03/Volumul 78

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

147


32006D0925


L 354/50

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 13 decembrie 2006

de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește echipele de recoltare și de producție de embrioni în Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2006) 6441]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/925/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 92/452/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 privind stabilirea listelor echipelor de recoltare de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate (2) prevede că statele membre nu pot importa embrioni proveniți din țări terțe decât în cazul în care acești embrioni au fost recoltați, tratați și depozitați de echipe de recoltare de embrioni prevăzute în lista anexată la decizia menționată.

(2)

Canada a cerut să fie inclusă în listă o nouă echipă de producție de embrioni în ceea ce o privește.

(3)

Noua Zeelandă a cerut să se modifice în listă denumirea centrului în ceea ce o privește.

(4)

Statele Unite ale Americii au cerut să se modifice în listă datele despre echipele de recoltare și de producție de embrioni în ceea ce o privește.

(5)

Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii au furnizat garanții cu privire la respectarea normelor adecvate stabilite prin Directiva 89/556/CEE și echipele de recoltare de embrioni respective au fost autorizate oficial pentru exporturile în Comunitate de către serviciile sanitar-veterinare ale acestor țări.

(6)

Prin urmare, Decizia 92/452/CEE ar trebui modificată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică din a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/60/CE a Comisiei (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250, 29.8.1992, p. 40. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/706/CE (JO L 291, 21.10.2006, p. 40).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

următorul rând se introduce pentru Canada:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr. Richard Rémillard”

(b)

pentru Noua Zeelandă, rândul despre echipa de recoltare de embrioni nr. NZEB11 se înlocuiește cu următorul rând:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr. Rob Courtney

Dr. William Hancock”

(c)

pentru Statele Unite ale Americii, rândul despre echipa de recoltare de embrioni nr. 02TX107 E1428 se înlocuiește cu următorul rând:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman”

(d)

pentru Statele Unite ale Americii, rândul despre echipa de recoltare de embrioni nr. 99TX104 E874 se înlocuiește cu următorul rând:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller”

(e)

pentru Statele Unite ale Americii, rândul despre echipa de recoltare de embrioni nr. 96TX088 E928 se înlocuiește cu următorul rând:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller”

(f)

pentru Statele Unite ale Americii, rândul despre echipa de recoltare de embrioni nr. 91TX012 E948 se înlocuiește cu următorul rând:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr. Sam Castleberry”