02/Volumul 19

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

17


32005R1946


L 312/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1946/2005 AL CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 privind introducerea de măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2007/2000 (1) expiră la 31 decembrie 2005.

(2)

Deoarece nu s-au încheiat încă acorduri de stabilizare și de asociere cu toate țările din Balcanii occidentali, termenul de valabilitate a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 trebuie prelungit.

(3)

Continuarea deschiderii piețelor ar trebui să contribuie la procesul de stabilizare politică și economică a regiunii, fără a produce efecte negative pentru Comunitate. Prin urmare, aceste preferințe ar trebui să se aplice pentru o nouă perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2006 și 31 decembrie 2010.

(4)

Republica Federală Iugoslavă adoptă la 4 februarie 2003 o cartă constituțională care înlocuiește numele statului menționat anterior cu cel de „Serbia și Muntenegru” și care stabilește repartizarea competențelor între uniunea statală și cele două republici care o alcătuiesc.

(5)

Măsurile comerciale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2007/2000 ar trebui, de asemenea, să țină seama de faptul că Republica Muntenegru, Republica Serbia și Kosovo, astfel cum este definit prin Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (1999), constituie fiecare un teritoriu vamal distinct.

(6)

Comunitatea a încheiat un acord privind comerțul cu produse textile cu Republica Serbia (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2007/2000 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatele (1) și (2), termenii „și din Serbia și Muntenegru, inclusiv Kosovo” se înlocuiesc cu termenii „și din teritoriile vamale ale Muntenegrului, Serbiei sau Kosovo”.

2.

La articolul 3 alineatele (1) și (2), termenii „din Republica Federală Iugoslavia” se înlocuiesc cu termenii „din teritoriile vamale ale Muntenegrului sau Kosovo”.

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (d), termenii „din Republica Federală Iugoslavia, inclusiv Kosovo” se înlocuiesc cu termenii „din teritoriile vamale ale Muntenegrului, Serbiei sau Kosovo”.

(b)

la alineatul (4) teza introductivă și litera (c), termenii „din Serbia și Muntenegru, inclusiv Kosovo” se înlocuiesc cu termenii „din teritoriile vamale ale Muntenegrului, Serbiei sau Kosovo”.

4.

La articolul 17, data de „31 decembrie 2005” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2010”.

5.

La anexa I în coloana „Beneficiari”, toate trimiterile la termenii „Republica Federală Iugoslavia, inclusiv Kosovo” se înlocuiesc cu trimiterile la termenii „teritoriile vamale ale Muntenegrului, Serbiei sau Kosovo”;

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

T. JOWELL


(1)  JO L 240, 23.9.2000, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1282/2005 al Comisiei (JO L 203, 4.8.2005, p. 6).

(2)  JO L 90, 8.4.2005, p. 36.