13/Volumul 54

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

266


32006D1718


L 327/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 1718/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2006

privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 150 alineatul (4) și articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Sectorul audiovizual european are un rol cheie în procesul de creare a unei cetățenii europene deoarece este unul dintre principalii vectori de transmitere a valorilor sociale și culturale fundamentale comune și partajate ale Uniunii către europeni și în special către tineri. Sprijinul comunitar urmărește să permită sectorului audiovizual european să promoveze dialogul intercultural, să favorizeze o mai bună cunoaștere reciprocă între culturile Europei și să consolideze potențialul politic, cultural, social și economic, care constituie o adevărată valoare adăugată în procesul de transformare a cetățeniei europene într-o realitate. Acest sprijin urmărește sporirea competitivității și, în special, creșterea cotei de piață deținută în Europa de operele europene non-naționale.

(2)

Este necesar, de asemenea, să se promoveze o cetățenie activă și să se facă mai multe eforturi pentru a asigura respectarea principiului demnității umane, pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și pentru a combate orice formă de discriminare și marginalizare, inclusiv rasismul și xenofobia.

(3)

Toate acțiunile adoptate în cadrul prezentului program ar trebui să fie compatibile cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și, în special, cu articolul 11 privind libertatea de exprimare și pluralismul în domeniul mass-media.

(4)

Articolul 22 din carta menționată prevede că Uniunea trebuie să respecte diversitatea culturală și lingvistică. Prin urmare, este necesar să se acorde atenție nevoilor specifice ale statelor membre mai mici precum și acelora care au mai mult de o arie lingvistică.

(5)

Sprijinul comunitar pentru sectorul audiovizual ia în considerare dispozițiile articolului 151 din tratat.

(6)

Sprijinul comunitar pentru sectorul audiovizual se înscrie, de asemenea, în contextul noului obiectiv strategic al Uniunii, definit de Consiliul European de la Lisabona din 23-24 martie 2000 și anume stimularea formării, ocupării forței de muncă, reformei economice și coeziunii sociale în cadrul unei economii bazate pe cunoaștere. În concluziile sale, Consiliul European a afirmat că „industriile de conținut audiovizual creează valoare adăugată prin exploatarea diversității culturale europene și organizarea acesteia în rețea”. Această abordare a fost confirmată în concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 20-21 martie 2003.

(7)

Sprijinul comunitar pentru sectorul audiovizual se bazează pe considerabila experiență dobândită în cadrul programelor MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus și MEDIA – Formare (4), care au contribuit la dezvoltarea industriei audiovizuale europene începând cu 1991, astfel cum a reieșit în mod clar din evaluarea acestor programe.

(8)

Rezultatele obținute au arătat că acțiunea comunitară ar trebui să se concentreze în special:

înainte de producția audiovizuală, pe dezvoltarea de opere audiovizuale europene și pe dobândirea și perfecționarea competențelor în sectorul audiovizual, aceasta din urmă trebuind să fie considerată parte integrantă a procesului de pre-producție audiovizuală;

după producția audiovizuală, pe distribuirea, proiectarea în cinematografe și promovarea de opere audiovizuale europene;

pe digitizare, care are o contribuție decisivă la consolidarea sectorului audiovizual și constituie un aspect esențial al MEDIA 2007. Sprijinirea serviciilor digitale și a cataloagelor europene constituie una din prioritățile programului, în vederea depășirii fragmentării pieței audiovizuale europene.

(9)

Programul MEDIA ar trebui să încurajeze autorii (scenariști și regizori) în procesul de creație și să-i stimuleze să dezvolte și să adopte noi tehnici de creație care vor consolida capacitatea de inovație a sectorului audiovizual european.

(10)

Există mai multe platforme de digitizare în proiecțiile de filme, în funcție de diversitatea de utilizări, utilizatori și necesități. Proiectele pilot ale programului MEDIA constituie un teren experimental pentru dezvoltările viitoare ale sectorului audiovizual.

(11)

Acțiunea pregătitoare „Creștere și audiovizual: i2i audiovizual”, care completează programele MEDIA Plus și Media – Formare, a marcat o altă etapă în punerea în aplicare a politicii comunitare de sprijin pentru sectorul audiovizual. Aceasta a urmărit în special remedierea problemelor de acces la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din acest sector. Evaluarea acțiunii pregătitoare „Creștere și audiovizual: i2i audiovizual” a confirmat faptul că aceasta este adecvată la nevoile sectorului și că este necesară continuarea acțiunii comunitare în acest sens, dar și faptul că ar trebui să se axeze mai îndeaproape pe nevoile specifice ale sectorului.

(12)

Sectorul audiovizual european se caracterizează printr-un potențial considerabil de creștere, inovare și dinamism, prin fragmentarea pieței în funcție de diversitatea culturală și lingvistică și, în consecință, printr-un număr mare de IMM-uri și întreprinderi foarte mici afectate de o subcapitalizare cronică. În scopul punerii în aplicare a sprijinului comunitar, este oportun să se ia în considerare natura specifică a sectorului audiovizual și să se asigure simplificarea, pe cât posibil, a procedurilor administrative și financiare în raport cu valoarea sprijinului și adaptarea acestora la obiectivele urmărite, precum și la practicile și cerințele acestui sector.

(13)

În întreaga UE, unul din principalele obstacole în calea concurenței este absența aproape totală a societăților specializate în finanțarea de credite în sectorul audiovizual.

(14)

Comisia și statele membre ar trebui să reexamineze sprijinul pe care îl acordă sectorului audiovizual, în special rezultatele acțiunii pregătitoare „Creștere și audiovizual: i2i audiovizual”, pentru a stabili în ce măsură sprijinul viitor poate simplifica apariția de oferte specializate destinate IMM-urilor în ceea ce privește finanțarea de credite.

(15)

Sistemele de finanțare de credite care au fost dezvoltate în statele membre pentru promovarea proiectelor audiovizuale naționale și pentru mobilizarea capitalurilor private ar trebui examinate pentru a se vedea dacă astfel de capitaluri ar putea fi destinate proiectelor europene non-naționale.

(16)

O mai mare transparență și difuzare a informațiilor privind piața audiovizuală europeană pot crește competitivitatea operatorilor din acest sector, în special a IMM-urilor. Acest lucru ar stimula încrederea investitorilor privați, printr-o mai bună înțelegere a potențialului sectorului. De asemenea, ar facilita evaluarea și monitorizarea acțiunii comunitare. Participarea Uniunii Europene la Observatorul Audiovizual European ar trebui să contribuie la atingerea acestor obiective.

(17)

Într-o Comunitate de 25 de state membre, cooperarea devine tot mai mult un răspuns strategic menit să consolideze competitivitatea industriei cinematografice europene. Prin urmare, este necesar să se furnizeze un sprijin mai mare proiectelor de rețele comunitare la toate nivelele programului MEDIA – formare, dezvoltare, distribuire și promovare. Acest lucru este valabil, în special, pentru cooperarea cu operatori din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 30 aprilie 2004. Ar trebui subliniat că orice strategie de cooperare între operatorii din sectorul audiovizual ar trebui să respecte legislația comunitară în domeniul concurenței.

(18)

Sprijinul public pentru cinematografie la nivel european, național, regional sau local este esențial pentru depășirea dificultăților structurale din sector și pentru a permite industriei audiovizuale europene să facă față provocării globalizării.

(19)

Țările în curs de aderare la Uniunea Europeană și țările AELS care sunt părți la Acordul SEE sunt recunoscute drept participanți potențiali la programele comunitare, în conformitate cu acordurile încheiate cu aceste țări.

(20)

Cooperarea dintre programele MEDIA și Eurimages trebuie să fie consolidată, fără însă ca acest lucru să conducă la integrare din punct de vedere financiar și administrativ.

(21)

Consiliul European de la Salonic din 19-20 iunie 2003 a adoptat „Agenda pentru Balcanii de Vest: spre integrare europeană”, care prevede că programele comunitare trebuie să fie deschise țărilor în proces de stabilizare și asociere pe bază de acorduri-cadru semnate între Comunitate și aceste țări.

(22)

Celelalte țări europene care sunt părți la Convenția privind televiziunea transfrontalieră a Consiliului Europei fac parte integrantă din spațiul audiovizual european și ar trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea, dacă doresc și având în vedere considerații bugetare sau priorități ale industriilor lor audiovizuale, să participe la acest program sau să beneficieze de o formulă de cooperare mai limitată, în baza unor credite suplimentare și norme speciale, în conformitate cu condițiile care urmează să fie stabilite în acordurile dintre părțile interesate.

(23)

Cooperarea cu țări terțe neeuropene, dezvoltată pe bază de interese reciproce și echilibrate, poate crea o valoare adăugată pentru industria audiovizuală europeană în ceea ce privește promovarea, accesul pe piață, distribuirea, difuzarea și prezentarea de opere europene în aceste țări. Această cooperare ar trebui dezvoltată pe bază de credite suplimentare și norme speciale care urmează să fie stabilite de părțile interesate.

(24)

Ar trebui puse în aplicare măsuri adecvate pentru prevenirea neregulilor și fraudelor și pentru recuperarea fondurilor pierdute sau transferate sau utilizate în mod necorespunzător.

(25)

Prezenta decizie instituie, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care reprezintă prima referință pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (5).

(26)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (6).

(27)

Normele de monitorizare și evaluare a acțiunilor ar trebui să includă rapoarte anuale detaliate, precum și indicatori și obiective precise, măsurabile, realizabile, relevante și circumscrise în timp.

(28)

Trebuie să se prevadă măsuri care să asigure tranziția de la programele MEDIA Plus și MEDIA – Formare la programul stabilit prin prezenta decizie.

(29)

Întrucât obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitate poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat de respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

DECID:

CAPITOLUL I

OBIECTIVE GLOBALE ȘI BUGET

Articolul 1

Obiectivele globale și prioritățile programului

(1)   Prezenta decizie stabilește un program de sprijin pentru sectorul audiovizual european, denumit în continuare „programul”, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013.

(2)   Sectorul audiovizual constituie un vector esențial pentru transmiterea și dezvoltarea valorilor culturale europene și pentru crearea de locuri de muncă de înaltă calificare, orientate spre viitor. Creativitatea acestuia reprezintă un factor pozitiv pentru competitivitate și o atracție culturală pentru public. Programul urmărește să consolideze sectorul audiovizual din punct de vedere economic pentru a-i permite să-și îndeplinească mai eficient rolul cultural prin dezvoltarea unei industrii cu un conținut puternic și diversificat și un patrimoniu valoros și accesibil, precum și pentru a adăuga valoare sprijinului național.

Obiectivele globale ale programului sunt următoarele:

(a)

să conserve și să pună în valoare diversitatea culturală și lingvistică europeană, precum și patrimoniul cinematografic și audiovizual, să garanteze accesul publicului la acesta și să promoveze dialogul intercultural;

(b)

să intensifice circulația și audiența operelor audiovizuale europene în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene, inclusiv printr-o mai mare cooperare între operatori;

(c)

să consolideze competitivitatea sectorului audiovizual european în cadrul unei piețe europene deschise și concurențiale, care să favorizeze ocuparea forței de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor între profesioniștii din sectorul audiovizual.

(3)   Pentru realizarea acestor obiective, programul sprijină următoarele:

(a)

înainte de producția audiovizuală: dobândirea și perfecționarea competențelor în domeniul audiovizual și crearea de opere audiovizuale europene;

(b)

după producția audiovizuală: distribuirea și promovarea de opere audiovizuale europene;

(c)

proiecte-pilot în vederea asigurării adaptării programului la evoluțiile pieței.

(4)

(a)

stimularea creativității în sectorul audiovizual, precum și cunoașterea și difuzarea patrimoniului cinematografic și audiovizual european;

(b)

consolidarea structurii sectorului audiovizual european, în special a IMM-urilor;

(c)

reducerea dezechilibrelor de pe piața audiovizuală europeană între țările cu o capacitate înaltă de producție audiovizuală și țările sau regiunile cu o capacitate redusă de producție audiovizuală și/sau o zonă geografică și lingvistică restrânsă;

(d)

urmărirea și susținerea evoluțiilor pieței în materie de digitizare, inclusiv promovarea de cataloage digitale atractive de filme europene pe platforme digitale.

Articolul 2

Pachetul financiar

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a acestui program pe perioada prevăzută la articolul 1 alineatul (1) este stabilit la 754 950 000 EUR. O defalcare orientativă a acestei sume pe sector este prezentată la capitolul II punctul 1.4 din anexă.

(2)   Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE SPECIFICE ÎNAINTE DE PRODUCȚIA AUDIOVIZUALĂ

Articolul 3

Dobândirea și perfecționarea competențelor în domeniul audiovizual

1.

să consolideze competențele profesioniștilor din sectorul audiovizual european în materie de dezvoltare, producție, distribuire/difuzare și promovare, în vederea îmbunătățirii calității și potențialului operelor audiovizuale europene. Programul sprijină în special acțiunile din următoarele domenii:

(a)

tehnici de scriere a scenariilor, în vederea îmbunătățirii calității operelor audiovizuale europene și a posibilei lor circulații;

(b)

gestionarea economică, financiară și comercială a producției, distribuirii și promovării de opere audiovizuale pentru a permite elaborarea de strategii europene încă din faza de dezvoltare;

(c)

includerea, din primul moment, de tehnologii digitale pentru producția, post-producția, distribuirea, comercializarea și arhivarea programelor audiovizuale europene.

De asemenea, se fac demersuri pentru a se asigura participarea unor profesioniști și formatori din alte țări decât cele în care au loc acțiuni de formare profesională sprijinite în conformitate cu punctul 2 literele (a), (b) și (c);

2.

să îmbunătățească dimensiunea europeană a activităților de formare profesională în domeniul audiovizualului prin:

(a)

sprijinul pentru conectarea în rețea și mobilitatea profesioniștilor europeni în domeniul formării profesionale, în special:

școli de film europene;

institute de formare;

parteneri din cadrul sectorului profesional;

(b)

formarea de formatori;

(c)

sprijin pentru școlile de film;

(d)

stabilirea de activități de coordonare și de promovare a organismelor sprijinite în cadrul acțiunilor prevăzute la punctul 1;

3.

să permită profesioniștilor din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 30 aprilie 2004 să participe la activitățile de formare profesională prevăzute la punctul 1, prin acordarea de burse speciale.

Măsurile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 sunt puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile din anexă.

Articolul 4

Dezvoltarea

(1)

(a)

să sprijine dezvoltarea proiectelor de producție destinate pieței europene și internaționale, prezentate de societăți de producție independente;

(b)

să sprijine elaborarea de planuri financiare pentru companii și proiecte pentru producții europene, în special finanțarea de coproducții.

(2)   Comisia ia măsuri pentru a se asigura complementaritatea între activitățile care beneficiază de sprijin în domeniul perfecționării competențelor profesionale și cele prevăzute la alineatul (1).

(3)   Măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile din anexă.

CAPITOLUL III

OBIECTIVE SPECIFICE DUPĂ PRODUCȚIA AUDIOVIZUALĂ

Articolul 5

Distribuirea și difuzarea

(a)

consolidarea sectorului european al distribuției prin încurajarea distribuitorilor să investească în coproducția, achiziționarea și promovarea de filme europene non-naționale și să adopte strategii coordonate de comercializare;

(b)

îmbunătățirea circulației filmelor europene non-naționale pe piața europeană și internațională prin măsuri de stimulare a exportului și distribuirii acestora pe orice suport și prin proiectare în cinematografe;

(c)

promovarea difuzării transnaționale a operelor audiovizuale europene produse de societăți de producție independente, prin încurajarea cooperării între difuzori, pe de o parte, și producători și distribuitori independenți, pe de altă parte;

(d)

încurajarea digitizării operelor audiovizuale europene și dezvoltarea unei piețe digitale competitive;

(e)

încurajarea cinematografelor să valorifice posibilitățile oferite de distribuția digitală.

Măsurile prevăzute la literele (a)-(e) sunt puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile din anexă.

Articolul 6

Promovarea

(a)

îmbunătățirea circulației operelor audiovizuale europene prin asigurarea accesului sectorului audiovizual european la piețele profesionale europene și internaționale;

(b)

îmbunătățirea accesului publicului european și internațional la operele audiovizuale europene;

(c)

încurajarea acțiunilor comune între organizații naționale de promovare a filmelor și programelor audiovizuale;

(d)

încurajarea promovării patrimoniului cinematografic și audiovizual european și facilitarea accesului publicului la acest patrimoniu, atât la nivel european cât și la nivel internațional.

Măsurile prevăzute la literele (a)-(d) sunt puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile din anexă.

CAPITOLUL IV

PROIECTE-PILOT

Articolul 7

Proiecte-pilot

(1)   Programul poate sprijini proiecte-pilot pentru a asigura adaptarea sa la evoluțiile pieței, punând accent deosebit pe introducerea și utilizarea tehnologiilor informației și comunicării.

(2)   În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), Comisia primește consultanță din partea unor grupuri consultative tehnice, alcătuite din experți desemnați de statele membre, ca răspuns la propunerea Comisiei.

CAPITOLUL V

NORME DE PUNERE ÎN APLICARE A PROGRAMULUI ȘI DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 8

Dispoziții privind țările terțe

(1)

(a)

statele AELS care sunt membre SEE, în conformitate cu dispozițiile acordului SEE;

(b)

țările în curs de aderare care beneficiază de o strategie de preaderare la Uniunea Europeană în conformitate cu principiile generale și condițiile și normele generale de participare a acestor țări la programe comunitare stabilite în acordul-cadru și respectiv cu deciziile consiliilor de asociere;

(c)

țările din Balcanii de Vest, în conformitate cu normele stabilite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru care urmează să fie încheiate cu privire la participarea lor la programele comunitare.

(2)   Programul este, de asemenea, deschis participării statelor care sunt părți la Convenția privind televiziunea transfrontalieră a Consiliului Europei, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), presupunând că se primesc credite suplimentare în conformitate cu condițiile pe care părțile în cauză urmează să le stabilească.

(3)   Deschiderea programului spre țările terțe europene prevăzute la alineatele (1) și (2) poate fi condiționată de o examinare prealabilă a compatibilității legislației lor interne cu legislația comunitară, inclusiv articolul 6 alineatul (5) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (7). Prezenta dispoziție nu se aplică acțiunilor prevăzute la articolul 3 din prezenta decizie.

(4)   Programul este, de asemenea, deschis cooperării cu alte țări terțe care au încheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu Uniunea Europeană care cuprind clauze referitoare la sectorul audiovizual și pe bază de credite suplimentare și norme speciale care urmează să fie convenite. Țările din Balcanii de Vest prevăzute la alineatul (1), care nu doresc să participe în totalitate la program, pot beneficia de o cooperare cu programul în condițiile prevăzute la prezentul alineat.

Articolul 9

Dispoziții financiare

(1)   Beneficiarii programului pot fi persoane juridice sau persoane fizice.

Fără a aduce atingere acordurilor și convențiilor la care Comunitatea este parte contractantă, întreprinderile care beneficiază de program sunt deținute și continuă să fie deținute, direct sau printr-o participație majoritară, de state membre și/sau resortisanți ai statelor membre.

(2)   Comisia poate decide, în funcție de beneficiari și natura acțiunilor, dacă pot fi exceptați de la verificarea competențelor și calificărilor profesionale necesare pentru a duce la bun sfârșit o acțiune sau un program de lucru. Comisia poate, de asemenea, lua în considerare tipul de acțiune sprijinită, profilul specific al publicului-țintă din sectorul audiovizual și obiectivele programului.

(3)   În funcție de natura acțiunii, ajutorul financiar poate lua forma unor subvenții, burse sau orice alt instrument autorizat de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8). De asemenea, Comisia poate acorda premii pentru acțiuni sau proiecte realizate în cadrul programului. În funcție de natura activității, poate fi autorizată aplicarea de bareme de costuri unitare sau de finanțări forfetare pentru contribuții care nu depășesc suma prevăzută la articolul 181 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 (9).

(4)   Comisia se conformează principiului proporționalității în ceea ce privește cerințele administrative și financiare, cum ar fi criteriile de admisibilitate și capacitatea financiară, având în vedere valoarea subvenției acordate.

(5)   Ajutorul financiar acordat în cadrul programului nu poate depăși 50 % din costurile finale ale operațiunilor sprijinite. Cu toate acestea, în cazurile prevăzute în mod expres în anexă, ajutorul financiar poate ajunge la 75 %. Mai mult, acest ajutor se acordă în cadrul unor proceduri de atribuire transparente și obiective.

(6)   În funcție de natura specifică a acțiunilor cofinanțate și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, Comisia poate considera drept costuri admisibile costurile direct legate de punerea în aplicare a acțiunii sprijinite, chiar dacă acestea au fost efectuate parțial de către beneficiar înainte de procedura de selecție.

(7)   În conformitate cu articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și coroborat cu articolul 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, cofinanțarea poate fi acordată total sau parțial în natură, în cazul în care valoarea contribuției nu depășește costul efectiv suportat și justificat în mod corespunzător prin documentele contabile sau costul general acceptat pe piața respectivă. Localurile puse la dispoziție în scopuri de formare sau promovare pot beneficia de astfel de contribuții.

(8)   Orice sume rambursate în cadrul programului, cele care provin din programele MEDIA (1991-2006) și sumele neutilizate de proiectele selectate se alocă pentru acoperirea cerințelor programului MEDIA 2007.

Articolul 10

Punerea în aplicare a prezentei decizii

(1)   Comisia răspunde de punerea în aplicare a programului în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexă.

(2)

(a)

orientările generale pentru toate măsurile prezentate în anexă;

(b)

conținutul cererilor de oferte, definirea criteriilor și procedurile pentru selecția proiectelor;

(c)

chestiuni legate de defalcarea internă anuală a resurselor programului, inclusiv defalcarea între acțiunile prevăzute în domeniile de perfecționare a competențelor profesionale, dezvoltare, distribuire/difuzare și promovare;

(d)

normele de monitorizare și evaluare a acțiunilor;

(e)

orice propunere pentru alocarea de fonduri comunitare de peste 200 000 EUR per beneficiar și per an pentru formare și promovare, 200 000 EUR pentru dezvoltare și 300 000 EUR pentru distribuție;

(f)

alegerea proiectelor-pilot prevăzute la articolul 7.

(3)   Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii în ceea ce privește orice alte aspecte se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

(3)   Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(5)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 12

MEDIA Desks

(1)   Rețeaua europeană de MEDIA Desks acționează în calitate de organism de implementare pentru difuzarea de informații privind programul la nivel național, în special pentru proiecte transfrontaliere, sporindu-i vizibilitatea și încurajând utilizarea acestuia, cu respectarea dispozițiilor articolului 54 alineatul (2) litera (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, astfel cum se prevede în anexă la capitolul II punctul 2.2.

(2)   Cooperarea între MEDIA Desks prin intermediul rețelelor, în special al rețelelor de proximitate, este încurajată pentru a facilita schimburi și contacte între profesioniști, pentru sensibilizarea publicului față de evenimentele importante sprijinite de program și pentru premii și recompense.

(3)

(a)

dispun de personal suficient, având competență profesională și lingvistică adecvată pentru a lucra într-un mediu de cooperare internațională;

(b)

dispun de infrastructuri adecvate, în special în ceea ce privește informatica și comunicațiile;

(c)

operează într-un context administrativ care le permite să-și îndeplinească sarcinile în mod satisfăcător și să evite conflictele de interese.

Articolul 13

Coerența și complementaritatea

(1)   La punerea în aplicare a programului, Comisia asigură, în strânsă cooperare cu statele membre, coerența și complementaritatea generală cu alte politici, programe și acțiuni comunitare relevante cu incidență asupra domeniilor formării profesionale și audiovizualului.

(2)   Comisia asigură, de asemenea, coordonarea între program și alte programe comunitare în domeniul educației, formării profesionale, cercetării și al societății informaționale.

(3)   Comisia asigură o legătură efectivă între acest program și programele și acțiunile în domeniile formării profesionale și audiovizualului realizate în cadrul cooperării comunitare cu țări terțe și cu organizații internaționale relevante, în special Consiliul Europei (Eurimages și Observatorul European al Audiovizualului, denumit în continuare „Observatorul”).

Articolul 14

Monitorizarea și evaluarea

(1)   Comisia asigură că acțiunile reglementate de prezenta decizie sunt supuse unei evaluări prealabile, monitorizări și evaluări ex post. Rezultatele procesului de monitorizare și evaluare sunt luate în considerare la punerea în aplicare a programului.

Comisia asigură o evaluare periodică, externă și independentă a programului. Pentru evaluarea eficientă a programului, Comisia poate compila date în vederea examinării tuturor activităților sprijinite de program. Această evaluare ar trebui să ia în considerare normele de monitorizare și evaluare stabilite de comitet, prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera (d).

Acest proces de monitorizare cuprinde întocmirea rapoartelor menționate la alineatul (2) literele (a) și (c), precum și activități specifice.

(2)   Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor:

(a)

un raport de evaluare intermediar privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului, cel târziu în termen de trei ani de la începutul programului;

(b)

o comunicare privind continuarea programului, cel târziu în termen de patru ani de la începutul programului;

(c)

un raport detaliat de evaluare ex post până la 31 decembrie 2015 privind punerea în aplicare și rezultatele programului, la finalizarea punerii sale în aplicare.

Comisia publică și difuzează prin intermediul MEDIA Desks toate statisticile și analizele relevante.

(3)   Rapoartele întocmite în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (c) stabilesc valoarea adăugată a programului.

Articolul 15

Dispoziții tranzitorii

Acțiunile întreprinse înainte de 31 decembrie 2006 pe baza Deciziei 2000/821/CE a Consiliului (10) și a Deciziei nr. 163/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11) continuă să fie gestionate până la finalizarea lor, în conformitate cu dispozițiile deciziilor menționate.

Comitetul prevăzut la articolul 8 din Decizia 2000/821/CE și la articolul 6 din Decizia nr. 163/2001/CE este înlocuit cu comitetul prevăzut la articolul 11 din prezenta decizie.

CAPITOLUL VI

INFORMAȚII PRIVIND SECTORUL AUDIOVIZUAL EUROPEAN ȘI PARTICIPAREA LA OBSERVATORUL AUDIOVIZUAL EUROPEAN

Articolul 16

Informații privind sectorul audiovizual european

Uniunea Europeană contribuie la o mai mare transparență și la difuzarea informațiilor privind sectorul audiovizual european.

Articolul 17

Participarea la Observatorul Audiovizual European

În scopul aplicării articolului 16, Uniunea Europeană este membru al Observatorului pe toată durata programului.

Comisia reprezintă Uniunea Europeană în relațiile sale cu Observatorul.

Articolul 18

Contribuția la realizarea obiectivelor programului

(a)

prin încurajarea transparenței pieței datorită unei mai bune comparabilități a datelor colectate în diversele țări și asigurând accesul operatorilor la statisticile și informațiile financiare și juridice, în special cu privire la statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 30 aprilie 2004, consolidând astfel competitivitatea și dezvoltarea sectorului audiovizual european;

(b)

prin permiterea unei monitorizări mai eficiente și prin facilitarea evaluării acestuia.

Articolul 19

Monitorizarea și evaluarea

Monitorizarea și evaluarea participării Uniunii Europene la Observator se efectuează în cadrul monitorizării și evaluării programului, în conformitate cu articolul 14.

CAPITOLUL VII

INTRAREA ÎN VIGOARE

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Strasburg, 15 noiembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 255, 14.10.2005, p. 39.

(2)  JO C 164, 5.7.2005, p. 76.

(3)  Avizul Parlamentului European din 25 octombrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 24 iulie 2006 (JO C 251 E, 17.10.2006, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Programe care au fost instituite prin:

Decizia 90/685/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1990 privind punerea în aplicare a unui program de acțiune pentru promovarea dezvoltării industriei audiovizuale europene (MEDIA) (1991-1995) (JO L 380, 31.12.1990, p. 37) (MEDIA I),

Decizia 95/563/CE a Consiliului din 10 iulie 1995 privind punerea în aplicare a unui program de încurajare a dezvoltării și distribuirii de producții audiovizuale europene (MEDIA II – Dezvoltare și distribuire) (1996-2000) (JO L 321, 30.12.1995, p. 25) și Decizia 95/564/CE a Consiliului din 22 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a unui program de formare profesională pentru profesioniștii din industria europeană de programe audiovizuale (MEDIA II – Formare) (JO L 321, 30.12.1995, p. 33) (MEDIA II),

Decizia 2000/821/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a unui program de încurajare a dezvoltării, distribuirii și promovării de producții audio-vizuale europene (MEDIA Plus – Dezvoltare, distribuire și promovare) (2001-2005) (JO L 336, 30.12.2000, p. 82). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 1) (MEDIA Plus), și respectiv

Decizia nr. 163/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 ianuarie 2001 privind punerea în aplicare a unui program de formare profesională pentru profesioniștii din industria europeană de programe audiovizuale (MEDIA – Formare) (2001-2005) (JO L 26, 27.1.2001, p. 1). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004 (MEDIA – Formare).

(5)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 298, 17.10.1989, p. 23.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 13, 17.1.2001, p. 82.

(11)  JO L 26, 27.1.2001, p. 1.


ANEXĂ

CAPITOLUL I

OBIECTIVE OPERAȚIONALE ȘI ACȚIUNI DE PUS ÎN APLICARE

1.   Dobândirea și perfecționarea competențelor în sectorul audiovizualului

1.1.   Perfecționarea competențelor profesioniștilor europeni în sectorul audiovizualului în materie de dezvoltare, producție, distribuire/difuzare și promovare pentru creșterea calității și potențialului operelor audiovizuale europene

1.1.1.   Tehnici de scriere a scenariilor

Obiectiv operațional

Crearea posibilității ca scenariștii experimentați să-și perfecționeze capacitățile de a dezvolta tehnici bazate pe metode de scriere tradiționale și interactive.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea elaborării, punerii în aplicare și actualizării de module de formare privind identificarea publicului țintă, editarea și dezvoltarea de scenarii pentru un public internațional, precum și relațiile dintre scenarist, editorul de scenariu, regizor, producător și distribuitor, inter alia.

Sprijinirea învățământului la distanță și încurajarea schimburilor și parteneriatelor care asociază țări și regiuni cu o capacitate redusă de producție audiovizuală și/sau o zonă lingvistică sau geografică restrânsă.

1.1.2.   Gestionarea economică, financiară și comercială a producției, distribuției și promovării de opere audiovizuale

Obiectiv operațional

Dezvoltarea capacității profesioniștilor de a înțelege și de a integra dimensiunea europeană în domeniile de dezvoltare, producție, comercializare, distribuire/difuzare și promovare a programelor audiovizuale.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea elaborării, punerii în aplicare și actualizării de module de formare în domeniul gestionării, luând în considerare dimensiunea europeană.

Sprijinirea învățământului la distanță și încurajarea schimburilor și parteneriatelor care asociază țări și regiuni cu o capacitate redusă de producție audiovizuală și/sau o zonă lingvistică sau geografică restrânsă.

1.1.3.   Includerea, din primul moment, de tehnologii digitale pentru producția, post producția, distribuirea, comercializarea și arhivarea de programe audiovizuale europene

Obiectiv operațional

Dezvoltarea capacității profesioniștilor de a utiliza tehnologii digitale, în special în domeniul producției, post producției, distribuirii, comercializării, arhivării și multimedia.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea elaborării, punerii în aplicare și actualizării de module de formare în tehnologii audiovizuale digitale.

Sprijinirea învățământului la distanță și încurajarea schimburilor și parteneriatelor care asociază țări și regiuni cu o capacitate redusă de producție audiovizuală și/sau o zonă lingvistică sau geografică restrânsă.

1.2.   Îmbunătățirea dimensiunii europene a acțiunilor de formare în domeniul audiovizual

1.2.1.   Sprijin pentru integrarea în rețea și mobilitatea profesioniștilor europeni în domeniul formării, în special școli de film europene, institute de formare, parteneri din cadrul sectorului profesional

Obiectiv operațional

Încurajarea schimburilor și cooperării între instituțiile și/sau activitățile de formare existente.

Acțiuni de pus în aplicare

Încurajarea beneficiarilor programului de a intensifica coordonarea activităților lor de formare, în special cele care implică o formare continuă, în vederea dezvoltării unei rețele europene care să poată beneficia de sprijin comunitar, în special pentru cooperare care implică operatori, inclusiv emițători de televiziune.

1.2.2.   Formarea de formatori

Obiectiv operațional

Asigurarea competenței formatorilor.

Acțiune de pus în aplicare

Contribuirea la formarea de formatori, în special prin învățământul la distanță.

1.2.3.   Sprijin pentru școlile de film

Obiectiv operațional

Încurajarea mobilității în Europa a studenților la cinematografie.

Acțiuni de pus în aplicare

Încurajarea burselor de mobilitate, legate de un proiect de formare.

Încurajarea dezvoltării de noi talente și noi profesioniști prin instituirea unui Premiu pentru noi talente.

1.2.4.   Instituirea de măsuri de coordonare și promovare de către organismele sprijinite în temeiul punctului 1.2.1

Obiectiv operațional

Promovarea coordonării și promovării proiectelor sprijinite de program.

Acțiune de pus în aplicare

Participarea la punerea în aplicare de acțiuni urmărite de coordonare și promovare a activităților de formare sprijinite de program.

1.2.5.   Crearea posibilității, prin acordarea de burse speciale, ca profesioniștii din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 30 aprilie 2004 să participe la activitățile de formare prevăzute la punctul 1.1

Obiectiv operațional

Facilitarea participării profesioniștilor din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 30 aprilie 2004 la proiectele sprijinite de program.

Acțiune de pus în aplicare

Contribuirea la instituirea unui mecanism de acordare de subvenții.

2.   Dezvoltarea

2.1.   Sprijinirea dezvoltării de proiecte de producție destinate pieței europene și internaționale, prezentate de societăți de producție independente, în special IMM-uri

Obiective operaționale

Sprijinirea dezvoltării de opere europene care se încadrează în următoarele genuri: ficțiune, animație, documentar și multimedia.

Încurajarea societăților de a produce opere de calitate cu potențial internațional.

Încurajarea societăților de a utiliza tehnologii digitale în sectoarele de producție și distribuție, începând încă din faza de dezvoltare.

Încurajarea societăților de a elabora strategii de difuzare internațională, comercializare și distribuție, începând chiar cu faza de dezvoltare.

Facilitarea accesului IMM-urilor la sprijin pentru dezvoltare și adaptarea acțiunilor la nevoile acestora.

Consolidarea complementarității cu acțiunile sprijinite de MEDIA în vederea creșterii competenței profesioniștilor din domeniul audiovizualului.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea dezvoltării de proiecte audiovizuale sau cataloage de proiecte.

Sprijinirea digitizării operelor audiovizuale europene, începând încă din faza de dezvoltare.

2.2.   Sprijinirea elaborării de planuri de finanțare pentru societățile și proiectele de producție europene, inclusiv proiecte de coproducție

Obiective operaționale

Încurajarea elaborării de planuri de finanțare de către societățile de producție pentru lucrări care se încadrează în următoarele genuri: ficțiune, animație, documentar și multimedia.

Ca o continuare a acțiunii pregătitoare „Creștere și audiovizual: i2i audiovizual”, încurajarea identificării de parteneri financiari la nivel european, în vederea realizării unei sinergii între investitorii publici și privați și elaborării de strategii de distribuție, începând încă din faza de producție.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea costurilor indirecte legate de finanțarea privată a proiectelor de producție și coproducție prezentate de IMM-uri (cum ar fi cheltuieli financiare, de asigurare sau de garanție de bună executare).

Sprijinirea accesului IMM-urilor, în special a societăților de producție independente, la societățile care oferă servicii financiare și care activează în domeniul elaborării de planuri de investiții pentru dezvoltarea și coproducția de opere audiovizuale cu potențial de distribuire internațională.

Încurajarea intermediarilor financiari de a sprijini dezvoltarea și coproducția de opere audiovizuale cu potențial de distribuție internațională.

Sprijinirea cooperării între agențiile naționale din sectorul audiovizual.

3.   Distribuția și difuzarea

Obiectiv operațional orizontal

Sporirea diversității culturale și lingvistice a operelor audiovizuale europene distribuite.

Acțiune de pus în aplicare

Sprijinirea dublării și subtitrării operelor audiovizuale europene în vederea distribuirii și difuzării, prin toate canalele disponibile, în special canalele digitale, în beneficiul producătorilor, distribuitorilor și difuzorilor.

3.1.   Consolidarea distribuirii europene prin încurajarea distribuitorilor să investească în coproducția, achiziționarea și promovarea de filme europene non-naționale și de a adopta strategii coordonate de comercializare

Obiectiv operațional nr. 1

Încurajarea distribuitorilor cinematografici de a investi în coproducția, achiziționarea drepturilor de exploatare și promovarea de filme europene non-naționale.

Acțiuni de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de sprijin automat pentru distribuitorii europeni, proporțional cu intrările în sălile de cinema la filmele europene non-naționale în statele membre care participă la program, sub rezerva unui plafon per film și adaptat pentru fiecare țară.

Sprijinul astfel generat poate fi utilizat de către investitori numai pentru investiții în:

coproducția de filme europene non-naționale;

achiziționarea drepturilor de exploatare pentru filmele europene non-naționale;

editare (copiere, dublare și subtitrare), promovare și publicitate în favoarea filmelor europene non-naționale.

Obiectiv operațional nr. 2

Încurajarea distribuitorilor europeni de a coopera în vederea adoptării de strategii comune pe piața europeană.

Acțiune de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de ajutor selectiv pentru distribuția de filme europene non-naționale destinat grupurilor de distribuitori europeni și acordarea de ajutor direct acestora în cazul în care sunt constituite cu titlu permanent.

Obiectiv operațional nr. 3

Încurajarea cooperării între distribuitori, producători și agenți de vânzări în vederea adoptării de strategii internaționale de comercializare pentru filmele europene, începând încă din faza de dezvoltare.

Acțiune de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de sprijin pentru crearea unui set de promovare a operelor cinematografice europene (inclusiv o copie subtitrată, o coloană sonoră internațională – muzică și efecte – și materiale promoționale).

Obiectiv operațional nr. 4

Încurajarea accesului IMM-urilor la finanțare pentru distribuirea și vânzările internaționale de opere europene non-naționale.

Acțiune de pus în aplicare

Sprijinirea costurilor indirecte (precum cheltuielile financiare și de asigurare) legate de activitățile de distribuire și/sau de vânzări internaționale, precum: achiziționarea de cataloage de filme europene non-naționale, prospectarea de noi piețe pentru aceste filme, precum și constituirea de grupuri permanente de distribuitori europeni.

3.2.   Îmbunătățirea circulației filmelor europene non-naționale pe piața europeană și internațională prin măsuri de încurajare a exportului lor, distribuirii lor pe orice suport și proiectării lor în cinematografe

Obiectiv operațional nr. 1

Încurajarea distribuitorilor cinematografici de a investi în acțiuni adecvate de editare și promovare a filmelor europene non-naționale.

Acțiuni de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de sprijin selectiv în favoarea distribuitorilor cinematografici pentru promovarea și comercializarea de filme europene non-naționale. Criteriile de selecție a filmelor pot include dispoziții menite să conducă la o diferențiere a proiectelor în funcție de originea acestora și dimensiunea bugetului lor.

Acordarea unui sprijin special pentru filmele care prezintă interes pentru dezvoltarea diversității culturale și lingvistice europene.

Acordarea de ajutor pentru editarea unui catalog de opere europene non-naționale pe o perioadă dată.

Obiectiv operațional nr. 2

Încurajarea proiectării de filme europene non-naționale pe piața europeană, în special prin susținerea coordonării unei rețele de cinematografe.

Acțiuni de pus în aplicare

Încurajarea proprietarilor de cinematografe și a operatorilor să prezinte o proporție semnificativă de filme europene non-naționale în cinematografe de primă proiectare pentru o perioadă minimă stabilită. Sprijinul acordat fiecărui cinematograf va fi stabilit în funcție de programare și luând în considerare numărul de bilete vândute pentru filme europene non-naționale în timpul unei perioade de referință.

Contribuirea la elaborarea de acțiuni educaționale și de sensibilizare pentru publicul tânăr de film.

Sprijinirea creării și consolidării unei rețele de proprietari de cinematografe care să promoveze acțiuni comune de acest tip.

Obiectiv operațional nr. 3

Încurajarea vânzărilor internaționale și a exporturilor de filme europene, în special filme europene non-naționale în Europa.

Acțiune de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de sprijin pentru societățile europene de distribuție internațională de filme cinematografice (agenți de vânzări) în conformitate cu performanțele lor pe piață în timpul unei perioade date. Acest sprijin va trebui investit în achiziționarea de noi filme europene non-naționale și promovarea lor pe piața europeană și internațională.

3.3.   Promovarea difuzării transnaționale de opere audiovizuale europene produse de societăți de producție independente prin încurajarea cooperării între difuzori, pe de o parte și producători și distribuitori independenți, pe de altă parte

Obiectiv operațional nr. 1

Încurajarea difuzării de opere audiovizuale europene provenind de la societăți de producție independente.

Acțiune de pus în aplicare

Încurajarea producătorilor independenți să producă opere (ficțiune, documentar și animație) implicând participarea a cel puțin trei difuzori din mai multe state membre. Criteriile de selecție a beneficiarilor vor cuprinde dispoziții menite să diferențieze proiectele în funcție de dimensiunea bugetului lor. Acordarea de sprijin special pentru filmele de interes în ceea ce privește dezvoltarea diversității culturale și lingvistice și a patrimoniului audiovizual al Europei.

Obiectiv operațional nr. 2

Facilitarea accesului societăților de producție independente europene la finanțare.

Acțiune de pus în aplicare

Sprijinirea costurilor indirecte (precum cheltuieli financiare, de asigurare sau de garanție de bună execuție) legate de producția de opere (ficțiune, documentar și animație) implicând participarea a cel puțin trei difuzori din mai multe state europene aparținând unor zone lingvistice diferite.

Obiectiv operațional nr. 3

Încurajarea distribuirii internaționale de programe de televiziune europene realizate de producători independenți. Distribuirea acestor programe va necesita acordul producătorului independent, care trebuie să primească o cotă corespunzătoare din veniturile rezultate din vânzări.

Acțiune de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de sprijin pentru societățile europene de distribuție internațională de opere audiovizuale (distribuitori internaționali) în funcție de performanțele lor pe piață în timpul unei perioade date. Sprijinul astfel generat va trebui investit de către distribuitorii internaționali în achiziționarea și promovarea de noi opere europene pe piața europeană și internațională.

3.4.   Încurajarea digitizării de opere audiovizuale europene

Obiectiv operațional nr. 1

Îmbunătățirea distribuirii de opere europene non-naționale pe suport digital pentru uz privat (DVD), în special prin încurajarea cooperării între editori pentru crearea de copii master multilingve la scară europeană.

Încurajarea utilizării tehnologiilor digitale la editarea de opere europene (crearea de copii master digitale care pot fi utilizate de toți distribuitorii europeni).

Încurajarea, în special, a editorilor să investească în promovarea și distribuirea corespunzătoare de opere audiovizuale europene non-naționale.

Susținerea multilingvismului operelor europene (dublare, subtitrare și producție multilingvă).

Acțiuni de pus în aplicare

Instituirea unui sistem de sprijin automat pentru editorii de opere cinematografice și audiovizuale europene pe suporturi destinate uzului privat (precum DVD, DVD-ROM), în funcție de performanțele lor pe piață în timpul unei perioade date. Sprijinul astfel generat va trebui investit de către editori în editarea și distribuirea de opere europene non-naționale pe suport digital.

Sprijinirea digitizării conținutului pentru distribuire.

Obiectiv operațional nr. 2

Încurajarea furnizării de opere europene non-naționale pentru distribuție on-line prin servicii avansate de distribuție și noi medii (Internet, video-on-demand, pay-per-view), cu dezvoltarea de tehnici de securizare a operelor on-line în vederea combaterii pirateriei.

Încurajarea adaptării industriei europene de programe audiovizuale la evoluțiile din domeniul tehnologiei digitale, în special în ceea ce privește serviciile avansate de distribuție on-line.

Acțiuni de pus în aplicare

Încurajarea societăților europene (furnizori de acces on-line, canale tematice etc.) – prin măsuri de digitizare a operelor și de creare de materiale de promovare și de publicitate pe suport digital – pentru crearea de cataloage de opere europene în format digital, destinate utilizării pe noile suporturi.

Promovarea apariției de servicii digitale care prezintă cataloage europene.

3.5.   Încurajarea cinematografelor care proiectează un procent semnificativ de opere europene non-naționale să exploateze posibilitățile oferite de distribuția digitală

Obiectiv operațional

Încurajarea cinematografelor să investească în echipamente digitale, prin facilitarea accesului proprietarilor de cinematografe la credite.

Acțiune de pus în aplicare

Susținerea costurilor indirecte (precum cheltuieli financiare și de asigurare) efectuate de proprietari de cinematografe și operatori pentru investiții în echipamente digitale.

4.   Promovarea

4.1.   Îmbunătățirea circulației operelor audiovizuale europene, prin asigurarea accesului sectorului audiovizual european la piețele audiovizuale profesionale europene și internaționale

Obiectiv operațional nr. 1

Îmbunătățirea condițiilor de acces al profesioniștilor la manifestări comerciale și pe piețe audiovizuale profesionale din interiorul și din afara Europei.

Acțiune de pus în aplicare

Furnizarea de asistență tehnică și financiară în legătură cu evenimente precum:

principalele piețe cinematografice europene și internaționale;

principalele piețe de televiziune europene și internaționale;

piețe tematice, în special ale filmelor de animație, ale documentarelor, ale multimedia și ale noilor tehnologii.

Obiectiv operațional nr. 2 și acțiune de pus în aplicare

Încurajarea și sprijinirea creării de cataloage europene și constituirea de baze de date de cataloage de programe europene destinate profesioniștilor.

Obiectiv operațional nr. 3

Încurajarea sprijinului pentru promovare din faza de preproducție sau de producție.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea organizării de forumuri pentru dezvoltarea, finanțarea, coproducția și distribuirea de opere și de programe europene (sau în majoritate europene).

Crearea și lansarea de campanii de comercializare și de promovare comercială a programelor cinematografice și audiovizuale europene în timpul fazei de producție.

4.2.   Îmbunătățirea accesului publicului european și internațional la opere audiovizuale europene

Obiective operaționale și acțiuni de pus în aplicare

Încurajarea și sprijinirea festivalurilor audiovizuale europene în vederea proiectării de opere europene în proporție majoritară sau semnificativă.

Acordarea de prioritate și sprijin festivalurilor care contribuie la promovarea operelor din state membre sau regiuni cu o capacitate redusă de producție audiovizuală și a operelor produse de tineri europeni, favorizând diversitatea culturală și lingvistică și dialogul intercultural.

Încurajarea și sprijinirea inițiativelor de educație privind imaginea organizate de festivalurile pentru tineri, în special în strânsă cooperare cu școlile și alte instituții.

Încurajarea și sprijinirea inițiativelor profesioniștilor din domeniu, în special proprietari de cinematografe, canale de televiziune publice sau comerciale, festivaluri și instituții culturale care au ca scop organizarea, în strânsă cooperare cu statele membre și Comisia, de activități promoționale destinate marelui public cu privire la creația cinematografică și audiovizuală europeană.

Încurajarea și sprijinirea organizării de evenimente cu o largă mediatizare, precum acordarea de premii și Zile ale filmului european.

4.3.   Încurajarea acțiunilor comune între organizații naționale de promovare a filmelor și a programelor audiovizuale

Obiectiv operațional:

Încurajarea conectării în rețea și a coordonării de acțiuni și proiecte comune europene.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea creării de platforme europene de promovare.

Sprijinirea grupurilor și organizațiilor umbrelă europene pentru promovare națională și/sau regională pe piețele europene și la nivel mondial.

Sprijinirea integrării festivalurilor în rețea, în special schimbul de programe și de experiență.

Sprijinirea grupării proiectelor care urmăresc obiective identice, similare și/sau complementare.

Sprijinirea creării de rețele de baze de date și de cataloage.

4.4.   Încurajarea promovării și accesului la patrimoniul cinematografic și audiovizual european

Obiectiv operațional și acțiune de pus în aplicare

Încurajarea și sprijinirea organizării de evenimente, în special a celor destinate publicului tânăr, în vederea promovării patrimoniului cinematografic și audiovizual european.

5.   Proiecte-pilot

Obiectiv operațional

Asigurarea adaptării programului la evoluțiile pieței, în principal în legătură cu introducerea și utilizarea tehnologiilor informației și comunicării.

Acțiuni de pus în aplicare

Sprijinirea proiectelor pilot în domenii care se consideră că pot fi influențate de introducerea și utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării.

Difuzarea largă a rezultatelor proiectelor pilot prin organizarea de conferințe sau evenimente on-line și off-line pentru a încuraja răspândirea bunelor practici.

CAPITOLUL II

NORME DE PUNERE ÎN APLICARE A ACȚIUNILOR

1.   Sprijin comunitar

1.1.   Partea de contribuție comunitară la costurile operațiunilor care beneficiază de sprijin

Contribuția financiară din partea MEDIA nu poate depăși 50 % din costurile operațiunilor care beneficiază de sprijin, cu excepția următoarelor cazuri.

(a)

pentru activități de formare în țări sau regiuni cu o capacitate redusă de producție audiovizuală și/sau cu o zonă geografică sau lingvistică restrânsă;

(b)

pentru proiecte prezentate în cadrul componentelor dezvoltare, distribuire/difuzare și promovare și care au meritul de a evidenția valoarea diversității lingvistice și culturale europene;

(c)

pentru acțiuni, dintre cele descrise la capitolul I punctul 3 din prezenta anexă (distribuire și difuzare), identificate ca fiind conforme cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Contribuția financiară din partea MEDIA poate urca până la 75 % din costurile operațiunilor care beneficiază de sprijin în cazul acțiunilor de formare în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 30 aprilie 2004. Acestei dispoziții i se va acorda o atenție specială în cadrul evaluării intermediare a programului.

1.2.   Norme de acordare a sprijinului comunitar

Comisia se asigură că programul este accesibil și este pus în aplicare într-un mod transparent.

Sprijinul comunitar este acordat sub formă de subvenții sau burse.

În sectorul de formare, o sumă corespunzătoare din fondurile disponibile în fiecare an trebuie să fie alocată, în măsura posibilului, activităților noi.

1.3.   Selecția proiectelor

dispozițiile prezentei decizii și ale anexei sale;

dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

1.4.   Defalcarea resurselor

Fondurile disponibile vor fi defalcate în conformitate cu următoarele orientări:

Dobândirea și perfecționarea competențelor

aproximativ 7 %

Dezvoltare

cel puțin 20 %

Distribuire

cel puțin 55 %

Promovare

aproximativ 9 %

Proiecte-pilot

aproximativ 4 %

Componente orizontale

cel puțin 5 %

Aceste procente sunt orientative și pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Pentru a asigura eficiența generală și punerea în aplicare corespunzătoare a obiectivelor programului, astfel cum se prevede la articolul 1, acțiunile comunitare ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea acțiunilor realizate în cadrul programelor anterioare menționate la considerentul 7.

Toate acțiunile sunt reexaminate în fiecare an în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatul (2), permițând Comunității să reacționeze la nevoile și la dezvoltarea sectorului.

Pentru a asigura realizarea obiectivelor generale culturale și industriale ale programului, decizia referitoare la defalcarea anuală a pachetului financiar ar trebui să aibă la bază o monitorizare continuă a eficienței liniilor de acțiune prevăzute ale programului.

2.   Comunicare

2.1.   Comisia

Comisia poate organiza seminarii, colocvii sau reuniuni pentru a înlesni punerea în aplicare a programului și poate întreprinde orice acțiune corespunzătoare de informare, publicare și difuzare, în special în legătură cu monitorizarea și evaluarea programului. Aceste activități pot să fie finanțate prin subvenții, cereri de oferte sau pot fi organizate și finanțate direct de către Comisie.

2.2.   MEDIA Desks și antene MEDIA

(a)

informarea profesioniștilor din sectorul audiovizual cu privire la diversele tipuri de ajutor disponibile în cadrul politicilor Uniunii Europene;

(b)

asigurarea publicității și promovării programului;

(c)

încurajarea unei participări cât mai largi posibil a profesioniștilor la activitățile programului;

(d)

acordarea de ajutor profesioniștilor pentru a-și prezenta proiectele ca răspuns la cererile de oferte;

(e)

încurajarea cooperării transfrontaliere între profesioniști, instituții și rețele;

(f)

sprijinirea Comisiei pentru stabilirea de contacte cu diversele organisme de sprijin din statele membre în vederea asigurării unei complementarități a acțiunilor programului cu măsurile de sprijin de drept intern;

(g)

punerea datelor privind piețele audiovizuale naționale la dispoziția părților interesate.

3.   Informații despre piața audiovizuală europeană, participarea la Observator și posibila cooperare cu Fondul de sprijin Eurimages al Consiliului Europei

Programul furnizează baza juridică pentru cheltuielile necesare în vederea monitorizării măsurilor comunitare în materie de politică audiovizuală.

Programul prevede continuarea participării Uniunii Europene la Observator. Aceasta va facilita accesul operatorilor la informații, precum și difuzarea acestora în cadrul sectorului. Va contribui, de asemenea, la o mai mare transparență în procesul de producție. Programul ar putea, de asemenea, permite Uniunii Europene să examineze posibilitățile de cooperare (cu excepția aspectelor financiare și administrative) cu Fondul de sprijin Eurimages, în vederea promovării competitivității sectorului audiovizual european pe piața internațională.

4.   Activități de gestionare

Pachetul financiar al programului poate acoperi, de asemenea, cheltuieli aferente acțiunilor de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, necesare în mod direct pentru gestionarea programului și realizarea obiectivelor acestuia, în special studii, reuniuni, acțiuni de informare și publicare, cheltuieli legate de rețelele informatice axate pe schimbul de informații, împreună cu toate celelalte cheltuieli de asistență administrativă și tehnică pe care le poate efectua Comisia pentru gestionarea programului. Experții din cadrul grupurilor consultative tehnice sau cei care participă la alte proceduri de evaluare și de selecție ar putea fi remunerați în mod corespunzător.

În procesul de aplicare a programului, Comisia va asigura conformitatea cu obiectivele și prioritățile enunțate la articolul 1, asigurându-se ca participarea profesioniștilor la program să reflecte diversitatea culturală europeană într-un mod echilibrat.

5.   Control și audit

Pentru proiectele selectate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 9, se instituie un sistem de audit prin sondaj.

Orice beneficiar al unei subvenții ține la dispoziția Comisiei, pe o perioadă de cinci ani de la ultima plată, toate documentele justificative ale cheltuielilor efectuate. Beneficiarii se asigură că, în caz de nevoie, orice document justificativ aflat în posesia partenerilor sau a membrilor este pus la dispoziția Comisiei.

Comisia, fie direct prin personalul său, fie prin intermediul oricărui alt organism extern calificat la alegerea sa, are dreptul să efectueze un audit cu privire la utilizarea subvenției. Aceste audituri pot fi efectuate pe toată durata contractului și pe o perioadă de cinci ani de la data la care s-a efectuat plata soldului subvenției. Rezultatele acestor audituri pot conduce la o decizie a Comisiei de a recupera fondurile.

Personalul Comisiei și persoanele externe autorizate de Comisie au acces, în special, la birourile beneficiarului și la toate informațiile necesare, inclusiv în format electronic, pentru efectuarea corespunzătoare a auditului.

Curtea de Conturi și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) dispun de aceleași drepturi, în special de acces, precum Comisia.

În afară de aceasta, pentru a proteja interesele financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și a altor abateri, Comisia este autorizată să efectueze controale și verificări la fața locului în cadrul prezentului program, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și altor abateri (1). După caz, anchetele sunt efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă și sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (2).


(1)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.