13/Volumul 48

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

269


32005L0020


L 070/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2005/20/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 martie 2005

de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Având în vedere recenta extindere a Uniunii Europene, trebuie acordată atenția cuvenită situației specifice din noile state membre, în special în legătură cu atingerea obiectivelor de recuperare și reciclare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE (3).

(2)

Statele membre care au aderat la Uniunea Europeană în temeiul Tratatului de aderare din 16 aprilie 2003 au nevoie de timp suplimentar pentru a-și adapta sistemele de recuperare și reciclare la obiectivele Directivei 94/62/CE.

(3)

Deoarece scopul prezentei directive, și anume armonizarea obiectivelor de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, nu poate fi atins în suficientă măsură de statele membre și poate, deci, datorită scării la care se realizează această acțiune, să fie mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității menționat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității din respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(4)

Având în vedere extinderea ulterioară a Uniunii Europene, trebuie acordată atenția cuvenită și situației specifice a țărilor pentru care este planificată aderarea într-o etapă viitoare.

(5)

Prin urmare, Directiva 94/62/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 6 din Directiva 94/62/CE se adaugă următorul alineat:

„(11)

Statele membre care au aderat la Uniunea Europeană în temeiul Tratatului de aderare din 16 aprilie 2003 pot să amâne atingerea obiectivelor menționate la alineatul (1) literele (b), (d) și (e) până la o dată aleasă de ele însele, care nu va fi mai târziu de data de 31 decembrie 2012 pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Lituania, Ungaria, Slovenia și Slovacia; data de 31 decembrie 2013 pentru Malta; data de 31 decembrie 2014 pentru Polonia și 31 decembrie 2015 pentru Letonia.”

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 9 septembrie 2006. Comisiei îi sunt comunicate de îndată textele acestor dispoziții și un tabel de corelare între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 9 martie 2005.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. P. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO C 241, 28.9.2004, p. 20.

(2)  Avizul Parlamentului European din 17 noiembrie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 februarie 2005.

(3)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/12/CE (JO L 47, 18.2.2004, p. 26).