17/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

150


32006L0068


L 264/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/68/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 septembrie 2006

de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (3), stabilește cerințele pentru diverse măsuri referitoare la capital pe care aceste societăți le adoptă.

(2)

În comunicarea din 21 mai 2003 către Consiliu și Parlamentul European intitulată „Modernizarea dreptului societăților comerciale și consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană — Un plan pentru înaintare”, Comisia ajunge la concluzia că o simplificare și o modernizare a Directivei 77/91/CEE ar contribui în mod semnificativ la promovarea eficienței și competitivității întreprinderilor fără a reduce protecția oferită acționarilor și creditorilor acestora. Aceste obiective sunt prioritare, însă nu afectează necesitatea de a proceda fără întârziere la o analiză generală a fezabilității alternativelor la regimul de menținere a capitalului, care să permită protejarea, în mod satisfăcător, a intereselor creditorilor și acționarilor unei societăți comerciale pe acțiuni.

(3)

Statele membre trebuie să poată permite societăților comerciale pe acțiuni să atragă aporturile de capital, care nu sunt în numerar, fără a fi obligate să obțină o evaluare specială a unui expert în cazul în care există deja un punct de referință clar pentru evaluarea acestui aport. Cu toate acestea, dreptul acționarilor minoritari de a solicita o astfel de evaluare trebuie să fie garantat.

(4)

Societățile pe acțiuni ar trebui să fie autorizate să achiziționeze propriile acțiuni în limita rezervelor societății care se pot distribui, iar perioada pentru care o asemenea achiziție poate fi autorizată de către adunarea generală ar trebui prelungită astfel încât să crească flexibilitatea și să se reducă constrângerile administrative pentru societățile care trebuie să reacționeze rapid la evoluțiile pieței care afectează prețul acțiunilor lor.

(5)

Statele membre ar trebui să poată permite societăților pe acțiuni să acorde un ajutor financiar în scopul achiziționării acțiunilor lor de către un terț, în limita rezervelor lor care se pot distribui, astfel încât să crească flexibilitatea în ceea ce privește modificările drepturilor care corespund participării la capitalul social al societății. Această posibilitate ar trebui să ofere garanții luând în considerare obiectivul prezentei directive de a proteja atât acționarii, cât și terții.

(6)

În vederea sporirii protecției standardizate a creditorilor în toate statele membre, creditorii ar trebui să poată declanșa, în anumite condiții, proceduri judiciare și administrative atunci când creanțele lor sunt în pericol ca urmare a reducerii capitalului unei societăți pe acțiuni.

(7)

Pentru a preveni abuzul de piață, statele membre ar trebui să ia în considerare, în vederea punerii în aplicare a prezentei directive, dispozițiile Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și manipularea pieței (abuzul de piață) (4), ale Regulamentului (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare (5) și ale Directivei 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte (6).

(8)

Prin urmare, Directiva 77/91/CEE ar trebui modificată în consecință.

(9)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o legiferare mai bună (7), statele membre sunt încurajate să stabilească, pentru ele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze, pe cât posibil, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 77/91/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1), a douăzeci și una liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în Ungaria:

nyilvánosan működő részvénytársaság;”

2.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 10a

(1)   Statele membre pot decide să nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) atunci când, la decizia organului administrativ sau de conducere, valorile mobiliare în sensul articolului 4 alineatul (10) punctul 18 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (8) sau instrumentele pieței monetare în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 19 din această directivă reprezintă un aport care nu este în numerar, iar aceste valori sau instrumente sunt evaluate la prețul mediu ponderat la care au fost tranzacționate în cadrul uneia sau mai multor piețe reglementate în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din directiva menționată anterior pe o perioadă cu o durată suficientă, determinată de legislația internă, precedând data efectivă a aportului care nu este în numerar.

Cu toate acestea, în cazul în care acest preț a fost afectat de circumstanțe excepționale care ar putea modifica în mod semnificativ valoarea activului la data efectivă a aportului său, inclusiv situațiile în care piața acestor valori mobiliare sau a acestor instrumente ale pieței monetare nu mai este lichidă, are loc o reevaluare la inițiativa și sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere. În sensul acestei reevaluări se aplică articolul 10 alineatele (1), (2) și (3).

(2)   Statele membre pot decide să nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) atunci când, la decizia organului administrativ sau de conducere, aportul care nu este în numerar este alcătuit din active, altele decât valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare menționate la alineatul (1), și care au făcut deja obiectul unei evaluări a valorii juste de către un expert independent recunoscut și atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

valoarea justă este determinată la o dată care nu poate preceda cu mai mult de șase luni aducerea efectivă a aportului;

(b)

evaluarea a fost realizată în conformitate cu standardele și principiile de evaluare general recunoscute în statele membre pentru tipul de activ care constituie aportul.

În cazul unor circumstanțe noi care ar putea modifica în mod semnificativ valoarea justă a activului la data efectivă a aportului, are loc o reevaluare la inițiativa și sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere. În sensul acestei reevaluări se aplică articolul 10 alineatele (1), (2) și (3).

În absența unei asemenea reevaluări, unul sau mai mulți acționari care dețin un procentaj total de minimum 5 % din capitalul subscris al societății în ziua luării deciziei de majorare a capitalului pot cere o evaluare de către un expert independent, caz în care se aplică articolul 10 alineatele (1), (2) și (3). Acționarul sau acționarii pot face această cerere până la data efectivă a aportului, cu condiția ca, la data cererii, acționarul sau acționarii în cauză să dețină încă un procentaj total de minimum 5 % din capitalul subscris al societății, la fel ca în ziua luării deciziei de majorare a capitalului.

(3)   Statele membre pot decide să nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) atunci când, la decizia organului administrativ sau de conducere, aportul care nu este în numerar este alcătuit din active, altele decât valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare menționate la alineatul (1), a căror justă valoare derivă, pentru fiecare element al activului, din conturi legale ale exercițiului financiar precedent, cu condiția ca aceste conturi legale să fi fost supuse unui audit în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (9).

Alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf se aplică mutatis mutandis.

Articolul 10b

(1)   Atunci când aportul care nu este în numerar, menționat la articolul 10a, se efectuează fără a recurge la raportul unui expert menționat la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3), în afară de cerințele prevăzute la articolul 3 litera (h) și în termen de o lună de la data efectivă a aportului, se face publică o declarație care conține următoarele elemente:

(a)

o descriere a aportului care nu este în numerar în cauză;

(b)

valoarea sa, sursa acestei evaluări și, după caz, metoda de evaluare;

(c)

o declarație care să precizeze dacă valorile obținute corespund cel puțin ca numărului, valorii nominale sau, în absența unei valori nominale, valorii nominale contabile și, după caz, a primei de emisie a acțiunilor care trebuie emise în schimbul acestui aport;

(d)

o declarație potrivit căreia nu a intervenit nici o circumstanță nouă care ar putea influența evaluarea inițială.

Publicitatea este asigurată potrivit modalităților prevăzute de legislația fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

(2)   Atunci când se propune să se aducă un aport care nu este în numerar fără a recurge la raportul unui expert menționat la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3), în cadrul unei majorări a capitalului propusă spre realizare în temeiul articolului 25 alineatul (2), se face public un anunț care conține data la care a fost luată decizia de majorare a capitalului și informațiile enumerate la alineatul (1) fac obiectul publicității efectuate potrivit modalităților prevăzute de legislația fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE, înainte de aducerea efectivă a aportului care nu este în numerar alcătuit din active. În acest caz, declarația prevăzută la alineatul (1) se rezumă la declarația potrivit căreia nu a survenit nici o circumstanță nouă din momentul în care anunțul menționat anterior a fost făcut public.

(3)   Fiecare stat membru va oferi garanții adecvate pentru a asigura respectarea procedurii prevăzute la articolul 10a și de prezentul articol, atunci când un aport care nu este în numerar se aduce fără a recurge la raportul unui expert menționat la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3).

3.

La articolul 11 alineatul (1), primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

Cuvintele „articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 10 alineatele (1), (2) și (3)”;

(b)

se adaugă următoarea teză;

„Articolele 10a și 10b se aplică mutatis mutandis.”

4.

La articolul 19, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a duce atingere principiului tratamentului egal al tuturor acționarilor care se găsesc în aceeași situație și Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și manipularea pieței (abuzul de piață) (10), statele membre pot permite unei societăți să achiziționeze propriile acțiuni, fie ea însăși, fie prin intermediul unei persoane care acționează în nume propriu dar în contul acestei societăți. În măsura în care aceste achiziții sunt permise, statele membre le vor supune următoarelor condiții:

(a)

autorizația de achiziție se acordă de către adunarea generală, care fixează condițiile achizițiilor avute în vedere și, în special, numărul maxim de acțiuni care trebuie cumpărate, durata pentru care se acordă autorizația, durata maximă fiind stabilită de legislația internă, fără însă a putea depăși cinci ani și, în cazul achiziției cu titlu oneros, contravaloarea maximă și minimă. Membrii organelor administrative sau de conducere se asigură că, la momentul efectuării oricărei achiziții autorizate, sunt respectate condițiile prevăzute la literele (b) și (c);

(b)

achizițiile, inclusiv acțiunile pe care societatea le-a achiziționat anterior și pe care le deține în portofoliu, precum și acțiunile achiziționate de o persoană care acționează în nume propriu dar în contul societății, nu pot avea ca efect reducerea activului net sub nivelul cuantumului menționat la articolul 15 alineatul (1) literele (b) și (c);

(c)

numai acțiunile complet vărsate pot fi incluse în tranzacție.

În afară de aceasta, statele membre pot supune achizițiile în sensul primului paragraf următoarelor condiții:

(i)

valoarea nominală sau, în absența acesteia, valoarea nominală contabilă a acțiunilor achiziționate, inclusiv acțiunile pe care societatea le-a achiziționat anterior și pe care le deține în portofoliu, precum și acțiunile achiziționate de o persoană care acționează în nume propriu dar în contul societății, să nu poată depăși o limită determinată de statele membre. Această limită nu poate fi mai mică de 10 % din capitalul subscris;

(ii)

autorizația acordată societății pentru a achiziționa acțiunile proprii în sensul primului paragraf, numărul maxim de acțiuni care pot fi achiziționate, perioada pentru care se acordă autorizația și contravaloarea maximă sau minimă să figureze în statutul sau în actul constitutiv al societății;

(iii)

societatea să respecte cerințele corespunzătoare cu privire la notificări și rapoarte;

(iv)

anumitor societăți, desemnate de statele membre, să li se poată solicita anularea acțiunilor achiziționate, cu condiția ca o sumă egală cu valoarea nominală a acțiunilor anulate să fie inclusă într-o rezervă care, cu excepția unei reduceri a capitalului subscris, să nu poată fi distribuită acționarilor. Această rezervă nu poate fi utilizată decât pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor;

(v)

achiziția să nu compromită satisfacerea creanțelor creditorilor.

5.

La articolul 20 alineatul (3), cuvintele „articolul 15 alineatul (1) litera (a)” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 15 alineatul (1) literele (a) și (b)”.

6.

Articolul 23 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când statele membre permit unei societăți, direct sau indirect, să avanseze fonduri, să acorde împrumuturi sau să ofere garanții în vederea achiziționării acțiunilor proprii de către un terț, acestea vor supune aceste tranzacții condițiilor enunțate la al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea paragraf.

Tranzacțiile au loc sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere în condiții corecte de piață, în special în ceea ce privește dobânda primită de societate și garanțiile oferite societății pentru împrumuturile și avansurile menționate de primul paragraf. Situația financiară a terțului sau, în cazul tranzacțiilor care implică mai multe părți, a fiecărei părți implicate trebuie analizată în mod corespunzător.

Organul administrativ sau de conducere supune tranzacțiile, pentru aprobare prealabilă, adunării generale, care hotărăște în conformitate cu regulile cvorumului și majorității stabilite la articolul 40. Organul administrativ sau de conducere prezintă adunării generale un raport scris indicând motivele tranzacției, interesul pe care aceasta îl prezintă pentru societate, condițiile în care se efectuează tranzacția, riscurile pe care le presupune pentru lichiditatea și solvabilitatea societății și prețul la care se consideră că terțul va achiziționa acțiunile. Acest raport va fi comunicat registrului în scopul asigurării publicității în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

Ajutorul financiar total acordat terților nu poate avea ca rezultat reducerea activului net al societății sub cuantumul menționat la articolul 15 alineatul (1) literele (a) și (b), luând în considerare, de asemenea, orice reducere a activului net care ar fi putut apărea ca urmare a achiziției, de către societate sau în contul acesteia, a propriilor acțiuni în conformitate cu articolul 19 alineatul (1). Societatea înscrie în pasivul bilanțului o rezervă, care nu poate fi distribuită, de un cuantum corespunzător ajutorului financiar total.

Atunci când un terț achiziționează, cu ajutorul financiar al unei societăți, acțiunile proprii ale societății în sensul articolului 19 alineatul (1) sau subscrie acțiunile emise în cadrul unei majorări a capitalului subscris, această achiziție sau subscriere se efectuează la un preț corect.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 23a

Atunci când membrii organului administrativ sau de conducere al societății parte la o tranzacție menționată la articolul 23 alineatul (1) sau ai organului administrativ sau de conducere al unei întreprinderi-mamă în sensul articolului 1 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (11) sau această întreprindere-mamă însăși sau particulari care acționează în nume propriu dar în contul membrilor acestor organe sau în contul acestei întreprinderi sunt părți la o astfel de tranzacție, statele membre trebuie să se asigure, prin garanții adecvate, că o astfel de tranzacție nu contravine intereselor societății.

8.

La articolul 27 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică articolul 10 alineatele (2) și(3) și articolele 10a și 10b.”

9.

La articolul 32, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text

„(1)   În cazul reducerii capitalului subscris, cel puțin creditorii ale căror creanțe sunt anterioare datei publicării deciziei de reducere au cel puțin dreptul de a obține o garanție pentru creanțele care nu sunt încă scadente la momentul acestei publicări. Statele membre nu pot retrage acest drept decât în cazul în care creditorul dispune de garanții adecvate sau în cazul în care aceste garanții nu sunt necesare luând în considerare patrimoniul societății.

Statele membre stabilesc condițiile pentru exercitarea dreptului prevăzut de primul paragraf. În orice caz, statele membre se asigură că creditorii sunt autorizați să sesizeze autoritatea administrativă sau judiciară competentă pentru a obține garanțiile adecvate, cu condiția ca aceștia să poată dovedi, în mod credibil, că această reducere a capitalului subscris pune în pericol satisfacerea creanțelor lor și că nu au obținut garanții adecvate din partea societății.”:

10.

La articolul 41, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre pot deroga de la articolul 19 alineatul (1), de la articolul 19 alineatul (1) litera (a) prima teză, precum și de la articolele 25, 26 și 29 în măsura în care aceste derogări sunt necesare pentru adoptarea sau aplicarea dispozițiilor menite să încurajeze participarea angajaților sau a altor categorii de persoane stabilite de legislația internă la capitalul întreprinderilor.”

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 aprilie 2008.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 6 septembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 294, 25.11.2005, p. 1.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 martie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 iulie 2006.

(3)  JO L 26, 31.1.1977, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(4)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

(5)  JO L 336, 23.12.2003, p. 33.

(6)  JO L 162, 30.4.2004, p. 70.

(7)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(8)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/31/CE (JO L 114, 27.4.2006, p. 60).

(9)  JO L 157, 9.6.2006, p. 87.”

(10)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16.”

(11)  JO L 193, 18.7.1983. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/43/CE.”