13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

186


32005D0717


L 271/48

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 13 octombrie 2005

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

[notificată cu numărul C(2005) 3754]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2005/717/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1) și, în special, articolul 5 alineatul (1) litera (b) al acesteia,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2002/95/CE, Comisia trebuie să evalueze anumite substanțe periculoase interzise în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă.

(2)

Anumite materiale și componente care conțin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) sau eteri de difenil polibromurați (DEPB) trebuie exceptate de la interdicție în măsura în care eliminarea acestor substanțe periculoase sau înlocuirea lor în aceste materiale și componente este impracticabilă.

(3)

Întrucât evaluarea riscului pentru DecaBDE în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (2) a ajuns la concluzia că în acest moment nu sunt necesare alte măsuri decât cele care sunt deja aplicate pentru reducerea riscurilor pentru consumatori, dar că sunt necesare studii suplimentare în temeiul evaluării riscului, DecaBDE pot fi exceptate până la noi dispoziții de la aplicarea cerințelor articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2002/95/CE. În cazul în care elemente noi ar conduce la o concluzie diferită a evaluării riscului, prezenta decizie ar fi reexaminată și modificată în consecință. În paralel, industria pune voluntar în aplicare un program de reducere a emisiilor.

(4)

Exceptările de la interdicție pentru anumite materiale sau componente specifice ar trebui limitate la domeniul lor de aplicare, pentru a elimina progresiv substanțele periculoase în echipamentele electrice și electronice, din moment ce utilizarea lor în astfel de aplicații va putea fi evitată.

(5)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2002/95/CE, fiecare exceptare prevăzută în anexa la respectiva directivă trebuie să facă obiectul unei reexaminări cel puțin o dată la patru ani sau la patru ani de la adăugarea unui element pe listă cu scopul de a elimina din anexă materialele și componentele echipamentelor electrice și electronice, în cazul în care eliminarea sau înlocuirea lor prin modificări de concepție sau prin folosirea altor materiale și componente care nu necesită utilizarea materialelor sau substanțelor menționate la articolul 4 alineatul (1) este posibilă din punct de vedere tehnic sau științific, cu condiția ca efectele negative asupra mediului, sănătății și/sau asupra siguranței consumatorului cauzate de înlocuire să nu fie mai mari decât eventualele avantaje pe care le-ar putea avea asupra mediului, sănătății și/sau siguranței consumatorului. În consecință, fiecare exceptare prevăzută de prezenta decizie va fi reexaminată înainte de 2010.

(6)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2002/95/CE, Comisia a consultat producătorii de echipamente electrice și electronice, societățile de reciclare, întreprinderile de prelucrare, organizațiile de protecție a mediului și asociațiile de salariați și consumatori și a transmis observațiile comitetului înființat prin articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (3) (denumit în continuare „comitetul”).

(7)

Comisia a supus măsurile prevăzute de prezenta decizie votului comitetului înființat prin articolul 18 din Directiva 75/442/CEE privind deșeurile la 19 aprilie 2005. Nu s-a ajuns la o majoritate calificată în favoarea acestor măsuri. Prin urmare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE, Consiliului i-a fost prezentată o propunere de decizie a Consiliului la 6 iunie 2005. Întrucât la data expirării perioadei prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2002/95/CE Consiliul nu a adoptat măsurile propuse și nici nu a indicat că li se opune, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (4), Comisia ar trebui să adopte aceste măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Anexa la Directiva 2002/95/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 octombrie 2005.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXĂ

Anexa la Directiva 2002/95/CE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

2.

Se adaugă următorul punct 9a:

„9a.

DecaBDE în aplicații polimerice.”

3.

Se adaugă următorul punct 9b:

„9b.

Plumb în cuzineți și semicuzineți din bronz cu plumb.”