10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

183


32006D0495


L 195/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 iulie 2006

în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007

(2006/495/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 122 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere raportul Comisiei (1),

având în vedere raportul Băncii Centrale Europene (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

având în vedere discuțiile purtate în cadrul Consiliului, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern,

întrucât:

(1)

A treia etapă a Uniunii Economice și Monetare (UEM) a început la 1 ianuarie 1999. Consiliul, reunit la Bruxelles la 3 mai 1998, la nivel de șefi de stat sau de guvern, a decis că Belgia, Germania, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia și Finlanda îndeplinesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice la 1 ianuarie 1999 (4).

(2)

La 19 iunie 2000, Consiliul a decis că Grecia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice la 1 ianuarie 2001 (5).

(3)

În conformitate cu alineatul (1) din Protocolul privind anumite dispoziții cu privire la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord anexat la tratat, Regatul Unit a notificat Consiliului că nu intenționează să treacă la a treia etapă a UEM la 1 ianuarie 1999. Notificarea respectivă nu a fost modificată. În conformitate cu alineatul (1) din Protocolul privind anumite dispoziții cu privire la Danemarca anexat la tratat și cu decizia luată de șefii de stat sau de guvern reuniți la Edinburgh în decembrie 1992, Danemarca a notificat Consiliului că nu va participa la a treia etapă a UEM. Danemarca nu a solicitat inițierea procedurii menționate la articolul 122 alineatul (2) din tratat.

(4)

În temeiul Deciziei 98/317/CE, Suedia beneficiază de o derogare în sensul articolului 122 din tratat. În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003 (6), Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia fac obiectul unei derogări în sensul articolului 122 din tratat.

(5)

Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înființată la 1 ianuarie 1998. Sistemul Monetar European a fost înlocuit de un mecanism de schimb valutar asupra instituirii căruia s-a convenit printr-o rezoluție a Consiliului European din 16 iunie 1997 privind instituirea unui mecanism de schimb valutar în a treia etapă a uniunii economice și monetare (7). Procedurile aferente mecanismului de schimb valutar din a treia etapă a uniunii economice și monetare (ERM II) au fost stabilite prin Acordul din 1 septembrie 1998 încheiat între BCE și băncile centrale naționale din statele membre din afara zonei euro cu privire la modalitățile de funcționare ale mecanismului de schimb valutar din a treia etapă a uniunii economice și monetare (8).

(6)

Articolul 122 alineatul (2) din tratat stabilește procedurile de abrogare a derogării de care beneficiază statele membre în cauză. În conformitate cu articolul menționat, cel puțin la fiecare doi ani sau la cererea unui stat membru care face obiectul unei derogări, Comisia și BCE prezintă Consiliului un raport în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 121 alineatul (1) din tratat. La 2 martie 2006, Slovenia a depus o cerere oficială pentru evaluarea convergenței.

(7)

Legislațiile interne ale statelor membre, inclusiv statutele băncilor centrale naționale trebuie să fie adaptate în consecință pentru a asigura compatibilitatea cu articolele 108 și 109 din tratat și cu statutul Sistemului European al Băncilor Centrale, denumit în continuare „statutul SEBC”. Rapoartele Comisiei și al BCE prezintă o evaluare detaliată a compatibilității legislației din Slovenia cu articolele 108 și 109 din tratat și cu statutul SEBC.

(8)

În conformitate cu articolul 1 din Protocolul privind criteriile de convergență menționate la articolul 121 din tratat, criteriul de stabilitate a prețurilor menționat la articolul 121 alineatul (1) prima liniuță din tratat înseamnă că un stat membru dispune de un grad de stabilitate durabilă a prețurilor și de o rată medie a inflației, măsurată în cursul unei perioade de un an înainte de examinare, care nu depășește cu mai mult de 1,5 puncte procentuale rata inflației din primele trei state cu cele mai bune niveluri ale stabilității prețurilor. În sensul criteriului de stabilitate a prețurilor, inflația se măsoară prin indici armonizați ai prețurilor de consum, definiți de Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (9). Pentru a evalua criteriul de stabilitate a prețurilor, inflația din statele membre a fost măsurată prin intermediul variației procentuale a mediei aritmetice a indicilor înregistrați pentru 12 luni în raport cu media aritmetică a indicilor înregistrați pentru 12 luni precedente. În perioada de un an care s-a încheiat în martie 2006, primele trei state membre cu cele mai bune niveluri ale stabilității prețurilor au fost Suedia, Finlanda și Polonia, unde s-au înregistrat rate ale inflației de 0,9 %, 1,0 % și respectiv 1,5 %. În rapoartele Comisiei și ale BCE a fost considerată ca valoare de referință valoarea calculată ca medie aritmetică simplă a ratelor inflației înregistrate în primele trei state membre cu cele mai bune niveluri ale stabilității prețurilor plus 1,5 puncte procentuale. Astfel calculată, valoarea de referință pentru perioada de un an care s-a încheiat în martie 2006 a fost de 2,6 %.

(9)

În conformitate cu articolul 2 din Protocolul privind criteriile de convergență, criteriul situației finanțelor publice menționat la articolul 121 alineatul (1) a doua liniuță din tratat înseamnă că, la momentul examinării, statul membru în cauză nu face obiectul unei decizii a Consiliului în temeiul articolului 104 alineatul (6) din tratat privind existența unui deficit excesiv în respectivul stat membru.

(10)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind criteriile de convergență, criteriul de participare la mecanismul de schimb valutar menționat la articolul 121 alineatul (1) a treia liniuță din tratat înseamnă că un stat membru a respectat marjele normale de fluctuație stabilite pentru mecanismul de schimb valutar (ERM) al Sistemului Monetar European fără să înregistreze tensiuni grave cel puțin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinării. În special, statul membru nu trebuie să fi devalorizat din proprie inițiativă rata de schimb centrală bilaterală a monedei sale față de moneda unui alt stat membru în aceeași perioadă. De la 1 ianuarie 1999, ERM II asigură cadrul de evaluare a îndeplinirii criteriului cursului de schimb. În evaluarea inclusă în rapoartele lor privind îndeplinirea acestui criteriu, Comisia și BCE au examinat perioada de doi ani care s-a încheiat în aprilie 2006.

(11)

În conformitate cu articolul 4 din Protocolul privind criteriile de convergență, criteriul de convergență a ratelor dobânzilor menționat la articolul 121 alineatul (1) a patra liniuță din tratat înseamnă că, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, un stat membru a avut o rată a dobânzii nominală medie pe termen lung care nu a depășit-o cu mai mult de 2 puncte procentuale pe cea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilității prețurilor. În sensul criteriului de convergență a ratelor dobânzilor, ratele dobânzilor comparabile sunt calculate pentru obligațiunile guvernamentale de referință pe zece ani. Pentru evaluarea criteriului în cauză, în rapoartele Comisiei și al BCE a fost considerată ca valoare de referință valoarea calculată ca medie aritmetică simplă a ratelor dobânzii nominale medii pe termen lung înregistrate în primele trei state membre cu cele mai bune niveluri ale stabilității prețurilor, plus două puncte procentuale. Astfel calculată, valoarea de referință pentru perioada de un an care s-a încheiat în martie 2006 a fost de 5,9 %.

(12)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind criteriile de convergență, datele statistice utilizate în evaluarea curentă a îndeplinirii criteriilor de convergență sunt furnizate de Comisie. Comisia a furnizat datele necesare pentru pregătirea prezentei decizii. Datele bugetare au fost comunicate de Comisie pe baza rapoartelor depuse de statele membre la 1 aprilie 2006 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată la Tratatul de instituire a Uniunii Europene (10).

(13)

Pe baza rapoartelor prezentate de Comisie și de BCE cu privire la progresele înregistrate de Slovenia în îndeplinirea obligațiilor sale privind realizarea uniunii economice și monetare, Comisia formulează următoarele concluzii:

 

Legislația internă a Sloveniei, inclusiv statutul băncii centrale naționale, este compatibilă cu articolele 108 și 109 din tratat și cu statutul SEBC.

 

În ceea ce privește îndeplinirea de către Slovenia a criteriilor de convergență menționate la cele patru liniuțe de la articolul 121 alineatul (1) din tratat:

rata medie a inflației din Slovenia în anul care s-a încheiat în martie 2006 a fost de 2,3 %, valoare mai mică decât valoarea de referință și care este probabil să se mențină la acest nivel în perioada următoare;

Slovenia nu face obiectul unei decizii a Consiliului privind existența unui deficit public excesiv;

Slovenia a participat la ERM II din 28 iunie 2004; în cursul perioadei de doi ani care s-a încheiat în aprilie 2006, tolarul sloven (SIT) nu a înregistrat tensiuni grave, iar Slovenia nu a devalorizat, din proprie inițiativă, rata de schimb centrală bilaterală a SIT față de euro;

în anul care s-a încheiat în martie 2006, rata dobânzii pe termen lung în Slovenia a fost, în medie, de 3,8 %, valoare mai mică decât valoarea de referință.

 

Slovenia a atins un grad înalt de convergență durabilă având în vedere criteriile menționate.

 

În consecință, Slovenia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice.

(14)

În conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide care dintre statele membre ce fac obiectul unei derogări îndeplinesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice și abrogă derogările de care beneficiază statele membre în cauză,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Slovenia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice. Derogarea acordată Sloveniei, menționată la articolul 4 din Actul de aderare din 2003, se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. HEINÄLUOMA


(1)  Raport adoptat la 16 mai 2006.

(2)  Raport adoptat la 15 mai 2006.

(3)  Aviz emis la 15 iunie 2006 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(4)  Decizia 98/317/CE a Consiliului din 3 mai 1998 în conformitate cu articolul 121 alineatul (4)* din Tratat (JO L 139, 11.5.1998, p. 30).

*NOTĂ: Titlul Deciziei 98/317/CE a fost modificat pentru a ține seama de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în conformitate cu articolul 12 din Tratatul de la Amsterdam; trimiterea originală era la articolul 109j alineatul (4) din tratat.

(5)  Decizia 2000/427/CE a Consiliului din 19 iunie 2000 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Grecia a monedei unice la 1 ianuarie 2001 (JO L 167, 7.7.2000, p. 19).

(6)  JO L 236, 23.9.2003, p. 33.

(7)  JO C 236, 2.8.1997, p. 5.

(8)  JO C 345, 13.11.1998, p. 6. Acord astfel cum a fost modificat prin acordul din 14 septembrie 2000 (JO C 362, 16.12.2000, p. 11).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 257, 27.10.1995, p. 1). Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2103/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 1).