05/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

244


32005R1111


L 184/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL NR. 1111/2005 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2005

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (2) cuprinde dispoziții referitoare la organizarea fundației și, în special, a consiliului de administrație. Aceste dispoziții au fost modificate de mai multe ori, după fiecare aderare a unui nou stat membru, pentru a putea adăuga noi membri în consiliul de administrație.

(2)

Evaluarea externă a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, denumită în continuare „fundația”, realizată în 2001, subliniază necesitatea adaptării dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 în scopul păstrării eficienței fundației și a structurilor sale de gestiune, revizuind în special dispozițiile privind comitetul de experți.

(3)

Parlamentul European a invitat Comisia să reexamineze compunerea și metodele de lucru ale consiliilor de administrație ale agențiilor și să prezinte propunerile corespunzătoare.

(4)

Un aviz comun privind conducerea și funcționarea viitoarelor consilii de administrație ale fundației, ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă și ale Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale a fost transmis Comisiei de către consiliile de administrație respective.

(5)

Conducerea tripartită a fundației, a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă și a Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale, asigurată de reprezentanți ai guvernelor naționale, de reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și de reprezentanți ai organizațiilor angajatorilor este esențială pentru buna funcționare a acestor organisme.

(6)

Participarea partenerilor sociali la conducerea acestor trei organisme comunitare creează o particularitate care le obligă pe acestea din urmă să funcționeze după norme comune.

(7)

Existența, în cadrul consiliului de administrație tripartit, a trei grupuri formate din reprezentanți ai guvernelor, ai angajatorilor și ai lucrătorilor, precum și desemnarea unui coordonator pentru grupul angajatorilor și pentru acela al lucrătorilor s-au dovedit esențiale. Acest mecanism trebuie, prin urmare, să fie oficializat ca atare și la grupul reprezentanților guvernelor.

(8)

Menținerea reprezentării tripartite a fiecărui stat membru garantează participarea tuturor actorilor principali și luarea în considerare a diversității intereselor și abordărilor care caracterizează problemele sociale.

(9)

Este necesar să se anticipeze consecințele practice pe care le va avea viitoarea extindere a Uniunii Europene pentru fundație. Compunerea și funcționarea consiliului de administrație al acesteia trebuie adaptate pentru a se ține seama de aderarea noilor state membre.

(10)

Este necesară consolidarea biroului prevăzut de regulamentul de procedură al Consiliului de administrație, pentru a se asigura continuitatea funcționării fundației și eficiența procesului decizional; compunerea biroului trebuie să reflecte în continuare structura tripartită a consiliului de administrație.

(11)

În conformitate cu articolul 3 din tratat, Comunitatea trebuie să încerce, prin toate activitățile sale, să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei. Este, prin urmare, necesar să se prevadă o dispoziție care să încurajeze o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în cadrul consiliului de administrație.

(12)

Consiliul de administrație ar trebui să aibă posibilitatea garantării unei contribuții formale a experților independenți pentru o durată limitată în conformitate cu nevoile specifice legate de punerea în aplicare a programului de lucru.

(13)

Este necesar ca personalul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, singura agenție comunitară cu statut propriu, să fie tratat în același mod ca și ceilalți agenți angajați prin contract de către Comunități și să i se acorde aceleași avantaje care decurg din statutul reformat, prin respectarea drepturilor dobândite, în special în ceea ce privește cariera și dreptul la pensie.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Tratatul nu prevede competențe, cu excepția celor prevăzute la articolul 308, pentru adoptarea prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fundația cooperează cât mai strâns cu instituțiile, fundațiile și organismele specializate existente în statele membre și la nivel internațional. Fundația asigură în special o cooperare corespunzătoare cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, fără a aduce atingere propriilor sale obiective”.

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Structura de conducere și de gestiune a fundației cuprinde:

(a)

consiliul de conducere;

(b)

biroul;

(c)

directorul și directorul adjunct.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Consiliul de conducere este format:

(a)

pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă guvernul;

(b)

pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile de angajatori;

(c)

pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile lucrătorilor;

(d)

din trei membri care reprezintă Comisia.

(2)   Membrii prevăzuți la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu, câte unul pentru fiecare stat membru și pentru fiecare din categoriile menționate anterior. În același timp, Consiliul numește, în aceleași condiții ca și în cazul unui membru titular, un membru supleant care să participe la reuniunile Consiliului de conducere numai în absența unui membru titular.

Comisia îi numește pe membrii titulari și supleanți care o reprezintă, ținând seama de o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor.

Statele membre, organizațiile angajatorilor și organizațiile lucrătorilor prezintă listele cu candidați încercând să asigure o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în cadrul consiliului de conducere.

Lista membrilor Consiliului de conducere este publicată de către Consiliu în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de către fundație pe site-ul internet al acesteia.

(3)   Durata mandatului membrilor consiliului de conducere este de trei ani. Acesta poate fi reînnoit.

La expirarea mandatului sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

(4)   Consiliul de conducere alege un președinte și trei vicepreședinți, dintre care unul în cadrul fiecăruia din cele trei grupuri prevăzute la alineatul (7) și unul din reprezentanții Comisiei, pentru o perioadă de un an care poate fi prelungită.

(5)   Președinția convoacă consiliul de conducere o dată pe an. Președinția convoacă reuniuni suplimentare ale consiliului de conducere la cererea a cel puțin o treime din membrii săi.

(6)   Deciziile consiliului de conducere se adoptă cu majoritatea absolută a membrilor acestuia.

(7)   Reprezentanții guvernelor, ai organizațiilor angajatorilor și ai organizațiilor lucrătorilor formează trei grupuri distincte în cadrul consiliului de conducere. Fiecare grup alege un coordonator care va participa la reuniunile consiliului de conducere. Coordonatorii grupurilor angajatorilor și lucrătorilor își reprezintă propriile organizații la nivel european. Coordonatorii care nu au fost numiți membri ai consiliului de conducere în sensul alineatului (1) participă, fără drept de vot deliberativ, la reuniunile consiliului de conducere.

(8)   Consiliul de conducere stabilește un birou compus din unsprezece membri. Acest birou este format din președintele și cei trei vicepreședinți ai consiliului de conducere, dintr-un coordonator pentru fiecare grup, astfel cum s-a menționat la alineatul (7), și dintr-un reprezentant suplimentar al fiecăruia dintre grupuri și al Comisiei. Fiecare grup poate să numească până la trei membri supleanți pentru a participa la reuniunile biroului în absența membrilor titulari.

(9)   Consiliul de conducere decide numărul de reuniuni anuale ale biroului. Președinția biroului convoacă reuniuni suplimentare la cererea membrilor săi.

(10)   Deciziile biroului se iau prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, biroul prezintă problema consiliului de conducere, care decide.

(11)   Consiliul de conducere este informat pe deplin și de îndată cu privire la activitățile biroului și deciziile acestuia.”

4.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Consiliul de conducere administrează fundația, căreia îi stabilește orientările. Pe baza unui proiect prezentat de către director, consiliul de conducere hotărăște, în acord cu Comisia, programul anual al fundației și programul său pe patru ani.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pe baza avizului Comisiei, consiliul de conducere adoptă propriul regulament de procedură, stabilind modalitățile practice ale propriilor activități. Regulamentul de procedură este înaintat Parlamentului și Consiliului în vederea informării. Cu toate acestea, hotărând cu majoritate simplă, Consiliul poate modifica acest regulament de procedură în termen de trei luni de la data la care i-a fost înaintat.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Fără a aduce atingere responsabilităților directorului, definite la articolele 8 și 9, biroul, în conformitate cu atribuțiile care îi sunt delegate de consiliului de conducere, urmărește aplicarea deciziilor consiliului de conducere și ia toate măsurile necesare pentru buna gestionare a fundației în intervalul dintre reuniunile consiliului de conducere. Consiliul de conducere nu poate delega biroului competențele prevăzute la articolele 12 și 15.”

5.

Articolele 9 și 10 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Directorul răspunde de administrarea fundației, precum și de punerea în aplicare a deciziilor și programelor adoptate de Consiliul de conducere și de birou. Directorul este reprezentantul legal al fundației.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8 alineatul (1), directorul exercită atribuțiile prevăzute la articolul 17 alineatul (1).

(3)   Directorul pregătește lucrările consiliului de conducere și ale biroului. Directorul, directorul adjunct sau ambii participă la reuniunile consiliului de conducere și ale biroului.

(4)   Directorul răspunde pentru modul de administrare a fundației în fața consiliului de conducere.

Articolul 10

Pe baza unei propuneri din partea directorului, consiliul de conducere are posibilitatea de a alege experți independenți și de a le cere avizul privind probleme specifice legate de programul pe patru ani și programul anual de lucru.”

6.

Articolul 11 se elimină.

7.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 12 alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Directorul întocmește în fiecare an, înainte de 1 iulie, un program de lucru anual pe baza orientărilor prevăzute la articolul 7. Programul de lucru anual face parte dintr-un program pe patru ani. Acțiunile prevăzute de programul anual de lucru sunt însoțite de o estimare a cheltuielilor necesare.

La întocmirea programelor, directorul ia în considerare avizele instituțiilor comunitare și ale Comitetului Economic și Social European.;”

(b)

la articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Directorul transmite programul de lucru spre aprobare consiliului de conducere.”

8.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

(1)   Personalul fundației recrutat după 4 august 2005 se supune Statutului funcționarilor Comunităților Europene sau Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (3). Se aplică punctul 2 din anexa XIII la statut.

(2)   Toate contractele de angajare încheiate de către fundație și membrii personalului său în temeiul Regulamentului (CECA, CEE, Euratom) nr. 1860/76 (4) înainte de 4 august 2005 sunt considerate a fi fost încheiate în temeiul articolului 2 litera (a) din regimul aplicabil celorlalți agenți. Cu excepția articolului 22 alineatul (2), dispozițiile punctelor 1, 3 și 4 din anexa XIII la statut se aplică pentru contractele menționate anterior începând de la aceeași dată.

Membrii personalului au dreptul de a întrerupe contractul de angajare la aceeași dată fără a fi nevoiți să respecte perioada de preaviz prevăzută la articolul 45 din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 1860/76. În ceea ce privește beneficiile acordate pentru întreruperea unui contract de angajare și ajutorul de șomaj, această întrerupere va fi considerată ca rezultând dintr-o acțiune a fundației.

(3)   Fundația exercită în ceea ce privește propriul său personal atribuțiile încredințate autorității împuternicite să facă numiri sau autorității împuternicite să încheie contracte, după caz.

(4)   Consiliul de conducere hotărăște, în acord cu Comisia, modalitățile de aplicare corespunzătoare.

9.

În curpinsul întregului regulament, expresia „consiliu de administrație” se înlocuiește cu expresia „consiliu de conducere”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 24 iunie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LUX


(1)  Avizul din 28 aprilie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 139, 30.5.1975, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1649/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 25).

(3)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 31/2005 (JO L 8, 12.1.2005, p. 1).

(4)  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 1860/76 al Consiliului din 29 iunie 1976 de stabilire a condițiilor de angajare aplicabile personalului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (JO L 214, 6.8.1976, p. 24), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 680/87 (JO L 72, 14.3.1987, p. 15).”