03/Volumul 77

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

193


32006D0806


L 329/74

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 24 noiembrie 2006

de recunoaștere în principiu a conformității dosarului transmis pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a ortosulfamuron-ului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2006) 5539]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/806/EC)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), în special a articolului 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede stabilirea unei liste comunitare de substanțe active a căror incorporare este autorizată în produsele fitosanitare.

(2)

Un dosar referitor la substanța activă ortosulfamuron a fost depus la autoritățile italiene, la 4 iulie 2005, de către Isagro SpA, în vederea înscrierii acestei substanțe în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Autoritățile menționate anterior au indicat Comisiei că, în urma primei examinări, reieșea că dosarul satisfăcea cerințele în materie de date și de informații prevăzute în anexa II la Directiva 91/414/CEE. Dosarul depus pare de asemenea să satisfacă cerințele în materie de date și de informații prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE pentru un produs de uz fitosanitar conținând substanța activă în cauză. În consecință, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarul a fost transmis de către reclamant Comisiei și altor state membre, apoi Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(4)

Prezenta decizie are ca obiect confirmarea formală, la nivelul Comunității, că dosarul este conform, în principiu, exigențelor în materie de date și de informații prevăzute în anexa II la Directiva 91/414/CEE și, pentru cel puțin un produs de uz fitosanitar conținând substanța activă în cauză, exigențelor din anexa III la aceeași directivă.

(5)

Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului Comisiei de a invita pe reclamant să prezinte date sau informații suplimentare pentru a clarifica anumite puncte din dosar.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE, dosarul privind substanța activă prevăzută în anexa la prezenta decizie, transmisă Comisiei și statelor membre în vederea înscrierii acestei substanțe în anexa I la directiva menționată anterior, satisface în principiu exigențele în materie de date și de informații prevăzute în anexa II la directiva menționată anterior.

Dosarul satisface de asemenea exigențele în materie de date și de informații prevăzute în anexa III la directiva menționată anterior în ceea ce privește un produs de uz fitosanitar conținând substanța activă în cauză, ținând seama de utilizările propuse.

Articolul 2

Statul membru raportor continuă examinarea detaliată a dosarului în cauză și comunică Comisiei europene concluziile acestei examinări și recomandările referitoare la înscrierea sau nu a substanței active în cauză în anexa I la Directiva 91/414/CEE, precum și orice condiție aferentă acesteia cât mai repede posibil și în termen de un an de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/85/CE a Comisiei (JO L 293, 24.10.2006, p. 3).


ANEXĂ

Substanța activă la care se face referire în prezenta decizie

Nr.

Denumirea comună, număr de identificare CIPAC

Reclamant

Data depunerii cererii

Statul membru raportor

1

Ortosulfamuron

nr. CIPAC: neatribuit încă

Isagro SpA

4 iulie 2005

IT