03/Volumul 69

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

76


32006L0006


L 012/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/6/CE A COMISIEI

din 17 ianuarie 2006

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active tolilfluanid

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de fitosanitare (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a doua a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care trebuie să fie evaluate în vederea eventualei lor înscrieri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include tolilfluanidul.

(2)

Efectele tolilfluanidului asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile regulamentelor (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001, pentru o serie de utilizări propuse de autorul notificării. Regulamentele menționate desemnează, de asemenea, statele membre raportoare care au obligația de a prezenta Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („European Food Safety Authority”—EFSA) rapoartele de evaluare și recomandările corespunzătoare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru tolilfluanid, statul membru raportor a fost Finlanda și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 13 iunie 2003.

(3)

Raportul de evaluare a făcut obiectul unei evaluări între egali („peer review”) de către experți ai statelor membre și AESA, în cadrul grupului său de lucru „Evaluare”, și a fost prezentat Comisiei la 14 martie 2005 sub forma raportului științific al EFSA privind tolilfluanidul (4). Acest raport de evaluare a fost revizuit de către statele membre și Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 23 septembrie 2005 sub forma raportului de revizuire al Comisiei privind tolilfluanidul.

(4)

Diferitele examinări efectuate au arătat că produsele fitosanitare care conțin tolilfluanid pot îndeplini, în general, dispozițiile articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările studiate și precizate în raportul de revizuire al Comisiei. Prin urmare, este necesar să se înscrie tolilfluanidul în anexa I, în scopul de a garanta că, în toate statele membre, autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă vor putea fi eliberate în conformitate cu dispozițiile directivei menționate.

(5)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este necesar să se obțină informații suplimentare privind anumite aspecte specifice. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE prevede că înscrierea unei substanțe în anexa I poate face obiectul anumitor condiții. Așadar, este necesar să se impună ca tolilfluanidul să fie supus unor teste suplimentare, astfel încât să se confirme evaluarea riscurilor pe termen lung pentru mamiferele erbivore și ca aceste examinări să fie prezentate de către autorul notificării.

(6)

Este necesar să se prevadă un termen rezonabil înainte de înscrierea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru noile cerințe care vor decurge din acest fapt.

(7)

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute de Directiva 91/414/CEE în cazul înscrierii unei substanțe active în anexa I, statele membre trebuie să dispună de un termen de șase luni după înscriere pentru a revizui autorizațiile existente pentru produsele fitofarmaceutice care conțin tolilfluanid, în scopul de a garanta respectarea dispozițiilor Directivei 91/414/CEE, în special a articolului 13 și a condițiilor aplicabile prevăzute în anexa I. După caz, statele membre trebuie să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile existente, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Este necesar să se facă o derogare de la termenul menționat anterior și să se prevadă un termen mai lung pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet, menționat în anexa III, al fiecărui produs fitosanitar, pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în Directiva 91/414/CEE.

(8)

Experiența dobândită din înscrierile precedente în anexa I la Directiva 91/414/CEE ale substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei (5) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea obligațiilor titularilor de autorizații existente în ceea ce privește accesul la informații. Așadar, ar fi necesar, pentru a evita orice nouă dificultate, să se precizeze obligațiile statelor membre, în special aceea de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva menționată. Totuși, această precizare nu impune obligații noi statelor membre sau titularilor de autorizații în raport cu directivele care au fost adoptate până în prezent pentru modificarea anexei I.

(9)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică, până la 31 martie 2007, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt communicate de îndată de către statele membre textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Ele aplică aceste acte de la 1 aprilie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

(1)   După caz, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile existente pentru produse fitosanitare care conțin tolilfluanid ca substanță activă, până la 31 martie 2007.

Până la această dată, statele membre verifică, în special, dacă se respectă condițiile privind tolilfluanidul din anexa I la directiva menționată, cu excepția celor din partea B a înscrierii despre această substanță activă, precum și dacă titularul autorizației deține un dosar sau are acces la un dosar,care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva menționată anterior, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 13.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), orice produs fitosanitar autorizat care conține tolilfluanid ca substanță activă unică sau asociată cu alte substanțe active, toate înscrise în anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 30 septembrie 2006, face obiectul unei reevaluări de către statele membre, în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată și care ia în considerare partea B a înscrierii despre tolilfluanid din anexa I la directiva menționată anterior. În funcție de această evaluare, statele membre stabilesc dacă produsul respectă condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

După ce se asigură de respectarea acestor condiții, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține tolilfluanid ca substanță activă unică, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 30 septembrie 2010 sau

(b)

în cazul unui produs care conține tolilfluanid asociat cu alte substanțe active, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 30 septembrie 2010 sau până la data stabilită pentru a efectua această modificare sau retragere în directiva (directivele) care a (au) adăugat substanța (substanțele) în cauză în anexa I la Directiva 91/414/CEE, dacă ultima dată este ulterioară celei dintâi.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 octombrie 2006.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  Raport științific nr. 29 al EFSA (2005), pp. 1-76, concluzii ale evaluării între egali („peer review”) a tolilfluanidului (finalizat la 14 martie 2005).

(5)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (JO L 259, 13.10.2000, p. 27).


ANEXĂ

Următoarea rubrică se adaugă la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării înscrierii

Dispoziții specifice

 

„Tolilfluanid

Nr. CAS 731-27-1

Nr. CIPAC 275

N-diclorofluorometiltio-N′,N′-dimetil-N-p-tolilsulfamid

960 g/kg

1 octombrie 2006

30 septembrie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se vor lua în considerare concluziile raportului de revizuire privind tolilfluanidul, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 septembrie 2005.

În cadrul acestei evaluări globale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției mamiferelor erbivore, a organismelor acvatice și a artropodelor nevizate (altele decât albinele). Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor;

reziduurilor prezente în produsele alimentare și să evalueze expunerea alimentară a consumatorilor.

Statele membre în cauză solicită efectuarea de studii suplimentare în vederea confirmării evaluării riscurilor pentru mamiferele erbivore (riscuri pe termen lung). Ele se asigură că autorii notificărilor la cererea cărora tolilfluanidul a fost inclus în prezenta anexă furnizează aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.


(1)  Raportul de examinare furnizează detalii suplimentare cu privire la identitatea și specificația substanței active.”