14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

133


32006D0595


L 243/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 4 august 2006

de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013

[notificată cu numărul C(2006) 3475]

(2006/595/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (1), în special articolul 5 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că obiectivul de convergență urmărește accelerarea convergenței statelor membre și a regiunilor mai puțin dezvoltate.

(2)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile eligibile pentru finanțarea din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență sunt regiunile care corespund nivelului 2 din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 2) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2), al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat în parități ale puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002, este mai mic de 75 % din PIB mediu al UE-25 pentru aceeași perioadă de referință.

(3)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile de nivel NUTS 2 care ar fi fost eligibile în temeiul obiectivului de convergență, în temeiul articolului 5 alineatul (1) din respectivul regulament, în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 75 % din PIB mediu al UE-15, dar care își pierd eligibilitatea deoarece nivelul nominal de PIB pe cap de locuitor va depăși 75 % din PIB mediu al UE-25, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), sunt, de asemenea, eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență.

(4)

Prin urmare, trebuie stabilite listele de regiuni eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regiunile eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență sunt cele prevăzute la anexa I.

Articolul 2

Regiunile eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență, pe o bază tranzitorie și specifică, prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt cele prevăzute la anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2006.

Pentru Comisie

Danuta HÜBNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.


ANEXA I

Lista regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


ANEXA II

Lista regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile pe o bază tranzitorie și specifică pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

BE32

Province of Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands