11/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

101


32005R0523


L 084/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 523/2005 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2005

de deschidere a unei reexaminări privind noțiunea de „nou exportator” din Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 al Consiliului de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de polietilenă tereftalată (PET) originară, printre altele, din Republica Populară Chineză, de abrogare a dreptului în ceea ce privește produsele unui exportator din această țară și de înregistrare a importurilor acestor produse

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului (1) din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   CERERI DE REEXAMINARE

(1)

Comisia a fost sesizată cu o cerere de reexaminare privind „noul exportator”, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de societatea Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (denumită în continuare „solicitant”). Solicitantul este un producător-exportator din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”).

B.   PRODUS

(2)

Produsul în cauză este polietilenă tereftalată (PET), cu un coeficient de vâscozitate de minim 78 ml/g, în conformitate cu standardul ISO 1628-5, înregistrată sub codul NC 3907 60 20 și originară din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produs în cauză”).

C.   MĂSURI EXISTENTE

(3)

Măsurile aflate în vigoare în prezent se prezintă sub formă de drepturi antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 al Consiliului (2), care instituie un drept antidumping definitiv de 184 EUR/tonă în cazul importurilor în Comunitate de produs în cauză originar din Republica Populară Chineză și fabricat de către solicitant. Anumite societăți desemnate în mod expres sunt supuse unor niveluri de drepturi individuale.

D.   MOTIVE DE REEXAMINARE

(4)

Solicitantul susține că funcționează în condițiile unei economii de piață, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, că nu a exportat produsul în cauză în Comunitate în timpul perioadei de anchetă pe care se bazează măsurile antidumping, respectiv între 1 aprilie 2002 și 31 martie 2003 (denumită în continuare „perioada de anchetă inițială”), că nu este în legătură cu nici unul dintre producătorii-exportatori ai produsului în cauză supus măsurilor sus-menționate.

(5)

De asemenea, solicitantul pretinde că a început exportul produsului în cauză în Comunitate numai după perioada de anchetă inițială.

E.   PROCEDURĂ

(6)

Au fost informați producătorii comunitari cunoscuți a fi interesați cu privire la depunerea cererii și au avut ocazia să formuleze observații. Nu s-a primit nici un comentariu.

(7)

În urma examinării elementelor de probă disponibile, Comisia a concluzionat că există elemente de probă suficiente care justifică deschiderea unei reexaminări privind „noul exportator”, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, în scopul stabilirii faptului dacă solicitantul funcționează sau nu în condițiile unei economii de piață, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, sau, ca alternativă, dacă îndeplinește condițiile necesare în vederea beneficierii de un drept individual, calculat în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază. În acest caz, trebuie stabilită marja de dumping individuală a solicitantului și, în cazul în care se stabilește existența unui dumping, nivelul dreptului la care trebuie supuse importurile sale ale produsului în cauză în Comunitate.

(a)   Chestionare

(8)

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare anchetei sale, Comisia trimite chestionare solicitantului.

(b)   Informații și audieri

(9)

Toate părțile interesate sunt chemate să își prezinte punctul de vedere în scris și să aducă elemente de probă în sprijinul celor afirmate. De asemenea, Comisia audiază părțile interesate, cu condiția ca acestea să facă o cerere în scris și să dovedească existența unor motive speciale pentru audierea lor.

(c)   Statut de economie de piață

(10)

În cazul în care solicitantul furnizează elemente de probă suficiente care dovedesc că funcționează în condițiile unei economii de piață, adică îndeplinește criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, valoarea normală se determină în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul menționat. În acest sens, trebuie prezentată o cerere motivată corespunzător în termenul specific menționat la articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament. Comisia trimite formulare de cerere atât solicitantului, cât și autorităților Republicii Populare Chineze.

(d)   Alegere a țării cu economie de piață

(11)

În cazul în care solicitantului nu i se acordă statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, dar îndeplinește condițiile necesare în vederea beneficierii de un drept individual, stabilit în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, se alege o țară cu economie de piață apropiată în vederea stabilirii valorii normale în ceea ce privește Republica Populară Chineză, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază. Comisia intenționează să folosească din nou Statele Unite ale Americii („SUA”) în acest scop, ca și în cazul anchetei care a dus la instituirea de măsuri privind importurile produsului în cauză originar din Republica Populară Chineză. Părțile interesate sunt invitate să își prezinte comentariile privind această alegere în termenul specific menționat la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament.

(12)

De asemenea, în cazul în care solicitantului i se acordă statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, Comisia poate, dacă este cazul, să utilizeze și concluziile privind valoarea normală stabilită într-o țară cu economie de piață apropiată, de exemplu în vederea eliminării elementelor de costuri sau prețuri nefiabile necesare în vederea stabilirii valorii normale, în cazul în care elementele fiabile cerute nu sunt disponibile în Republica Populară Chineză. De asemenea, Comisia intenționează să folosească tot SUA în acest scop.

F.   ABROGARE A DREPTULUI ÎN VIGOARE ȘI ÎNREGISTRARE A IMPORTURILOR

(13)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, trebuie abrogate drepturile antidumping în vigoare asupra importurilor produsului în cauză, fabricat și vândut la export în Comunitate de către solicitant. În același timp, importurile în cauză trebuie înregistrate în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, astfel încât, în cazul în care reexaminarea constată existența unui dumping pentru solicitant, drepturile antidumping să poată fi percepute retroactiv de la data de deschidere a prezentei reexaminări. Valoarea viitoarei datorii eventuale a solicitantului nu poate fi estimată în acest stadiu al procedurii.

G.   TERMENE

(14)

În vederea unei bune administrări, trebuie stabilit un termen pentru a permite părților interesate:

să se facă cunoscute Comisiei, să își expună punctul de vedere în scris, să răspundă chestionarelor menționate la considerentul 8 din prezentul regulament sau să prezinte orice alte informații de luat în considerare cu ocazia anchetei;

să solicite în scris audierea lor de către Comisie;

să își prezinte observațiile privind alegerea SUA care, în cazul în care solicitantului nu i se acordă statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, sunt propuse ca țară cu economie de piață în vederea stabilirii valorii normale în ceea ce privește Republica Populară Chineză;

să prezinte o cerere motivată corespunzător în vederea beneficierii de statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.

H.   LIPSĂ DE COOPERARE

(15)

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează ancheta în mod semnificativ, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza informațiilor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(16)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat o informație falsă sau care induce în eroare, nu se ține seama de această informație și se pot utiliza informațiile disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează numai parțial și în cazul în care se utilizează informațiile disponibile, pentru partea în cauză poate rezulta o situație mai puțin favorabilă decât în cazul în care ar fi cooperat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide reexaminarea Regulamentului (CE) nr. 1467/2004, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, în vederea determinării dacă și în ce măsură importurile de polietilenă tereftalată (PET), înregistrată sub codul NC 3907 60 20, originară din Republica Populară Chineză, produsă și vândută la export în Comunitate de societatea Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (cod adițional TARIC A510), trebuie supuse drepturilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004.

Articolul 2

Drepturile antidumping instituite de Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 se abrogă în cazul importurilor menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Articolul 3

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, autoritățile vamale trebuie să ia măsurile necesare pentru înregistrarea importurilor menționate la articolul 1 din prezentul regulament. Înregistrarea expiră la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 4

(1)   Părțile interesate se pot face cunoscute Comisiei, își pot expune punctul de vedere în scris, pot furniza informații și răspunsuri la chestionare, care, pentru a fi luate în considerare în cursul anchetei, vor fi prezentate, dacă nu se prevede altfel, în termen de patruzeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Trebuie notat faptul că părțile își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 384/96 numai în cazul în care se fac cunoscute Comisiei în termenul menționat anterior.

De asemenea, părțile interesate pot solicita audierea de către Comisie în același termen de patruzeci de zile.

(2)   Părțile implicate în anchetă, în cazul în care doresc, își pot prezenta observațiile privind alegerea SUA, care sunt considerate ca fiind țară cu economie de piață, în vederea stabilirii valorii normale în ceea ce privește Republica Populară Chineză. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de zece zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Cererile motivate corespunzător privind beneficierea de statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață trebuie să parvină Comisiei în termen de cincisprezece zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(4)   Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie prezentate în scris (altfel decât în format electronic, dacă nu se prevede altfel) și trebuie menționat numele, adresa poștală, adresa de e-mail, numerele de telefon, de fax și/sau de telex ale părții interesate. Toate observațiile în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul regulament, răspunsurile la chestionare și corespondența purtată de părțile interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „limitat” (3) și, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, trebuie însoțite de o versiune neconfidențială cu mențiunea „VERSIUNE DESTINATĂ CONSULTĂRII DE CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE”.

Toate informațiile pe această temă și/sau orice solicitare de audiere trebuie trimise la următoarea adresă:

Comisia Europeană

Direcția Generală „Comerț”

Direcția B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: 21877 COMEU B.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2005.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 al Consiliului (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 271, 19.8.2004, p. 1.

(3)  Această mențiune înseamnă că documentul este destinat în mod exclusiv utilizării interne. Documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este vorba de un document confidențial în sensul articolului 6 din Acordul OMC privind aplicarea articolului VI din GATT din 1994 (Acordul antidumping).