01/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

124


32006D0771


L 146/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 771/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 mai 2006

de instituire a Anului European al Egalității de Șanse pentru Toți (2007) – spre o societate justă

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 13 alineatul (2) al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Nediscriminarea este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Acest principiu trebuie luat în considerare în toate politicile Uniunii Europene.

(2)

În temeiul articolului 13 din tratat, Consiliul a adoptat Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de originea rasială sau etnică (4), în ceea ce privește, inter alia, ocuparea forței de muncă, formarea profesională, educația, bunurile și serviciile și protecția socială, Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (5), care interzice discriminarea pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, și Directiva 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (6).

(3)

Articolul 2 din tratat prevede că promovarea egalității între bărbați și femei este una dintre misiunile esențiale ale Comunității. În același mod, articolul 3 alineatul (2) din tratat impune Comunității să urmărească să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei în toate activitățile sale.

(4)

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede interzicerea discriminării pe diverse motive, iar articolul 23 din respectiva Cartă prevede necesitatea asigurării egalității dintre bărbați și femei în toate domeniile.

(5)

Legislația europeană privind egalitatea de tratament și nediscriminarea se referă la toate persoanele din Uniunea Europeană.

(6)

Agenda socială 2005-2010, care completează și susține strategia de la Lisabona, are un rol esențial în promovarea dimensiunii sociale a creșterii economice. Una dintre prioritățile Agendei sociale 2005-2010 este promovarea egalității de șanse pentru toți, ca mijloc de construire a unei societăți care favorizează inserția socială.

(7)

Anul 2007 marchează a zecea aniversare a Anului European împotriva Rasismului, acțiune care a permis progrese considerabile în eliminarea discriminării rasiale.

(8)

Legislația europeană a crescut semnificativ nivelul garantat de egalitate și protecție împotriva inegalităților și discriminării în cadrul Uniunii Europene, având rol catalizator pentru dezvoltarea mai coerentă a abordării egalității și nediscriminării, bazată pe respectarea drepturilor. Cu toate acestea, cetățenii Uniunii Europene se confruntă în continuare cu discriminarea și inegalitatea de tratament în viața cotidiană.

(9)

Anul European al Egalității de Șanse pentru Toți (denumit în continuare „Anul European”) trebuie să dea un nou elan în susținerea eforturilor statelor membre pentru punerea în aplicare a legislației comunitare privind egalitatea de tratament și nediscriminarea.

(10)

Este esențial ca acțiunile legate de originea rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală să țină cont pe deplin de diferențele dintre bărbați și femei.

(11)

Procesul de consultare organizat de Comisie prin Cartea verde intitulată „Egalitatea și nediscriminarea într-o Uniune Europeană extinsă”, prezentată la 28 mai 2004, arată că, în opinia majorității persoanelor chestionate, Uniunea trebuie să-și intensifice eforturile pentru combaterea discriminării pe motiv de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(12)

În Rezoluția sa din 28 aprilie 2005 privind situația rromilor în Uniunea Europeană (7), Parlamentul European atrage atenția asupra răspândirii urii împotriva țiganilor și efectului discriminator al acestei atitudini asupra oportunităților de ocupare a forței de muncă, educație și servicii sociale pentru cel mai dezavantajat grup etnic minoritar din Uniunea Europeană.

(13)

Sprijinul larg din partea populației și o voință politică reală de schimbare sunt esențiale pentru reușita cadrului legislativ al Comunității în lupta împotriva discriminării. În acest context, partenerii sociali, autoritățile locale și regionale, precum și ONG-urile au un rol esențial. Anul European trebuie să acționeze ca un catalizator în sensibilizarea și impulsionarea publicului. El trebuie să contribuie la focalizarea atenției politice din toate statele membre și la mobilizarea tuturor forțelor interesate pentru avansarea noii strategii cadru a Uniunii Europene privind nediscriminarea și egalitatea de șanse, inclusiv după 2007.

(14)

Anul European urmărește, de asemenea, să abordeze probleme de discriminare multiplă, adică discriminarea pe baza a două sau mai multe motive enumerate la articolul 13 din tratat. De asemenea, el încearcă să promoveze un tratament echilibrat al tuturor motivelor menționate.

(15)

Nivelurile variabile ale progreselor realizate în fiecare țară impun acțiuni urgente la nivel european și național în domeniul egalității și nediscriminării; în conformitate cu principiul subsidiarității, cea mai mare parte a acțiunilor Anului European trebuie să fie descentralizată la nivel național.

(16)

Participarea la Anul European trebuie să fie deschisă statelor membre, statelor aderente și țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, statelor AELS/SEE, în conformitate cu condițiile stabilite în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European, țărilor din Balcanii Occidentali, în conformitate cu modalitățile definite în temeiul fiecărui acord respectiv, precum și țărilor supuse politicii europene de vecinătate, în conformitate cu dispozițiile documentului privind strategia din mai 2004 și cu planurile de acțiune naționale.

(17)

Trebuie să se asigure coerența și complementaritatea cu alte acțiuni comunitare, în special cu acțiunea de combatere a discriminării și a excluderii sociale și cu cea de promovare a drepturilor fundamentale, a educației și formării, a culturii și dialogului intercultural, a tineretului, a cetățeniei, a imigrației și azilului, precum și a egalității între bărbați și femei.

(18)

Prezenta decizie stabilește, pe întreaga durată a programului, un cadru financiar care constituie referința primordială, în sensul punctului (33) din Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare (8), pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale.

(19)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii trebuie să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (9).

(20)

Întrucât obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod suficient de statele membre, în special din cauza necesității de parteneriate multilaterale, a schimbului transnațional de informații și a difuzării bunelor practici la scară comunitară, putând fi, astfel, mai bine realizate la nivel comunitar, datorită dimensiunii acțiunii, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, definit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la respectivul articol, prezenta decizie nu depășește limitele necesare pentru atingerea acestor obiective,

DECID:

Articolul 1

Anul European

Anul 2007 este proclamat „Anul European al Egalității de Șanse pentru Toți”.

Articolul 2

Obiective

Obiectivele Anului European sunt următoarele:

(a)

drepturi – sensibilizarea opiniei publice cu privire la dreptul la egalitate și la nediscriminare, precum și cu privire la problematica discriminării multiple. Anul European pune în evidență mesajul conform căruia orice persoană are dreptul la tratament egal, indiferent de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Anul European va trebui să permită grupurilor expuse discriminării să își cunoască mai bine drepturile, precum și legislația europeană existentă în materie de nediscriminare;

(b)

reprezentare – stimularea dezbaterii despre formele de consolidare a participării sociale a grupurilor care sunt victime ale discriminării, precum și o participare echilibrată a bărbaților și femeilor. Anul European încurajează reflectarea și discuțiile pe tema necesității de a promova o participare socială sporită a acestor grupuri și implicarea lor în acțiuni care vizează combaterea discriminărilor, în toate sectoarele și la toate nivelurile;

(c)

recunoaștere – facilitarea și celebrarea diversității și egalității. Anul European evidențiază contribuția pozitivă a oricărei persoane pe care o poate aduce societății, în ansamblul ei, indiferent de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, punând accentul în special pe avantajele diversității;

(d)

respect – promovarea unei societăți mai solidare. Anul European va sensibiliza publicul în legătură cu importanța eliminării stereotipelor, prejudecăților și violenței, a promovării bunelor relații între toți membrii societății, în special în rândul tinerilor, precum și în legătură cu promovarea și difuzarea valorilor care stau la baza luptei împotriva discriminării.

Articolul 3

Conținutul acțiunilor

(1)   Acțiunile pentru îndeplinirea obiectivelor definite la articolul 2 pot cuprinde organizarea sau susținerea următoarelor activități, în special:

(a)

reuniuni și manifestări;

(b)

campanii de informare, de promovare și de educare;

(c)

sondaje și studii la nivel comunitar sau național.

(2)   Acțiunile prevăzute la alineatul (1) sunt prezentate detaliat în anexă.

Articolul 4

Abordarea integratoare a egalității de gen

Anul European ține cont de diversele moduri în care bărbații și femeile sunt supuși discriminării pe motiv de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Articolul 5

Cooperarea și punerea în aplicare la nivel comunitar

Comisia se asigură că acțiunile comunitare reglementate de prezenta decizie sunt puse în aplicare în conformitate cu anexa, asigurându-se în special că toate formele de discriminare prevăzute la articolul 13 din tratat și la articolul 2 din prezenta decizie sunt abordate și tratate într-o manieră corectă.

În mod special, Comisia ia măsurile necesare pentru a asigura coerența și complementaritatea acțiunilor și inițiativelor comunitare prevăzute la articolul 10, astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivelor enunțate la articolul 2.

Comisia procedează cu regularitate la un schimb de opinii cu părțile implicate, cu ONG-urile care reprezintă grupurile victime ale discriminării și cu societatea civilă, în special la nivel european, cu privire la pregătirea, punerea în aplicare, urmărirea și evaluarea Anului European. În acest scop, Comisia pune la dispoziția părților implicate informațiile relevante. Comisia informează comitetul instituit în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) despre avizul acestora.

Articolul 6

Cooperarea și punerea în aplicare la nivel național

(1)   Fiecare stat membru stabilește sau desemnează un organism național de executare responsabil cu organizarea participării sale la Anul European. Până la 17 iunie 2006, fiecare stat membru informează Comisia despre alegerea făcută. Acest organism național de executare răspunde pentru definirea strategiei și priorităților naționale pentru Anul European, precum și pentru selectarea fiecăreia dintre acțiunile propuse pentru finanțare comunitară. Strategia și prioritățile naționale pentru Anul European sunt fixate în conformitate cu obiectivele enumerate la articolul 2, urmărindu-se asigurarea unui tratament echilibrat al tuturor motivelor de discriminare menționate la articolul 2.

Procedura de acordare a fondurilor comunitare pentru acțiuni la nivel național este prezentată în partea II din anexă.

(2)   Pentru îndeplinirea misiunilor sale, organismul național de executare consultă cu regularitate și cooperează strâns cu societatea civilă, inclusiv cu organizațiile care apără sau reprezintă interesele persoanelor potențial expuse la discriminare și la tratament inegal, precum și cu alte părți implicate.

Articolul 7

Comitet

(1)   Comisia este asistată de un comitet, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.

(3)   Comitetul își adoptă regulamentul de ordine interioară.

(4)   Reprezentantul statului membru în comitet este desemnat, de preferință, din cadrul organismului național de executare prevăzut la articolul 6 alineatul (1).

Articolul 8

Dispoziții financiare

(1)   Măsurile la nivel comunitar prevăzute în partea I din anexă pot fi subvenționate în proporție de până la 80 % sau pe bază de contracte de achiziții publice finanțate de la bugetul general al Uniunii Europene.

(2)   Măsurile locale, regionale sau naționale prevăzute la punctul 6 din partea II a anexei pot fi cofinanțate de la bugetul general al Uniunii Europene, în proporție de maximum 50 % din costurile consolidate totale ale acțiunilor puse în aplicare la nivel local, regional sau național și în conformitate cu procedura prevăzută în partea II a anexei.

Articolul 9

Procedura de depunere și de selecție a cererilor

(1)   Deciziile cu privire la finanțarea măsurilor prevăzute la articolul 8 alineatul (1) sunt adoptate de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

(2)   Cererile de asistență financiară în temeiul măsurilor prevăzute la articolul 8 alineatul (2) sunt înaintate Comisiei de către organismele naționale de executare, în conformitate cu procedura prevăzută în partea II a anexei.

Articolul 10

Coerența și complementaritatea

Comisia și statele membre se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt uniforme în raport cu alte acțiuni și inițiative comunitare, naționale și regionale.

Ele se asigură că Anul European completează pe deplin alte inițiative și resurse comunitare, naționale și regionale existente, atunci când acestea pot contribui la îndeplinirea obiectivelor Anului European.

Articolul 11

Participarea statelor care nu sunt membre

Participarea la Anul European este deschisă:

(a)

țărilor cu care Uniunea Europeană a semnat un tratat de aderare;

(b)

țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale, cu condițiile și modalitățile generale de participare a acestor țări la programele comunitare stabilite prin acordul cadru și prin deciziile consiliilor de asociere;

(b)

statelor AELS participante la Acordul SEE, în conformitate cu dispozițiile acordului respectiv;

(d)

țărilor din Balcanii Occidentali, în conformitate cu modalitățile care urmează a fi stabilite cu aceste țări, în temeiul acordurilor cadru privind principiile generale ale participării lor la programele comunitare;

(e)

țărilor partenere ale politicii europene de vecinătate (PEV), în conformitate cu principiile generale, cu condițiile și modalitățile generale de participare a acestor țări la programele comunitare stabilite în documentul privind strategia din mai 2004 și în planurile de acțiune națională. Orice sprijin financiar comunitar pentru acțiunile din țările partenere PEV este reglementat în acest context prin instrumentul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu prioritățile și procedurile stabilite în cadrul cooperării generale cu aceste țări.

Articolul 12

Bugetul

Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute de prezenta decizie pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2007 este de 15 000 000 EUR, din care 6 000 000 EUR pentru perioada de până la 31 decembrie 2006. Pentru perioada de după 31 decembrie 2006, suma este menționată cu titlu informativ, urmând a fi confirmată, pentru această fază, în cazul în care se constată că este uniformă cu cadrul financiar multianual în vigoare pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2007.

Articolul 13

Cooperarea internațională

În cadrul Anului European, Comisia poate coopera cu organizațiile internaționale interesate, în special cu Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite.

Articolul 14

Monitorizarea și evaluarea

Până la 31 decembrie 2008, Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, cu privire la punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a acțiunilor prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasburg, 17 mai 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  JO C 65, 17.3.2006, p. 70.

(2)  Avizul din 16 noiembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 28 aprilie 2006.

(4)  JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

(5)  JO L 303, 2.12.2000, p. 16.

(6)  JO L 373, 21.12.2004, p. 37.

(7)  JO C 45 E, 23.2.2006, p. 129.

(8)  JO C 172, 18.6.1999, p. 1. Acordul interinstituțional astfel cum a fost modificat prin Decizia 2003/429/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2003 privind adaptarea perspectivelor financiare în vederea extinderii (JO L 147, 14.6.2003, p. 25).

(9)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXĂ

Detalii privind acțiunile prevăzute la articolul 3

I.   Acțiuni la nivel comunitar

1.   Reuniuni și manifestări

(a)

organizarea de reuniuni la nivel comunitar;

(b)

organizarea de manifestări pentru sensibilizare în privința obiectivelor Anului European, inclusiv conferințe de deschidere și închidere a Anului European, cu acordarea unui sprijin statului membru care deține președinția Consiliului în perioada respectivă și cu organizarea primei „Reuniuni anuale la nivel înalt pentru Egalitate”.

2.   Campanii de informare și de promovare implicând:

(a)

crearea unei embleme, accesibile și disponibile în diverse formate, și a unor slogane pentru Anul European, care vor fi utilizate în toate acțiunile legate de Anul European;

(b)

o campanie de informare la nivel comunitar;

(c)

măsuri adecvate pentru a face cunoscute rezultatele și pentru a evidenția rezultatele acțiunilor și inițiativelor comunitare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Anului European;

(d)

organizarea de concursuri europene care să evidențieze realizările și experiențele pe teme legate de Anul European.

3.   Alte acțiuni

Sondaje și studii la nivel comunitar, inclusiv o serie de întrebări destinate evaluării impactului Anului European, care trebuie să fie incluse într-un sondaj Eurobarometru, precum și un raport de evaluare a eficienței și impactului Anului European.

4.   Finanțarea poate fi sub forma:

achiziției directe de bunuri și servicii, în special în domeniul comunicațiilor, prin intermediul cererilor de ofertă deschise și/sau restrânse;

achiziției directe de servicii de consultanță, prin intermediul cererilor de ofertă deschise și/sau restrânse;

subvențiilor alocate pentru a acoperi cheltuielile cu manifestările speciale organizate la nivel european pentru a atrage atenția și a crește interesul pentru Anul European; o astfel de finanțare nu poate să depășească 80 % din cheltuielile totale angajate de beneficiar.

Comisia poate recurge la asistența tehnică și/sau administrativă, în interesul reciproc al Comisiei și al statelor membre, de exemplu pentru finanțarea unei expertize externe pe o temă dată.

II.   Acțiuni la nivel național

1.   Acțiunile la nivel local, regional sau național pot îndeplini condițiile pentru a beneficia de o finanțare de la bugetul general al Uniunii Europene, în proporție de maximum 50 % din costurile totale pe stat membru.

2.   După adoptarea prezentei decizii, Comisia va lansa o cerere de ofertă restrânsă la organismele naționale de executare.

3.   Fiecare organism național de executare va depune o singură cerere pentru finanțare comunitară, ca răspuns la cererea de ofertă. Această cerere de subvenționare va descrie strategia națională și prioritățile pentru Anul European, acțiunile propuse pentru finanțare în statul membru în cauză, precum și organizațiile responsabile pentru punerea în aplicare a fiecărei acțiuni individuale. Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale acțiunilor propuse, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Costurile eligibile pot cuprinde cheltuielile de personal și alte cheltuieli administrative suportate de organismul național de executare.

4.   Strategia națională și prioritățile pentru Anul European vor fi stabilite în conformitate cu obiectivele generale definite la articolul 2 și vor urmări asigurarea unui tratament echilibrat al tuturor motivelor de discriminare prevăzute la același articol.

5.   Comisia va evalua și, după caz, va solicita modificarea cererilor de finanțare comunitară depuse de organismele naționale de executare, care sunt responsabile pentru coordonarea și monitorizarea punerii în aplicare a diverselor acțiuni naționale.

6.   Acțiunile la nivel local, regional sau național pot include:

(a)

reuniuni și manifestări în legătură cu obiectivele Anului European, inclusiv o manifestare de deschidere a Anului European;

(b)

campanii de informare și de educare și măsuri pentru difuzarea principiilor și valorilor fundamentale celebrate de Anul European la nivel național, inclusiv atribuirea de premii și organizarea de concursuri;

(c)

sondaje și studii, altele decât cele menționate în partea I punctul 3.

III.   Acțiuni pentru care nu sunt disponibile ajutoare financiare de la bugetul general al Uniunii Europene

Comunitatea oferă sprijin moral, inclusiv autorizarea scrisă pentru a utiliza emblema și alte materiale asociate Anului European, pentru inițiative ale organizațiilor publice sau private, în măsura în care aceste organizații pot demonstra, pentru satisfacția Comisiei, că inițiativele în cauză sunt în curs sau se vor derula pe parcursul Anului European și pot contribui semnificativ la realizarea unuia sau mai multor obiective ale Anului European.