19/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

179


32005D0511


L 185/35

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA 2005/511/JAI A CONSILIULUI

din 12 iulie 2005

privind protecția monedei euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 30 alineatul (1) litera (b) și 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Republicii Federale Germania, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Ca monedă legală a 12 state membre, euro a dobândit o importanță crescândă la nivel mondial și, în consecință, devenind o țintă prioritară a organizațiilor internaționale de falsificare din Uniunea Europeană și țările terțe.

(2)

Trebuie împiedicată creșterea volumului de monedă euro falsificată, care ar pune în pericol libera circulație a bancnotelor și monedelor euro.

(3)

Cooperarea între statele membre însele și între statele membre și Europol trebuie intensificată în vederea consolidării sistemului de protecție a monedei euro în afara teritoriului Uniunii Europene.

(4)

Convenția de la Geneva privind stoparea falsificării de monedă din 20 aprilie 1929 (denumită în continuare Convenția de la Geneva) trebuie sa fie aplicată cu mai mare eficiență, în condițiile integrării europene.

(5)

Țările terțe au nevoie de un punct central de informare cu privire la moneda euro falsificată, iar toate informațiile pertinente în acest domeniu trebuie să fie centralizate la Europol pentru analiză.

(6)

În conformitate cu Decizia cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea protecției împotriva falsificării de monedă prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii monedei euro (3), Consiliul consideră oportun ca toate statele membre să devină părți contractante la Convenția de la Geneva și să înființeze birouri centrale, în sensul articolului 12 din respectiva convenție.

(7)

Consiliul consideră oportună desemnarea Europol ca birou central pentru combaterea falsificării monedei euro, în sensul articolului 12 din Convenția de la Geneva,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Pentru statele membre care sunt părți contractante la Convenția de la Geneva, Europol, în conformitate cu declarația din anexă (denumită în continuare „declarația”), funcționează ca birou central pentru combaterea falsificării monedei euro, în sensul articolului 12 prima teză din Convenția de la Geneva. Cu privire la falsificarea tuturor celorlalte monede și funcțiile biroului central care nu sunt delegate către Europol în temeiul declarației, competențele actuale ale birourilor centrale naționale rămân în vigoare.

(2)   Guvernele statelor membre care sunt părți contractante la Convenția de la Geneva emit declarația și însărcinează reprezentantul Republicii Federale Germania să transmită declarațiile Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

G. BROWN


(1)  JO C 317, 22.12.2004, p. 10.

(2)  Aviz emis la 12 aprilie 2005 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(3)  JO L 140, 14.6.2000, p. 1. Decizie cadru, astfel cum a fost modificată prin Decizia cadru 2001/888/JAI (JO L 329, 14.12.2001, p. 3).


ANEXĂ

Declarația … de desemnare a Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro

… stat membru al Uniunii Europene, am dat Oficiului European de Poliție (denumit în continuare Europol) un mandat pentru combaterea falsificării monedei euro.

În scopul funcționării mai eficiente a Convenției de la Geneva din 1929, … își îndeplinește pe viitor obligațiile după cum urmează:

1.

Cu privire la falsificarea monedei euro, Europol îndeplinește – în cadrul obiectivului său stabilit în conformitate cu Actul Consiliului din 26 iulie 1995 privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) (1) – următoarele funcții de birou central, în sensul articolelor 12-15 din Convenția de la Geneva din 1929.

1.1.

Europol centralizează și prelucrează, în conformitate cu Convenția Europol, toate informațiile care pot facilita cercetarea, prevenirea și combaterea falsificării monedei euro și transmite aceste informații de îndată birourilor centrale naționale ale statelor membre.

1.2.

În conformitate cu Convenția Europol, în special în conformitate cu articolul 18 al acesteia și cu Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind transmiterea datelor cu caracter personal de către Europol statelor și organismelor terțe (2), Europol corespondează direct cu birourile centrale ale țărilor terțe pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite la punctele 1.3, 1.4 și 1.5 din prezenta declarație.

1.3.

În măsura în care consideră oportun, Europol transmite birourilor centrale ale statelor terțe un set de specimene ale monedei euro autentice.

1.4.

Europol notifică în mod regulat birourile centrale din țările terțe, oferindu-le toate informațiile necesare, cu privire la noile emisiuni de monedă și la retragerea acestora din circulație.

1.5.

Cu excepția situațiilor de interes pur local, Europol, în măsura în care consideră a fi oportun, notifică birourile centrale din statele terțe cu privire la:

orice descoperire a monedelor euro false sau falsificate. Notificarea privind contrafacerea sau falsificarea este însoțită de o descriere tehnică a falsului, furnizată exclusiv de organismul ale cărui bancnote au fost falsificate. Trebuie transmisă o reproducere fotografică sau, în cazul în care este posibil, un specimen al bancnotei falsificate. În situații de urgență, o notificare și o scurtă descriere realizată de autoritățile de poliție pot fi comunicate cu discreție birourilor centrale interesate, fără a aduce atingere notificării și descrierii tehnice menționate anterior;

detaliile privind descoperirea contrafacerii, precizându-se dacă a fost posibilă sechestrarea în totalitate a monedei falsificate puse în circulație.

1.6.

În calitate de birou central pentru statele membre, Europol participă la conferințele privind falsificarea monedei euro, în sensul articolului 15 din Convenția de la Geneva.

1.7.

Atunci când Europol nu-și poate îndeplini sarcinile menționate la punctele 1.1-1.6, în conformitate cu Convenția Europol, birourile centrale naționale ale statelor membre rămân competente.

2.

Cu privire la falsificarea tuturor celorlalte monede și pentru funcțiile biroului central care nu au fost delegate către Europol în conformitate cu punctul 1, competențele actuale ale birourilor centrale naționale rămân în vigoare.

Numele reprezentantului … data, …


(1)  JO L 316, 27.11.1995, p. 1.

(2)  JO C 88, 30.3.1999, p. 1. Actul Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Actul Consiliului din 28 februarie 2002 (JO C 76, 27.3.2002, p. 1).