09/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

126


32006L0098


L 363/129

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/98/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a anumitor directive în domeniul fiscalității, ca urmare a aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și ar trebui adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, actele necesare sunt adoptate de către Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia adoptă actul original.

(2)

Actul final al conferinței care a elaborat Tratatul de aderare a arătat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care să fie aduse actelor adoptate de instituții, devenite necesare ca urmare a aderării, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări, completate și actualizate în cazul în care este necesar pentru a ține seama de evoluția legislației Uniunii.

(3)

Prin urmare, Directivele 69/335/CEE (2), 77/388/CEE (3), 77/799/CEE (4), 79/1072/CEE (5), 83/182/CEE (6), 90/434/CEE (7), 90/435/CEE (8), 2003/48/CE (9) și 2003/49/CE (10) ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 69/335/CE, 77/388/CEE, 77/799/CEE, 79/1072/CEE, 83/182/CEE, 90/434/CEE, 90/435/CEE, 2003/48/CE și 2003/49/CE se modifică astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană. Comisiei i se comunică de către statele membre textul dispozițiilor, precum și un tabel de corespondență între prezenta directivă și dispozițiile menționate.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 249, 3.10.1969, p. 25.

(3)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1.

(4)  JO L 336, 27.12.1977, p. 15.

(5)  JO L 331, 27.12.1979, p. 11.

(6)  JO L 105, 23.4.1983, p. 59.

(7)  JO L 225, 20.8.1990, p. 1.

(8)  JO L 225, 20.8.1990, p. 6.

(9)  JO L 157, 26.6.2003, p. 38.

(10)  JO L 157, 26.6.2003, p. 49.


ANEXĂ

FISCALITATE

1.

31969 L 0335: Directiva 69/335/CEE a Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului (JO L 249, 3.10.1969, p. 25), astfel cum a fost modificată prin:

11972 B: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit (JO L 73, 27.3.1972, p. 14),

31973 L 0079: Directiva 73/79/CEE a Consiliului din 9.4.1973 (JO L 103, 18.4.1973, p. 13),

31974 L 0553: Directiva 74/553/CEE a Consiliului din 7.11.1974 (JO L 303, 13.11.1974, p. 9),

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

31985 L 0303: Directiva 85/303/CEE a Consiliului din 10.6.1985 (JO L 156, 15.6.1985, p. 23),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 3 alineatul (1) litera (a), se adaugă următorul text:

„Societăți comerciale aflate sub incidența legislației bulgare cunoscute drept:

«Акционерно дружество»

«Командитно дружество с акции»

«Дружество с ограничена отговорност»;

Societăți comerciale aflate sub incidența legislației române cunoscute drept:

«societăți în nume colectiv»

«societăți în comandită simplă»

«societăți pe acțiuni»

«societăți în comandită pe acțiuni»

«societăți cu răspundere limitată».»

2.

31977 L 0388: A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 95),

31980 L 0368: Directiva 80/368/CEE a Consiliului din 26.3.1980 (JO L 90, 3.4.1980, p. 41),

31984 L 0386: Directiva 84/386/CEE a Consiliului din 31.7.1984 (JO L 208, 3.8.1984, p. 58),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 167),

31989 L 0465: Directiva 89/465/CEE a Consiliului din 18.7.1989 (JO L 226, 3.8.1989, p. 21),

31991 L 0680: Directiva 91/680/CEE a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, p. 1),

31992 L 0077: Directiva 92/77/CEE a Consiliului din 19.10.1992 (JO L 316, 31.10.1992, p. 1),

31992 L 0111: Directiva 92/111/CEE a Consiliului din 14.12.1992 (JO L 384, 30.12.1992, p. 47),

31994 L 0004: Directiva 94/4/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 14),

31994 L 0005: Directiva 94/5/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 16),

31994 L 0076: Directiva 94/76/CE a Consiliului din 22.12.1994 (JO L 365, 31.12.1994, p. 53),

31995 L 0007: Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10.4.1995 (JO L 102, 5.5.1995, p. 18),

31996 L 0042: Directiva 96/42/CE a Consiliului din 25.6.1996 (JO L 170, 9.7.1996, p. 34),

31996 L 0095: Directiva 96/95/CE a Consiliului din 20.12.1996 (JO L 338, 28.12.1996, p. 89),

31998 L 0080: Directiva 98/80/CE a Consiliului din 12.10.1998 (JO L 281, 17.10.1998, p. 31),

31999 L 0049: Directiva 1999/49/CE a Consiliului din 25.5.1999 (JO L 139, 2.6.1999, p. 27),

31999 L 0059: Directiva 1999/59/CE a Consiliului din 17.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 63),

31999 L 0085: Directiva 1999/85/CE a Consiliului din 22.10.1999 (JO L 277, 28.10.1999, p. 34),

32000 L 0017: Directiva 2000/17/CE a Consiliului din 30.3.2000 (JO L 84, 5.4.2000, p. 24),

32000 L 0065: Directiva 2000/65/CE a Consiliului din 17.10.2000 (JO L 269, 21.10.2000, p. 44),

32001 L 0004: Directiva 2001/4/CE a Consiliului din 19.1.2001 (JO L 22, 24.1.2001, p. 17),

32001 L 0115: Directiva 2001/115/CE a Consiliului din 20.12.2001 (JO L 15, 17.1.2002, p. 24),

32002 L 0038: Directiva 2002/38/CE a Consiliului din 7.5.2002 (JO L 128, 15.5.2002, p. 41),

32002 L 0093: Directiva 2002/93/CE a Consiliului din 3.12.2002 (JO L 331, 7.12.2002, p. 27),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0092: Directiva 2003/92/CE a Consiliului din 7.10.2003 (JO L 260, 11.10.2003, p. 8),

32004 L 0007: Directiva 2004/7/CE a Consiliului din 20.1.2004 (JO L 27, 30.1.2004, p. 44),

32004 L 0015: Directiva 2004/15/CE a Consiliului din 10.2.2004 (JO L 52, 21.2.2004, p. 61),

32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35),

32005 L 0092: Directiva 2005/92/CE a Consiliului din 12.12.2005 (JO L 345, 28.12.2005, p. 19),

32006 L 0018: Directiva 2006/18/CE a Consiliului din 14.2.2006 (JO L 51, 22.2.2006, p. 12).

(a)

Articolul 28m se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28m

Rata de conversie

Pentru determinarea echivalentului în moneda națională a sumelor exprimate în ECU în prezentul titlu, statele membre utilizează cursul de schimb aplicabil la 16 decembrie 1991. Cu toate acestea, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia utilizează cursul de schimb aplicabil la data aderării lor.”

(b)

Titlul XVIc se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL XVIc

Măsurile tranzitorii aplicabile în contextul aderării la Uniunea Europeană a Austriei, a Finlandei și a Suediei la 1 ianuarie 1995, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei la 1 mai 2004, precum și a Bulgariei și a României la 1 ianuarie 2007”.

(c)

La titlul XVIc articolul 28p alineatul (1), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

«noi state membre»: teritoriul statelor membre care aderă la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 și la 1 ianuarie 2007, astfel cum s-a definit pentru fiecare dintre statele membre respective la articolul 3 din prezenta directivă.”

(d)

La titlul XVIc articolul 28p alineatul (7), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Această condiție este îndeplinită în următoarele cazuri:

în ceea ce privește Austria, Finlanda și Suedia, dacă momentul dării în folosință a mijloacelor de transport este anterior datei de 1 ianuarie 1987;

în ceea ce privește Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, dacă momentul dării în folosință a mijloacelor de transport este anterior datei de 1 mai 1996;

în ceea ce privește Bulgaria și România, dacă momentul dării în folosință a mijloacelor de transport este anterior datei de 1 ianuarie 1999;

atunci când suma impozitului datorat în urma importului este nesemnificativă.”

3.

31977 L 0799: Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistența reciprocă acordată de autoritățile competente din statele membre în domeniul impozitării directe și al impozitării primelor de asigurare (JO L 336, 27.12.1977, p. 15), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

31979 L 1070: Directiva 79/1070/CEE a Consiliului din 6.12.1979 (JO L 331, 27.12.1979, p. 8),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

31992 L 0012: Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25.2.1992 (JO L 76, 23.3.1992, p. 1),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0093: Directiva 2003/93/CE a Consiliului din 7.10.2003 (JO L 264, 15.10.2003, p. 23),

32004 L 0056: Directiva 2004/56/CE a Consiliului din 21.4.2004 (JO L 127, 29.4.2004, p. 70),

32004 L 0106: Directiva 2004/106/CE a Consiliului din 16.11.2004 (JO L 359, 4.12.2004, p. 30).

(a)

La articolul 1 alineatul (3) se adaugă următorul text:

„în Bulgaria:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

în România:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren.”

(b)

La articolul 1 alineatul (5) se adaugă următorul text:

„în Bulgaria:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

în România:

Ministerul Finanțelor Publice sau un reprezentant autorizat.”

4.

31979 L 1072: A opta directivă 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării (JO L 331, 27.12.1979, p. 11), astfel cum a fost modificată prin:

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

31986 L 0560: A treisprezecea directivă 86/560/CEE a Consiliului din 17.11.1986 (JO L 326, 21.11.1986, p. 40),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

La punctul D din anexa C se adaugă următorul text:

„—

Bulgaria: …;

România: …”.

(b)

La punctul I primul paragraf din anexa C se adaugă următorul text:

„BGN …

RON …”.

(c)

La punctul I al doilea paragraf din anexa C se adaugă următorul text:

„BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: Directiva 83/182/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr—un stat membru în altul (JO L 105, 23.4.1983, p. 59), astfel cum a fost modificată prin:

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

31991 L 0680: Directiva 91/680/CEE a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, p. 1),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La anexă se adaugă următorul text:

„BULGARIA

данък върху превозните средства

ROMÂNIA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — articolele 261- 265),

accize pentru autoturisme și autoturisme de teren inclusiv rulate [Codul Fiscal — articolul 208, alineatul (5) și articolul 210 alineatul (1) litera (b)].”

6.

31990 L 0434: Directiva 90/434/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din diferite state membre (JO L 225, 20.8.1990, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32005 L 0019: Directiva 2005/19/CE a Consiliului din 17.2.2005 (JO L 58, 4.3.2005, p. 19).

(a)

La articolul 3 litera (c) se adaugă următorul text:

„—

корпоративен данък

în Bulgaria,

impozit pe profit în România.”

(b)

La anexă se adaugă următorul text:

„(aa)

societăți aflate sub incidența legislației bulgare cunoscute drept: «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия», constituite în conformitate cu legislația bulgară și care desfășoară activități comerciale;

(ab)

societăți aflate sub incidența legislației române cunoscute drept: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată»”.

7.

31990 L 0435: Directiva 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților—mamă și filialelor acestora din diferite state membre (JO L 225, 20.8.1990, p. 6), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0123: Directiva 2003/123/CE a Consiliului din 22.12.2003 (JO L 7, 13.1.2004, p. 41).

(a)

La articolul 2 alineatul (1) litera (c) se adaugă următorul text:

„—

корпоративен данък

in Bulgaria,

impozit pe profit în România,”

(b)

Anexa se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

LISTA SOCIETĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A)

(a)

societăți constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), al Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor, precum și societăți cooperative înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE) și al Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor;

(b)

societăți aflate sub incidența legislației belgiene, denumite «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», întreprinderile publice care au adoptat una dintre formele juridice menționate anterior, precum și alte societăți comerciale constituite în conformitate cu legislația belgiană și care sunt supuse impozitului pe profit în Belgia;

(c)

societăți aflate sub incidența legislației bulgare, denumite «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи»«държавни предприятия», constitute în conformitate cu legislația bulgară și care desfășoară activități comerciale;

(d)

societăți aflate sub incidența legislației cehe, denumite «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;

(e)

societăți aflate sub incidența legislației daneze, denumite «aktieselskab» și «anpartsselskab». Alte societăți comerciale care sunt supuse impozitului pe profit în temeiul Legii privind impozitarea societăților comerciale, în măsura în care venitul lor impozabil este calculat și impozitat în conformitate cu normele generale în materie fiscală aplicabile societăților comerciale «aktieselskaber»;

(f)

societăți aflate sub incidența legislației germane, denumite «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts» și alte societăți constituite în conformitate cu legislația germană și care sunt supuse impozitului pe profit în Germania;

(g)

societăți aflate sub incidența legislației estoniene, denumite «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

(h)

societăți aflate sub incidența legislației grecești, denumite «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)», precum și alte societăți constituite în conformitate cu legislația greacă și care sunt supuse impozitului pe profit în Grecia;

(i)

societăți aflate sub incidența legislației spaniole, denumite «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», precum și entități de drept public ce funcționează în regim de drept privat. Alte entități înființate în conformitate cu legislația spaniolă și care sunt supuse impozitului pe profit în Spania («Impuesto sobre sociedades»);

(j)

societăți aflate sub incidența legislației franceze, denumite «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles», care sunt supuse de drept impozitului pe profit, «coopératives», «unions de coopératives», instituții și întreprinderi publice cu caracter industrial și comercial, precum și alte societăți constituite în conformitate cu legislația franceză și care sunt supuse impozitului pe profit în Franța;

(k)

societăți constituite sau existente aflate sub incidența legislației irlandeze, instituții înregistrate sub sistemul «Industrial and Provident Societies Act», sau «building societies» înregistrate sub sistemul «Building Societies Act» și «trustee savings banks» în sensul «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

(l)

societăți aflate sub incidența legislației italiene, denumite «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», precum și entități private și publice care desfășoară, în mod exclusiv sau principal, activități comerciale;

(m)

sub incidența legislației cipriote: «εταιρείες» astfel cum sunt definite în legislația privind impozitul pe venit;

(n)

societăți aflate sub incidența legislației letone, denumite «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

(o)

societăți aflate sub incidența legislației lituaniene;

(p)

societăți aflate sub incidența legislației luxemburgheze, denumite «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne—pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», precum și alte societăți comerciale constituite în conformitate cu legislația luxemburgheză și supuse impozitului pe profit în Luxemburg;

(q)

societăți aflate sub incidența legislației ungare, denumite «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

(r)

societăți aflate sub incidența legislației malteze, denumite «Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet»;

(s)

societăți aflate sub incidența legislației olandeze, denumite «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt», precum și alte societăți constituite în conformitate cu legislația olandeză și care sunt supuse impozitului pe profit în Țările de Jos;

(t)

societăți aflate sub incidența legislației austriece, denumite «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», precum și alte societăți comerciale constituite în conformitate cu legislația austriacă și care sunt supuse impozitului pe profit în Austria;

(u)

societăți aflate sub incidența legislației poloneze, denumite «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

(v)

societăți comerciale sau societăți civile cu obiect de activitate comercial și cooperative și întreprinderi publice înființate în conformitate cu legislația portugheză;

(w)

societăți aflate sub incidența legislației române, denumite «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată»;

(x)

societăți aflate sub incidența legislației slovene, denumite «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;

(y)

societăți aflate sub incidența legislației slovace, denumite «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť»;

(z)

societăți aflate sub incidența legislației finlandeze, denumite «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» și «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

(aa)

societăți aflate sub incidența legislației suedeze, denumite «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;

(ab)

societăți constituite în conformitate cu legislația din Regatul Unit.”

8.

32003 L 0048: Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (JO L 157, 26.6.2003, p. 38), astfel cum a fost modificată prin:

32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35),

32004 D 0587: Decizia 2004/587/CE a Consiliului din 19.7.2004 (JO L 257, 4.8.2004, p. 7).

În anexă, între mențiunile privind Belgia și Spania, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Общините (municipalități)

Социалноосигурителни фондове (Fonduri de securitate socială)”

și, între mențiunile privind Portugalia și Slovacia:

„România autoritățile administrației publice locale.”

9.

32003 L 0049: Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (JO L 157, 26.6.2003, p. 49), astfel cum a fost modificată prin:

32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35),

32004 L 0076: Directiva 2004/76/CE a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 106).

(a)

La articolul 3 litera (a) punctul (iii) se adaugă următorul text:

„—

корпоративен данък în Bulgaria,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți în România,”.

(b)

Anexa se completează după cum urmează:

„(aa)

societăți aflate sub incidența legislației bulgare, denumite: «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия», constituite în conformitate cu legislația bulgară și care desfășoară activități comerciale;

(ab)

societăți aflate sub incidența legislației române, denumite: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată».”