03/Volumul 62

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

69


32005R0079


L 016/46

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 79/2005 AL COMISIEI

din 19 ianuarie 2005

privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea laptelui, a produselor lactate și a produselor derivate din lapte considerate ca materii din categoria 3 în regulamentul menționat anterior

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitar- veterinare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 6 alineatul (2) litera (i),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilește normele de sănătate publică și de sănătate animală care se aplică în cazul colectării, transportului, antrepozitării, manipulării, prelucrării și utilizării sau eliminării subproduselor de origine animală în scopul evitării riscului pe care aceste produse l-ar putea prezenta pentru sănătatea animală sau sănătatea publică.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilește reguli aplicabile utilizării anumitor subproduse de origine animală și derivate din fabricarea produselor destinate consumului uman, precum și din foste produse alimentare de origine animală în conformitate cu definiția materiilor din categoria 3 din acest regulament, inclusiv laptele și produsele lactate care nu mai sunt destinate consumului uman. Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevede, de asemenea, posibilitatea utilizării materiilor din categoria 3 în alte scopuri, în conformitate cu procedura stabilită în acest regulament și după consultarea comitetului științific competent.

(3)

În conformitate cu avizul emis de Comitetul științific director în 1996, 1999 și 2000, nimic nu indică faptul că laptele transmite encefalopatia spongiformă bovină (ESB) și orice risc prezentat de lapte este considerat neglijabil. În raportul din 15 martie 2001, grupul ad-hoc EST/ESB a confirmat acest aviz.

(4)

Pe baza acestui aviz, s-a stabilit, pentru lapte, produsele lactate și colostru, o derogare de la interdicția de a folosi proteine animale în hrana animalelor de crescătorie deținute, îngrășate sau crescute în vederea producției de alimente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (2).

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 nu se aplică în cazul laptelui lichid și colostrului eliminate sau folosite în exploatația de origine. Acesta autorizează, de asemenea, să se aplice lapte și colostru solurilor, ca îngrășăminte sau amelioratori, în cazul în care autoritatea competentă consideră că acestea nu prezintă riscul de răspândire a unor boli grave transmisibile dat fiind că animalele de crescătorie ar putea avea acces la aceste soluri și ar fi astfel expuse unui asemenea risc.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, materiile din categoria 3 trebuie să fie folosite în condiții stricte, iar utilizarea acestor materii în hrana animalelor de crescătorie nu este autorizată decât după prelucrarea într-o uzină de procesare desemnată de categoria 3.

(7)

Subprodusele de origine animală derivate din producția de produse lactate destinate consumului uman și produsele lactate care nu mai sunt folosite ca produse alimentare sunt în general fabricate în unități desemnate în conformitate cu Directiva 92/46/CEE din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor sanitar-veterinare pentru producerea și introducerea pe piață a laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor lactate (3). Produsele lactate destinate consumului sunt în general ambalate, astfel încât riscul de contaminare ulterioară a produsului este minim.

(8)

Comisia trebuie să solicite Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să utilizeze, în cazul în care este posibil, pentru hrana animalelor de crescătorie, în condițiile stabilite pentru reducerea la minim a riscurilor, lapte, produse lactate și produse derivate din lapte destinate consumului, incluse în definiția materiilor din categoria 3 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 (denumite în continuare „produsele”), fără prelucrare suplimentară.

(9)

Până la emiterea acestui aviz și luând în considerare avizele științifice actuale, precum și raportul din 1999 al Comitetului științific al sănătății și bunăstării animale referitor la strategia care trebuie aplicată pentru vaccinarea de urgență împotriva febrei aftoase, trebuie adoptate, cu titlu provizoriu, măsuri specifice privind colectarea, transportul, procesarea și utilizarea acestor produse.

(10)

Statele membre ar trebui să aplice sisteme de control corespunzătoare în scopul verificării respectării prezentului regulament și să ia măsuri necesare în cazul nerespectării acestor dispoziții. La luarea unei decizii referitoare la numărul de exploatații înregistrate care pot fi autorizate să folosească produsele respective, statele membre ar trebui, de asemenea, să ia în considerare propria lor evaluare a riscurilor, în cazul scenariului cel mai favorabil și al scenariului cel mai puțin favorabil, elaborată în cadrul pregătirii planurilor proprii de intervenție în caz de epizootie.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizația generală acordată de statele membre

Statele membre autorizează colectarea, transportul, procesarea, utilizarea și antrepozitarea laptelui, a produselor lactate și a produselor derivate conforme cu definiția materiilor din categoria 3 prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (e), la articolul 6 alineatul (1) litera (f) și la articolul 6 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, care nu au fost tratate în conformitate cu dispozițiile din capitolul V din anexa VII la regulamentul menționat anterior (denumite în continuare „produsele”), cu condiția ca aceste activități și produse să fie conforme cu cerințele din prezentul regulament.

Articolul 2

Utilizarea produselor procesate și a zerului, precum și a produselor neprocesate ca hrană pentru animale

(1)   Produsele procesate și zerul, menționate în anexa I, pot fi utilizate ca hrană pentru animale în conformitate cu cerințele din anexa menționată anterior.

(2)   Produsele neprocesate și celelalte produse menționate în anexa II pot fi utilizate ca hrană pentru animale în conformitate cu cerințele din anexa menționată anterior.

Articolul 3

Colectarea, transportul și antrepozitarea

(1)   Produsele sunt colectate, transportate și identificate în conformitate cu indicațiile din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică operatorilor din unitățile de procesare a laptelui desemnate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 92/46/CEE în cazul în care colectează și trimit înapoi la unitățile lor produsele pe care le-au livrat anterior clienților.

(2)

(a)

într-o unitate de antrepozitare specială desemnată în acest scop în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 sau

(b)

într-o zonă de antrepozitare specială separată dintr-o unitate desemnată în conformitate cu articolul 10 din Directiva 92/46/CEE.

(3)   Eșantioanele din produsele finale prelevate în cursul sau la terminarea antrepozitării trebuie să fie cel puțin conforme cu normele microbiologice stabilite în capitolul I partea D punctul 10 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

Articolul 4

Autorizare, înregistrare și măsuri de control

(1)   Unitățile de procesare a laptelui desemnate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 92/46/CEE și unitățile desemnate în conformitate cu anexele la prezentul regulament sunt înregistrate în acest scop de autoritatea competentă.

(2)   Autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a controla respectarea cerințelor prezentului regulament de către operatorii din unitățile și exploatațiile înregistrate.

Articolul 5

Suspendarea autorizării și a înregistrării în caz de neconformitate

Toate autorizările și înregistrările acordate de autoritatea competentă în conformitate cu prezentul regulament sunt suspendate de îndată în cazul în care nu se mai respectă cerințele din prezentul regulament.

Autorizarea și înregistrarea nu pot fi restabilite decât după adoptarea măsurilor corective corespunzătoare cerute de autoritatea competentă.

Articolul 6

Revizuirea

Comisia revizuiește dispozițiile din prezentul regulament și le adaptează, după caz, în conformitate cu avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2005.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 668/2004 al Comisiei (JO L 112, 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1993/2004 (JO L 344, 20.11.2004, p. 12).

(3)  JO L 268, 14.9.1992, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).


ANEXA I

ALTE UTILIZĂRI ALE PRODUSELOR PROCESATE ȘI ZERULUI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) LITERA (i) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1774/2002

CAPITOLUL I

A.   Produsele vizate:

Produsele, inclusiv apa de clătire, care au fost în contact cu laptele crud și/sau cu laptele pasteurizat în conformitate cu dispozițiile din capitolul I secțiunea A punctul 4 litera (a) din anexa C la Directiva 92/46/CEE, supuse cel puțin uneia dintre următoarele prelucrări:

(a)

„temperatură foarte ridicată” (UHT) în conformitate cu dispozițiile din capitolul I secțiunea A punctul 4 litera (b) din anexa C la Directiva 92/46/CEE;

(b)

sterilizarea care permite atingerea unei valori Fc egale sau mai mari decât 3 sau efectuată în conformitate cu dispozițiile din capitolul I secțiunea A punctul 4 litera (c) din anexa C la Directiva 92/46/CEE la o temperatură de cel puțin 115 °C timp de douăzeci de minute sau cu efect echivalent;

(c)

pasteurizarea în conformitate cu dispozițiile din capitolul I secțiunea A punctul 4 litera (a) sau sterilizarea printr-un alt procedeu decât cel menționat la litera (b) din prezenta secțiune, în conformitate cu dispozițiile din capitolul I secțiunea A punctul 4 litera (c) din anexa C la Directiva 92/46/CEE, urmată de:

(i)

în cazul laptelui praf sau al produselor deshidratate pe bază de lapte, un procedeu de uscare sau

(ii)

în cazul produselor lactate acidifiate, un procedeu prin care se scade și se menține pH timp de cel puțin o oră la un nivel mai mic decât 6.

B.   Utilizare

Produsele menționate în secțiunea A pot fi folosite ca materii prime pentru hrană pentru animale în statul membru respectiv și utilizate în regiunile transfrontaliere în care statele membre respective au încheiat un acord reciproc în acest scop. Unitatea respectivă trebuie să asigure trasabilitatea acestor produse.

CAPITOLUL II

A.   Produsele vizate:

(1)

produsele, inclusiv apa de clătire, care au fost în contact cu lapte numai pasteurizat în conformitate cu dispozițiile din capitolul I secțiunea A punctul 4 litera (a) din anexa C la Directiva 92/46/CEE și

(2)

zerul obținut din produsele pe bază de lapte netratat, care trebuie colectat la cel puțin șaisprezece ore de la covăsirea laptelui, și al cărui pH înregistrat trebuie să fie mai mic de 6,0 înainte de a fi trimis direct fermelor desemnate.

B.   Utilizare

Produsele și zerul menționate în secțiunea A pot fi folosite ca materii prime pentru hrană pentru animale în statele membre respective cu condiția respectării următoarelor condiții:

(a)

să provină dintr-o unitate desemnată în conformitate cu dispozițiile din articolul 10 din Directiva 92/46/CEE, care garantează trasabilitatea acestor produse și

(b)

să fie trimise unui număr limitat de ferme desemnate, determinat pe baza unei evaluări a riscurilor care ia în considerare scenariul cel mai favorabil și scenariul cel mai puțin favorabil, elaborată de statul membru respectiv în cadrul pregătirii planurilor de intervenție în caz de epizootie, în special febră aftoasă.


ANEXA II

ALTE UTILIZĂRI ALE PRODUSELOR NEPROCESATE ȘI ALTE PRODUSE

A.   Produsele vizate:

Produsele crude, inclusiv apa de clătire care a fost în contact cu laptele crud, și celelalte produse pentru care nu se pot asigura prelucrările menționate în capitolele I și II din anexa I.

B.   Utilizare

Produsele menționate în secțiunea A pot fi folosite ca materii prime pentru hrană pentru animale în statele membre respective cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

să provină dintr-o unitate desemnată în conformitate cu dispozițiile din articolul 10 din Directiva 92/46/CEE, care garantează trasabilitatea acestor produse și

(b)

să fie trimise unui număr limitat de ferme desemnate, determinat pe baza unei evaluări a riscurilor care ia în considerare scenariul cel mai favorabil și scenariul cel mai puțin favorabil, elaborată de statul membru respectiv în cadrul pregătirii planurilor de intervenție împotriva epizootiilor, în special febră aftoasă, și cu condiția ca animalele prezente în exploatațiile desemnate să nu poată fi deplasate:

(i)

decât direct către un abator situat în același stat membru sau

(ii)

către o altă exploatație din același stat membru pentru care o autoritate competentă garantează că animalele care pot contracta febra aftoasă nu pot să o părăsească:

(a)

decât în conformitate cu punctul (i) sau

(b)

în cazul în care animalele au fost expediate într-o altă exploatație care nu folosește produsele menționate în prezenta anexă pentru hrana animalelor, după o perioadă de așteptare de douăzeci și una de zile de la introducerea acestor animale.