03/Volumul 71

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

83


32006L0036


L 088/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/36/CE A COMISIEI

din 24 martie 2006

de modificare a Directivei 2001/32/CE de recunoaștere a zonelor protejate, expuse la pericole fitosanitare speciale, în Comunitate, și de abrogare a Directivei 92/76/CEE

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2001/32/CE a Comisiei (2) recunoaște anumite state membre sau zone ale statelor membre ca fiind zone protejate în ceea ce privește anumite organisme dăunătoare. În anumite cazuri, recunoașterea a fost făcută cu titlu provizoriu, deoarece nu au fost furnizate informațiile care să dovedească că organismul dăunător în cauză nu este prezent în statul membru sau în regiunea respectivă.

(2)

În cazul în care statele membre în cauză au comunicat între timp informațiile necesare, trebuie să se recunoască zonele în cauză ca fiind zone protejate cu titlu permanent.

(3)

Anumite zone din Portugalia au fost recunoscute ca fiind zone protejate în ceea ce privește Bemisia tabaci Genn. (populații europene).

(4)

Portugalia a furnizat informații care arată că prezența Bemisia tabaci Genn. (populații europene) este în prezent stabilită în anumite părți ale teritoriului său. Astfel, trebuie să nu se mai recunoască respectivele zone din teritoriul portughez ca zone protejate în ceea ce privește respectivul organism dăunător.

(5)

Mai multe regiuni sau părți de regiuni din Austria și din Italia, precum și întregul teritoriu al Irlandei, Lituaniei, Sloveniei și Slovaciei au fost recunoscute provizoriu ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. până la 31 martie 2006.

(6)

Din informațiile furnizate de Austria, Irlanda, Italia, Lituania, Slovenia și Slovacia rezultă că trebuie, în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., să se prelungească, în mod excepțional, cu doi ani, statutul provizoriu al zonelor protejate pentru respectivele țări pentru a le acorda timpul necesar în vederea prezentării informației care să ateste că Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu este prezent sau, după caz, să continue eforturile de eradicare a respectivului organism.

(7)

De asemenea, deoarece a fost stabilită prezența lui Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în anumite părți din Italia, în Slovenia în regiunile Gorenjska și Maribor și în Slovacia în anumite comune din districtele Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava și Trebišov, respectivele părți din teritoriile italian, sloven și slovac nu mai trebuie recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Lituania a fost recunoscută provizoriu ca zonă protejată împotriva virusului rizomaniei până la 31 martie 2006.

(9)

Lituania a furnizat informații care arată că a fost stabilită pe teritoriul său prezența virusului rizomaniei. În consecință, nu mai este cazul ca Lituania să fie recunoscută ca zonă protejată în ceea ce privește acest dăunător.

(10)

Malta a fost recunoscută provizoriu ca zonă protejată împotriva virusului Citrus tristeza (sușele europene) până la 31 martie 2006.

(11)

Din informațiile comunicate de Malta reiese că trebuie, în ceea ce privește virusul Citrus tristeza (sușele europene), să se prelungească, în mod excepțional, cu doi ani statutul provizoriu de zonă protejată pentru a acorda respectivei țări timpul necesar pentru a prezenta informațiile care să ateste că virusul Citrus tristeza (sușele europene) nu este prezent sau, după caz, să continue eforturile de eradicare a respectivului dăunător.

(12)

Cipru a fost recunoscut provizoriu ca zonă protejată în ceea ce privește Daktulosphaira vitifoliae (Fitch ), Ips sexdentatus Börner și Leptinotarsa decemlineata Say până la 31 martie 2006.

(13)

Din informațiile comunicate de Cipru reiese că trebuie, în ceea ce privește Daktulosphaira vitifoliae (Fitch ), Ips sexdentatus Börner și Leptinotarsa decemlineata Say, să se prelungească, în mod excepțional, cu doi ani statutul provizoriu de zonă protejată pentru a acorda respectivei țări timpul necesar pentru a prezenta informațiile care să ateste că respectivele organisme dăunătoare nu sunt prezente sau, după caz, să continue eforturile de eradicare a acestora.

(14)

Prin urmare, Directiva 2001/32/CE ar trebui modificată în consecință.

(15)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2001/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Zonele din Comunitate care figurează în anexă sunt recunoscute ca zone protejate în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE în ceea ce privește organismul sau organismele dăunătoare ale căror nume sunt menționate în anexă.”

2.

Articolul 2 se elimină.

3.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

La litera (a) punctul 2, termenii dintre paranteze de după „Portugalia” se înlocuiesc cu următorii termeni: „Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste (comunele Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche și Torres Vedras) și Trás-os-Montes”.

(b)

La litera (a) punctele 3.1, 11 și 13, termenii „(până la 31 martie 2008)” se adaugă după „Cipru”.

(c)

Litera (b) punctul 2 din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„—

Spania, Estonia, Franța (Corsica), Italia (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Marches, Molise, Piemont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Ombrie, Val d′Aoste), Letonia, Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande),

și, până la 31 martie 2008, Irlanda, Italia [Pouilles, Émilie-Romagne: provinciile Forlì-Cesena (cu excepția zonei situate la nord de drumul național nr. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (cu excepția zonei situate la nord de drumul național nr. 9 – Via Emilia), Lombardia, Veneția: cu excepția, în cazul provinciei Rovigo, a comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pentru provincia Padova, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d′Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, și, pentru provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all′Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Lituania, Austria [Burgenland, Carinthie, Austria de Jos, Tirol (entitate administrativă a Lienz), Stiria, Viena], Slovenia (cu excepția regiunilor Gorenjska și Maribor), Slovacia [cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto et Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)]”.

(d)

La litera (d) punctul 1, termenul „Lituania” se elimină.

(e)

La litera (d) punctul 3, termenii „(până la 31 martie 2008)” se adaugă după „Malta”.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 aprilie 2006, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 mai 2006.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi este comunicat de către statele membre textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 martie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/14/CE a Comisiei (JO L 34, 7.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 127, 9.5.2001, p. 38. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/18/CE (JO L 57, 3.3.2005, p. 25).