15/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

222


32006L0113


L 376/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/113/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2006

privind calitatea apelor conchilicole

(versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind calitatea apelor conchilicole (2) a fost modificată substanțial (3). Din motive de claritate și de raționalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

(2)

Protecția și îmbunătățirea mediului necesită măsuri concrete de protejare a apelor, inclusiv a apelor conchilicole, împotriva poluării.

(3)

Este necesară protejarea anumitor populații de moluște împotriva diferitelor consecințe dăunătoare ale deversării substanțelor poluante în mare.

(4)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de al Șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (4) prevede că obiectivele de calitate urmează să fie elaborate în comun, stabilindu-se diferitele cerințe pe care un anumit mediu trebuie să le îndeplinească, printre altele, definirea parametrilor pentru apă, inclusiv pentru apele conchilicole.

(5)

Neconcordanțele între dispozițiile în vigoare în diferite state membre privind calitatea apelor conchilicole pot crea condiții inegale de concurență, afectând astfel în mod direct funcționarea pieței interne.

(6)

În scopul atingerii obiectivelor prezentei directive, statele membre trebuie să desemneze apele pentru care aceasta urmează să se aplice și să stabilească valori limită corespunzătoare anumitor parametri. Apele astfel desemnate trebuie să se conformeze respectivelor valori în termen de șase ani de la desemnare.

(7)

Pentru asigurarea controlului calității apelor conchilicole, ar trebui să se preleveze un număr minim de probe și ar trebui să se efectueze măsurători cu privire la parametrii prevăzuți în anexa I. Aceste prelevări pot fi reduse sau eliminate în funcție de rezultatele măsurărilor.

(8)

Anumite împrejurări naturale nu pot fi controlate de statele membre și, prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea de derogare, în anumite cazuri, de la prezenta directivă.

(9)

Progresul tehnic și științific poate impune adaptarea rapidă a anumitor cerințe stabilite în anexa I. Pentru a facilita aplicarea măsurilor necesare în acest scop, ar trebui să se prevadă o procedură care să instituie o cooperare strânsă între statele membre și Comisie. Respectiva cooperare ar trebui să aibă loc în cadrul Comitetului de adaptare la progresul științific și tehnic, instituit în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole (5).

(10)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în legislația națională a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă reglementează calitatea apelor conchilicole și se aplică apelor costiere și apelor salmastre desemnate de statele membre în vederea protejării sau îmbunătățirii pentru a întreține viața și creșterea moluștelor (moluște bivalve și gasteropode) și pentru a se contribui astfel la ridicarea calității produselor din moluște direct consumabile de către om.

Articolul 2

Parametrii aplicabili apelor desemnate de către statele membre sunt prevăzuți la anexa I.

Articolul 3

(1)   În cazul apelor desemnate, statele membre stabilesc valori pentru parametrii indicați în anexa I, în măsura în care există valori în coloana G sau în coloana I. Statele membre se conformează observațiilor din ambele coloane.

(2)   Statele membre nu stabilesc valori mai puțin stricte decât cele prezentate în coloana I din anexa I și se străduiesc să respecte valorile din coloana G, ținând totodată seama de principiul prevăzut la articolul 8.

(3)   În cazul deversărilor de ape uzate care se încadrează în parametrii „substanțe organohalogenate” și „metale”, standardele de emisie stabilite de statele membre în conformitate cu Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (6) se aplică în paralel cu obiectivele de calitate și celelalte obligații care decurg din prezenta directivă, în special cele legate de prelevarea de probe.

Articolul 4

(1)   Statele membre desemnează apele conchilicole și, ulterior, pot face desemnări suplimentare.

(2)   Statele membre pot revizui desemnarea anumitor ape, în special datorită unor factori neprevăzuți la data desemnării, luând în considerare principiul prevăzut la articolul 8.

Articolul 5

Statele membre stabilesc programe pentru a reduce poluarea și pentru a garanta că apele desemnate sunt conforme, în termen de șase ani de la desemnarea efectuată în conformitate cu articolul 4, atât cu valorile stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 3, cât și cu observațiile incluse în coloanele G și I din anexa I.

Articolul 6

(1)   În scopul punerii în aplicare a articolului 5, apele desemnate sunt considerate a fi în conformitate cu dispozițiile prezentei directive în cazul în care probele prelevate din respectivele ape cu frecvența minimă specificată în anexa I, în același punct de prelevare și timp de 12 luni, arată că apele respectă atât valorile stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 3, cât și observațiile incluse în coloanele G și I din anexa I, în ceea ce privește:

(a)

100 % din probe pentru parametrii „substanțe organohalogenate” și „metale”;

(b)

95 % din probe pentru parametrii „salinitate” și „oxigen dizolvat”

(c)

75 % din probele pentru ceilalți parametrii prevăzuți în anexa I.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), frecvența de prelevare de probe pentru toți parametrii din anexa I, cu excepția parametrilor „substanțe organohalogenate” și a „metalelor”, este mai redusă decât cea indicată în anexa I, valorile și observațiile menționate la primul paragraf din prezentul alineat trebuie să fie respectate în cazul tuturor probelor.

(2)   Nerespectarea valorilor stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 3 sau a observațiilor prevăzute în coloanele G și I din anexa I nu este luată în considerare la calculul procentelor prevăzute la alineatul (1), în cazul în care asemenea nerespectări sunt consecința unei catastrofe.

Articolul 7

(1)   Autoritățile competente din statele membre efectuează operațiuni de prelevare de probe, a căror frecvență minimă este prevăzută în anexa I.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă constată că nivelul calității apelor desemnate este semnificativ mai ridicat decât cel care ar rezulta din aplicarea valorilor stabilite în conformitate cu articolul 3 și cu observațiile prevăzute în coloanele G și I din anexa I, frecvența prelevărilor de probe poate fi redusă. În cazul în care nu există poluare sau riscuri de deteriorare a calității apelor, autoritatea competentă în cauză poate decide că prelevarea de probe nu este necesară.

(3)   În cazul în care prelevarea de probe arată că nu se respectă o valoare stabilită în conformitate cu articolul 3 sau cu observațiile incluse în coloanele G și I din anexa I, autoritatea competentă stabilește dacă acest fapt este rezultatul hazardului, a unui fenomen natural sau a poluării și adoptă măsuri corespunzătoare.

(4)   Autoritatea competentă a fiecărui stat membru stabilește punctul exact de prelevare, distanța de la acest punct la cel mai apropiat punct de deversare a poluanților și adâncimea la care urmează să se preleveze probele, în funcție, în special, de condițiile de mediu locale.

(5)   Metodele analitice de referință, care trebuie utilizate pentru calculul valorii parametrilor respectivi, sunt stabilite în anexa I. Laboratoarele care utilizează alte metode se asigură că rezultatele obținute sunt echivalente sau comparabile cu cele specificate în anexa I.

Articolul 8

Punerea în aplicare a măsurilor luate în conformitate cu prezenta directivă nu poate în nici un caz să conducă, direct sau indirect, la creșterea poluării apelor costiere sau a apelor salmastre.

Articolul 9

În orice moment, statele membre pot stabili pentru apele desemnate valori mai stricte decât cele stabilite de prezenta directivă. Statele membre pot, de asemenea, adopta dispoziții referitoare la alți parametri decât cei stabiliți de prezenta directivă.

Articolul 10

În cazul în care un stat membru are în vedere desemnarea apelor conchilicole situate în imediata vecinătate a frontierei cu un alt stat membru, respectivele state se consultă pentru a stabili întinderile de apă cărora li se poate aplica prezenta directivă și consecințele care rezultă din obiectivele de calitate comune; respectivele consecințe sunt determinate de către fiecare stat implicat după consultări. Comisia poate participa la respectivele deliberări.

Articolul 11

Statele membre pot deroga de la prezenta directivă în cazul unor împrejurări meteorologice sau geografice excepționale.

Articolul 12

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic și științific a valorilor G ale parametrilor și ale metodelor analitice din anexa I se adoptă de către comitetul instituit în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2006/44/CE în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (2) din respectiva directivă.

Articolul 13

(1)   În sensul aplicării prezentei directive, statele membre furnizează Comisiei informații cu privire la:

(a)

apele desemnate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), într-o formă sintetizată;

(b)

revizuirea desemnării anumitor ape în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

(c)

dispozițiile adoptate pentru stabilirea unor noi parametrii în conformitate cu articolul 9.

(2)   În cazul în care un stat membru aplică dispozițiile articolului 11, acesta trebuie să informeze de îndată Comisia cu privire la aceasta, indicând motivele și termenele preconizate.

(3)   În general, statele membre furnizează Comisiei, la cererea motivată a acesteia, orice informații necesare aplicării prezentei directive.

Articolul 14

La intervale de trei ani și pentru prima dată pentru perioada cuprinsă între 1993 și 1995 inclusiv, statele membre trimit Comisiei informații privind punerea în aplicare a prezentei directive în cadrul unui raport sectorial care vizează, de asemenea, și alte directive comunitare pertinente. Respectivul raport este întocmit pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (7). Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu șase luni înaintea începerii perioadei vizate de raport. Raportul este trimis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani vizate de acesta.

Comisia publică un raport comunitar privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de nouă luni de la data primirii rapoartelor de la statele membre.

Articolul 15

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 16

Directiva 79/923/CEE se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național a directivelor prevăzute în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca fiind trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 17

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

M. PEKKARINEN


(1)  Avizul Parlamentului European adoptat la 12 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2006.

(2)  JO L 281, 10.11.1979, p. 47. Directivă modificată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

(3)  A se vedea anexa II partea A.

(4)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 264, 25.9.2006, p. 20.

(6)  JO L 64, 4.3.2006, p. 52.

(7)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXA I

CALITATEA APELOR CONCHILICOLE

 

Parametru

G

I

Metode analitică de referință

Frecvență minimă de prelevare și măsurare

1.

pH

unitate de pH

 

7 – 9

electrometrie

Măsurat ă in situ în momentul prelevării de probe

Trimestrial

2.

Temperatura °C

O deversare afectând apele conchilicole nu trebuie să ducă la o depășire a temperaturii apei cu mai mult de 2 °C peste temperatura apelor neafectate

 

termometrie

Măsurat ă in situ în momentul prelevării de probe

Trimestrial

3.

Colorație (după filtrare) mg Pt/l

 

O deversare afectând apele conchilicole nu trebuie să cauzeze o deviere a culorii apei după filtrare cu mai mult de 10 mg Pt/l de la culoarea apelor neafectate

filtrare printr-o membrană de 0.45 µm

Metodă fotometrică folosindu-se scara platină/cobalt

Trimestrial

4.

Substanțe solide în suspensie mg/l

 

O deversare afectând apele conchilicole nu trebuie să cauzeze o creștere a conținutului de substanțe solide în suspensie al apei cu mai mult de 30 % peste conținutul apelor neafectate

filtrare printr-o membrană de 0.45 µm, uscare la 105 °C și cântărire

centrifugare (timp de cel puțin 5 minute, la o accelerație medie de 2 800 și 3 200 g), uscare la 105 °C și cântărire

Trimestrial

5.

Salinitate ‰

12-38 ‰

≤ 40 ‰

O deversare afectând apele conchilicole nu trebuie să ducă la o creștere a salinității apei mai mare de 10 % peste salinitatea apelor neafectate

Conductimetrie

Lunar

6.

Oxigen dizolvat

(Saturație %)

≥ 80 %

≥ 70 % (valoare medie)

În cazul în care o măsurare individuală indică o valoare sub 70 %, măsurările se repetă.

O măsurare individuală nu trebuie să indice o valoare sub 60 %, dacă nu există consecințe dăunătoare pentru dezvoltarea coloniilor de moluște

Metoda Winkler

Metoda electrochimică

Lunar, cu minim o probă reprezentativă pentru condițiile de oxigen scăzut în ziua prelevării de probe. Cu toate acestea, în cazul în care se suspectează variații zilnice mari, trebuie să se preleveze cel puțin două probe zilnic

7.

Hidrocarburi de origine petrolieră

 

Hidrocarburile nu trebuie să fie prezente în apele conchilicole în cantități care să:

producă o peliculă vizibilă la suprafața apei și/sau depuneri pe moluște

aibă efecte dăunătoare asupra moluștelor

Examinare vizuală

Trimestrial

8.

Substanțe organohalogenate

Concentrația fiecărei substanțe în carnea moluștelor trebuie să aibă o valoare care să contribuie, în conformitate cu articolul 1, la o calitate ridicată a produselor din moluște

Concentrația fiecărei substanțe în apele conchilicole sau în carnea moluștelor nu trebuie să atingă sau să depășească un nivel peste care există efecte dăunătoare asupra moluștelor și a larvelor

Cromatografie în fază gazoasă după extracție cu solvenți corespunzători și purificare

Semestrial

9.

Metale

Concentrația fiecărei substanțe în carnea moluștelor trebuie să fie atât de limitată, încât să contribuie, în conformitate cu articolul 1, la o calitate ridicată a produselor din moluște

Concentrația fiecărei substanțe în apa conchilicole sau în carnea moluștelor nu trebuie să atingă sau să depășească un nivel peste care există efecte dăunătoare asupra moluștelor și a larvelor.

Efectul sinergic al acestor metale trebuie luat în considerare

Spectrometrie prin absorbție atomică, precedat, după caz, de concentrație și/sau extracție

Semestrial

Argint

Ag

Arsenic

As

Cadmiu

Cd

Crom

Cr

Cupru

Cu

Mercur

Hg

Nichel

Ni

Plumb

Pb

Zinc

Zn

mg/l

 

10.

Bacterii coliforme fecale/100 ml

≤ 300 în carnea moluștelor și în lichidul intervalvar

 

Metoda diluării cu fermentație în substraturi lichide în cel puțin trei tuburi cu trei diluții. Subcultivarea tuburilor pozitive pe un mediu de confirmare. Numărătoare conform NMP (numărul cel mai probabil). Temperatura de incubație 44 °C ± 0,5 °C

Trimestrial

11.

Substanțe care afectează gustul moluștelor

 

O concentrație sub cea care ar putea deteriora gustul moluștelor

Examinare organoleptică a moluștelor dacă se presupune prezența uneia dintre respectivele substanțe

 

12.

Saxitoxina (produsă de dinoflagelate)

 

 

 

 

Abrevieri:

G

=

orientativ

I

=

obligatoriu


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată cu modificările sale succesive

Directiva 79/923/CEE a Consiliului

(JO L 281, 10.11.1979, p. 47)

 

Directiva 91/692/CEE a Consiliului

(JO L 377, 31.12.1991, p. 48)

Numai anexa I litera (e)

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul național

(prevăzute la articolul 16)

Directiva

Termenul de transpunere

79/923/CEE

6 noiembrie 1981

91/692/CEE

1 ianuarie 1993


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 79/923/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf liniuța a doua

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf liniuța a treia

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (c)

Articolul 6 alineatul (1) paragraful al doilea

Articolul 6 alineatul (1) paragraful al doilea

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13 primul alineat teza introductivă

Articolul 13 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 13 primul alineat prima liniuță

Articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Articolul 13 primul alineat liniuța a doua

Articolul 13 alineatul (1) litera (b)

Articolul 13 primul alineat liniuța a treia

Articolul 13 alineatul (1) litera (c)

Articolul 13 al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 13 al treilea paragraf

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Anexa

Anexa I

Anexa II

Anexa III