03/Volumul 76

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

210


32006D0750


L 302/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 31 octombrie 2006

de modificare a Deciziei 2005/359/CE în ceea ce privește porturile de debarcare a trunchiurilor de stejar (Quercus L.) cu scoarță, originare din Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2006) 5142]

(2006/750/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2000/29/CE, trunchiurile de stejar (Quercus L.) cu scoarță originare din Statele Unite ale Americii nu pot fi introduse, în principiu, în Comunitate, ținând seama de riscul introducerii de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, care provoacă uscarea stejarului.

(2)

Decizia 2005/359/CE a Comisiei din 29 aprilie 2005 de stabilire a unei derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește trunchiurile de stejar (Quercus L.) cu scoarță, originare din Statele Unite ale Americii (2) autorizează importul de astfel de trunchiuri în anumite condiții.

(3)

Articolul 3 alineatul (1) din Decizia 2005/359/CE prevede că descărcarea poate avea loc doar în porturile enumerate în anexa II la decizia menționată anterior. Este necesar să se adauge porturile Riga și Koper la lista porturilor menționate la anexa II, în conformitate cu cererile formulate de Letonia și, respectiv, de Slovenia și să se elimine din această listă portul Lauterborg, în conformitate cu cererea formulată de Franța, în urma consultării cu alte state membre, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din decizia menționată anterior.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2005/359/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/35/CE a Comisiei (JO L 88, 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 114, 4.5.2005, p. 14.


ANEXĂ

„ANEXA II

PORTURI DE DEBARCARE

1.

Amsterdam

2.

Antwerp

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Copenhaga

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisabona

16.

Marsilia

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Riga

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Veneția

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge”