13/Volumul 53

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

12


32006L0028


L 065/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/28/CE A COMISIEI

din 6 martie 2006

de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 72/245/CEE a Consiliului din 20 iunie 1972 privind interferența radio (compatibilitatea electromagnetică) a vehiculelor și a Directivei 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1), în special articolul 13 alineatul (2),

având în vedere Directiva 72/245/CEE a Consiliului din 20 iunie 1972 privind interferența radio (compatibilitatea electromagnetică) a vehiculelor (2), în special articolul,

întrucât:

(1)

Directiva 72/245/CEE este una dintre directivele speciale din cadrul procedurii de omologare prevăzută de Directiva 70/156/CEE.

(2)

Pentru a îmbunătăți siguranța vehiculelor prin încurajarea dezvoltării și utilizării tehnologiilor care folosesc sisteme radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile, Comisia a armonizat utilizarea a două benzi de frecvențe radio prin Decizia 2004/545/CE a Comisiei din 8 iulie 2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvențe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate (3) și prin Decizia 2005/50/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate (4).

(3)

În conformitate cu Decizia 2005/50/CE, utilizarea sistemelor radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în banda de frecvențe de 24 GHz este limitată în timp, iar statele membre trebuie să stabilească un sistem de monitorizare care să cuantifice numărul de vehicule echipate cu sisteme radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz înmatriculate pe teritoriul lor.

(4)

Directiva 72/245/CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/49/CE a Comisiei (5), a pus la dispoziția statelor membre mijloacele adecvate pentru efectuarea acestei monitorizări. Directiva 70/156/CEE a fost modificată în consecință prin această directivă.

(5)

De atunci, a devenit evident faptul că modalitatea de furnizare a acestor date poate fi simplificată pentru sistemele radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz și că nu este necesar, în scopul monitorizării, să se solicite informații despre utilizarea sistemelor radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 79 GHz în certificatul de conformitate, în plus față de informațiile privind sistemele radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz, întrucât banda de frecvențe de 79 GHz nu interferează cu alte aplicații, iar utilizarea sa nu este limitată. Prin urmare, este necesar să se modifice cerințele privind utilizarea sistemelor radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe 24 GHz și să se elimine cerințele privind utilizarea sistemelor radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 79 GHz în Directiva 72/245/CEE. Prezenta directivă nu afectează valabilitatea omologărilor existente pentru vehiculele care nu sunt echipate cu sisteme radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz.

(6)

Doar serviciile tehnice emit atestări în conformitate cu modelul indicat în anexa III C la Directiva 72/245/CEE. Nici o altă autoritate sau administrație nu este implicată în acest proces. Prin urmare, cerința actuală de aplicare a unei ștampile suplimentare pe atestat nu este necesară și trebuie eliminată.

(7)

Prin urmare, Directiva 72/245/CEE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Modificările la Directiva 72/245/CEE au un impact asupra Directivei 70/156/CEE. Prin urmare, Directiva 70/156/CEE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic instituit prin articolul 13 din Directiva 70/156/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei 72/245/CEE

Directiva 72/245/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, se elimină punctul 2.1.14.

2.

Anexa II A se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 12.7.1 se înlocuiește cu următorul text:

„12.7.1.

vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu/Opțional (se taie varianta care nu corespunde)”;

(b)

Se elimină punctul 12.7.2.

3.

Apendicele la anexa III A se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 1.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.1.

vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu/Opțional (se taie varianta care nu corespunde)”;

(b)

Se elimină punctul 1.3.2.

4.

În anexa III C, se elimină mențiunea „Ștampila administrației”, inclusiv chenarul.

Articolul 2

Modificarea Directivei 70/156/CEE

Directiva 70/156/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 12.7.1 se înlocuiește cu următorul text:

„12.7.1.

vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu/Opțional (se taie varianta care nu corespunde)”;

(b)

Se elimină punctul 12.7.2.

2.

Anexa III Partea I secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 12.7.1 se înlocuiește cu următorul text:

„12.7.1.

vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu/Opțional (se taie varianta care nu corespunde)”;

(b)

Se elimină punctul 12.7.2.

3)

Anexa IX, pe pagina a doua a tuturor modelelor de certificat de conformitate, se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 50 se înlocuiește cu următorul text și se adaugă o notă de subsol după cum urmează:

„50.

Observații (6):

(b)

Punctele 50.1, 50.2 și 50.3 se elimină.

Articolul 3

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2006, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 iulie 2006.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 martie 2006.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 310, 25.11.2005, p. 10).

(2)  JO L 152, 6.7.1972, p. 15, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/83/CE a Comisiei (JO L 305, 24.11.2005, p. 32).

(3)  JO L 241, 13.7.2004, p. 66.

(4)  JO L 21, 25.1.2005, p. 15.

(5)  JO L 194, 26.7.2005, p. 12.

(6)  În cazul în care vehiculul este echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, constructorul trebuie să indice aici:«Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz».”