03/Volumul 73

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

230


32006D0464


L 183/29

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 27 iunie 2006

privind unele măsuri provizorii de urgență destinate evitării introducerii și răspândirii în Comunitate a organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[notificată cu numărul C(2006) 2881]

(2006/464/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a treia teză,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2000/29/CE, în cazul în care un stat membru estimează că există pericol de introducere sau de răspândire pe teritoriul său a unui organism dăunător neconsemnat în anexa I sau în anexa II la directiva menționată anterior, acesta poate lua în mod provizoriu toate măsurile suplimentare necesare pentru a se proteja împotriva acestui pericol.

(2)

Din cauza prezenței organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu în China, în Coreea, în Japonia, în Statele Unite și într-o zonă limitată din Comunitate, Franța a informat, la 14 martie 2005, celelalte state membre și Comisia asupra măsurilor pe care aceasta le-a adoptat la 16 februarie 2005, în vederea protejării teritoriului său împotriva pericolului de introducere a acestui organism.

(3)

La 29 iunie 2005, Slovenia a informat statele membre și Comisia asupra măsurilor suplimentare pe care aceasta a trebuit să le adopte la 24 iunie 2005, ca urmare a apariției pe teritoriul său a organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, pentru a evita noi apariții, precum și propagarea organismului menționat anterior.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nu figurează în anexele I și II la Directiva 2000/29/CE. Cu toate acestea, o evaluare a riscului sanitar bazată pe informații științifice restrânse disponibile a demonstrat că acest organism ar putea fi una dintre cele mai distrugătoare insecte pentru castan (Castanea Mill.), capabilă să reducă în mod semnificativ producția și calitatea castanelor, chiar să distrugă copacii. Castanii sunt adesea plantați pe pământuri marginale, în zone de deal sau de munte. Pagubele cauzate de răspândirea acestei insecte ar putea încetini considerabil producția, în aceste zone, de castane destinate consumului uman, cauzând astfel o degradare economică și ecologică.

(5)

Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri provizorii împotriva introducerii și răspândirii acestui organism dăunător în Comunitate.

(6)

Este necesar ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să se aplice introducerii și răspândirii organismului menționat anterior, producției și transferului plantelor de Castanea în cadrul Comunității, măsurilor de combatere a acestui organism și unei anchete privind prezența sau absența continuă a acestui organism dăunător în statele membre.

(7)

Este necesar ca rezultatele măsurilor să facă obiectul unor evaluări periodice în 2006, 2007 și 2008, în special pe baza informațiilor care trebuie furnizate de statele membre. Se vor preconiza eventual alte măsuri, în conformitate cu rezultatele acestei evaluări.

(8)

Este necesar ca statele membre să-și adapteze legislația, după caz, în scopul de a se pune în conformitate cu prezenta decizie.

(9)

Rezultatele măsurilor adoptate vor fi revizuite începând din prezent până la 1 februarie 2008.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiție

În sensul prezentei decizii, prin „plante” se înțelege plantele sau părți din plante din specia Castanea Mill., destinate plantării, altele decât fructele și semințele.

Articolul 2

Măsuri de combatere a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Este necesar să se interzică introducerea și răspândirea în Comunitate a organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, denumit în continuare „organism”.

Articolul 3

Importul de plante

Introducerea de plante în Comunitate se autorizează numai în cazul în care:

(a)

acestea respectă măsurile prevăzute la punctul 1 din anexa I și

(b)

acestea fac obiectul, în momentul introducerii lor în Comunitate, unei inspecții care vizează detectarea prezenței organismului, în conformitate cu articolul 13a alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE și au fost declarate indemne.

Articolul 4

Circulația plantelor în Comunitate

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 5 alineatul (3) litera (a) și părții II din anexa II, plantele originare din Comunitate sau importate în Comunitate în conformitate cu articolul 3 din prezenta decizie pot fi transferate în afara locului lor de producție din Comunitate, inclusiv, după caz, din magazinele de grădinărit, numai în cazul în care respectă normele prevăzute la punctul 2 din anexa I.

Articolul 5

Anchete și notificări

(1)   Statele membre recurg anual la anchete oficiale care vizează detectarea prezenței organismului sau găsirea de dovezi ale contaminării cu organismul pe teritoriul lor.

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2000/29/CE, rezultatele anchetelor sunt notificate Comisiei și celorlalte state membre anual, până la 31 decembrie.

(2)   Orice suspiciune sau prezență dovedită a organismului trebuie notificată de îndată organismelor competente oficiale.

(3)

(a)

Statele membre pot solicita ca circulația plantelor către sau pe teritoriul lor să intre sub incidența unui sistem de trasabilitate, care poate include o obligație de declarație de circulație dată autorităților oficiale competente de către persoana responsabilă cu aceasta.

(b)

Statele membre pot impune persoanelor responsabile cu plantarea o obligație de declarație de plantare dată autorităților oficiale competente.

Articolul 6

Stabilire de zone delimitate

În cazul în care rezultatele anchetelor menționate la articolul 5 alineatul (1) sau notificarea menționată la articolul 5 alineatul (2) confirmă prezența organismului într-o zonă sau în cazul în care prezența sa se stabilește cu alte mijloace, statele membre stabilesc zone delimitate și iau măsurile oficiale prevăzute la punctele I și, respectiv, II din anexa II.

Articolul 7

Conformitate

După caz, statele membre modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se apăra împotriva introducerii și împotriva răspândirii organismului, astfel încât să pună aceste măsuri în conformitate cu prezenta decizie și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 8

Revizuire

Prezenta decizie se revizuiește până la 1 februarie 2008.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/35/CE a Comisiei (JO L 88, 25.3.2006, p. 9).


ANEXA I

MĂSURI PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 3 ȘI 4 DIN PREZENTA DECIZIE

1.   Măsuri (certificate)

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (3) litera (a) din prezenta decizie și fără a aduce atingere părții A punctul 2 din anexa III și părții A capitolul I punctele 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 și 40 din anexa IV la Directiva 2000/29/CE, plantele originare din țări terțe trebuie însoțite de certificatul menționat la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, care atestă, la rubrica „Declarație suplimentară”:

(a)

că plantele au fost cultivate în permanență în locuri de producție situate în țări indemne de organism sau

(b)

că plantele au fost cultivate în permanență în locuri de producție situate într-o zonă protejată, zonă stabilită de serviciul fitosanitar național competent al țării de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare și care conține, la rubrica „loc de origine”, numele zonei protejate.

2.   Condiții privind circulația

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (3) litera (a) și părții II din anexa II la prezenta decizie și fără a aduce atingere părții A capitolul II punctul 7 din anexa IV la Directiva 2000/29/CE și părții A capitolul I punctul 2.1 din anexa V la Directiva 2000/29/CE, toate plantele, fie că sunt originare din Comunitate, fie că au fost importate în Comunitate, în conformitate cu articolul 3 din prezenta decizie, pot fi transferate în afara locului lor de producție într-un stat membru, inclusiv, după caz, din magazinele de grădinărit, numai în cazul în care sunt însoțite de un pașaport întocmit și eliberat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/105/CEE a Comisiei (1) și dacă:

(a)

plantele originare din locul de producție menționat au fost cultivate în permanență sau după introducerea lor în Comunitate într-un loc de producție situat într-un stat membru în care organismul este inexistent sau

(b)

plantele originare din locul de producție menționat au fost cultivate în permanență sau după introducerea lor în Comunitate într-un loc de producție situat într-o zonă protejată, zonă stabilită de serviciul național competent într-un stat membru, în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare.


(1)  JO L 4, 8.1.1993, p. 22. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/17/CE (JO L 57, 3.3.2005, p. 23).


ANEXA II

MĂSURI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 6 DIN PREZENTA DECIZIE

I.   Stabilire de zone delimitate

1.

Zonele delimitate menționate la articolul 6 se compun din următoarele părți:

(a)

o zonă contaminată, în care s-a confirmat prezența organismului, reunind toate plantele care prezintă simptome cauzate de organism și, după caz, toate plantele aparținând aceluiași lot în momentul plantării;

(b)

o zonă focală la o distanță de cel puțin 5 km de zona contaminată și

(c)

o zonă tampon la o distanță de cel puțin 10 km de zona focală.

În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt din punct de vedere geografic apropiate unele de altele, este necesar să se delimiteze o zonă mai vastă, care include zonele delimitate în cauză și zonele care le separă.

2.

Delimitarea exactă a zonelor menționate la punctul 1 se bazează pe baze științifice solide, pe biologia organismului, pe nivelul de contaminare, pe anotimpul anului și pe modul de repartizare specific al plantelor în statul membru în cauză.

3.

În cazul în care se confirmă prezența organismului în afara zonei contaminate, delimitarea zonelor se modifică în consecință.

4.

În cazul în care, pe baza anchetelor anuale menționate la articolul 5 alineatul (1), nu se detectează prezența organismului în nici una dintre zonele delimitate timp de trei ani, aceste zone încetează să existe, iar măsurile prevăzute în partea II din prezenta anexă nu mai sunt necesare.

5.

Statele membre informează de îndată celelalte state membre și Comisia despre situația geografică a zonelor menționate la punctul 1 și furnizează hărți la scară adaptată. Acestea precizează, de asemenea, natura măsurilor luate în vederea eradicării sau împiedicării răspândirii organismului.

II.   Măsuri luate în zonele delimitate

Măsurile oficiale menționate la articolul 6, care urmează să fie luate în zonele delimitate, cuprind cel puțin:

interdicția oricărei circulații a plantelor în exteriorul sau interiorul zonelor delimitate;

în cazul în care s-a confirmat prezența organismului pe plantele dintr-un loc de producție, măsuri adecvate în vederea eradicării organismului dăunător, dintre care cel puțin distrugerea plantelor contaminate, a tuturor plantelor care prezintă simptome cauzate de organism și, după caz, a tuturor plantelor care au făcut parte din același lot în momentul plantării, precum și o supraveghere a prezenței organismului prin controale corespunzătoare pe durata perioadei de posibilă prezență a galei locuite de organism.