05/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

286


32006L0109


L 363/416

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/109/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a Directivei 94/45/CE privind instituirea comitetelor europene de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, datorită aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1) și, în special, articolul 43 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României și, în special, articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, acolo unde rămân valabile acte ale instituțiilor după 1 ianuarie 2007 și necesită adaptare datorită aderării și adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele sale, actele necesare sunt adoptate de către Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia adoptă actul original.

(2)

Actul final al conferinței care a redactat Tratatul de aderare indică faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic asupra unui set de adaptări a actelor adoptate de către instituții cerute de aderare și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, completate și actualizate, acolo unde este cazul, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea comitetelor europene de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (2) ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ

Articolul 1

Directiva 94/45/CE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Ele comunică de îndată Comisiei textul acelor dispoziții și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 254, 30.9.1994, p. 64.


ANEXĂ

POLITICA SOCIALĂ ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

31994 L 0045: Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea comitetelor europene de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (JO L 254, 30.9.1994, p. 64), astfel cum a fost modificată prin:

31997 L 0074: Directiva 97/74/CE a Consiliului din 15.12.1997 (JO L 10, 16.1.1998, p. 22).

Fără a aduce atingere unei viitoare revizuiri înainte de data aderării, articolul 5 alineatul (2) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Organismul special de negociere este alcătuit din minimum trei membri și un număr maxim de membri egal cu numărul de state membre.”