01/Volumul 7

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

117


32006D1904


L 378/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 1904/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2006

de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 151 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Tratatul instituie cetățenia Uniunii, care completează cetățenia națională a statelor membre respective. Acesta constituie un element important pentru consolidarea și garantarea procesului de integrare europeană.

(2)

Comunitatea ar trebui să faciliteze conștientizarea deplină de către cetățeni a cetățeniei lor europene, a avantajelor acesteia, precum și a drepturilor și obligațiilor aferente, care trebuie să fie promovate având în vedere subsidiaritatea și interesul coeziunii.

(3)

Conștientizarea deplină de către cetățenii Uniunii Europene a cetățeniei lor europene este deosebit de urgentă în contextul reflecției ample asupra viitorului Europei lansate de Consiliul European de la Bruxelles din 16-17 iunie 2005. Prin urmare, programul „Europa pentru cetățeni” ar trebui să completeze inițiativele promovate în acest context, fără să se suprapună cu acestea.

(4)

Pentru ca cetățenii să sprijine pe deplin integrarea europeană, ar trebui, prin urmare, să se pună accentul într-o măsură mai mare pe istoria, cultura și valorile lor comune, ca elemente-cheie ale apartenenței la o societate fondată pe principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului, diversității culturale, toleranței și solidarității, în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (4) proclamată la 7 decembrie 2000.

(5)

Încurajarea cetățeniei active reprezintă un element-cheie pentru consolidarea nu numai a luptei împotriva rasismului, a xenofobiei și a intoleranței, dar și a coeziunii și a dezvoltării democrației.

(6)

În contextul strategiei UE de informare și comunicare ar trebui să se asigure o difuzare largă și un impact considerabil al activităților susținute prin program.

(7)

Pentru a apropia Europa de cetățenii săi și pentru a le permite să participe pe deplin la construirea unei Europe tot mai apropiate, este necesar să se facă apel la toți resortisanții și rezidenții legali din țările participante și să se asigure implicarea acestora în schimburi și activități de cooperare transnaționale, contribuind la dezvoltarea unui sentiment al apartenenței la idealurile europene comune.

(8)

Într-o rezoluție adoptată în 1988, Parlamentul European considera că este de dorit să se facă eforturi deosebite pentru intensificarea relațiilor dintre cetățenii diferitelor state membre și afirma că sprijinul specific din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea programelor de înfrățire între municipalitățile din diferite state membre este un demers atât rațional, cât și dezirabil.

(9)

Consiliul European a recunoscut cu mai multe ocazii necesitatea de a apropia Uniunea Europeană și instituțiile sale de cetățenii statelor membre. Consiliul European a încurajat instituțiile Uniunii să întrețină și să stimuleze un dialog deschis, transparent și constant cu societatea civilă organizată, promovând astfel participarea cetățenilor la viața publică și la procesul de luare a deciziilor, accentuând în același timp valorile esențiale împărtășite de cetățenii Europei.

(10)

Prin Decizia 2004/100/CE din 26 ianuarie 2004 de stabilire a unui program de acțiune comunitară pentru promovarea cetățeniei europene active (participare civică) (5), Consiliul a instituit un program de acțiune care a confirmat necesitatea de promovare a dialogului susținut cu organizațiile societății civile și cu municipalitățile și de sprijinire a implicării active a cetățenilor.

(11)

Proiectele cetățenilor cu caracter transnațional și intersectorial reprezintă instrumente importante pentru a se ajunge la cetățeni și a promova conștiința europeană, integrarea politică europeană, integrarea socială și înțelegerea reciprocă.

(12)

Organizațiile societății civile la nivel european, național, regional și local reprezintă elemente importante ale participării active a cetățenilor în societate și contribuie la revigorarea tuturor aspectelor vieții publice. De asemenea, acestea sunt intermediari între Europa și cetățenii săi. Cooperarea lor transnațională ar trebui, prin urmare, să fie promovată și încurajată.

(13)

Organizațiile de cercetare din domeniul politicii publice europene pot furniza idei și reflecții care să contribuie la dezbaterea la nivel european. Prin urmare, este recomandabil să fie sprijinite, ca un element de legătură între instituțiile europene și cetățeni, activitățile care reflectă angajamentul acestora de creare a unei identități și cetățenii europene, prin stabilirea de proceduri cu criterii transparente de promovare a rețelelor de informații și schimburi.

(14)

Este oportun, de asemenea, să se continue acțiunea inițiată de Uniunea Europeană în contextul Deciziei nr. 792/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unui program de acțiune comunitară pentru promovarea organismelor active la nivel european în domeniul culturii (6) în vederea conservării și comemorării principalelor situri și arhive asociate cu deportările. Astfel ar putea fi realizată o conștientizare a dimensiunilor reale și a consecințelor tragice ale celui de Al Doilea Război Mondial și ar putea fi promovată memoria universală, ca mijloc de a lăsa în urmă trecutul și de a construi viitorul.

(15)

Declarația privind sportul adoptată de Consiliul European de la Nisa din 7-9 decembrie 2000 menționa că „deși nu are competențe directe în acest domeniu, Comunitatea trebuie să țină seama, în cadrul acțiunii sale întreprinse în temeiul diferitelor dispoziții ale tratatului, de funcțiile sociale, educative și culturale inerente ale sportului”.

(16)

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale.

(17)

Țările candidate și țările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE sunt recunoscute ca potențiale participante la programele comunitare, în conformitate cu acordurile încheiate cu țările respective.

(18)

Consiliul European din 19-20 iunie 2003 adoptă „Agenda Salonic pentru Balcanii de Vest: Drumul spre integrarea europeană”, care invita țările din Balcanii de Vest să participe la programele și agențiile comunitare; prin urmare, țările din Balcanii de Vest ar trebui recunoscute ca participanți potențiali la programele comunitare.

(19)

Programul ar trebui să fie monitorizat constant și evaluat în mod independent, în cooperare cu Comisia și statele membre, pentru a permite modificările necesare în vederea punerii în aplicare corespunzătoare a măsurilor.

(20)

Procedurile de monitorizare și evaluare a programului ar trebui să se bazeze pe obiective și indicatori specifici, cuantificabili, realizabili, relevanți și înscriși într-un calendar.

(21)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (7) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8), care protejează interesele financiare ale Comunității, trebuie să se aplice având în vedere principiile simplității și coerenței la alegerea instrumentelor bugetare, o limitare a numărului de cazuri în care Comisia își menține răspunderea directă pentru punerea în aplicare și gestionarea acestora și proporționalitatea necesară între volumul resurselor și povara administrativă legată de utilizarea acestora.

(22)

Ar trebui adoptate măsuri corespunzătoare și pentru prevenirea abaterilor și a fraudei și pentru recuperarea fondurilor pierdute sau a celor plătite ori utilizate în mod necorespunzător.

(23)

Pe baza principiului bunei gestionări financiare, punerea în aplicare a programului se poate simplifica recurgând la finanțare forfetară atât în cazul sprijinului acordat participanților la program, cât și în cazul sprijinului comunitar pentru structurile instituite la nivel național în vederea gestionării programului.

(24)

Prezenta decizie prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care constituie cadrul de referință prioritar, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (9), pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale.

(25)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate suficient de statele membre și, prin urmare, datorită caracterului transnațional și multilateral al activităților și măsurilor programului, pot fi îndeplinite mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor respective.

(26)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10).

(27)

Ar trebui să fie adoptate măsuri tranzitorii pentru a monitoriza activitățile inițiate înainte de 31 decembrie 2006, în conformitate cu Decizia 2004/100/CE,

DECID:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare al programului

(1)   Prezenta decizie stabilește programul „Europa pentru cetățeni” (denumit în continuare „programul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013.

(2)   Programul contribuie la următoarele obiective generale:

(a)

oportunitatea oferită cetățenilor de a interacționa și participa la construirea unei Europe cât mai apropiate, democratice și deschise spre lume, unită în diversitatea ei culturală și îmbogățită de aceasta, dezvoltând astfel cetățenia Uniunii Europene;

(b)

dezvoltarea unui sentiment al identității europene, bazat pe valorile, istoria și cultura comună;

(c)

promovarea, în rândul cetățenilor, a unui sentiment de apartenență la Uniunea Europeană;

(d)

creșterea toleranței și înțelegerii reciproce între cetățenii europeni, respectând și promovând diversitatea culturală și lingvistică și contribuind în același timp la dialogul intercultural.

Articolul 2

Obiectivele specifice ale programului

Programul are următoarele obiective specifice, conforme cu obiectivele fundamentale ale tratatului care sunt realizate la nivel transnațional:

(a)

apropierea membrilor comunităților locale de pe întregul teritoriu al Europei pentru a împărtăși și face schimb de experiență, opinii și valori, pentru a trage învățăminte din istorie și a contribui la construirea viitorului;

(b)

promovarea acțiunilor, a dezbaterilor și a reflecției în legătură cu cetățenia europeană și democrația, valorile comune, istoria și cultura comună, prin cooperare în cadrul organizațiilor societății civile la nivel european;

(c)

apropierea Europei de cetățenii săi prin promovarea valorilor și a realizărilor Europei, conservând în același timp memoria trecutului său;

(d)

încurajarea interacțiunii între cetățeni și organizațiile societății civile din toate țările participante, contribuind la dialogul intercultural și aducând în prim plan atât diversitatea, cât și unitatea Europei, o atenție specială fiind acordată activităților menite să dezvolte legături mai strânse între cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene cu structura sa de la 30 aprilie 2004 și cei ai statelor membre care au aderat după această dată.

Articolul 3

Acțiuni

(1)   Obiectivele programului sunt urmărite prin sprijinirea următoarelor acțiuni, ale căror detalii sunt prezentate în partea I din anexă:

(a)

„Cetățeni activi pentru Europa”, care cuprinde:

înfrățirea între localități;

proiecte ale cetățenilor și măsuri de sprijin;

(b)

„Societatea civilă activă în Europa”, care cuprinde:

sprijin structural pentru organizațiile de cercetare în domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecție);

sprijin structural pentru organizațiile societății civile la nivel european;

sprijin pentru proiecte inițiate de organizații ale societății civile;

(c)

„Împreună pentru Europa”, care cuprinde:

evenimente de mare vizibilitate, cum ar fi comemorări, decernări de premii, evenimente artistice, conferințe la scară europeană;

studii, anchete și sondaje de opinie;

instrumente de informare și difuzare;

(d)

„Memorie europeană activă”, care cuprinde:

conservarea principalelor situri și arhive legate de deportări, precum și comemorarea victimelor.

(2)   În cadrul fiecărei acțiuni, se poate acorda prioritate integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre, în conformitate cu obiectivul specific prevăzut la articolul 2 litera (d).

Articolul 4

Forme de măsuri comunitare

(1)   Măsurile comunitare pot lua forma granturilor sau a contractelor de achiziții publice.

(2)   Granturile comunitare pot fi acordate sub forme specifice, cum ar fi granturi de funcționare, grantri de acțiune, burse, premii.

(3)   Contractele de achiziții publice au ca obiect achiziționarea de servicii, cum ar fi cele pentru organizarea de evenimente, studii și cercetări, instrumente de informare și de difuzare, monitorizare și evaluare.

(4)   Pentru a putea solicita un grant comunitară, beneficiarii trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în partea II a anexei.

Articolul 5

Participarea la program

Pot participa la program următoarele țări, denumite în continuare „țări participante”:

(a)

statele membre;

(b)

țările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE, în conformitate cu dispozițiile acordului respectiv;

(c)

țările candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și termenii și condițiile generale prevăzute în acordurile-cadru încheiate cu aceste țări pentru participarea lor la programele comunitare;

(d)

țările din Balcanii de Vest, în conformitate cu înțelegerile care vor fi încheiate cu aceste țări în temeiul acordurilor-cadru privind principiile generale pentru participarea acestora la programele comunitare.

Articolul 6

Accesul la program

Programul este deschis tuturor părților interesate care promovează cetățenia europeană activă, în special autorităților și organizațiilor locale, organizațiilor de cercetare din domeniul politicii publice europene, grupărilor de cetățeni și altor organizații ale societății civile.

Articolul 7

Cooperarea cu organizații internaționale

Programul poate cuprinde activități comune și inovatoare în domeniul cetățeniei europene active, întreprinse împreună cu organizații internaționale relevante, precum Consiliul Europei și UNESCO, pe baza contribuțiilor comune și în conformitate cu Regulamentul financiar și diversele norme ale fiecărei instituții sau organizații.

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a programului în conformitate cu dispozițiile anexei.

(2)   Următoarele măsuri se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2):

(a)

mecanismele de punere în aplicare a programului, inclusiv planul de lucru anual, criteriile de selecție și procedurile de selecție;

(b)

echilibrul general între diferitele acțiuni ale programului;

(c)

procedurile de monitorizare și evaluare a programului;

(d)

sprijinul financiar (valoarea, durata, repartizarea și beneficiarii) pus la dispoziție de Comunitate în legătură cu granturile de funcționare, acordurile multianuale de înfrățire din cadrul Acțiunii 1 și evenimentele de vizibilitate ridicată din cadrul Acțiunii 3.

(3)   Toate celelalte măsuri necesare pentru punerea în aplicare a programului se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (3).

(4)   În cadrul procedurii menționate la alineatul (2), Comisia poate elabora orientări pentru fiecare dintre acțiunile din anexă pentru a adapta programul la orice modificare a priorităților în domeniul cetățeniei europene active.

Articolul 9

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(4)   Comitetul adoptă regulamentul său de procedură.

Articolul 10

Coerența cu alte instrumente ale Comunității și Uniunii Europene

(1)   Comisia asigură coerența și complementaritatea programului cu instrumentele existente în alte domenii de acțiune comunitară, în special educație, formare profesională, cultură, tineret, sport, mediu, sectorul audiovizual și mass-media, drepturile și libertățile fundamentale, integrarea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, combaterea tuturor formelor de discriminare, rasism și xenofobie, cercetare științifică, societatea informațională și acțiunea externă a Comunității, în special la nivelul politicii europene de vecinătate.

(2)   Programul poate folosi resurse în comun cu alte instrumente ale Comunității și ale Uniunii Europene pentru a pune în aplicare acțiuni care răspund obiectivelor programului și ale respectivelor instrumente.

Articolul 11

Pachetul financiar

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pe perioada menționată la articolul 1 se stabilește la 215 milioane EUR.

(2)   Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 12

Dispoziții financiare

(1)   Ajutorul financiar se acordă sub formă de granturi persoanelor juridice. În funcție de natura acțiunii și de obiectivul urmărit, pot fi acordate granturi și persoanelor fizice.

(2)   Comisia poate acorda premii unor persoane fizice sau juridice pentru acțiuni sau proiecte realizate în cadrul programului.

(3)   În conformitate cu articolul 181 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 și în funcție de natura acțiunii, se poate autoriza finanțarea forfetară și/sau aplicarea de bareme pentru costuri unitare.

(4)   Poate fi permisă cofinanțarea în natură.

(5)   Comisia poate decide, având în vedere caracteristicile beneficiarilor și natura acțiunilor, să scutească beneficiarii de la verificarea competențelor și calificărilor profesionale necesare pentru finalizarea acțiunii propuse sau a programului de lucru.

(6)   Informațiile pe care beneficiarul trebuie să le furnizeze pot fi limitate în cazul granturilor de valoare mică.

(7)   În cazuri specifice, precum acordarea unui grant de valoare mică, nu este necesar să i se solicite beneficiarului să își demonstreze capacitatea financiară de a realiza proiectul sau programul de lucru planificat.

(8)   Granturile de funcționare acordate în cadrul programului unor organisme care urmăresc un scop de interes general european, astfel cum se definește la articolul 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, nu sunt reduse în mod automat în cazul reînnoirii.

Articolul 13

Protecția intereselor financiare ale Comunității

(1)   Comisia se asigură că, atunci când sunt puse în aplicare acțiunile finanțate în temeiul prezentei decizii, interesele financiare ale Comunității sunt protejate prin aplicarea unor măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și oricăror alte nereguli, prin controale eficiente și prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, în cazul în care se constată abateri, prin aplicarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (11), cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (12) și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (13).

(2)   În ceea ce privește acțiunile comunitare finanțate în cadrul programului, noțiunea de abatere menționată la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 înseamnă orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar sau orice încălcare a unei obligații contractuale ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a unui operator economic care, prin cheltuieli nejustificate, prejudiciază sau ar putea prejudicia bugetul general al Uniunii sau bugetele gestionate de Comunități.

(3)   Comisia reduce, suspendă sau recuperează suma asistenței financiare acordate pentru o acțiune atunci când constată abateri, inclusiv nerespectarea dispozițiilor prezentei decizii sau ale deciziei speciale, sau ale contractului ori acordului prin care se acordă sprijinul financiar respectiv, sau atunci când se află că, fără a se fi solicitat aprobarea Comisiei, acțiunea a fost supusă unei modificări incompatibile cu natura proiectului sau condițiile de punere în aplicare a respectivei acțiuni.

(4)   În cazul în care nu au fost respectate termenele sau doar o parte din asistența financiară alocată este justificată de progresul realizat în cadrul punerii în aplicare a acțiunii, Comisia cere beneficiarului să prezinte observații într-un termen specificat. În cazul în care beneficiarul nu furnizează un răspuns satisfăcător, Comisia poate anula restul asistenței financiare și solicita rambursarea sumelor deja plătite.

(5)   Orice sumă plătită în mod necuvenit este rambursată Comisiei. La sumele nerambursate la termen se aplică o dobândă, în condițiile stabilite de Regulamentul financiar.

Articolul 14

Monitorizare și evaluare

(1)   Comisia asigură monitorizarea periodică a programului. Rezultatele procesului de monitorizare și evaluare sunt utilizate la punerea în aplicare a programului. Monitorizarea include în special întocmirea rapoartelor prevăzute la alineatul (3) literele (a) și (c).

Obiectivele specifice pot fi revizuite în conformitate cu articolul 251 din tratat.

(2)   Comisia asigură evaluarea periodică, externă și independentă a programului și raportează periodic Parlamentului European.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor următoarele:

(a)

un raport intermediar de evaluare privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului până la 31 decembrie 2010;

(b)

o comunicare privind continuarea programului până la 31 decembrie 2011;

(c)

un raport de evaluare ex post până la 31 decembrie 2015.

Articolul 15

Dispoziție tranzitorie

Acțiunile inițiate înainte de 31 decembrie 2006 în temeiul Deciziei 2004/100/CE continuă să fie reglementate de decizia respectivă până la finalizarea acestora.

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, veniturile obținute din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit care provin din returnarea sumelor plătite necuvenit în temeiul Deciziei 2004/100/CE pot fi alocate programului.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Strasbourg, la 12 decembrie 2006.

Pentru Parlament

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 28, 3.2.2006, p. 29.

(2)  JO C 115, 16.5.2006, p. 81.

(3)  Avizul Parlamentului European din 5 aprilie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 25 septembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 11 decembrie 2006.

(4)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 30, 4.2.2004, p. 6.

(6)  JO L 138, 30.4.2004, p. 40.

(7)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 al Comisiei (JO L 227, 19.8.2006, p. 3).

(9)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(11)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.


ANEXĂ

I.   DESCRIEREA ACȚIUNILOR

Informații suplimentare privind accesul la program

Organizațiile societății civile, astfel cum sunt menționate la articolul 6 cuprind, inter alia, sindicatele, instituțiile de învățământ și organizațiile active din domeniul voluntariatului și ale sportului de amatori.

ACȚIUNEA 1:   Cetățeni activi pentru Europa

Această acțiune face parte din programul destinat în mod special activităților care implică participarea cetățenilor. Aceste activități se încadrează în două tipuri de măsuri, după cum urmează:

Înfrățirea între orașe

Această măsură vizează activitățile care implică sau promovează schimburile directe între cetățenii europeni prin participarea lor la activități de înfrățire între orașe. Acestea pot fi unice sau pilot sau pot lua forma unor acorduri structurate, multianuale, cu asocierea mai multor parteneri, răspunzând unei abordări mai bine programate și cuprinzând o serie de activități, de la întruniri ale cetățenilor la conferințe specifice sau seminare pe subiecte de interes comun, asociate cu publicații relevante, organizate în contextul activităților de înfrățire între orașe. Această măsură va contribui activ la consolidarea cunoașterii și înțelegerii reciproce dintre cetățeni și culturi.

Pentru anii 2007, 2008 și 2009, sprijinul structural poate fi furnizat direct Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR), un organism care urmărește un scop de interes general european, activ în domeniul înfrățirii între orașe.

Proiecte cetățenești și măsuri de sprijin

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite o serie de proiecte cu caracter transnațional și intersectorial, implicând cetățenii în mod direct. Se acordă prioritate proiectelor menite să încurajeze participarea la nivel local. Dimensiunea și anvergura acestor proiecte vor depinde de evoluțiile din cadrul societății și vor explora, prin abordări inovatoare, posibilele răspunsuri la nevoile identificate. Se va încuraja utilizarea noilor tehnologii, în special a tehnologiilor societății informaționale (TSI). Aceste proiecte vor cuprinde cetățeni din diverse categorii care vor acționa împreună sau vor dezbate probleme europene comune, sporind astfel înțelegerea reciprocă, precum și conștientizarea procesului de integrare europeană.

Pentru a îmbunătăți proiectele de înfrățire între orașe și proiectele cetățenilor, este necesar, de asemenea, să fie elaborate măsuri de sprijin pentru schimbul de bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor între părțile interesate la nivel local și regional, inclusiv autoritățile publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu, prin formare.

Orientativ, cel puțin 45 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acțiuni.

ACȚIUNEA 2:   Societatea civilă activă în Europa

Sprijin structural pentru organizațiile de cercetare din domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecție)

Organismele care aduc idei și reflecții noi asupra problemelor europene sunt interlocutori instituționali importanți, capabili să ofere recomandări intersectoriale strategice și independente instituțiilor Uniunii Europene. Acestea pot întreprinde activități care întrețin dezbaterea mai ales asupra cetățeniei Uniunii Europene și asupra valorilor și culturilor europene. Această măsură este menită să consolideze capacitatea instituțională a organizațiilor respective, care sunt reprezentative, furnizează o valoare adăugată europeană reală și induc importante efecte multiplicatoare și, în sfârșit, sunt capabile să coopereze cu alți beneficiari ai programului. Consolidarea rețelelor transeuropene reprezintă un element important în această privință. Se pot acorda subvenții pe baza unui program multianual de lucru care reunește o serie de teme sau activități.

Pentru anii 2007, 2008 și 2009, sprijinul structural poate fi acordat direct asociației „Groupement d'études et de recherches Notre Europe” și pentru „Institut für Europäische Politik”, organisme care urmăresc un scop de interes general european.

Sprijin structural pentru organizațiile societății civile la nivel european

Organizațiile societății civile constituie o parte importantă a activităților civice, educative, culturale și politice în vederea participării în societate. Acestea trebuie să existe și să fie capabile să funcționeze și să coopereze la nivel european. De asemenea, ar trebui să fie în măsură să participe la procesul de decizie prin consultări. Această măsură le va asigura capacitatea și stabilitatea necesare pentru a acționa la nivel intersectorial și orizontal, în calitate de catalizatori transnaționali pentru membrii lor și pentru societatea civilă la nivel european, contribuind astfel la obiectivele programului. Consolidarea rețelelor transeuropene și a asociațiilor europene reprezintă un element important în acest domeniu. Se pot acorda subvenții pe baza unui program multianual de lucru care reunește o serie de teme sau activități.

Pentru anii 2007, 2008 și 2009, sprijinul structural poate fi acordat direct pentru trei organisme care urmăresc un scop de interes general european: Platforma ONG-urilor europene din domeniul social, Mișcarea Europeană și Consiliul European pentru Refugiați și Exilați.

Sprijin pentru proiectele inițiate de organizațiile societății civile

Organizațiile societății civile la nivel local, regional, național sau european mobilizează cetățenii sau le reprezintă interesele prin dezbateri, publicații, acțiuni de sensibilizare și alte proiecte transnaționale concrete. Introducerea sau dezvoltarea dimensiunii europene a activităților desfășurate de organizațiile societății civile le va da posibilitatea să își intensifice capacitățile și să ajungă la un public mai larg. Cooperarea directă dintre organizațiile societății civile din diferite state membre va contribui la înțelegerea reciprocă a diferitelor culturi și puncte de vedere și la identificarea preocupărilor și a valorilor comune. Cu toate că aceasta poate lua forma unor proiecte unice, abordarea pe termen mai lung va asigura un impact mai durabil, precum și dezvoltarea unor rețele și sinergii.

Orientativ, aproximativ 31 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acțiuni.

ACȚIUNEA 3:   Împreună pentru Europa

Evenimente de mare vizibilitate

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite evenimente organizate de Comisia Europeană, dacă este cazul, în cooperare cu statele membre sau alți parteneri relevanți, evenimente care au o dimensiune și anvergură semnificativă, au rezonanță în rândul popoarelor Europei, contribuie la întărirea sentimentului lor de apartenență la aceeași comunitate, la sensibilizarea acestora în legătură cu istoria, realizările și valorile Uniunii Europene, le implică în dialogul intercultural și contribuie la dezvoltarea identității lor europene.

Aceste evenimente pot include comemorarea evenimentelor istorice, celebrarea realizărilor europene, evenimente artistice, sporirea gradului de conștientizare privind probleme specifice, conferințe la scară europeană și acordarea de premii pentru a evidenția realizări majore. Este încurajată utilizarea noilor tehnologii, în special tehnologiile societății informaționale.

Studii

În scopul unei mai bune înțelegeri a cetățeniei active la nivel european, Comisia va realiza studii, anchete și sondaje de opinie.

Instrumente de informare și difuzare

Având în vedere prioritatea acordată cetățenilor și diversitatea de inițiative din domeniul cetățeniei active, trebuie furnizate, printr-un portal Internet și alte instrumente, informații cuprinzătoare cu privire la diferitele activități ale programului, alte activități europene legate de cetățenie și alte inițiative relevante.

Pentru anii 2007, 2008 și 2009, sprijinul structural poate fi acordat direct pentru „Association Jean Monnet”, „Centre européen Robert Schuman” și „Maisons de l'Europe”, asociate la nivel național și european, ca organisme care urmăresc un obiectiv de interes european general.

Orientativ, aproximativ 10 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acțiuni.

ACȚIUNEA 4:   Memoria europeană activă

În cadrul acestei acțiuni vor fi sprijinite proiecte de următoarele tipuri:

pentru conservarea principalelor situri și memoriale asociate cu deportările în masă, fostele lagăre de concentrare și alte situri de martiriu și exterminare pe scară largă ale nazismului, precum și a arhivelor care atestă aceste evenimente și pentru păstrarea vie a memoriei victimelor, precum și a memoriei celor care, în condiții extreme, au salvat oameni pentru a nu cădea victime Holocaustului;

pentru comemorarea victimelor exterminărilor în masă și ale deportărilor în masă asociate cu stalinismul, precum și pentru conservarea memorialelor și a arhivelor care atestă aceste evenimente.

Aproximativ 4 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acțiuni.

II.   GESTIONAREA PROGRAMULUI

Punerea în aplicare a programului se va ghida după principiile transparenței și deschiderii către o mare varietate de organizații și proiecte. Prin urmare, proiectele și activitățile vor fi selectate de regulă prin cereri de ofertă deschise. Vor fi posibile derogări numai în situații clar definite și cu respectarea strictă a articolului 168 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

Programul va dezvolta principiul parteneriatelor multianuale bazate pe obiectivele convenite, valorificând analiza rezultatelor pentru asigurarea avantajelor reciproce atât pentru societatea civilă, cât și pentru Uniunea Europeană. Durata maximă a finanțării alocate în cadrul programului, pe baza unui acord unic de subvenționare, este limitată la 3 ani.

Pentru unele acțiuni, ar putea fi necesar să se adopte gestionarea centralizată indirectă de către o agenție executivă sau, în special pentru acțiunea 1, de către agenții naționale.

Toate acțiunile vor fi puse în aplicare pe bază transnațională. Acestea vor încuraja mobilitatea cetățenilor și a ideilor în Uniunea Europeană.

Integrarea în rețea și accentul pus pe efectele multiplicatoare, inclusiv utilizarea tehnologiilor informației și comunicării (TIC), vor fi elemente importante care se vor reflecta atât în tipurile de activități, cât și în gama de organizații implicate. Va fi încurajată dezvoltarea interacțiunii și a sinergiei între diferitele tipuri de părți interesate implicate în program.

Bugetul programului poate acoperi, de asemenea, cheltuieli asociate cu activitățile de pregătire, control, monitorizare, audit și evaluare, necesare în mod direct pentru gestionarea programului și îndeplinirea obiectivelor sale, în special studii, întruniri, activități de informare și publicare, cheltuieli asociate cu rețelele informatice pentru schimbul de informații și orice alte cheltuieli aferente sprijinului administrativ și tehnic pe care Comisia le poate stabili ca fiind necesare pentru gestionarea programului.

Cheltuielile administrative totale ale programului ar trebui să fie proporționale cu sarcinile prevăzute în programul respectiv și, orientativ, ar trebui să reprezinte aproximativ 10 % din bugetul total alocat programului.

Comisia poate întreprinde activități de informare, publicare și difuzare în funcție de necesități, asigurând astfel o cunoaștere largă și un impact semnificativ al activităților susținute prin program.

III.   CONTROALE ȘI AUDITURI

Pentru proiectele selectate în conformitate cu prezenta decizie va fi stabilit un sistem de audit prin eșantionare.

Beneficiarul unui grant trebuie să pună la dispoziția Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile pe o perioadă de cinci ani de la data ultimei plăți. Beneficiarul unei subvenții trebuie să se asigure că, atunci când este cazul, toate documentele justificative aflate în posesia partenerilor sau a membrilor sunt puse la dispoziția Comisiei.

Comisia poate să efectueze un audit cu privire la modul de utilizare a subvenției, fie direct de către personalul său, fie prin intermediul oricărui alt organism extern calificat pe care îl alege. Aceste audituri pot fi realizate pe întreaga durată a contractului și pe o perioadă de cinci ani de la plata soldului. După caz, rezultatele auditului pot conduce la emiterea de către Comisie a unor decizii de recuperare.

Personalul Comisiei și personalul extern autorizat de Comisie trebuie să beneficieze de acces corespunzător la birourile beneficiarului și la toate informațiile, inclusiv informații în format electronic, necesare pentru auditurile respective.

Curtea de Conturi și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) beneficiază de aceleași drepturi ca și Comisia, în special dreptul de acces.