15/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

147


32006L0105


L 363/368

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/105/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a Directivelor 79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CE, 2001/80/CE și 2001/81/CE în domeniul mediului, ca urmare a aderării Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 56 din Actul de aderare, în cazul în care actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și este necesar să fie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele la acesta, actele necesare urmează să fie adoptate de către Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2)

Actul final al Conferinței care a elaborat Tratatul de aderare a arătat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care, ca urmare a aderării, este necesar să fie aduse unor acte adoptate de instituții și a invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, Directivele 79/409/CEE (2), 92/43/CEE (3), 97/68/CE (4), 2001/80/CE (5) și 2001/81/CE (6) ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CE, 2001/80/CE și 2001/81/CE se modifică astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României și la data intrării în vigoare a acestuia.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1.

(3)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.

(5)  JO L 309, 27.11.2001, p. 1.

(6)  JO L 309, 27.11.2001, p. 22.


ANEXĂ

MEDIU

A.   PROTECȚIA NATURII

1.

31979 L 0409: Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17);

31981 L 0854: Directiva 81/854/CEE a Consiliului din 19.10.1981 (JO L 319, 7.11.1981, p. 3);

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23);

31985 L 0411: Directiva 85/411/CEE a Comisiei din 25.7.1985 (JO L 233, 30.8.1985, p. 33);

31986 L 0122: Directiva 86/122/CEE a Consiliului din 8.4.1986 (JO L 100, 16.4.1986, p. 22);

31990 L 0656: Directiva 90/656/CEE a Consiliului din 4.12.1990 (JO L 353, 17.12.1990, p. 59);

31991 L 0244: Directiva 91/244/CEE a Comisiei din 6.3.1991 (JO L 115, 8.5.1991, p. 41);

31994 L 0024: Directiva 94/24/CE a Consiliului din 8.6.1994 (JO L 164, 30.6.1994, p. 9);

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

31997 L 0049: Directiva 97/49/CE a Comisiei din 29.7.1997 (JO L 223, 13.8.1997, p. 9);

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32003 R 0807: Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

Anexele I, II/1, II/2, III/1 și III/2 se înlocuiesc cu următorul text:

ПРИЛОЖЕНИЕ IANEXO IPŘÍLOHA IBILAG IANHANG II LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO II PIELIKUMSI PRIEDASI. MELLÉKLETANNESS IBIJLAGE IZAŁĄCZNIK IANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA IPRILOGA ILIITE IBILAGA I

(a)   GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

lanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

 

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1ANEXO II/1PŘÍLOHA II/1BILAG II/1ANHANG II/1II/1 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1ANNEX II/1ANNEXE II/1ALLEGATO II/1II/1. PIELIKUMSII/1 PRIEDASII/1. MELLÉKLETANNESS II/1BIJLAGE II/1ZAŁĄCZNIK II/1ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1PRILOGA II/1LIITE II/1BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2ANEXO II/2PŘÍLOHA II/2BILAG II/2ANHANG II/2II/2 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2ANNEX II/2ANNEXE II/2ALLEGATO II/2II/2. PIELIKUMSII/2 PRIEDASII/2. MELLÉKLETANNESS II/2BIJLAGE II/2ZAŁĄCZNIK II/2ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2PRILOGA II/2LIITE II/2BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom.

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθµούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o n.o 3 do artigo 7.o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1ANEXO III/1PŘÍLOHA III/1BILAG III/1ANHANG III/1III/1 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1ANNEX III/1ANNEXE III/1ALLEGATO III/1III/1. PIELIKUMSIII/1 PRIEDASIII/1. MELLÉKLETANNESS III/1BIJLAGE III/1ZAŁĄCZNIK III/1ANEXO III/1 — ANEXA III/1 — PRÍLOHA III/1PRILOGA III/1LIITE III/1BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2ANEXO III/2PŘÍLOHA III/2BILAG III/2ANHANG III/2III/2 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2ANNEX III/2ANNEXE III/2ALLEGATO III/2III/2. PIELIKUMSIII/2 PRIEDASIII/2. MELLÉKLETANNESS III/2BIJLAGE III/2ZAŁĄCZNIK III/2ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PRÍLOHA III/2PRILOGA III/2LIITE III/2BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

2.

31992 L 0043: Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

31997 L 0062: Directiva 97/62/CE a Consiliului din 27.10.1997 (JO L 305, 8.11.1997, p. 42);

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(a)

La articolul 1 litera (c), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

exemple remarcabile actuale de caracteristici tipice ale uneia sau mai multor dintre următoarele nouă regiuni biogeografice: alpină, atlantică, a Mării Negre, boreală, continentală, macaroneziană, mediteraneeană, panonică și stepică.”

(b)

La articolul 4 alineatul (2), cuvântul „șapte” se înlocuiește cu „nouă”.

(c)

Anexele I și II se înlocuiesc cu următorul text:

ANEXA I

TIPURI DE HABITATE NATURALE DE INTERES COMUNITAR A CĂROR CONSERVARE NECESITĂ DESEMNAREA UNOR ARII SPECIALE DE CONSERVARE

Interpretare

Orientări referitoare la interpretarea tipurilor de habitat sunt furnizate în «Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană», astfel cum a fost aprobat de către comitetul constituit în temeiul articolului 20 («Comitetul privind habitatele») și publicat de către Comisia Europeană (1).

Codul corespunde codului NATURA 2000.

Semnul «*» indică tipurile de habitate prioritare.

1.   HABITATE DE COASTĂ ȘI CU VEGETAȚIE HALOFITĂ

11.   Mare liberă și zone afectate de maree

1110

Bancuri de nisip acoperite în permanență slab de apă marină

1120

* Straturi cu Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Estuare

1140

Terase mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă marină la reflux

1150

* Lagune de coastă

1160

Golfuri mici largi și golfuri puțin adânci

1170

Recifuri

1180

Structuri submarine provocate de scurgeri de gaze

12.   Faleze ale mării și plaje cu galeți sau stâncoase

1210

Vegetație anuală la limita mareei

1220

Vegetație perenă pe țărmurile stâncoase

1230

Faleze cu vegetație de pe coastele atlantice și baltice

1240

Faleze cu vegetație de Limonium spp. endemic de pe coastele mediteraneene

1250

Faleze cu floră endemică de pe coastele macaroneziene

13.   Mlaștini sărate și pășuni udate de apa mării, atlantice și continentale

1310

Salicornia și alte specii anuale care populează regiunile mlăștinoase și nisipoase

1320

Pajiștile Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Pășuni atlantice udate de apa mării (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Pășuni continentale udate de apa mării

14.   Mlaștini sărate și pășuni udate de apa mării, mediteraneene și termo-atlantice

1410

Pășuni mediteraneene udate de apa mării (Juncetalia maritimi)

1420

Tufărișuri halofile mediteraneene și termo-atlantice (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Tufărișuri halo-nitrofile (Pegano-Salsoletea)

15.   Stepe continentale sărăturate și gipsofile

1510

* Stepe sărăturate mediteraneene (Limonietalia)

1520

* Vegetație gipsofilă iberică (Gypsophiletalia)

1530

* Stepe și mlaștini sărate panonice

16.   Zonele de arhipelag, costiere și de suprafețe emergente ale Balticii boreale

1610

Insule esker baltice, cu vegetație a plajelor nisipoase, stâncoase și cu galeți, precum și cu vegetație sublitorală

1620

Insulițe și insule mici din Baltica boreală

1630

* Pășuni de coastă din Baltica boreală

1640

Litoraluri nisipoase din Baltica boreală cu vegetație perenă

1650

Golfuri mici înguste din Baltica boreală

2.   DUNE DE NISIP DE COASTĂ ȘI DUNE CONTINENTALE

21.   Dune maritime de pe coastele Atlanticului, ale Mării Nordului și ale Mării Baltice

2110

Dune mobile cu vegetație embrionară

2120

Dune mobile de-a lungul țărmului cu Ammophila arenaria («dune albe»)

2130

* Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee («dune gri»)

2140

* Dune fixe decalcificate cu Empetrum nigrum

2150

* Dune fixe decalcificate atlantice (Calluno-Ulicetea)

2160

Dune cu Hyppophaë rhamnoides

2170

Dune cu Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Dune împădurite din regiunile atlantică, continentală și boreală

2190

Depresiuni intradunale umede

21A0

Machair (*habitat specific irlandez)

22.   Dune maritime de pe coastele mediteraneene

2210

Dune de pe litoral fixate cu Crucianellion maritimae

2220

Dune cu Euphorbia terracina

2230

Dune cu vegetație ierboasă Malcolmietalia

2240

Dune cu vegetație ierboasă Brachypodietalia cu specii anuale

2250

* Dune de coastă cu Juniperus spp.

2260

Dune cu tufărișuri sclerofile Cisto-Lavenduletalia

2270

* Dune împădurite cu Pinus pinea și/sau Pinus pinaster

23.   Dune continentale, vechi și decalcificate

2310

Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Genista

2320

Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum nigrum

2330

Vegetație psamofilă uscată cu pășuni deschise de Corynephorus și Agrostis

2340

* Dune continentale panonice

3.   HABITATE DE APĂ DULCE

31.   Ape stătătoare

3110

Ape oligotrofe din câmpii nisipoase, cu un conținut foarte redus de minerale (Littorelletalia uniflorae)

3120

Ape oligotrofe în general din solurile nisipoase vest-mediteraneene, cu un conținut foarte redus de minerale, cu Isoetes spp.

3130

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau de Isoëto-Nanojuncetea

3140

Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică cu Chara spp.

3150

Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition

3160

Lacuri și iazuri distrofice naturale

3170

* Iazuri temporare mediteraneene

3180

* Turlough

3190

Lacuri de carst de gips

31A0

* Izvoare termale din Transilvania acoperite de lotuși

32.   Ape curgătoare – sectoare ale cursurilor de apă cu dinamică naturală sau seminaturală (bazine minore, medii și majore) a căror calitate a apei nu a suferit deteriorări semnificative

3210

Râuri naturale fino-scandinave

3220

Râuri de munte și vegetația erbacee de pe malurile acestora

3230

Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica

3240

Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix elaeagnos

3250

Râuri mediteraneene cu debit permanent și vegetație de Glaucium flavum

3260

Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion

3270

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p.

3280

Râuri mediteraneene cu debit permanent cu specii de Paspalo-Agrostidion și galerii riverane de Salix și de Populus alba

3290

Râuri mediteraneene cu debit intermitent, cu specii de Paspalo-Agrostidion

4.   PAJIȘTI ȘI TUFĂRIȘURI DIN ZONA TEMPERATĂ

4010

Pajiști umede nord-atlantice cu Erica tetralix

4020

* Pajiști umede atlantice temperate cu Erica ciliaris și Erica tetralix

4030

Pajiști uscate

4040

* Pajiști uscate atlantice de coastă cu Erica vagans

4050

* Pajiști macaroneziene cu vegetație endemică

4060

Pajiști alpine și boreale

4070

* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Tufărișuri subarctice cu Salix spp.

4090

Lande oro-mediteraneene cu formațiuni endemice de grozamă

40A0

* Tufărișuri subcontinentale peripanonice

40B0

Tufișuri de Rhodope Potentilla fruticosa

40C0

* Tufișuri caducifoliate ponto-sarmatice

5.   TUFĂRIȘURI SCLEROFILE (MATORRAL)

51.   Tufărișuri submediteraneene și temperate

5110

Formațiuni stabile xerotermofile de Buxus sempervirens pe pante stâncoase (Berberidion p.p.)

5120

Formațiuni montane de Cytisus purgans

5130

Formațiuni de Juniperus communis pe lande sau pajiști calcaroase

5140

* Formațiuni de Cistus palhinhae pe lande maritime umede

52.   Matorral arborescenți mediteraneeni

5210

Matorral arborescenți cu Juniperus spp.

5220

* Matorral arborescenți cu Zyziphus

5230

* Matorral arborescenți cu Laurus nobilis

53.   Tufărișuri termo-mediteraneene și de pre-stepă

5310

Tufișuri de Laurus nobilis

5320

Formațiuni scunde de Euphorbia în apropierea falezelor

5330

Tufărișuri termo-mediteraneene și de pre-deșert

54.   Phrygana

5410

Phrygana din Mediterana de Vest de pe vârfurile falezelor (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Sarcopoterium spinosum phryganas

5430

Phrygana endemică cu Euphorbio-Verbascion

6.   FORMAȚIUNI IERBOASE NATURALE ȘI SEMINATURALE

61.   Pajiști naturale

6110

* Pajiști carstice calcaroase sau bazofile, de Alysso-Sedion albi

6120

* Pajiști calcaroase din nisipuri xerice

6130

Pajiști calaminariene cu Violetalia calaminariae

6140

Pajiști silicioase din Pirinei cu Festuca eskia

6150

Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios

6160

Pajiști oro-iberice cu Festuca indigesta

6170

Pajiști alpine și subalpine calcaroase

6180

Pajiști mezofile macaroneziene

6190

Pajiști panonice carstice (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri

6210

Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee)

6220

* Pseudostepă cu ierburi și specii anuale de Thero-Brachypodietea

6230

* Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, dezvoltate pe substraturi silicioase în zone montane (și în zone submontane, în Europa continentală)

6240

* Pajiști stepice subpanonice

6250

* Pajiști stepice panonice pe loess

6260

* Stepe panonice nisipoase

6270

* Pajiști fino-scandinave uscate până la mezice, bogate în specii de altitudine mică

6280

* Alvar nordic și șisturi calcaroase precambriene

62A0

Pajiști uscate din regiunea submediteraneeană estică (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Pajiști serpentinofile din Cipru

62C0

* Stepe ponto-sarmatice

62D0

Pajiști acidofile oro-moezice

63.   Păduri sclerofile pășunate (dehesas)

6310

Dehesas cu Quercus spp. perene

64.   Pajiști umede seminaturale cu ierburi înalte

6410

Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (Molinion caeruleae)

6420

Pajiști umede mediteraneene cu ierburi înalte de Molinio-Holoschoenion

6430

Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin

6440

Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii

6450

Pajiști aluvionare boreale nordice

6460

Pajiști de turbă din Troodos

65.   Pajiști mezofile

6510

Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Fânețe montane

6530

* Pajiști din zone de pădure fino-scandinave

7.   MLAȘTINI OLIGOTROFE, TURBĂRII ȘI MLAȘTINI ALCALINE

71.   Turbării acide cu spagnum

7110

* Turbării active

7120

Mlaștini oligotrofe degradate, capabile încă de regenerare naturală

7130

Turbării de acoperire (*exclusiv pentru turbării active)

7140

Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare

7150

Depresiuni pe substraturi de turbă de Rhynchosporion

7160

Izvoare fino-scandinave și mlaștini produse de izvoare bogate în minerale

72.   Mlaștini calcaroase

7210

* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus și specii de Caricion davallianae

7220

* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)

7230

Mlaștini alcaline

7240

* Formațiuni pioniere alpine de Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Turbării boreale

7310

* Turbării Aapa

7320

* Turbării Palsa

8.   HABITATE STÂNCOASE ȘI PEȘTERI

81.   Grohotișuri

8110

Grohotișuri silicioase de la nivelul montan până la nivelul zăpezii (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani)

8120

Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase de la nivelul montan până la nivelul alpin (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Grohotișuri termofile și vest-mediteraneene

8140

Grohotișuri est-mediteraneene

8150

Grohotișuri silicioase medio-europene, la altitudine înaltă

8160

* Grohotișuri medio-europene calcaroase, de la nivel colinar și montan

82.   Pante stâncoase cu vegetație casmofită

8210

Pante stâncoase calcaroase cu vegetație casmofită

8220

Pante stâncoase silicioase cu vegetație casmofită

8230

Roci stâncoase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

* Lespezi calcaroase

83.   Alte habitate stâncoase

8310

Peșteri inaccesibile publicului

8320

Câmpuri de lavă și excavații naturale

8330

Peșteri marine scufundate complet sau parțial

8340

Ghețari permanenți

9.   PĂDURI

Vegetație de păduri (sub)naturale cu specii autohtone grupate în formațiuni de copaci înalți, cu subarboret specific, care îndeplinesc următoarele criterii: sunt rare sau pe cale de dispariție și/sau adăpostesc specii de interes comunitar

90.   Păduri din Europa boreală

9010

* Taiga vestică

9020

* Păduri caducifoliate bătrâne naturale hemiboreale fino-scandinave (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus sau Ulmus) bogate în specii epifite

9030

* Păduri naturale în etape succesive primare ale suprafețelor emergente de coastă

9040

Păduri nordice subalpine/subarctice cu Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Păduri fino-scandinave bogate în ierburi cu Picea abies

9060

Păduri de conifere pe eskere fluvioglaciare sau legate la acestea

9070

Pășuni din zone de pădure fino-scandinave

9080

* Păduri caducifoliate de mlaștină fino-scandinave

91.   Păduri din Europa temperată

9110

Păduri de fag Luzulo-Fagetum

9120

Păduri de fag acidofile atlantice, cu subarboret de Ilex și, uneori, de asemenea, Taxus, la nivelul arbuștilor (Quercion robori-petraeae sau Ilici-Fagenion)

9130

Păduri de fag Asperulo-Fagetum

9140

Păduri de fag subalpine medio-europene cu Acer și Rumex arifolius

9150

Păduri de fag din Europa Centrală dezvoltate pe sol calcaros cu Cephalanthero-Fagion

9160

Păduri de stejar sau de stejar și carpen sub-atlantice și medio-europene de Carpinion betuli

9170

Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum

9180

* Păduri pe pante, grohotișuri și ravene de Tilio-Acerion

9190

Păduri acidofile de stejar bătrân cu Quercus robur pe câmpii nisipoase

91A0

Păduri de stejar sesil bătrân cu Ilex și Blechnum în Insulele Britanice

91B0

Păduri termofile cu Fraxinus angustifolia

91C0

* Păduri caledoniene

91D0

* Mlaștini împădurite

91E0

* Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

91G0

* Păduri panonice cu Quercus petraea și Carpinus betulus

91H0

* Păduri panonice cu Quercus pubescens

91I0

* Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.

91J0

* Păduri de Taxus baccata din Insulele Britanice

91K0

Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpinion)

91M0

Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil

91N0

* Tufărișuri panonice ale dunelor de nisip continentale (Junipero-Populetum albae)

91P0

Păduri de brad Holy Cross (Abietetum polonicum)

91Q0

Păduri calcicole cu Pinus sylvestris din Carpații Occidentali

91R0

Păduri de pin scoțian din Dolomiții dinarici (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Păduri de fag vest-pontice

91T0

Păduri central-europene de pin scoțian cu licheni

91U0

Păduri de pin din stepa sarmatică

91V0

Păduri de fag dacice (Symphyto-Fagion)

91W0

Păduri de fag moezice

91X0

* Păduri de fag dobrogene

91Y0

Păduri de stejar și de carpen dacice

91Z0

Păduri de tei argintiu moezice

91AA

* Păduri de stejar alb estice

91BA

Păduri de brad argintiu moezice

91CA

Păduri de pini scoțieni din masivele Balcanilor și Rodopilor

92.   Păduri mediteraneene caducifoliate

9210

* Păduri de fag din Apenini cu Taxus și Ilex

9220

* Păduri de fag din Apenini cu Abies alba și păduri de fag cu Abies nebrodensis

9230

Păduri de stejar galițio-portugheze cu Quercus robur și Quercus pyrenaica

9240

Păduri iberice de Quercus faginea și Quercus canariensis

9250

Păduri de Quercus trojana

9260

Păduri de Castanea sativa

9270

Păduri de fag elene cu Abies borisii-regis

9280

Păduri de Quercus frainetto

9290

Păduri de Cupressus (Acero-Cupression)

92A0

Galerii de Salix alba și de Populus alba

92B0

Formațiuni riverane pe cursurile de apă mediteraneene cu debit intermitent, cu specii de Rhododendron ponticum, Salix și altele

92C0

Păduri de Platanus orientalis și Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Galerii și tufărișuri riverane sudice (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)

93.   Păduri sclerofile mediteraneene

9310

Păduri de Quercus brachyphylla din zona Mării Egee

9320

Păduri de Olea și Ceratonia

9330

Păduri de Quercus suber

9340

Păduri de Quercus ilex și Quercus rotundifolia

9350

Păduri de Quercus macrolepis

9360

* Păduri macaroneziene de dafin (Laurus, Ocotea)

9370

* Plantații de palmieri Phoenix

9380

Păduri de Ilex aquifolium

9390

* Tufărișuri și vegetație forestieră joasă cu Quercus alnifolia

93A0

Păduri cu Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Păduri montane temperate de conifere

9410

Păduri acidofile de Picea de la nivel montan la nivel alpin (Vaccinio-Piceetea)

9420

Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra

9430

Păduri montane și subalpine de Pinus uncinata (* dezvoltate pe substrat gipsos sau calcaros)

95.   Păduri de conifere mediteraneene și macaroneziene montane

9510

* Păduri de Abies alba din Apeninii sudici

9520

Păduri de Abies pinsapo

9530

* Păduri de pin (sub-) mediteraneene cu pini negri endemici

9540

Păduri de pin mediteraneene cu pini mezogeni endemici

9550

Păduri de pin endemic canariene

9560

* Păduri endemice cu Juniperus spp.

9570

* Păduri de Tetraclinis articulata

9580

* Păduri mediteraneene de Taxus baccata

9590

* Păduri de Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Păduri de pin oro-mediteraneene de altitudine

ANEXA II

SPECII ANIMALE ȘI VEGETALE DE INTERES COMUNITAR A CĂROR CONSERVARE NECESITĂ DESEMNAREA UNOR ARII SPECIALE DE CONSERVARE

Interpretare

(a)   În completarea anexei I, anexa II contribuie la instituirea unei rețele coerente de arii speciale de conservare.

(b)   Speciile menționate în prezenta anexă sunt identificate:

prin numele speciei sau al subspeciei sau

prin ansamblul speciilor care aparțin unui taxon superior sau unei părți determinate din acel taxon.

Abrevierea «spp.» după numele unei familii sau al unui gen desemnează toate speciile care aparțin acelei familii sau acelui gen.

(c)   Simboluri

Un asterisc (*) înainte de numele unei specii indică faptul că este vorba despre o specie prioritară.

Majoritatea speciilor enumerate în prezenta anexă sunt menționate, de asemenea, în anexa IV. Atunci când o specie apare în prezenta anexă, dar nu și în anexa IV sau V, numele speciei este urmat de simbolul (o); atunci când o specie care apare în prezenta anexă apare și în anexa V, dar nu apare în anexa IV, numele său este urmat de simbolul (V).

(a)   ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (cu excepția populațiilor estoniene, letone, lituaniene, finlandeze și suedeze)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (cu excepția populației estoniene; populațiile din Grecia: numai cele la sud de paralela 39o; populațiile spaniole: numai cele de la sud de Duero; populațiile din Letonia, Lituania și Finlanda).

Ursidae

* Ursus arctos (cu excepția populațiilor din Estonia, Finlanda și Suedia)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (cu excepția populațiilor din Estonia, Letonia și Finlanda)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (V)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* Bison bonasus

Capra aegagrus (populații naturale)

Capra aegagrus (natural populations)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (populații naturale – Corsica și Sardinia)

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (natural — Corsica and Sardinia)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

REPTILE

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

* Chelonia mydas

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* Coluber cypriensis

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii (cu excepția Vipera ursinii rakosiensis)

* Vipera ursinii rakosiensis

AMFIBIENI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

* Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (inclusiv Discoglossus «jeanneae»)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

PEȚTI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (cu excepția populațiilor din Finlanda și Suedia)

Lampetra planeri (o) (cu excepția populațiilor din Estonia, Finlanda și Suedia)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (cu excepția populațiilor din Suedia)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (populații naturale) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (numai în ape dulci) (V) (cu excepția populațiilor din Finlanda)

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (populații anadrome în anumite sectoare ale Mării Nordului)

Umbridae

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (V) (cu excepția populațiilor din Finlanda)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (inclusiv C. willkommi)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

* Phoxinus percnurus

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis elongata (o)

Chondrostoma polylepis (o) (inclusiv C. Willkommi)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata și Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

* Romanichthys valsanicola

Zingel spp. [(o) cu excepția Zingel asper și Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (cu excepția populațiilor din Finlanda)

Cottus petiti (o)

NEVERTEBRATE

ARTROPODE

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* Nymphalis vaualbum

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Pseudophilotes bavius

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* Xylomoia strix

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya harzi

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLUȘTE

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

* Helicopsis striata austriaca (o)

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

* Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

* Paladilhia hungarica

Sadleriana pannonica

Theodoxus transversalis

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

(b)   PLANTE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster