06/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

278


32006L0031


L 114/60

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 aprilie 2006

de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește anumite termene limită

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (3) introduce un cadru de reglementare global pentru a asigura o execuție de înaltă calitate a tranzacțiilor investitorilor.

(2)

Directiva 2004/39/CE prevede că statele membre trebuie să adopte actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru respectarea acesteia până la 30 aprilie 2006. În scopul asigurării punerii în aplicare uniforme în statele membre, un număr semnificativ de dispoziții complexe ale directivei menționate trebuie să fie completate cu dispoziții de aplicare, care urmează să fie adoptate de către Comisie în perioada de transpunere de către statele membre. Deoarece statele membre nu pot elabora și finaliza în totalitate normele de drept intern până când conținutul dispozițiilor de aplicare nu este clar definit, acestea pot întâmpina dificultăți în respectarea termenelor limită de transpunere actuale.

(3)

În vederea respectării cerințelor Directivei 2004/39/CE și ale legislației interne de punere în aplicare, întreprinderile de investiții și alte entități reglementate ar putea fi obligate să introducă noi sisteme de tehnologia informației, noi structuri organizatorice și noi proceduri de declarare și de înregistrare sau să efectueze modificări semnificative ale sistemelor și practicilor existente. Acest lucru poate fi realizat numai după ce s-a stabilit conținutul dispozițiilor de aplicare care trebuie adoptate de către Comisie și al legislației interne de transpunere a directivei menționate.

(4)

De asemenea, este necesar ca Directiva 2004/39/CE și dispozițiile de aplicare a acesteia să fie transpuse în legislația internă sau aplicate direct și simultan în statele membre pentru ca directiva să producă efect pe deplin.

(5)

Prin urmare, ar trebui să se prelungească termenul limită de transpunere de către statele membre a Directivei 2004/39/CE în legislația internă a acestora. În mod similar, termenul limită pentru întreprinderile de investiții și instituțiile de credit cu privire la respectarea noilor cerințe ar trebui prelungit pentru o perioadă ulterioară încheierii transpunerii în legislația internă de către statele membre.

(6)

Dată fiind interacțiunea dintre diferitele dispoziții ale Directivei 2004/39/CE, ar trebui ca o eventuală prelungire a acestor termene să se aplice tuturor dispozițiilor din directiva menționată. Orice prelungire a termenelor de transpunere și de aplicare ar trebui să fie proporțională cu și să nu depășească nevoile statelor membre și ale entităților reglementate. Pentru a evita fragmentarea care ar putea împiedica funcționarea pieței interne a valorilor mobiliare, statele membre ar trebui să aplice simultan dispozițiile Directivei 2004/39/CE.

(7)

În Rezoluția din 5 februarie 2002 privind punerea în aplicare a legislației privind serviciile financiare (4), Parlamentul European a cerut ca acesta și Consiliul să dețină un rol egal în supravegherea modului în care Comisia își exercită rolul executiv, pentru a reflecta competențele legislative ale Parlamentului European în temeiul articolului 251 din tratat. În declarația solemnă pronunțată de președintele său în aceeași zi în fața Parlamentului European, Comisia a susținut această cerere. La 11 decembrie 2002, Comisia a propus modificări la Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (5) și ulterior a prezentat o propunere de modificare la 22 aprilie 2004. Parlamentul European consideră că această propunere nu garantează prerogativele sale legislative. În opinia Parlamentului European, acesta și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a evalua delegarea competențelor de executare atribuite Comisiei într-o perioadă de timp determinată. Prin urmare, este necesar să se limiteze perioada în care Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare.

(8)

Parlamentul European ar trebui să dispună de un termen de trei luni de la prima transmitere a proiectelor de modificare și a măsurilor de punere în aplicare pentru a-i permite examinarea acestora și exprimarea avizului. Cu toate acestea, în cazuri urgente și justificate corespunzător, ar trebui să fie posibilă reducerea acestei perioade. În cazul în care, în perioada respectivă, Parlamentul European adoptă o rezoluție, Comisia ar trebui să reexamineze proiectele sau măsurile de modificare.

(9)

Sunt necesare modificări ulterioare pentru a amâna termenele limită pentru abrogarea Directivei 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (6) și pentru dispozițiile tranzitorii prevăzute de Directiva 2004/39CE precum și pentru prelungirea calendarului pentru obligațiile de raportare ale Comisiei.

(10)

Dat fiind termenul limită prelungit între obligațiile statelor membre de a transpune Directiva 2004/39/CE în legislația internă și termenul pentru întreprinderile de investiții și instituțiile de credit de a respecta noile cerințe, dispozițiile Directivei 2994/39/CE rămân fără efect până la 1 noiembrie 2007; prin urmare, este necesar să se abroge Directiva 93/22/CEE cu efect de la 1 noiembrie 2007.

(11)

Prin urmare, Directiva 2004/39/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2004/39/CE se modifică după cum urmează:

1.

Considerentul (69) se înlocuiește cu următorul text:

„(69)

Parlamentul European ar trebui să dispună de un termen de trei luni de la prima transmitere a proiectelor de modificare și a măsurilor de punere în aplicare pentru a-i permite examinarea acestora și exprimarea avizului. Cu toate acestea, în cazuri urgente și justificate corespunzător, ar trebui să fie posibilă reducerea acestei perioade. În cazul în care, în perioada respectivă, Parlamentul European adoptă o rezoluție, Comisia ar trebui să reexamineze proiectele sau măsurile de modificare.”

2.

Articolul 64 se modifică după cum urmează:

(a)

se inserează următorul alineat:

„(2a)

ici una dintre măsurile de punere în aplicare adoptate nu poate modifica dispozițiile esențiale ale prezentei directive.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

Fără a aduce atingere măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, până la 1 aprilie 2008, se suspendă aplicarea dispozițiilor prezentei Directive care necesită adoptarea unor norme, modificări și decizii cu caracter tehnic în conformitate cu alineatul (2). La propunerea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul pot prelungi dispozițiile respective în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat și, în acest scop, le revizuiesc anterior datei menționate mai sus.”

3.

Articolul 65 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 65

Rapoarte și revizuire

(1)   Până la 31 octombrie 2007, pe baza consultării publice și având în vedere discuțiile cu autoritățile competente, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului despre posibila extindere a domeniului de aplicare a dispozițiilor prezentei directive cu privire la obligațiile de transparență înainte și după tranzacționare ale tranzacțiilor din categoriile de instrumente financiare, altele decât acțiunile.

(2)   Până la 31 octombrie 2008, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea articolului 27.

(3)   Până la 30 aprilie 2008, pe baza consultărilor publice și având în vedere discuțiile cu autoritățile competente, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la:

(a)

oportunitatea de a menține exceptarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (k), pentru întreprinderi a căror activitate principală este tranzacționarea pe cont propriu în domeniul instrumentelor derivate pentru materii prime;

(b)

conținutul și forma cerințelor care ar trebui aplicate pentru autorizarea și supravegherea acestui tip de întreprinderi, ca întreprinderi de investiții în sensul prezentei directive;

(c)

caracterul adecvat al normelor privind desemnarea agenților afiliați în executarea serviciilor și/sau activităților de investiții, în special în privința supravegherii acestora;

(d)

oportunitatea de a menține exceptarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (i).

(4)   Până la 30 aprilie 2008, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul eliminării obstacolelor care ar putea împiedica consolidarea informației la nivel european pe care sistemele de tranzacționare sunt obligate să le publice.

(5)   Pe baza rapoartelor menționate la alineatele (1) și (4), Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări la prezenta directivă.

(6)   Până la 31 octombrie 2006, având în vedere discuțiile cu autoritățile competente, Comisia reportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la oportunitatea de a menține solicitările pentru asigurarea de răspundere civilă profesională impusă asupra intermediarilor conform legislației comunitare.”

4.

Articolul 69 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 69

Abrogarea Directivei 93/22/CEE

Directiva 93/22/CEE se abrogă cu efect de la 1 noiembrie 2007. Trimiterile la Directiva 93/22/CEE se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Trimiterile la termeni definiți sau articole din Directiva 93/22/CEE se interpretează ca trimiteri la termenul echivalent definit sau la articolul din prezenta directivă.”

5.

La articolul 70, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 ianuarie 2007. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 noiembrie 2007.”

6.

La articolul 71, alineatele (1)-(5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Întreprinderile de investiții deja autorizate în statul membru de origine pentru a furniza servicii de investiții înainte de 1 noiembrie 2007 se consideră a fi astfel autorizate în sensul prezentei directive în cazul în care legislația respectivului stat membru prevede că, pentru a se angaja în astfel de activități, acestea trebuie să îndeplinească condiții comparabile cu cele prevăzute la articolele 9-14.

(2)   O piață reglementată sau un operator de piață deja autorizat în statul membru de origine înainte de 1 noiembrie 2007 se consideră a fi autorizat în sensul prezentei directive în cazul în care legislația respectivului stat membru prevede că piața reglementată sau, după caz, operatorul de piață, trebuie să îndeplinească condiții comparabile cu cele prevăzute la titlul III.

(3)   Agenții afiliați deja înregistrați într-un registru public înainte de 1 noiembrie 2007 se consideră a fi înregistrați în sensul prezentei directive în cazul în care legislația statelor membre respective prevede că agenții afiliați trebuie să îndeplinească condiții comparabile cu cele prevăzute la articolul 23.

(4)   Informațiile comunicate înainte de 1 noiembrie 2007 în sensul articolelor 17, 18 sau 30 din Directiva 93/22/CEE, se consideră a fi comunicate în sensul articolelor 31 și 32 din prezenta directivă.

(5)   Orice sistem existent care intră sub incidența definiției unui MTF (sistem multilateral de tranzacționare) exploatat de un operator de piață dintr-o piață reglementată, se autorizează ca MTF la solicitarea operatorului de piață al pieței reglementate, cu condiția respectării unor norme echivalente cu cele impuse prin prezenta directivă pentru autorizarea și exploatarea unui MTF și cu condiția ca solicitarea în cauză să fie formulată în termen de optsprezece luni de la 1 noiembrie 2007.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 ianuarie 2007. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 noiembrie 2007.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă întră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 5 aprilie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  JO C 323, 20.12.2005, p. 31.

(2)  Avizul Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 10 martie 2006.

(3)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO C 284 E, 21.11.2002, p. 115.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 141, 11.6.1993, p. 27, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1).