11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

84


32006D1208(01)


C 298/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 noiembrie 2006

privind poziția care trebuie adoptată de către Comunitate în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical cu privire la prelungirea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994

(2006/C 298/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

întrucât:

(1)

Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 a fost semnat și aplicat provizoriu de către Comunitate prin Decizia 96/493/CE a Consiliului (2).

(2)

Acordul care succedă Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 a fost încheiat cu succes în cadrul UNCTAD în ianuarie 2006.

(3)

Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2006, cu excepția cazului în care va fi prorogat după această dată, prin decizie a Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical, până la intrarea în vigoare a acordului destinat să îl înlocuiască, în conformitate cu dispozițiile articolului 46 alineatul (3).

(4)

Prelungirea acestui acord este în interesul Comunității.

(5)

Este necesar să se stabilească poziția Comunității Europene în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical,

DECIDE:

Articolul 1

Poziția Comunității Europene în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical este de a vota în favoarea prorogării Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994, până la intrarea în vigoare provizorie sau definitivă a acordului din 2006 destinat să îi succeadă.

Articolul 2

Comunitatea Europeană va solicita o decizie a Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical care are ca scop limitarea duratei prorogării Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 sau stabilirea unei clauze de revizuire.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. HEINÄLUOMA


(1)  Doc. 12953/06 — COM(2006) 469 final.

(2)  JO L 208, 17.8.1996, p. 1.