03/Volumul 71

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

79


32006L0035


L 088/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/35/CE A COMISIEI

din 24 martie 2006

de modificare a anexelor I-IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 14 al doilea paragraf litera (c),

după consultarea statelor membre în cauză,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/29/CE prevede anumite măsuri împotriva introducerii în statele membre a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale din alte state membre sau din țări terțe. Aceasta prevede, de asemenea, recunoașterea anumitor zone ca zone protejate.

(2)

Deoarece informațiile furnizate de Portugalia indică prezența organismului Bemisia tabaci Genn. (populații europene) în regiunea Alentejo și în anumite comune din regiunea Ribatejo e Oeste, aceste regiuni nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește acest organism dăunător.

(3)

Deoarece informațiile furnizate de Slovenia indică prezența organismului Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în regiunile Gorenjska și Maribor, aceste regiuni nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește acest organism dăunător.

(4)

Deoarece informațiile furnizate de Slovacia indică prezența organismului Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în anumite comune din districtele Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava și Trebišovles, aceste regiuni nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește acest organism dăunător.

(5)

Deoarece Italia a transmis informații care indică prezența organismului Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în anumite părți de pe teritoriul său, aceste zone nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește acest organism dăunător.

(6)

Deoarece Lituania a transmis informații care indică prezența virusului rizomaniei pe teritoriul său, această țară nu ar mai trebui recunoscută ca zonă protejată în ceea ce privește acest virus.

(7)

Prin urmare, anexele în cauză la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent ,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I-IV la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 aprilie 2006, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 mai 2006.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 martie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/14/CE a Comisiei (JO L 34, 7.2.2006, p. 24).


ANEXĂ

Anexele I-IV la Directiva 2000/29/CE se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, partea B se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a) punctul 1, termenii dintre paranteze, după „P”, se înlocuiesc cu următorii termeni:

„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comunele Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche și Torres Vedras) și Trás-os-Montes”;

(b)

la litera (b) punctul 1, termenul „LT” se elimină.

2.

La anexa II, partea B se modifică după cum urmează:

în a treia coloană de la litera (b) punctul 2:

(a)

termenii „(cu excepția zonei provinciale situate la nord de drumul național nr. 9 – Via Emilia)” se adaugă după „Forli-Cesena” și după „Rimini”;

(b)

termenii „Trentino-Alto Adige: provincia autonomă Trento;” se elimină;

(c)

se inserează următorii termeni după termenul „Slovenia”:„(cu excepția regiunilor Gorenjska și Maribor)”;

(d)

se inserează următorii termeni după termenul „Slovacia”:„[cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)]”.

3.

La anexa III, partea B se modifică după cum urmează:

în a doua coloană de la punctele 1 și 2:

(a)

termenii „(cu excepția zonei provinciale situate la nord de drumul național nr. 9 – Via Emilia)” se adaugă după „Forli-Cesena” și după „Rimini”;

(b)

termenii „Trentino-Alto Adige: provincia autonomă Trento;” se elimină;

(c)

se inserează următorii termeni după termenul „Slovenia”:„(cu excepția regiunilor Gorenjska și Maribor)”;

(d)

se inserează următorii termeni după termenul „Slovacia”:„[cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)]”.

4.

La anexa IV, partea B se modifică după cum urmează:

(a)

în a treia coloană de la punctul 20.1, termenul „LT” se elimină;

(b)

în a treia coloană de la punctul 20.2, termenul „LT” se elimină;

(c)

în a treia coloană de la punctul 21, termenii „Trentino-Alto Adige: provincia autonomă Trento;” se elimină;

(d)

în a treia coloană de la punctele 21 și 21.3:

1.

termenii „(cu excepția zonei provinciale situate la nord de drumul național nr. 9 – Via Emilia)” se adaugă după „Forli-Cesena” și după „Rimini”;

2.

se inserează următorii termeni după termenul „Slovenia”:„(cu excepția regiunilor Gorenjska și Maribor)”;

3.

se inserează următorii termeni după termenul „Slovacia”:„[cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)]”;

(e)

în a treia coloană de la punctul 22, termenul „LT” se elimină;

(f)

în a treia coloană de la punctul 23, termenul „LT” se elimină;

(g)

în a treia coloană de la punctele 24.1, 24.2 și 24.3:

termenii dintre paranteze, după „P”, se înlocuiesc cu următorii termeni:„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comunele Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche și Torres Vedras) și Trás-os-Montes”;

(h)

în a treia coloană de la punctul 25, termenul „LT” se elimină;

(i)

în a treia coloană de la punctul 26, termenul „LT” se elimină;

(j)

în a treia coloană de la punctul 27.1, termenul „LT” se elimină;

(k)

în a treia coloană de la punctul 27.2, termenul „LT” se elimină;

(l)

în a treia coloană de la punctul 30, termenul „LT” se elimină.