformitate cu sistemul național în vigoare din statul membru de reședință obișnuită ori de câte ori permisul lor de conducere este reînnoit.

5.

Normele stabilite de statele membre pentru eliberarea sau orice reînnoire ulterioară a permisului de conducere pot fi mai stricte decât cele menționate în prezenta anexă.

VEDEREA

6.

Toți candidații pentru obținerea unui permis de conducere sunt supuși unei investigații adecvate care să certifice faptul că au acuitatea vizuală adecvată pentru conducerea autovehiculelor. În cazul în care există motive de îndoială asupra acuității vizuale a candidatului, acesta este examinat de o autoritate medicală competentă. La această examinare se acordă atenție în special următoarelor aspecte: acuitatea vizuală, câmpul vizual, vederea în crepuscul și bolile progresive ale ochilor.

În sensul prezentei anexe, lentilele intraoculare nu se consideră lentile corectoare.

Grupa 1:

6.1.

Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestuia au acuitate vizuală binoculară, în cazul în care este necesar cu lentile corectoare, de cel puțin 0,5 la folosirea ambilor ochi simultan. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul în care, în timpul examinării medicale, se constată un câmp vizual mai mic de 120° în plan orizontal, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător printr-un aviz medical favorabil și un test practic pozitiv, sau în cazul în care persoana respectivă suferă de o altă afecțiune a ochilor care ar putea influența siguranța conducerii. La detectarea sau declararea unei boli progresive a ochilor, permisul de conducere poate fi eliberat sau reînnoit sub rezerva supunerii solicitantului unui examen periodic de către o autoritate medicală competentă.

6.2.

Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestuia, care au o pierdere funcțională totală a vederii la un ochi sau care folosesc doar un ochi (de exemplu, în cazul diplopiei), trebuie să aibă o acuitate vizuală, în cazul în care este necesar cu lentile corectoare, de cel puțin 0,6. Autoritatea medicală competentă poate certifica dacă vederea monoculară există de suficient timp pentru a permite adaptarea și dacă este normal câmpul vizual al ochiului respectiv.

Grupa 2:

6.3.

Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea trebuie să aibă acuitatea vizuală binoculară, în cazul în care este necesar cu lentile corectoare, de cel puțin 0,8 la ochiul mai bun și cel puțin 0,5 la ochiul mai slab. În cazul în care se folosesc lentile corectoare pentru a atinge valorile de 0,8 și 0,5, acuitatea necorectată la fiecare ochi trebuie să fie 0,05 sau acuitatea minimă (0,8 și 0,5) trebuie să fie realizată fie prin corecția cu lentile care nu depășesc plus sau minus 8 dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact (vedere necorectată = 0,05). Corecția trebuie să fie bine tolerată. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto fără o vedere binoculară normală sau cei care suferă de diplopie.

AUZUL

7.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto din grupa 2 sub rezerva avizului unei autorități medicale competente; se va acorda o atenție specială examinării medicale ținând seama de posibilitățile de compensare.

PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR

8.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto care suferă de afecțiuni sau anormalități ale aparatului locomotor care fac periculoasă conducerea unui autovehicul.

Grupa 1:

8.1.

Permisele de conducere, sub rezerva anumitor restricții, în cazul în care este necesar, pot fi eliberate unor candidați sau conducători auto cu handicap fizic, în urma emiterii unui aviz al unei autorități medicale competente. Acest aviz trebuie să aibă la bază o evaluare medicală a afecțiunii sau anomaliei respective și, în cazul în care este necesar, un test practic. De asemenea, avizul trebuie să indice ce tip de modificare este necesară la vehicul și dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic, în măsura în care proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului demonstrează că, utilizând un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasă.

8.2.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite pentru orice solicitant care suferă de o afecțiune progresivă, cu condiția ca persoana cu handicap să fie examinată cu regularitate pentru a se verifica dacă mai este capabilă să conducă vehiculul în deplină siguranță.

În cazul stagnării handicapului, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite fără ca solicitantul să fie supus examinării medicale periodice.

Grupa 2:

8.3.

Autoritatea medicală competentă acordă atenția cuvenită riscurilor și pericolelor suplimentare implicate de conducerea vehiculelor care intră în definirea acestei grupe.

AFECȚIUNI CARDIOVASCULARE

9.

Orice afecțiune care poate expune candidatul pentru obținerea primului permis de conducere sau conducătorul auto care solicită reînnoirea acestuia la cedarea bruscă a sistemului cardiovascular, de natură a provoca o alterare bruscă a funcțiilor cerebrale, constituie un pericol pentru siguranța rutieră.

Grupa 1:

9.1.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto cu tulburări grave ale ritmului cardiac.

9.2.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care poartă stimulator cardiac, sub rezerva avizului medical autorizat și a verificărilor medicale periodice.

9.3.

Problema eliberării sau preschimbării unui permis de conducere pentru candidații sau conducătorii auto care suferă de tensiune arterială anormală se apreciază în funcție de alte rezultate ale examinării, de eventualele complicații aferente și de pericolul pe care l-ar putea constitui acestea pentru siguranța rutieră.

9.4.

În general, un permis de conducere nu este eliberat sau reînnoit candidaților sau conducătorilor auto care suferă de angină în repaus sau la emoție. Eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere oricărui candidat sau conducător auto care a suferit un infarct miocardic se face sub rezerva avizului medical autorizat și, în cazul în care este necesar, a controalelor medicale periodice.

Grupa 2:

9.5.

Autoritatea medicală competentă acordă atenția cuvenită riscurilor și pericolelor suplimentare implicate de conducerea vehiculelor care intră în definirea acestei grupe.

DIABETUL ZAHARAT

10.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de diabet zaharat, sub rezerva avizului medical autorizat și, în cazul în care este necesar, a controalelor medicale periodice.

Grupa 2:

10.1.

Permisele de conducere pentru candidații sau conducătorii auto din această grupă, care suferă de diabet zaharat și necesită tratament cu insulină, pot fi eliberate sau reînnoite doar în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător prin aviz medical autorizat și sub rezerva controalelor medicale periodice.

AFECȚIUNI NEUROLOGICE

11.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

În consecință, tulburările neurologice asociate afecțiunilor sau intervențiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficiențe senzoriale sau motorii și afectează echilibrul și coordonarea trebuie să fie luate în considerare în legătură cu efectele lor funcționale și riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate face sub rezerva evaluării periodice în cazul riscului de agravare.

12.

Crizele de epilepsie sau alte tulburări bruște ale stării de cunoștință constituie un pericol grav pentru siguranța rutieră în cazul în care survin în momentul conducerii unui autovehicul.

Grupa 1:

12.1.

Un permis de conducere poate fi eliberat sau reînnoit sub rezerva examinării de către o autoritate medicală competentă și a controalelor medicale periodice. Autoritatea decide asupra stării de epilepsie sau a altor tulburări de cunoștință, asupra formei sale clinice și a evoluției (nicio criză în ultimii doi ani, de exemplu), a tratamentului urmat și a rezultatelor acestuia.

Grupa 2:

12.2.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă sau sunt susceptibili că suferă de crize de epilepsie sau de alte tulburări bruște ale stării de cunoștință.

TULBURĂRI MINTALE

Grupa 1:

13.1.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de:

tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite datorită afecțiunilor, traumelor sau intervențiilor neurochirurgicale;

înapoiere mintală gravă;

probleme comportamentale grave datorită vârstei sau tulburări grave ale capacității de judecată, comportament sau adaptabilitate,

în afara cazurilor în care solicitarea lor este însoțită de un aviz medical autorizat și, în cazul în care este necesar, sub rezerva controalelor medicale periodice.

Grupa 2:

13.2.

Autoritatea medicală competentă acordă atenția cuvenită riscurilor și pericolelor suplimentare implicate de conducerea vehiculelor care intră în definirea acestei grupe.

ALCOOLUL

14.

Consumul de alcool constituie un pericol major pentru siguranța rutieră. Ținând cont de gravitatea acestui fapt, se impune o mare vigilență în plan medical.

Grupa 1:

14.1.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care sunt dependenți de alcool sau sunt incapabili să se abțină de la consumul de alcool atunci când conduc.

După o perioadă de abstinență dovedită și sub rezerva avizului medical autorizat și a controalelor medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care au fost dependenți de alcool în trecut.

Grupa 2:

14.2.

Autoritatea medicală competentă acordă atenția cuvenită riscurilor și pericolelor suplimentare implicate de conducerea vehiculelor care intră în definirea acestei grupe.

DROGURI ȘI MEDICAMENTE

15.

Abuz:

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite solicitanților sau conducătorilor auto care sunt dependenți de substanțe psihotrope sau care nu sunt dependenți de astfel de substanțe, dar fac abuz de ele în mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicită.

Consumul regulat:

Grupa 1:

15.1.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care sunt dependenți de substanțe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranță în cazul în care cantitățile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii. Aceasta se aplică tuturor medicamentelor sau combinațiilor de medicamente care afectează capacitatea de a conduce.

Grupa 2:

15.2.

Autoritatea medicală competentă acordă atenția cuvenită riscurilor și pericolelor suplimentare implicate de conducerea vehiculelor care intră în definirea acestei grupe.

AFECȚIUNI RENALE

Grupa 1:

16.1.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de insuficiență renală gravă, sub rezerva avizului medical autorizat și a controalelor medicale periodice.

Grupa 2:

16.2.

Permisele de conducere nu trebuie eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de insuficiență renală gravă ireversibilă, cu excepția cazurilor excepționale justificate în mod corespunzător printr-un aviz medical autorizat și sub rezerva controalelor medicale periodice.

DISPOZIȚII DIVERSE

Grupa 1:

17.1.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afectează capacitatea lor de a conduce, sub rezerva avizului medical autorizat și, în cazul în care este necesar, a controalelor medicale periodice.

Grupa 2:

17.2.

Autoritatea medicală competentă acordă atenția cuvenită riscurilor și pericolelor suplimentare implicate de conducerea vehiculelor care intră în definirea acestei grupe.

18.

Ca regulă generală, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de o afecțiune care nu este menționată la alineatul precedent, dar este susceptibilă de a constitui sau de a genera o incapacitate funcțională care poate afecta siguranța rutieră, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat și, în cazul în care este necesar, sub rezerva controalelor medicale periodice.


ANEXA IV

NORME MINIME APLICABILE PERSOANELOR CARE ASIGURĂ DESFĂȘURAREA EXAMENELOR PRACTICE DE CONDUCERE

1.   Competențele necesare unui examinator

1.1.

O persoană autorizată să asigure evaluarea practică într-un autovehicul a aptitudinilor de conducere ale unui candidat trebuie să aibă cunoștințele, aptitudinile și competențele referitoare la subiectele menționate la punctele 1.2-1.6.

1.2.

Competențele unui examinator trebuie să fie relevante pentru evaluarea performanțelor unui candidat care dorește să obțină permisul de conducere pentru categoria pentru care s-a organizat examenul de conducere.

1.3.

Cunoașterea și înțelegerea conducerii și evaluării:

teoria comportamentului în timpul conducerii;

perceperea pericolelor și prevenirea accidentelor;

programul pe care se bazează normele aplicabile examenului de conducere;

cerințele examenului de conducere;

legislația rutieră aplicabilă, inclusiv legislația comunitară și cea națională în vigoare și orientările sale de interpretare;

teorie și tehnici de evaluare;

conducerea preventivă.

1.4.

Competențe privind evaluarea:

capacitatea de a observa cu precizie, de a monitoriza și de a face o evaluare generală a performanțelor candidatului, în special:

recunoașterea corectă și globală a situațiilor periculoase;

determinarea cu precizie a cauzelor și efectelor probabile în astfel de situații;

realizarea competențelor și recunoașterea erorilor;

uniformitatea și coerența în evaluare;

asimilarea rapidă a informațiilor și extragerea elementelor esențiale;

anticiparea, identificarea posibilelor probleme și realizarea strategiilor pentru rezolvarea acestora;

furnizarea în timp util și constructiv a reacțiilor de răspuns.

1.5.

Aptitudini personale de conducere:

O persoană autorizată să asigure desfășurarea unei probe practice a examenului de conducere pentru o anumită categorie de permis de conducere trebuie să fie capabilă să conducă tipul de autovehicul respectiv la un nivel ridicat constant.

1.6.

Calitatea serviciului:

stabilirea și comunicarea cerințelor în ceea ce privește candidatul în timpul examenului;

comunicarea în mod clar, utilizând un conținut, un stil și un limbaj adaptat publicului vizat și contextului, și răspunsul la întrebările candidaților;

informarea clară privind rezultatele examenului;

tratarea cu respect și nediscriminatorie a candidaților.

1.7.

Cunoașterea tehnicii și fizicii autovehiculelor:

cunoașterea aspectelor tehnice ale autovehiculelor cum ar fi direcția, pneurile, frânele, luminile, în special pentru motociclete și vehicule grele;

siguranța încărcării;

cunoașterea aspectelor fizice ale vehiculului cum ar fi viteza, frecarea, dinamica, energia.

1.8.

Conducerea cu economie de carburant și cu respect față de mediul înconjurător.

2.   Condiții generale

2.1.

Un examinator pentru categoria B:

(a)

trebuie să fi deținut un permis de conducere pentru categoria B de cel puțin 3 ani;

(b)

trebuie să aibă vârsta de cel puțin 23 de ani;

(c)

trebuie să fi finalizat cu succes calificarea inițială prevăzută la punctul 3 din prezenta anexă, urmată de asigurarea calității și formarea continuă în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă;

(d)

trebuie să fi absolvit o instituție de învățământ profesional care conduce cel puțin la finalizarea nivelului 3, astfel cum este definit prin Decizia 85/368/CEE a Consiliului din 16 iulie 1985 privind echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ale Comunității Europene (1);

(e)

nu poate să activeze în același timp ca instructor auto într-o școală de conducători auto.

2.2.

Un examinator pentru celelalte categorii:

(a)

trebuie să fie titular al unui permis de conducere pentru categoria respectivă sau să aibă cunoștințe echivalente obținute prin calificări profesionale adecvate;

(b)

trebuie să fi finalizat cu succes calificarea inițială prevăzută la punctul 3 din prezenta anexă, urmată de asigurarea calității și formarea continuă prevăzute la punctul 4 din prezenta anexă;

(c)

trebuie să fi fost examinator calificat pentru categoria B de cel puțin 3 ani; se poate renunța la această perioadă, cu condiția ca examinatorul respectiv să poată dovedi:

că are cel puțin 5 ani de conducere în categoria respectivă sau

a promovat o evaluare teoretică și practică a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obținerea unui permis de conducere, făcând astfel inutilă această ultimă cerință;

(d)

trebuie să fi încheiat un curs de formare profesională care conduce cel puțin la finalizarea nivelului 3, astfel cum este definit prin Decizia 85/368/CEE;

(e)

nu poate să activeze în același timp ca instructor auto într-o școală de conducători auto.

2.3.   Echivalări

2.3.1.

Statele membre pot autoriza un examinator să asigure desfășurarea examenelor de conducere pentru categoriile AM, A1, A2 și A, pe baza promovării calificării inițiale prevăzute la punctul 3 pentru una dintre aceste categorii.

2.3.2.

Statele membre pot autoriza un examinator să asigure desfășurarea examenelor de conducere pentru categoriile C1, C, D1 și D, pe baza promovării calificării inițiale prevăzute la punctul 3 pentru una dintre aceste categorii.

2.3.3.

Statele membre pot autoriza un examinator să asigure desfășurarea examenelor de conducere pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE, pe baza promovării calificării inițiale prevăzute la punctul 3 pentru una dintre aceste categorii.

3.   Calificare inițială

3.1.   Formare inițială

3.1.1.

Înainte ca o persoană să poate fi autorizată pentru a asigura desfășurarea examenelor de conducere, persoana respectivă trebuie să finalizeze în mod satisfăcător un astfel de program de formare pe care un stat membru îl poate specifica pentru a avea competențele prevăzute la punctul 1.

3.1.2.

Pentru fiecare program de formare, statele membre trebuie să stabilească dacă conținutul respectivului program va fi legat de autorizarea desfășurării evaluării probelor de conducere pentru o categorie sau mai multe categorii.

3.2.   Examinări

3.2.1.

Înainte ca o persoană să poată fi autorizată să asigure desfășurarea examenelor de conducere, persoana respectivă trebuie să demonstreze că posedă un nivel satisfăcător de cunoștințe, înțelegere și aptitudini în privința subiectelor enumerate la punctul 1.

3.2.2.

Statele membre desfășoară un proces de examinare care evaluează, într-o manieră pedagogică adecvată, competențele unei persoane, astfel cum au fost definite la punctul 1, în special la punctul 1.4. Procesul de examinare trebuie să includă atât o probă teoretică, cât și o probă practică. În cazul în care este necesar, se poate folosi evaluarea asistată de calculator. Detaliile privind natura și durata oricăror probe de verificare și evaluări din cadrul examinării sunt lăsate la aprecierea fiecărui stat membru.

3.2.3.

Statele membre trebuie să determine dacă conținutul oricărei examinări se leagă de autorizația de a asigura desfășurarea examenelor de conducere pentru una sau mai multe categorii de permise de conducere.

4.   Asigurarea calității și formarea continuă

4.1.   Asigurarea calității

4.1.1.

Statele membre stabilesc dispoziții privind asigurarea calității care să permită menținerea nivelului examinatorilor.

4.1.2.

Dispozițiile privind asigurarea calității ar trebui să prevadă controlul examinatorilor la locul lor de muncă, formarea lor ulterioară și reacreditarea, dezvoltarea lor profesională continuă și evaluarea periodică a rezultatelor examenelor de conducere la care au asistat.

4.1.3.

Statele membre trebuie să prevadă ca fiecare examinator să fie supus unui control anual, punând în aplicare dispozițiile privind asigurarea calității, menționate la punctul 4.1.2. De asemenea, statele membre trebuie să prevadă ca fiecare examinator să fie observat pe parcursul desfășurării examenelor de conducere o dată la fiecare 5 ani, pentru o perioadă minimă cumulată de cel puțin o jumătate de zi, permițând observarea mai multor examene. Atunci când sunt identificate probleme, ar trebui să se ia măsuri corective. Persoana care efectuează controlul trebuie să fie o persoană autorizată în acest scop de către statul membru.

4.1.4.

Statele membre pot prevedea ca, atunci când un examinator este autorizat să asigure desfășurarea examenelor de conducere la mai multe categorii, prin îndeplinirea cerințelor privind asigurarea desfășurării examenelor pentru o categorie, îndeplinește cerințele pentru mai multe categorii.

4.1.5.

Activitatea de examinare auto trebuie să fie monitorizată și controlată de un organism autorizat de către statul membru, pentru a se asigura că evaluarea este corectă și logică.

4.2.   Formare continuă

4.2.1.

Statele membre prevăd că, pentru a rămâne autorizați, examinatorii, indiferent de numărul de categorii pentru care sunt acreditați, susțin:

o perioadă de formare continuă minimă, efectuată în mod regulat, de patru zile în total, pentru fiecare perioadă de doi ani, pentru:

a-și menține și actualiza cunoștințele și aptitudinile necesare în vederea efectuării examinării;

a dezvolta noi competențe care au devenit esențiale pentru exercitarea profesiei lor;

a se asigura că un examinator continuă să asigure desfășurarea examenelor în mod corect și uniform;

o perioadă de formare continuă minimă de cel puțin cinci zile în total pentru fiecare perioadă de cinci ani, pentru:

a-și dezvolta și menține aptitudinile practice necesare pentru conducere.

4.2.2.

Statele membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că se efectuează cu promptitudine formarea specifică a acelor examinatori la care s-a constatat o aplicare greșită a sistemului de asigurare a calității aflat în vigoare.

4.2.3.

Formarea continuă poate lua forma unei ședințe de informare, unei formări într-o sală de curs, a învățării în mod tradițional sau pe suport electronic; acestea pot fi efectuate individual sau în grup. Ele pot include reacreditări în conformitate cu normele pe care statele membre le consideră adecvate.

4.2.4.

Statele membre pot prevedea ca, în cazul în care un examinator este autorizat să asigure desfășurarea examenelor de conducere pentru mai multe categorii, prin îndeplinirea cerințelor privind formarea periodică pentru examenele pentru o categorie, îndeplinește cerințele pentru mai multe categorii, numai în cazul în care este îndeplinită condiția prevăzută la punctul 4.2.5.

4.2.5.

În cazul în care un examinator nu a asigurat desfășurarea examenelor de conducere pentru o categorie pe parcursul unei perioade de 24 de luni, examinatorul susține o reevaluare adecvată înainte de a i se permite să desfășoare examene de conducere pentru categoria respectivă. Reevaluarea poate fi susținută ca parte a cerințelor precizate la punctul 4.2.1.

5.   Drepturi dobândite

5.1.

Statele membre pot prevedea ca persoanele autorizate să asigure desfășurarea examenelor de conducere imediat înainte de intrarea în vigoare a prezentelor dispoziții să continue să asigure desfășurarea examenelor de conducere, cu toate că nu au fost autorizate în conformitate cu condițiile generale de la punctul 2 sau cu procesul inițial de calificare prevăzut la punctul 3.

5.2.

Cu toate acestea, acești examinatori se supun dispozițiilor privind controlul efectuat cu regularitate și asigurarea calității prevăzute la punctul 4.


(1)  JO L 199, 31.7.1985, p. 56.


ANEXA V

CERINȚE MINIME PRIVIND FORMAREA ȘI EXAMINAREA CONDUCĂTORILOR AUTO ÎN VEDEREA CONDUCERII ANSAMBLURILOR DE VEHICULE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4) LITERA B AL DOILEA PARAGRAF

1.

Statele membre iau măsurile necesare pentru:

a aproba și supraveghea formarea prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (d) sau

a organiza probele de verificare a aptitudinilor și comportamentului prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (d).

2.

Durata formării conducătorilor auto

cel puțin 7 ore.

3.

Conținutul formării conducătorilor auto

Formarea conducătorilor auto cuprinde cunoștințele, aptitudinile și comportamentul prevăzute la punctele 2 și 7 din anexa II. Se acordă atenție specială:

dinamicii deplasării vehiculelor, criteriilor de siguranță, vehiculului tractor și remorcii (mecanismul de cuplare), încărcării corecte și echipamentelor de securitate.

Componenta practică include următoarele exerciții: accelerare, decelerare, mersul înapoi, frânarea, distanța de frânare, schimbarea benzii de circulație, frânare/manevră de urgență, balansul remorcii, decuplarea și recuplarea unei remorci la autovehiculul său, parcarea.

Fiecare participant la formare trebuie să efectueze componenta practică și să demonstreze aptitudinile sale și comportamentul pe drumurile publice.

Ansamblurile de vehicule folosite pentru formare se încadrează în categoria de permis de conducere solicitată de candidați.

4.

Durata și conținutul probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului

Durata probei și distanța parcursă trebuie să fie suficiente pentru a evalua aptitudinile și comportamentul prevăzute la punctul 3.


ANEXA VI

CERINȚE MINIME PRIVIND FORMAREA ȘI EXAMINAREA CONDUCĂTORILOR AUTO ÎN VEDEREA CONDUCERII MOTOCICLETELOR DIN CATEGORIA A (ACCES PROGRESIV)

1.

Statele membre iau măsurile necesare pentru:

a aproba și controla formarea prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sau

a organiza probele de verificare a aptitudinilor și comportamentului prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (c).

2.

Durata formării conducătorilor auto

cel puțin 7 ore.

3.

Conținutul formării conducătorilor auto

Formarea conducătorilor auto cuprinde toate aspectele menționate la punctul 6 din anexa II.

Fiecare participant trebuie să efectueze componenta practică a formării și să demonstreze aptitudinile sale și comportamentul pe drumurile publice.

Motocicletele folosite pentru formare se încadrează în categoria de permise de conducere solicitată de candidați.

4.

Durata și conținutul probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului

Durata probei și distanța parcursă trebuie să fie suficiente pentru a evalua aptitudinile și comportamentul prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă.


ANEXA VII

Partea A

DIRECTIVĂ ABROGATĂ CU MODIFICĂRILE SALE SUCCESIVE

(menționată la articolul 17)

Directiva 91/439/CEE (1) a Consiliului

(JO L 237, 24.8.1991, p. 1)

Directiva 94/72/CE a Consiliului

(JO L 337, 24.12.1994, p. 86)

Directiva 96/47/CE a Consiliului

(JO L 235, 17.9.1996, p. 1)

Directiva 97/26/CE a Consiliului

(JO L 150, 7.6.1997, p. 41)

Directiva 2000/56/CE a Comisiei

(JO L 237, 21.9.2000, p. 45)

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului, numai articolul 10 alineatul (2)

(JO L 226, 10.9.2003, p. 4)

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, numai anexa II punctul 24

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

Partea B

TERMENE PENTRU TRANSPUNEREA ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI PENTRU APLICARE

(menționate la articolul 17)

Directiva

Termen pentru transpunere

Data aplicării

Directiva 91/439/CEE

1 iulie 1994

1 iulie 1996

Directiva 94/72/CE

1 ianuarie 1995

Directiva 96/427/CE

16 iulie 1996

Directiva 96/47/CE

1 iulie 1996

1 iulie 1996

Directiva 97/26/CE

1 ianuarie 1998

1 ianuarie 1998

Directiva 2000/56/CE

30 septembrie 2003

30 septembrie 2003, 30 septembrie 2008 (anexa II punctul 6.2.5) și 30 septembrie 2013 (anexa II punctul 5.2)

Directiva 2003/59/CE

10 septembrie 2006

10 septembrie 2008 (transportul de călători) și 10 septembrie 2009 (transportul de mărfuri)


(1)  Directiva 91/439/CEE a fost, de asemenea, modificată prin următorul act care nu a fost abrogat: Actul de aderare din 1994.


ANEXA VIII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 91/439/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1) prima teză

Articolul 1 alineatul (1) prima teză

Articolul 1 alineatul (1) teza a doua

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1) teza a doua

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) prima teză

Articolul 4 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 4 alineatul (2) liniuța a doua

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 4 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a doua

Articolul 4 alineatul (4) litera (b) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a treia

Articolul 4 alineatul (4) litera (b) paragraful al doilea

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a patra

Articolul 4 alineatul (4) litera (c)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a cincea

Articolul 4 alineatul (4) litera (f)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a șasea

Articolul 4 alineatul (4) litera (g)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a șaptea

Articolul 4 alineatul (4) litera (j)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf liniuța a opta

Articolul 4 alineatul (4) litera (k)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf teza introductivă

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf prima liniuță

Articolul 4 alineatul (3) litera (a)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a doua

Articolul 4 alineatul (4) litera (a)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a treia

Articolul 4 alineatul (4) litera (d)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a patra

Articolul 4 alineatul (4) litera (e)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a cincea

Articolul 4 alineatul (4) litera (h)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a șasea teza introductivă

Articolul 4 alineatul (4) litera (i)

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a șasea prima subliniuță

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf liniuța a șasea subliniuța a doua

Articolul 3 alineatul (3) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 4 alineatul (1) teza a treia

Articolul 3 alineatul (3) liniuța a doua primul paragraf

Articolul 4 alineatul (3) liniuța a doua

Articolul 3 alineatul (3) liniuța a doua paragraful al doilea

Articolul 3 alineatul (3) liniuța a treia

Articolul 4 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (3) liniuța a patra

Articolul 4 alineatul (4) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (3) liniuța a cincea

Articolul 4 alineatul (4) liniuța a doua

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (5) prima teză

Articolul 4 alineatul (5) teza a doua

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

Articolul 5 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 6 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

Articolul 6 alineatul (2) litera (e)

Articolul 6 alineatul (2) litera (f)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) teza a doua

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) prima liniuță

Articolul 4 alineatul (3) litera (a) liniuța a treia

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) liniuța a doua

Articolul 4 alineatul (4) litera (a) liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) prima liniuță

Articolul 4 alineatul (3) litera (b) liniuța a doua

Articolul 4 alineatul (3) litera (c) liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) liniuța a doua prima posibilitate

Articolul 4 alineatul (4) litera (b) paragraful al cincilea

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) liniuța a doua posibilitatea a doua

Articolul 4 alineatul (4) litera (c) liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) liniuța a treia prima și a doua posibilitate

Articolul 4 alineatul (4) litera (g) liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) liniuța a treia posibilitatea a treia și a patra

Articolul 4 alineatul (4) litera (e) liniuța a treia

Articolul 6 alineatul (1) litera (c) prima liniuță prima și a doua posibilitate

Articolul 4 alineatul (4) litera (k) liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (1) litera (c) prima liniuță posibilitatea a treia și a patra

Articolul 4 alineatul (4) litera (i) liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (6) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (6) paragraful al doilea

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (6) paragraful al treilea și al patrulea

Articolul 7 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 7 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) litera (c)

Articolul 7 alineatul (1) litera (d)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) litera (e)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (5) litera (a)

Articolul 7 alineatul (5) litera (b)

Articolul 7 alineatul (5) litera (c)

Articolul 7 alineatul (5) litera (d)

Articolul 7a alineatul (1)

Articolul 7a alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 7b

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11

Articolul 9

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 14

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 13

Articolul 17 primul paragraf

Articolul 17 paragraful al doilea

Articolul 18

Articolul 14

Articolul 19

Anexa I

Anexa Ia

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI