13/Volumul 51

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

256


32006L0008


L 019/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/8/CE A COMISIEI

din 23 ianuarie 2006

de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II, III și V la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (1) și, în special, articolul 20 primul paragraf al acesteia,

întrucât:

(1)

Preparatele care conțin mai mult decât o substanță din cele clasificate în anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (2) drept cancerigene, mutagene și/sau toxice pentru reproducere trebuie să fie etichetate curent cu fraze de risc (fraze R) pentru a indica atât categoria 1 sau 3, cât și categoria 3 de clasificare. Cu toate acestea, menționarea ambelor fraze R transmite un mesaj contradictoriu. Preparatele trebuie, prin urmare, să fie clasificate și etichetate doar cu categoria superioară.

(2)

În cazul substanțelor foarte toxice pentru mediul acvatic (clasificate la litera N), încadrate la frazele R de tipul R50 sau R50/53, se aplică în prezent limite de concentrație specifică (LCS) la substanțele prevăzute în lista din anexa I la Directiva 67/548/CEE pentru a evita subestimarea pericolului. Această măsură creează denaturări între preparatele care conțin substanțele specificate în anexa I la Directiva 67/548/CEE, cărora li se aplică LCS și acele preparate ce conțin substanțe care nu sunt încă incluse în anexa I, dar sunt clasificate și etichetate provizoriu în conformitate cu articolul 6 din Directiva 67/548/CEE și cărora nu li se aplică LCS. Prin urmare, este necesară asigurarea aplicării LCS în același mod la toate preparatele care conțin substanțe foarte toxice pentru mediul acvatic.

(3)

La 6 august 2001, Comisia a adoptat Directiva 2001/59/CE (3) de adaptare a Directivei 67/548/CEE la progresul tehnic. Directiva 2001/59/CE a revizuit criteriile din anexa VI la Directiva 67/548/CEE pentru clasificarea și etichetarea substanțelor care epuizează stratul de ozon. Anexa III revizuită prevede în prezent atribuirea simbolului N doar ca adaos la fraza R de tipul R59.

(4)

Terminologia utilizată pentru descrierea ambalajului și cerințele de etichetare din anexa V la Directiva 1999/45/CE a ridicat probleme datorită inconsecvenței. Prin urmare, este oportună modificarea textului din anexa V la Directiva 1999/45/CE pentru a-l face mai precis.

(5)

Anexele II, III și V la Directiva 1999/45/CE trebuie modificate în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase, instituit prin articolul 20 din Directiva 1999/45/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II, III și V la Directiva 1999/45/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 martie 2007. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 2004/66/CE a Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 196, 16.8.1967, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 2004/73/CE a Comisiei (JO L 152, 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 225, 21.8.2001, p. 1.


ANEXĂ

Directiva 1999/45/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

Tabelul VI se înlocuiește cu următorul tabel:

„Tabelul VI

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

Substanțe cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R45 sau R49

Concentrația ≥ 0,1 %

cancerigen

R45, R49 obligatoriu după caz

 

Substanțe cancerigene din categoria 3 cu R40

 

Concentrația ≥ 0,1 %

cancerigen

R40 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R45) (*)

Substanțe mutagene din categoria 1 sau 2 cu R46

Concentrația ≥ 0,1 %

mutagen

R46 obligatoriu

 

Substanțe mutagene din categoria 3 cu R 68

 

Concentrația ≥ 0,1 %

mutagen

R68 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R46)

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 1 sau 2 cu R60 (fertilitate)

Concentrația ≥ 0,5 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R60 obligatoriu

 

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 3 cu R 62 (fertilitate)

 

Concentrația ≥ 5 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R62 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R 60)

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 1 sau 2 cu R61 (dezvoltare)

Concentrația ≥ 0,5 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R61 obligatoriu

 

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 3 cu R63 (dezvoltare)

 

Concentrația ≥ 5 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R63 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R61)

(b)

tabelul VI A se înlocuiește cu următorul tabel:

„Tabelul VI A

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

Substanțe cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R45 sau R49

Concentrația ≥ 0,1 %

cancerigen

R45, R49 obligatoriu după caz

 

Substanțe cancerigene din categoria 3 cu R40

 

Concentrația ≥ 1 %

cancerigen

R40 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R45) (**)

Substanțe mutagene din categoria 1 sau 2 cu R46

Concentrația ≥ 0,1 %

mutagen

R46 obligatoriu

 

Substanțe mutagene din categoria 3 cu R 68

 

Concentrația ≥ 1 %

mutagen

R68 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R46)

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 1 sau 2 cu R60 (fertilitate)

Concentrația ≥ 0,2 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R60 obligatoriu

 

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 3 cu R62 (fertilitate)

 

Concentrația ≥ 1 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R62 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R60)

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 1 sau 2 cu R61 (dezvoltare)

Concentrația ≥ 0,2 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R61 obligatoriu

 

Substanțe «toxice pentru reproducere» din categoria 3 cu R63 (dezvoltare)

 

Concentrația ≥ 1 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R63 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R61)

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A, punctul 2 de la litera (b) (1) (I) se elimină;

(b)

în partea B, tabelul 1 se înlocuiește cu următoarele tabele:

„Tabelul 1a

Toxicitatea acvatică acută și efectele negative pe termen lung

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

a se vedea tabelul 1b

a se vedea tabelul 1b

a se vedea tabelul 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Preparatele care conțin o substanță clasificată cu N, R50-53, se pot aplica limitele concentrației și clasificarea rezultată prezentate în tabelul 1b.

Tabelul 1b

Toxicitatea acvatică acută și efectele negative pe termen lung ale substanțelor foarte toxice pentru mediul acvatic

Valoarea LC50 sau EC50 [«L(E)C50»] pentru substanța clasificată ca N, R50-53 (mg/l)

Clasificarea preparatului

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Pentru preparatele care conțin substanțe cu o valoare a LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, limitele concentrației corespunzătoare se calculează în consecință (la intervale de o zecime).”

(c)

în partea B, tabelul 2 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Tabelul 2

Toxicitatea acvatică acută

Valoarea LC50 sau EC50 [«L(E)C50»] pentru substanța clasificată, fie ca N, R50, fie ca N, R50-53 (mg/l)

Clasificarea preparatului N, R 50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Pentru preparatele ce conțin substanțe cu o valoare a LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, limitele concentrației corespunzătoare se calculează în consecință (la intervale de o zecime).”

(d)

în partea B, tabelul 5 de la punctul II se înlocuiește cu următorul tabel:

„Tabelul 5

Periculoase pentru stratul de ozon

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului N, R59

N cu R59

Cn ≥ 0,1 %”

3.

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND ETICHETAREA ANUMITOR PREPARATE

A.   Pentru preparatele clasificate ca periculoase în sensul articolelor 5, 6 și 7

1.   Preparate vândute populației

1.1.

Eticheta de pe ambalajul care conține aceste preparate, în plus față de recomandarea de prudență specifică, trebuie să poarte recomandarea de prudență relevantă S1, S2, S45 sau S46 în conformitate cu criteriile stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

1.2.

În cazul în care aceste preparate sunt foarte toxice (T+), toxice (T) sau corozive (C) și dacă este fizic imposibil să se menționeze aceste informații pe ambalaj, ambalajele care conțin aceste preparate trebuie să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare precise și ușor de înțeles, inclusiv, după caz, instrucțiuni pentru distrugerea ambalajului gol.

2.   Preparatele destinate utilizării prin pulverizare

Eticheta de pe ambalajul care conține aceste preparate trebuie să poarte obligatoriu recomandarea de prudență S23 însoțită de recomandările de prudență S38 sau S51 în care se încadrează acestea în conformitate cu criteriile stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

3.   Preparate ce conțin o substanță încadrată la fraza R33: Pericol de efecte cumulate

În cazul în care un preparat conține cel puțin o substanță încadrată la fraza R33, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte această frază formulată în conformitate cu anexa III la Directiva 67/548/CEE, dacă substanța respectivă este prezentă în preparat într-o concentrație mai mare de 1 %, cu excepția cazului în care, în anexa I la Directiva 67/548/CEE, sunt prevăzute alte valori.

4.   Preparate ce conțin o substanță încadrată la fraza R64: Posibil risc pentru sugarii hrăniți cu lapte matern

În cazul în care un preparat conține cel puțin o substanță încadrată la fraza R64, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte această frază formulată în conformitate cu anexa III la Directiva 67/548/CEE, dacă substanța respectivă este prezentă în preparat într-o concentrație mai mare de 1 %, cu excepția cazului în care, în anexa I la Directiva 67/548/CEE, sunt prevăzute alte valori.

B.   Pentru preparatele indiferent de clasificare în sensul articolelor 5, 6 și 7

1.   Preparate care conțin plumb

1.1.   Lacuri și vopsele

Eticheta de pe ambalajul lacurilor și vopselelor cu un conținut de plumb mai mare de 0,15 % (exprimat în greutatea metalului) din greutatea totală a preparatului, determinat în conformitate cu standardul ISO 6503/1984, trebuie să conțină următoarele indicații:

«Conține plumb. A nu se utiliza pe suprafețele care pot fi mestecate sau supte de copii».

Pentru ambalajele al căror conținut este mai mic de 125 mililitri, indicația poate fi următoarea:

«Atenție! Conține plumb».

2.   Preparate care conțin cianoacrilați

2.1.   Adezivi

Eticheta de pe ambalajul direct al adezivilor pe bază de cianoacrilați trebuie să poarte următoarea inscripție:

 

«Cianoacrilați

Pericol

Se lipește de piele și de ochi în câteva secunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.»

Ambalajul trebuie să fie însoțit de recomandarea de prudență corespunzătoare.

3.   Preparate care conțin izocianați

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin izocianați (sub formă de monomeri, oligomeri, prepolimeri etc. sau amestecuri ale acestora) trebuie să poarte următoarea inscripție:

 

«Conține izocianați.

A se vedea informațiile furnizate de producător.»

4.   Preparate care conțin componente epoxidice cu o greutate moleculară medie ≤ 700

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin componente epoxidice cu o greutate moleculară medie ≤ 700 trebuie să poarte următoarea inscripție:

 

«Conține componente epoxidice.

A se vedea informațiile furnizate de producător.»

5.   Preparate care conțin clor activ, vândute populației

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin clor activ în proporție mai mare de 1 % trebuie să poarte următoarea inscripție specială:

«Atenție! A nu se utiliza împreună cu alte produse. Poate să degajeze gaze periculoase (clor)».

6.   Preparate care conțin cadmiu (aliaje) și sunt destinate utilizării la lipire și sudare

Eticheta de pe ambalajul preparatelor menționate anterior trebuie să poarte următoarea inscripție, imprimată cu caractere lizibile și de neșters:

 

«Atenție! Conține cadmiu.

În timpul utilizării se formează vapori periculoși.

A se vedea informațiile furnizate de producător.

Respectați instrucțiunile de siguranță!»

7.   Preparate disponibile sub formă de aerosoli

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive, preparatele disponibile sub formă de aerosoli fac, de asemenea, obiectul dispozițiilor de etichetare în conformitate cu punctele 2.2 și 2.3 din anexa la Directiva 75/324/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/1/CE.

8.   Preparate care conțin substanțe incomplet testate

Dacă un preparat conține cel puțin o substanță care, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 67/548/CEE, conține inscripția «Atenție – substanță incomplet testată», eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte inscripția:

«Atenție – acest preparat conține o substanță incomplet testată», dacă substanța respectivă este prezentă într-o concentrație ≥ 1 %.

9.   Preparate neclasificate ca sensibilizante, dar care conțin cel puțin o substanță sensibilizantă

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin cel puțin o substanță clasificată ca sensibilizantă și care este prezentă în concentrație cel puțin egală cu 0,1 % sau în concentrație egală sau mai mare față de cea indicată într-o notă specifică pentru substanță din anexa I la Directiva 67/548/CEE trebuie să poarte inscripția:

«Conține (numele substanței sensibilizante). Poate să producă o reacție alergică».

10.   Preparate lichide care conțin hidrocarburi halogenate

Pentru preparatele lichide care nu prezintă punct de aprindere sau al căror punct de aprindere este mai mare de 55 °C și care conțin o hidrocarbură halogenată și substanțe inflamabile sau puternic inflamabile de peste 5 %, eticheta de pe ambalaj trebuie să poarte următoarea inscripție, după caz:

«Poate să devină puternic inflamabil în timpul utilizării» sau «Poate să devină inflamabil în timpul utilizării».

11.   Preparatele care conțin o substanță încadrată la fraza R67: vaporii pot să provoace somnolență și amețeală

Dacă un preparat conține una sau mai multe substanțe încadrate la fraza R67, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte enunțul frazei stabilite în anexa III la Directiva 67/548/CEE, în cazul în care concentrația totală a substanțelor respective prezente în preparat este egală sau mai mare de 15 %, cu excepția cazului în care:

preparatul este deja clasificat la frazele R20, R23 R26, R68/20, R39/23 sau R39/26;

preparatul ambalat nu depășește 125 ml.

12.   Cimenturi și preparate din ciment

Eticheta de pe ambalajul cimenturilor și a preparatelor din ciment care conțin mai mult de 0,0002 % crom (VI) solubil, raportat la greutatea cimentului în stare uscată, trebuie să poarte inscripția:

«Conține crom (VI). Poate să producă reacție alergică».

cu excepția cazului în care preparatul este deja clasificat și etichetat ca sensibilizat la fraza R43.

C.   Pentru preparatele neclasificate în sensul articolelor 5, 6 și 7, dar care conțin cel puțin o substanță periculoasă

1.   Preparate care nu sunt destinate populației

Eticheta de pe ambalajul preparatelor menționate la articolul 14 alineatul (2) punctul 1 litera (b) trebuie să poarte următoarea inscripție:

«Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere pentru profesioniști».”


(*)  În cazurile în care preparatul s-a încadrat la R49 și R40, se păstrează ambele fraze R, deoarece R40 nu face distincție între căile de expunere, în timp ce R49 se atribuie doar pentru inhalare.”

(**)  În cazurile în care preparatul s-a încadrat la R49 și R40, se păstrează ambele fraze R, deoarece R40 nu face distincție între căile de expunere, în timp ce R49 se atribuie doar pentru inhalare.”