18/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

82


32006E0362


L 134/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


POZIȚIA COMUNĂ 2006/362/PESC A CONSILIULUI

din 18 mai 2006

de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 15 al acestuia,

întrucât:

(1)

La 10 aprilie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus și de abrogare a Poziției comune 2004/661/PESC (1), care impune restricții privind deplasările președintelui Lukașenko, ale oficialilor și anumitor funcționari din Belarus.

(2)

Ca urmare a concluziilor din 10 aprilie 2006, Consiliul consideră că este de asemenea necesară înghețarea fondurilor și resurselor economice ale persoanelor menționate anterior, care au jucat un rol în încălcarea standardelor electorale internaționale, precum și în represiunea societății civile și a opoziției democratice care au marcat alegerile prezidențiale din 19 martie 2006.

(3)

Aceste măsuri restrictive de natură financiară este necesar a fi reexaminate în vederea eliberării și reabilitării rapide a tuturor deținuților politici, precum și în conformitate cu reforma codului electoral vizând punerea în conformitate cu angajamentele luate în cadrul OSCE și cu celelalte standarde internaționale privind alegerile democratice, astfel cum sunt recomandate de OSCE/BIDDH, a desfășurării următoarelor alegeri și acțiuni concrete ale autorităților pentru respectarea valorilor democratice, statului de drept, drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și a presei, precum și libertatea de întrunire și de asociere politică.

(4)

Prin urmare, este necesar a se aduce anumite modificări tehnice anexelor la Poziția comună 2006/276/PESC.

(5)

Este necesară o acțiune a Comunității pentru a pune în practică aceste măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Următoarele articole se adaugă la Poziția comună 2006/276/PESC:

„Articolul 1a

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin persoanelor responsabile de încălcarea standardelor electorale internaționale, care au marcat alegerile prezidențiale ținute în Belarus, la 19 martie 2006, precum și persoanelor responsabile de represiunea societății civile și a opoziției democratice, și a persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea, enumerate la anexa IV, precum și fondurile și resursele economice care sunt în posesia acestora sau care sunt deținute sau controlate de aceste persoane.

(2)   Nici un fond sau resursă economică nu se pune, direct sau indirect, la dispoziția persoanelor ale căror nume figurează în anexa IV și nici nu se folosește în beneficiul acestora.

Articolul 1b

(1)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a răspunde nevoilor fundamentale ale persoanelor enumerate în lista din anexa IV și membrilor familiilor aflate în întreținerea acestora, în special pentru a acoperi cheltuielile legate de plata produselor alimentare, chirii sau împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și redevențe pentru servicii publice;

(b)

destinate exclusiv plății onorariilor profesionale rezonabile și rambursarea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor juridice;

(c)

destinate exclusiv plății comisioanelor sau cheltuielilor legate de deținerea sau gestionarea curentă a fondurilor sau resurselor economice înghețate;

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat altor autorități competente și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de autorizare, motivele pe baza cărora este necesar a se acorda autorizarea specială.

Autoritatea competentă informează autoritățile competente ale celorlalte state membre și Comisia privind orice autorizare acordată conform prezentului articol.

(2)   Articolul 1a alineatul (2) nu se aplică acumulărilor în conturile înghețate a:

(a)

dobânzilor sau altor câștiguri generate de aceste conturi sau

(b)

plăților cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au fost supuse dispozițiilor prezentei poziții comune,

sub rezerva că aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți continuă să facă obiectul dispozițiilor articolului 1a alineatul (1).”

Articolul 2

Articolul 2 din Poziția comună 2006/276/PESC se modifică după cum urmează:

„Articolul 2

Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Comisiei, modifică listele care figurează în anexele I, II, III și IV, ținând seama de situația politică din Belarus.”.

Articolul 3

Anexele la Poziția comună 2006/276/PESC se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta poziție comună.

Articolul 4

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 5

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

Franz MORAK


(1)  JO L 101, 11.4.2006, p. 5.


ANEXĂ

ANEXA I

1.

Iuri Leonidovici SIVAKOV, fost ministru al turismului și sportului din Belarus, născut la 5 august 1946, în regiunea Sahalin, fosta Republică Socialistă Federativă Sovietică Rusă.

2.

Victor Vladimirovici ȘEIMAN, șef al Consiliului de securitate din Belarus, născut la 26 mai 1958, în regiunea Grodno.

3.

Dimitri Valerievici PAVLICENKO, șef al forțelor speciale în Ministerul de Interne (SOBR) din Belarus, născut în 1966, la Vitebsk.

4.

Vladimir Vladimirovici NAUMOV, ministru de interne, născut în 1956.

ANEXA II

1.

Liidia Mihailovna IERMOHINA, președinta Comisiei centrale electorale din Belarus, născută la 29 ianuarie 1953, la Sluțk (regiunea Minsk).

2.

Iuri Nikolaievici PODOBED, Locotenent-colonel de Miliție, unitate a forțelor speciale (OMON), Ministerul de Interne, născut la 5 martie 1962, la Sluțk (regiunea Minsk).

ANEXA III

Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) J/L

Nume (transcriere engleză)

Nume (transcriere belorusă)

Nume (transcrie rerusă)

Datanașterii

Locul nașterii

Funcția

Lukașenko Aleksandr Grigorievici

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Ры горавiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopiis, districtul Vitebsk

președinte

Neviiglas Ghenadii Nikolaevici

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

НЕВыГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, districtul Pinsk

șeful administrației prezidențiale

Petkevici Nataliia Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Adjunct al șefului administrației prezidențiale

Rubinov Anatolii Nikolaevici

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

РУБИНОВАнатолий Николаевич

15.4.1939

Moghilev

Adjunct al șefului, responsabil cu mijloacele de informare în masă și ideologia, administrația prezidențială

Proleskovskii Oleg Vitoldovici

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusia, astăzi: Serghiev Posad)

consilier și șef al principalului departament ideologic, administrația prezidențială

Radkov Aleksandr Mihailovici

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnia, Вотня Быховского района Могилевской области

ministrul învățământului

Rusakevici Vladimir Vasiliievici

(Rusakevich Vladzimir Vasilievich)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonoșci,Выгонощи, Брестская область

ministrul informației

Golovanov Viktor Grigoriievici

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Віктар Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

ministrul justiției

Zimovskii Aleksandr Leonidovici

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

membru în Camera Superioară a Parlamentului; șeful societății naționale publice de radio și televiziune

Konopliiev Vladimir Nikolaevici

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulinți,д. Акулинцы Могилевского района

președintele Camerei Inferioare a Parlamentului

Șerghineț Nikolai Ivanovici

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Superioare

Kostiian Serghei Ivanovici

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usoki, districtul Clicev, regiunea Moghilev, Усохи Кличевского района Могилевской области

președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Inferioare

Orda Mihail Sergheievici

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, districtul Grodno, Дятлово Гродненской области

membru al Camerei Superioare, președinte BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovici

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, districtul Minsk, Невиняны Вилейского р-на Минской области

secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Miklașevici Petr Petrovici

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, districtul Minsk Косута Минской области

procuror general

Slijevsky Oleg Leonidovici

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

șeful Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Hariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

consilier, Direcția pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Smirnov Evghenii Aleksandrovici

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВЕвгений Александрович

15.3.1949

Districtul Riazan, Rusia

prim adjunct al președintelui Curții Economice

Reuțkaia Nadejda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

judecător în districtul Moscova din Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseievici

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

judecător în districtul Partizanski din Minsk

Kupriianov Nikolai Mihailovici

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

procuror în Minsk

Suhorenko Stepan Nikolaievici

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudici, districtde Moguilev, Здудичи Светло- горского района Гомельской области

președintele KGB

Gemianței Vasilii Ivanovici

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prim adjunct, KGB

Kozik Leonid Petrovici

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

șeful federației sindicale

Koleda Aleksandr Mihailovici

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

președintele comisiei electorale a districtului Brest

Mihasev Vladimir Ilici

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

președintele comisiei electorale a districtului Gomel

Lukina Leonid Aleksandrovici

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Districtul Minsk

președintele comisiei electorale a districtului Grodno

Karpenko Igor Vasilievici

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznețk, Rusia Новокузнецк Кемеровской области, Россия

președintele comisiei electorale a orașului Minsk

Kurlovici Vladimir Anatolievici

(Kurlovich Vladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

președintele comisiei electorale a districtului Minsk

Metelița Nikolai Timofeievici

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

președintele comisiei electorale a districtului Moghilev

Pișciulenok Mihail Vasilievici

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

președintele comisiei electorale a districtului Vitebsk

ANEXA IV

Lista persoanelor menționate la articolul 1 litera (a)

Nume (transcriere engleză)

Nume (transcriere belorusă)

Nume(transcriere rusă)

Datanașterii

Locul nașterii

Funcția

Lukașenko Aleksandr Grigorievici

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopiis, regiunea Vitebsk

președinte

Neviiglas Ghenadii Nikolaievici

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, districtul Pinsk

șeful administrației prezidențiale

Petkevici Nataliia Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

adjunct al șefului administrației prezidențiale

Rubinov Anatolii Nikolaievici

(Rubinav Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

РУБИНОВАнатолий Николаевич

15.4.1939

Moghilev

adjunct al șefului, responsabil cu mijloacele de comunicare în masă și ideologia, administrația prezidențială

Proleskovskii Oleg Vitoldovici

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusia, astăzi: Serghiev Posad)

asistentul și șeful principalului departament ideologic, administrația prezidențială

Radkov Aleksandr Mikhailovici

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnia, Вотня Быховского района Могилевской области

ministrul educației

Rusakevici Vladimir Vasiliievici

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonoșci, Выгонощи, Брестская область

ministrul informației

Golovanov Viktor Grigoriievici

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Віктар Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

ministrul justiției

Zimovskii Aleksandr Leonidovici

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

membru în Camera Superioară a Parlamentului; șeful societății naționale publice de radio și televiziune

Konopliiev Vladimir Nikolaevici

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulinți, д. Акулинцы Могилевского района

președintele Camerei Inferioare a Parlamentului

Șergineț Nikolai Ivanovici

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Superioare

Kostiian Serghei Ivanovici

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usoki, districtul Clicev, regiunea Moghilev Усохи Кличевского района Могилевской области

președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Inferioare

Orda Mihail Sergheievici

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, regiunea Grodno, district, Дятлово Гродненской области

membru al Camerei Superioare, președinte BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovici

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, districtul Vileika, regiunea Minsk, Невиняны Вилейского р-на Минской обл

secretar al comisiei electorale centrale (CEC)

Miklașevici Petr Petrovici

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, regiunea Minsk Косута Минской области

procuror general

Slijevskii Oleg Leonidovici

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

șeful Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Hariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

consilier, Direcția pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Smirnov Evghenii Aleksandrovici

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВЕвгений Александрович

15.3.1949

Regiunea Riazan, Rusia

prim adjunct al președintelui Curții Economice

Reuțkaia Nadejda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

judecător în districtul Moscova din Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseievici

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

judecător în districtul Partizanski din Minsk

Kupriianov Nikolai Mihailovici

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

procuror în general adjunct

Suhorenko Stepan Nikolaevici

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Jdudici, district Svetlogorsk, regiunea Gomel

președintele KGB

Gemianței Vasilii Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prim adjunct, KGB

Kozik Leonid Petrovici

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

șef al federației sindicale

Koleda Alexandr Mihailovici

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

președintele comisiei electorale a regiunii Brest

Mihasev Vladimir Iliici

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

președintele comisiei electorale a regiunii Gomel

Lukina Leonid Aleksandrovici

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Regiunea Minsk

președintele comisiei electorale a regiunii Grodno

Karpenko Igor Vasilievici

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznețk, Rusia, regiunea Kemerovo Новокузнецк Кемеровской области, Россия

președintele comisiei electorale a orașului Minsk

Kurlovici Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

președintele comisiei electorale a regiunii Minsk

Metelița Nikolai Timofeievici

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

președintele comisiei electorale a regiunii Moghilev

Pișciulenok Mihail Vasilievici

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

președintele Comisiei electorale a regiunii Vitebsk

Șeiman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Regiunea Grodno

secretar de stat în Consiliul de securitate

Pavlicenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valeriievici

 

 

1966

Vitebsk

șef al Grupului special de intervenție al Ministerului de Interne (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimirovici

 

 

1956

 

Ministru de interne

Iermohina Liidia Mihailovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Regiunea Minsk)

președinta comisiei electorale centrale

Podobed Iuri Nikolaievici

 

 

5.3.1962

Slutsk (Regiunea Minsk)

locotenent-colonel de miliție, Unitatea de misiuni speciale (OMON), Ministerul Afacerilor Interne